Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ І. Проблема формування в молодших школярів природничих знань в теорії і практиці початкової школи 1.1 Теоретичні основи формування природничих знань 1.2 Вікові особливості молодших школярів та урахування їх під час формування природничих знань 1.3 Стан формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства в практиці початкової школи Розділ ІІ. Методика формування знань про людину у молодших школярів на уроках природознавства у 3 класі 2.1 Аналіз змісту знань про людину, які формуються у курсі природознавства у 3 класі 2.3 Результати експериментальної роботи Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Сучасний рівень вимог суспільства до початкової школи обумовлює необхідність якісного покращення навчально-виховного процесу, спрямованого на формування особистості молодшого школяра. Неабияку роль у розв'язанні даного завдання відіграє курс &quo ; Природознавство&quo ;, у якому інтегруються природничі знання. Важливе значення серед природничих знань, які включені до курсу &quo ;Природознавство&quo ;, відіграють знання про людину як живий організм. У процесі вивчення організму людини у молодшого школяра формується потреба до пізнання людини як складного організму, як невід’ємної частини природи; уявлень про цілісність організму, його органи та взаємозв’язки між ними; розуміння взаємодії і взаємовпливу людського організму і природи, залежності здоров’я людини від стану навколишнього середовища; ціннісного ставлення до свого організму; навичок гігієнічно доцільної поведінки. Значне місце у системі знань про людину як живий організм мають гігієнічні і медичні уявлення, які озброюють дитину знаннями в галузі збереження свого здоров’я. У процесі засвоєння даних знань в школярів формується переконання в необхідності дотримання гігієнічних норм поведінки. У зв’язку з цим, зусилля вчителя спрямовані на те, щоб впливати на учня, спираючись на відповідні дидактичні принципи, і за допомогою певних методів та засобів навчання забезпечити засвоєння школярами природничих знань. Проблемі формування природничих знань в учнів початкової школи присвячені дослідження Т. Байбари, О. Біди, О. Варакути, І. Жаркової, Ф.Кисельова, Л. Нарочної та інших вчених. Актуальність проблеми формування природничих знань зумовила вибір теми дипломної роботи &quo ;Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства&quo ;. Об’єктом дослідження є навчання учнів природознавству в початковій школі. Предмет дослідження – зміст, методи і засоби формування знань про людину на уроках природознавства. Мета дослідження полягає в розробці методики формування знань про людину на уроках природознавства у 3 класі. У процесі дослідження ми виходили з такої гіпотези: процес формування знань про людину на уроках природознавства буде ефективнішим за такої методики навчання, яка б враховувала умови та етапи формування природничих знань, зміст знань про людину, передбачала б оптимальний вибір і поєднання методів та засобів навчання. Завдання дослідження: 1) вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи шкіл; 2) схарактеризувати вікові особливості молодших школярів та їх урахування під час формування природничих знань; 3) проаналізувати програми, підручники з шкільного курсу &quo ;Природознавство&quo ; з метою визначення знань про людину; 4) розробити методику формування знань про людину на уроках природознавства у 3 класі і експериментально перевірити її ефективність.

З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: 1) теоретичний аналіз методичної літератури, навчальних програм, підручників; 2) спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи; 3) моделювання в процесі розробки методики формування знань про людину; 4) педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний); 5) математичний у процесі аналізу експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження. На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи. Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики формування в учнів знань про людину на уроках природознавства у 3 класі, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів. Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Колосова та Кременецького району Тернопільської області протягом 2007-2008 н.р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 41 учень, 5 вчителів початкової школи. У формуючому експерименті взяли участь 20 учнів третього класу даної школи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Дипломна робота викладена на 77 сторінках. Розділ І. Проблема формування в молодших школярів природничих знань в теорії і практиці початкової школи 1.1 Теоретичні основи формування природничих знань Знання про людину як живий організм належать до природничо-наукових знань. У педагогічній енциклопедії зазначається, що знання - це перевірений практикою результат пізнання, відображення в свідомості людини навколишньої дійсності, що об’єктивно існує поза нею. Відображення відбувається у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей, законів, теорій, що передаються мовою. Т. Байбара, О. Біда, Ф. Кисельов, В. Пакулова, О. Савченко стверджують, що природничо-наукові знання засвоюються учнями початкової школи у формі таких видів знань - конкретних фактів, уявлень, понять . Пізнання навколишнього світу починається з відчуття, на базі яких виникає сприйняття. Сприйняття відображають предмет як ціле з усіма його властивостями, а відчуття - тільки окремі властивості або ознаки предметів і явищ. Так, пізнаючи за допомогою різних органів чуття той чи інший об’єкт навколишнього світу, учні відчувають його окремі властивості – форму, розміри, колір, запах та інші. Сприймають же об’єкт як ціле з усіма його властивостями. У процесі сприймання беруть участь увага, спостережливість, пам’ять, мислення, об’єднуючи всі властивості об’єкта в цілісний образ. На основі відчуттів і сприймання як результат усвідомлення, запам’ятовування і відтворення в пам'яті людини виникають уявлення.

Уявлення - це чуттєво-наочний, узагальнений образ, в якому відображені зовнішні ознаки, властивості, зв’язки раніше сприйнятого об’єкта чи групи об’єктів. . Кожне уявлення має зміст, тобто зовнішні ознаки, властивості і зв’язки чуттєво-наочного образу, які були сприйняті різними органами чуття і створили цей образ. Уявлення створюються в пам'яті людини головним чином на основі безпосереднього сприймання нею предметів і явищ навколишньої дійсності. Але на думку Ф. Кисельова, уявлення — не завжди звичайний образ раніше сприйнятого предмета або явища. Воно може включати в себе деякі узагальнення, може бути осмисленим, певною мірою узагальненим образом ряду предметів і явищ. Як стверджують вчені, уявлення — це не тільки образи предметів, які ми колись сприймали. Можна мати уявлення і про такі предмети, яких ми ніколи не бачили. Вони створюються на основі осмислення ряду уявлень про навколишні предмети або явища . Ф. Кисельов стверджує, що уявлення - це найперші, елементарні узагальнення. Без чуттєвих сприйнять і уявлень неможливе мислення, неможливий процес пізнання. Тому нагромадження достатнього запасу яскравих і точних уявлень про предмети і явища - одне з найважливіших завдань вивчення навколишнього світу . Роль уявлень у процесі вивчення природи дуже велика: чим багатші у дітей уявлення, чим вони повніші за обсягом і точніші за змістом, тим краще розвиваються у дітей пам'ять і мислення. Уявлення є також необхідною умовою формування понять, розуміння учнями слів учителя, а також засвоєння матеріалу підручника. У методичній літературі зазначається, щоб сформувати в свідомості учнів чітке уявлення про незнайомий предмет, треба показати їм його, дати можливість доторкнутися до нього, а іноді понюхати і попробувати на смак. Якщо предмет як певний комплекс подразників діє на ряд аналізаторів, у корі великих півкуль утворюються тимчасові зв'язки, внаслідок чого організм реагує на предмет як єдине ціле. Отже, одночасна робота різних аналізаторів є найважливішою умовою переходу від окремих відчуттів до сприйняття предмета в цілому. Так, діти, знайомлячись шкірою, за допомогою зорового аналізатора сприймають особливості кольору шкіри ; органами дотику — її пружність, характер поверхні (гладенька), температуру; органами нюху — відсутність запаху та ін. Уявлення формуються на основі спостережень. А для того, щоб в учнів утворилися чіткі і правильні уявлення необхідне систематичне керівництво з боку вчителя процесом сприймання учнями предметів і явищ . Діти сприймають тільки ті особливості предмета, які відразу впадають в око, хоч вони можуть бути й неістотні. Мало чути — треба вміти слухати, мало дивитися—треба вміти бачити. І вчитель керує цим процесом. Наприклад, спочатку учні розглядають всю шкіру як орган, схоплюючи її загальний образ. Поступово вчитель підводить учнів до різнобічного ознайомлення з об'єктом. Діти дають його словесний опис, встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. З меншою ефективністю, але все ж можна створити цілісне уявлення про той чи інший предмет і за допомогою наочних посібників: картин, діапозитивів, діафільмів та ін.

Посмеиваясь, публиковали очерки на темы нравственности: надо ли обрезать страховочный трос, чтобы ценой жизни одного альпиниста спасти всю группу? Рецензию на крамольный спектакль начинали с выдержки из Брежнева. Повседневная речь пестрела цитатами из Ильфа и Петрова. Метафизика черпалась из «Мастера и Маргариты». На редакционной даче в Дзинтари, передавая по кругу машинописные копии, читали Солженицына. Рассуждали о Фолкнере и Маркесе, чтили Камю и Хемингуэя. Тепло улыбались при имени Экзюпери: один из моральных оплотов шестидесятничества. Сент-Экзюпери — не великий, не выдающийся писатель, просто неплохой, что немало. Но по сути он больше чем литератор — культовая фигура в романтическом ореоле не вполне человеческих обстоятельств бытия: жизнь провел в небе, смерть нашел в море. В читательском сознании Экзюпери и существовал то ли в немереных высотах, то ли в непроглядных глубинах — к таким культурным героям обращаются за заповедным знанием, ждут уроков и находят их Так советские люди 60-х, растерянные откровениями своей истории и политики, раскрыли Экзюпери

1. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

2. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

3. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

4. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

5. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

6. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
7. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
8. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

9. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

10. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

11. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

12. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

13. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

14. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

15. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

16. Формування геометричних понять у молодших школярів

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

17. Формування екологічної культури молодших школярів

18. Формування здорового способу життя молодших школярів

19. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

20. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

21. Формування правильної дикції у молодших школярів

22. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
23. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору
24. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

25. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

26. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

27. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

28. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

29. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

30. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

31. Види трудової діяльності молодших школярів

32. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

34. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

35. Гра як метод виховання молодших школярів

36. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

37. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

38. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ
39. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
40. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

41. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

42. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

43. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

44. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

45. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

46. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

47. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

48. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Статеве виховання молодших школярів

50. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

51. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

52. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

53. Зміст правового виховання молодших школярів

54. Економічне виховання молодших школярів
55. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
56. Контроль знаний на уроках мировой художественной культуры

57. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

58. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

59. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

60. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

61. Розвивальні ігри молодших школярів

62. Розвиток пам’яті молодшого школяра

63. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

64. Дидактические возможности телекоммуникационной среды на уроках информатики в повышении качества знаний

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

66. Влияние формы организации уроков истории на качество знаний учащихся

67. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

68. Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки

69. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

70. Самостоятельная работа как форма организации, способствующая повышению знаний учащихся на уроках окружающего мира в малокомплектной школе
71. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"
72. Формування екологічної свідомості школярів

73. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

74. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

75. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

76. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

77. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

78. Формування особистості в молодшому шкільному віці

79. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

80. Нетрадиционные формы урока

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Использование видео на уроках английского языка

82. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

83. Исследование знания юридических терминов

84. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

85. Гибель Титаника. Уроки трагедии

86. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
87. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов
88. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

89. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

90. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

91. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

92. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

93. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

94. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

95. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

96. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

98. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

99. Планы уроков английского языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.