Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Світове мовознавство на початку ХХ ст.

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему Світове мовознавство на початку ХХ ст (Казанська лінгвістична школа. Соціологічна лінгвістика. Казанська лінгвістична школа) План 1. Казанська лінгвістична школа, і. О. Бодуен де Куртене. 2. Соціологічний напрям. 3.Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра Використана література 1. Казанська лінгвістична школа, і. О. Бодуен де Куртене. Казанська лінгвістична школа сформувалася в 70— 80-ті роки XIX ст. Засновник цієї школи — І. О. Бо­дуен де Куртене, а її представниками були його учні М. В. Крушевський, В. О. Богородицький, В. В. Радлов, С. К. Булич, К. Ю. Аппель, О. І. Александров, П. В. Вла­димиров та ін. Ідеї Казанської лінгвістичної школи викладені в ґрунтовних програмах лекцій, прочитаних Бодуеном де Куртене в Казанському університеті, у книжці Крушевського «Нарис науки про мову» (1883), у працях Богородицького «Нариси з мовознавства і ро­сійської мови» (1901) та «Лекції з загального мово­знавства» (1911). Іван (Ян) Олександрович Бодуен де Куртене (1845—1929) — видатний російський і польський мово­знавець із старовинного французького роду, член Поль­ської АН з 1887 р., член-кореспондент Петербурзької АН з 1897 p., дійсний член НТШ у Львові з 1914 р. Закінчив Варшавський університет (Головну школу), піс­ля чого стажувався у Празі, Відні, Берліні, Лейпцигу, де слу­хав лекції відомих мовознавців, у тому числі ПІлейхе-ра і Лескіна. Листувався з Ф. де Соссюром, Г. Паулем, Г. Шухардтом, О. Есперсеном, А. Мейе. Писав праці ро­сійською, польською, німецькою, французькою, чеською, італійською, литовською та іншими мовами. Викладав у Казанському (1874—1883), Юрієвському (Дерпському, Тартуському, 1883—1893), Краківському (1894—1899), Петербурзькому (1900—1918) і Варшавському (1918— 1929) університетах. Був людиною прогресивних погля­дів. Виступав на захист прав малих народів Росії та їхніх мов, за що був ув'язнений у 1914 р. Захищав українську мову, доводив її окремішність і самобутність у публікаціях «Кілька слів про об'єктивну та суб'єктив­ну самобутність України з погляду мовного, племінного, національного й державного» (1925), «Про з'їзд славіс­тів і про платонічний панславізм» (1903), «Українське питання з позанаціональної точки зору» (1913). Під­тримував прагнення українців створити у Львові на­ціональний університет («Українські університети в Польській державі»; 1922), контактував з І. Франком та В. Гнатюком. «Не та чи інша мова мені дорога, — заявив він, — а мені дороге право людини залишатися при своїй мові, вибирати її собі, право не піддаватися відчуженню від усебічного використання власної мови, право людей вільно самовизначатися і групуватися, та­кож на основі мови». Основні лінгвістичні ідеї Бодуена де Куртене ви­кладені у працях «Деякі випадки дії аналогії в польсь­кій мові» (1868), «Про давньопольську мову до XIV ст.» (1870), «Дослід фонетики резанських говірок» (1874; докторська дисертація), «Дослід теорії фонетичних аль­тернацій» (1895), «Деякі розділи порівняльної грама­тики слов'янських мов» (1881), «Про класифікацію мов» (1910) і в численних (600) статтях. Лінгвістична концепція вченого була різко полеміч­ною щодо панівної молодограматичної парадигми.

Ви­хід із кризи мовознавства кінця XIX ст. він вбачав у зв'язку лінгвістики з психологією і соціологією, у по­слідовному синхронному підході до мови, у відмові від обов'язкового історизму. Не сприймав логіцизм і моло­дограматичні концепції мовних законів: «Немає жод­них &quo ;звукових законів&quo ;». Бодуен де Куртене зосередив увагу на процесах, які мають місце в індивідуальному мовленні. Він вважав, що реально існує лише індивідуальне мовлення. Націо­нальна мова, на його думку, існує тільки в ідеалі, а насправді це наукова фікція, «середнє випадкове поєд­нання мов індивідів»: «Мова існує тільки в індивідуа­льних мозках, тільки в душах, тільки у психіці індиві­дів або осіб, що становлять певне мовне суспільство». Учений закликає вивчати людину як носія мови (щодо цього Бодуен де Куртене солідарний з молодограмати­ками). Однак учений тут же наголошує на нерозривно­сті в мові індивідуального і загального: те, що є в інди­віда, є одночасно й загальним, що пояснюється однако­вістю психічних особливостей у всіх індивідів. Отже, мова є явищем колективно-індивідуальним. На відміну від молодограматиків для концепції Бодуена де Курте­не характерний не індивідуальний, а колективний (со­ціальний) психологізм. Є підстави стверджувати, що попри психологічну забарвленість концепції їй прита­манне розуміння соціальної суті мови: «Сутність люд­ської мови виключно психічна», — пише вчений, а далі продовжує: «Оскільки мова можлива тільки в людсько­му суспільстві, то крім психічного аспекту ми повинні бачити в ній завжди аспект соціальний. Основою мово­знавства повинна служити не тільки індивідуальна психологія, а й соціологія». Новим для мовознавства XIX ст. є намагання Боду-ена де Куртене обґрунтувати необхідність і важливість статичного (описового) аналізу мови всупереч панівно­му на той час порівняльно-історичному. Не заперечую­чи порівняльно-історичного методу, вчений доводить, що для розкриття механізму мови годиться тільки опи­совий метод, бо система мови являє собою стійкий стан мовних компонентів. Так Бодуен де Куртене підійшов до розрізнення двох станів мови: статики й динаміки, що пізніше буде названо Ф. де Соссюром синхронією й діахронією. При цьому вчений зауважує, що «в мові, як і загалом у природі, все живе, все рухається, все змінюється. Спокій, зупинка, застій — явища позірні; це окремий випадок динаміки за умови мінімальних змін». У мові одночасно діють закони рівноваги і зако­ни історичного розвитку мови. Статика стосується пер­ших, а динаміка — других. Отже, мову Бодуен де Куртене розглядає як конти­нуум, тобто діяльність, що розгортається в часі і просто­рі. Ученого цікавлять причини мовних змін. І він упер­ше в історії мовознавства виділяє таку причину, як прагнення до зручності, до різного роду економії затрат, чим пояснюються такі мовні зміни, як спрощення спо­лучень приголосних, явища асиміляції, дисиміляції, ре­гулярність морфологічної системи тощо. Поняття еко­номії мовних засобів отримало свій подальший розви­ток у XX ст. (праці Є. Д. Поливанова, Р. О. Якобсона, А. Мартіне). Бодуен де Куртене розуміє мову як систему.

Мова, вважав він, це така сукупність, частини якої пов'язані між собою відношеннями значення і форми. Кожне мов­не явище можна вичерпно описати лише за умови врахування його системних зв'язків. Так, зокрема, «фі­зіологічно тотожні звуки різних мов мають різне зна­чення, згідно з усією звуковою системою, згідно з від­ношеннями до інших звуків». У мовній системі він виділяє три підсистеми: фонетичну, морфологічну й синтаксичну. На відміну від Ф. де Соссюра, який знач­но пізніше прийшов до думки про системність мови і вбачав цю системність тільки в синхронії, Бодуен де Куртене вважав, що системність характерна й для ди­намічного аспекту мови, а тому й вимагав ураховувати системний характер і в діахронічному аналізі. Поняття системності мови в Бодуена де Куртене тіс­но пов'язане з поняттям мови як системи знаків, тобто сукупності «численних випадкових символів, які групу­ються в системі за «протиставленнями і відмінностями». У вченні Бодуена де Куртене простежується чітко проведена антиномія мови і мовлення: з одного боку, він виділяє комплекс складових частин і категорій, а з іншого — безперервно повторюваний процес. Він часто говорить про національну (середню) мову й індивідуа­льну мову (мовлення). Першим звернув увагу на соці­альну диференціацію мови. Однією з головних заслуг Бодуена де Куртене є вве­дення до мовознавства понять фонеми і морфеми. По­няття фонеми в його вченні видозмінювалося, але не­змінною була його психологічна інтерпретація. Кінце­во фонема визначається як психічний представник (конструкт) звука, що має смислорозрізнювальну функ­цію. Фонема — результат мовного узагальнення, абст­ракція від реальних звукових реалізацій, інваріант сто­совно варіантів, тобто звуків. Таке визначення фонеми для того часу було прогресивним, і його зрозуміли ли­ше в другій чверті XX ст. Морфему Бодуен де Куртене трактував також психологічно: «Морфема — будь-яка частина слова, що має самостійне психічне життя і далі не членується з цього погляду (тобто з погляду само­стійного психічного життя). Отже, це поняття охоплює корінь, усі можливі афікси, як суфікси, префікси, закінчення і так далі». Родового поняття морфеми до Бодуена де Куртене не було. Бодуен де Куртене є творцем теорії чергувань, яку виклав у праці «Дослід теорії фонетичних альтерна­цій» (1895). Ця теорія стала основою морфонології — зв'язувальної ланки між фонологією і морфологією. Оригінальні типологічні ідеї містяться в його праці «Про класифікацію мов», де запропоновано нові підхо­ди до типологічного дослідження мов: зіставне вивчення фонетичних (довгота і короткість голосних, функції наго­лосу) і морфологічних структур мов, як споріднених, так і неспоріднених. Цінні зауваження вченого про типоло­гію елементів слова (морфем) у мовах різних типів. Бодуен де Куртене започаткував концепцію мовних союзів (далі її розвинув М. Трубецькой), порушив проб­лему лінгвістичного часу (стосується темпів розвитку однієї мови порівняно з іншою), уперше звернув увагу на важливість для лінгвістики вивчення мовленнєвих розладів (афазій), що згодом стало предметом науко­вих зацікавлень Р.

Киво-Могнлянська академя протягом тривалого часу була диним осередком просвти й культури в Укран, Рос, значною мрою  в Блорус та пвденних слов'янських кранах, мала статус вропейського навчального закладу, а слава про  випускникв сягала свтового масштабу. Академя виконувала високу й благородну мсю. Адже тут «наук визвольних навчаються й звдти пдпору церкв православнй  втчизн необхдну творять» '. Вона виникла в перод загального культурного пднесення на Укранських землях, що було зумовлено соцально-економчним пожвавленням у другй половин XVI на початку XVII ст. Початок академ поклала Кивська братська школа, заснована 1615 року; дею пдтримувало запорзьке козацтво та впливов освтн сили, як гуртувалися в той час у Кив. Школа досить швидко стала першим вищим загальноосвтнм навчальним закладом Украни. Академя, маючи глибоко нацональне спрямування, керувалася системою  методами навчання кращих захдновропейських унверситетв,  вихованц здобували рзнобчну освту  згодом ставали визначними громадськими, полтичними, державними дячами, вдомими вченими, художниками, композиторами, як успшно працювали в Укран та за  межами 2

1. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

2. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Україна на початку ХХ ст

5. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

6. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.
7. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

10. Причини початку Другої Світової війни

11. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

12. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

13. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

14. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

15. Значення і світова слава Тараса Шевченка

16. Світові ринки зброї та військового спорядження

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

17. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

18. Інтеграція України у світове господарство

19. Поняття та структура світового ринку

20. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

21. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

22. Моральність колізії ХХ ст
23. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
24. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

25. Державний лад України в роки Другої світової війни

26. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

27. Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

28. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

29. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

30. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

31. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

32. Великобританія після Другої світової війни

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

33. Головні події Другої світової війни

34. Досягнення в техніці у XIX-на початку XX ст.

35. Друга світова війна і Україна

36. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

37. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

38. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття
39. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.
40. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

41. Німеччина після Другої світової війни

42. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

43. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

44. Причини Першої світової війни

45. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

46. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

47. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

48. Світовий уряд. Масони в Україні

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

50. Становище Югославії на початку XX ст.

51. Староруська держава в V – початку XII ст

52. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

53. Україна на початку XX ст.

54. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні
55. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
56. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

57. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

58. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

59. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

60. Українське кіно початку ХХ століття

61. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

62. Гамлет як герой світової літератури

63. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

64. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

65. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

66. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

67. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

68. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

69. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

70. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.
71. Міжнародний кредит у світовій економіці
72. Місце Великобританії у світовій економіці

73. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

74. Світова економічна інтеграція

75. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

76. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

77. Світовий порядок як система

78. Світовий ринок технологій

79. Світовий ринок чорних металів

80. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

81. Тероризм як проблема світового масштабу

82. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

83. Місце України в світових рейтингах

84. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

85. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

86. Міжнародна політика і світовий політичний процес
87. Сучасні світові ідеології
88. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

89. Виникнення та еволюція світової політичної думки

90. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

91. Православ’я на Галичині ХХ ст.: проблеми і перспективи

92. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

93. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

94. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

95. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

96. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

98. Загальні закономірності світового економічного розвитку

99. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.