Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Регіональна фінансова система

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Одеський Державний Економічний Університет Реферат з курсу „Розміщення продуктивних сил” на тему «Регіональна фінансова система» Одеса 2004 Зміст Вступ.3 Сутність та склад фінансової системи.4 Поняття регіону.8 Фінансові ресурси регіонів. 10 Заключення. 15 Список використаної літератури. 17 Вступ Фінансова система держави є відображенням форм і методів конкретного використання фінансів в економіці і відповідною до задіяної моделі економіки та значною мірою визначається нею. Так, у державі тоталітарного типу фінансова система є спрощеною і дещо примітивною. Не всі її ланки достатньо розвинені. У державах із ринковою економікою фінансові системи досягають своєї завершеності, однак у розрізі деяких держав можуть суттєво відрізнятися. У державах із перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що окремі їхні ланки перебувають на стадії формування. Це торкається насамперед фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фондів тощо. Фінансові системи деяких держав можуть відрізнятися за своєю структурою, але у всіх у них є загальна ознака — це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться за методами мобілізації та напрямками використання, однак тісно пов’язані між собою, мають прямий і зворотний вплив на економічні й соціальні процеси в державі, а також на формування й використання фондів фінансових ресурсів у розрізі окремих ланок. Можна стверджувати, що кожна ланка фінансової системи є самостійним її елементом, проте ця самостійність відносна всередині єдиного цілісного. Фінансова система — це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки (господарських суб'єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб. 1. Сутність та склад фінансової системи Усі фінансові системи мають певні характерні риси: кожна ланка фінансових систем має властиві їй методи мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та свої напрямки й методи їхнього використання; кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, має власну специфічну сферу застосування; між ланками фінансової системи існують тісний взаємозв’язок і взаємна обумовленість, кожна ланка може успішно функціонувати лише при досконалості й ефективності системи в цілому; фінансова система держави досягає найбільшої ефективності лише тоді, коли відлагоджена та законодавче закріплена діяльність кожної її ланки; залежно від факторів, що впливають на організацію фінансів, насамперед на формування й використання фондів фінансових ресурсів, кожна ланка фінансових систем може поділятися на менші підрозділи. У періодичній літературі фінансова система іноді ототожнюється з фінансовим апаратом. Фінансовий апарат — це частина фінансової системи, її, так би мовити, інфраструктура, яка здійснює управління системою. У літературних джерелах, насамперед у періодиці, трапляються сурогатні визначення фінансової системи — фінансово-кредитна, валютно-фінансова, грошово-фінансова система тощо.

Усе це результат поверхового розуміння складних явищ і процесів економічного життя. В економіці кожної держави самостійно існують фінансова, кредитна, грошова або валютна системи, їхні функції різні, як різна також їхня структура і форми впливу на економічні й соціальні процеси. Водночас вони діють в одному економічному просторі, мають тісну взаємодію і взаємозалежність. За визначенням, фінансова система — це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, нефінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур, окремих громадян . За своєю природою фінансові стосунки є розподільними, та розподіл вартості здійснюється перш за все по суб’єктам. Суб’єкти формують грошові фонди цільового призначення в залежності від того, яку роль вони грають в суспільному виробництві: чи вони його безпосередні учасники, організують страховий захист чи здійснюють державне регулювання. Саме роль суб’єкта в суспільному виробництві виступає в якості першого об’єктивного критерія класифікації фінансових стосунків. Згідно цього критерія в загальній сукупності фінансових стосунків можуть бути відокремлені три крупні сфери: фінанси підприємств, установ та організацій; страхування; державні фінанси. Усередині кожної з названих сфер виділяються ланки, причому групування фінансових стосунків здійснюється в залежності від характеру діяльності суб’єкту, яка надає визначний вплив на склад та призначення цільових грошових фондів. Цей критерій дозволяє виділити в сфері фінансів підприємств (установ, організацій) такі ланки, як фінанси підприємств, функціонуючих на комерційних початках; фінанси установ і організацій, які здійснюють некомерційну діяльність; фінанси суспільних об’єднань. В страховій сфері, де характер діяльності суб’єкта визначає специфіку об’єкта страхування, в якості ланок виступають: соціальне страхування, майнове та особисте страхування, страхування відповідальності, страхування підприємницьких ризиків. В сфері державних фінансів – відповідно, державний бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит. Сфери і ланки фінансових стосунків взаємопов’язані, утворюючи в сукупності єдину фінансову систему. Структуру фінансової системи України можна представити за такою схемою: Мал. 1.1. Фінансова система України Чільне місце у фінансовій системі посідають фінанси не­фінансового сектора економіки, тобто фінанси підприємницьких структур. Вони обслуговують створення валового внутрішнього продукту — основного джерела фінансових ресурсів. До цієї ланки належать фінанси як виробничої, так і невиробничої сфер. Фінанси виробничої сфери можуть поділятися, залежно від форми власності, як на державні, акціонерні, колективні, індивідуальні, орендні, спільні тощо, так і, залежно від виду діяльності, на машинобудування, будівництво, транспорт, сільське господарство тощо.

Одною з головних ланок фінансової системи є державний бюджет. За його допомогою Уряд концентрує в своїх руках значну частину національного прибутку, перерозподіляємого фінансовими методами. Тут зосереджуються найкрупніші прибутки і найважливі в політичному та економічному відношенні витрати. Бюджет тісно по’вязан з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром и оказує їм необхідну допомогу у вигляді бюджетних дотацій, субсидій, субвенцій, гарантій, забезпечуючи більш чи менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи. В основі виділення органів керування фінансовою системою знаходиться її внутрішня структура. Загальне керування фінансовою діяльністю в Україні здійснюють органи державної влади. Склад органів і інститутів фінансової системи зображений на мал. 1.2. Мал. 1.2. Органи керування фінансовою системою України 2. Поняття регіону „Економіка” у класичному розумінні – це наука про вміння раціонально вести домашні справи. Таким домом можна назвати і регіон, що представляє собою народне господарство в мініатюрі, – це територія, що за сукупністю своїх елементів відрізняється від інших територій та характеризується єдністю, взаємопов’язаністю складових і цілісністю . Найважливіша характеристика регіону – його цілісність. Регіон представляє триєдність середовищ: природного, матеріального (створеного людиною) та соціального. Регіональна цілісність передбачає територіальну цілісність та неподільність. Поняття „регіон” пов’язане з терміном „регіональна економіка” – науковий напрямок, що вивчає закономірність розміщення продуктивних сил та районів. Поняття „регіональна економіка” та „розміщення продуктивних сил” близькі за змістом; усе-таки регіональна економіка більше прив’язана до поняття „регіон”, у той час як наука про розміщення продуктивних сил займається й загально регіональними проблемами. Ефективність регіональної політики залежить від чіткого визначення території регіону, його меж, природно-ресурсного та соціально-економічного стану. Адже регіон – це об’єкт регіональної політики, тому велике значення має економічне районування країни, тобто відокремлення на її території самостійних регіонів, які представляють економічні райони. Економічне районування країни – непроста проблема. Треба зазначити, що різні автори у своїх роботах вирішили її по-різному. Найбільш привабливим, на мій погляд, є районування автора В. Поповкіна . Шляхом синтезу найважливіших показників економічного розвитку (національний дохід на душу населення; валовий продукт на душу населення; продуктивність суспільної праці; виробництво продукції промисловості і сільського господарства на душу населення; обсяг матеріального достатку на душу населення; забезпеченість території природно-ресурсним потенціалом; демографічний потенціал тощо) В. Поповкін визначив вагу кожної області в економіці країни й сформував п’ять макроекономічних районів. Мережа районів, яку запропонував В. Поповкін, є найбільш обґрунтованою, бо об’єктивно віддзеркалює особливості сучасного регіонального розвитку України.

Та чи обгрунтований наш такий суворий і категоричний висновок? Хіба наші попередні зауваження про значення нових глобальних сил (транснаціональних корпорацій, телекомунікаційних систем тощо) не вказують на зовсім інший напрям? Чи результати нашого розгляду недавно створеної федеральної системи в деяких державах і європейського проекту справді негативні? Якщо зухвалим мріям космополітів не судилося справдитись, якщо позбавлена пам’яті глобальна культура навряд чи виникне, то чи немає все-таки якихось тверезіших сподівань на поступове перетворення наших колективних ідентичностей на регіональному рівні? Гадаю, що підстави для таких обмежених сподівань є - радше у сфері культури, ніж політики, - причому спосіб їхнього втілення видається трохи парадоксальним. В усьому своєму викладі головної уваги я надавав взаємодії сил, що формують не тільки сучасні колективні ідентичності, надто етнічні зв’язки й етноісторію, а й держави та класи; а також способам, що з їхньою допомогою люди, головним чином націоналістична інтелігенція, намагаються реконструювати і реформувати свої спадщини в «давньо-нові» національні ідентичності

1. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

2. Фінансова система України

3. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

4. Національна депозитарна система в Україні

5. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

6. Регіональна економіка сільського господарства України
7. Регіональний ринок праці
8. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

9. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії

10. Національна депозитарна система України

11. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

12. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

13. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

14. Економічні чинники регіональної політики в Україні

15. Проектування АТП регіональних вантажних перевезень

16. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Національна депозитарна система

18. Фінансова система Великобританії

19. Фінансова система України

20. Регіональні особливості природно-заповідного фонду Корюківського району

21. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

22. Система національних розрахунків
23. Національна система масових електронних платежів
24. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

25. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

26. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

27. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

28. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

29. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

30. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

31. Національні системи класифікації готелів

32. Фінансове забезпечення регіонів

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

33. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

34. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

35. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

36. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

37. В поисках системы мира

38. Малые тела Солнечной системы
39. Происхождение Солнечной системы
40. Строение солнечной системы

41. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

42. Солнечная система

43. Происхождение солнечной системы

44. Спутниковые системы местоопределения

45. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

46. Двигательные системы организма

47. Нервная система

48. Нервная система

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

49. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

50. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

51. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

52. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

53. Транспортная система Украины

54. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
55. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
56. Банковская система Франции

57. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

58. Налоговая система

59. Налоговая система России

60. Налоговая система РФ

61. Налоговая система РФ на современном этапе

62. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

63. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

64. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

65. Планирование в системе государственного управления

66. Система таможенных органов РФ

67. Расходы бюджетной системы на социальные цели

68. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

69. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

70. Задачи, основные функции и система ОВД
71. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
72. Природа и система административного права

73. Место обязательственного права в системе гражданского права

74. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

75. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

76. Правовые системы современности. Мусульманское право

77. Возникновение и система развития права Канады

78. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

79. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

80. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

82. Государственная служба Приказной системы управления

83. Характеристика налоговой системы Великобритании

84. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

85. Система законодательства в области СМИ Германии

86. Финансовая система Республики Узбекистан
87. Судебная власть и судебная система РК
88. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

89. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

90. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

91. Разделение властей в системе государственных органов

92. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

93. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

94. Судебная система РФ и пути ее реформирования

95. Местное самоуправление в системе публичной власти

96. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

97. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

98. Налоговая система (шпаргалка)

99. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.