Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетная система

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Донбаський Державний технологічний університет Лисичанський інженерний факультет КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» варіант № 11 Виконав: студент групи ФН03з Кушакова О.О. Перевірив: ведучий викладач Татаренко В.О. м. Лисичанськ 2007 рік ЗМІСТ: План 3 Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 4 Задача №1 12 Задача №2 13 Задача №3 14 Задача №4 15 Задача №5 18 Список використаної літератури 20 ПЛАН: Вступ Видатки бюджету на економічну діяльність держави: а) форми фінансування видатків бюджету на економічну діяльність; б) фінансування капіталовкладень; в) операційні витрати; г) кредити і дотації. Видатки бюджету на науку: а) джерело фінансування наукових досліджень; б) способи бюджетного фінансування науки. Висновки ВСТУП Видатки бюджетів за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у забезпеченні потреб діяльності держави. Призначення бюджетних видатків полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо. Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Видатки бюджетів можуть мати кількісну і якісну характеристики. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу у суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину. Активна роль держави в економічному житті суспільства, здійсненні соціальних перетворень зумовлюють різноманітність конкретних видів бюджетних видатків. Видатки на економічну діяльність держави: на сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство; паливно-енергетичний комплекс; іншу промисловість та будівництво; транспорт; зв’язок, телекомунікації та інформатику; інші галузі економіки; дослідження і розробки в галузях економіки. Видатки бюджету на економічну діяльність На перехідному етапі економіки України важливою є роль бю­джетного фінансування. Бюджетні видатки мають спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідного рин­кового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей еко­номіки, розвиток наукомістких технологій, підтримання в належно­му стані екології. Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залучен­ням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослід­них установ. На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, кос­мічна галузь, металургія, сільське господарство. Саме вони в комп­лексі з інфраструктурою визначають економічний поступ України, забезпечують значні валютні надходження, зовнішньоекономічний імідж України.

Оскільки на зовнішньому ринку діє жорстка кон­куренція, на перехідному етапі держава має підтримувати експортні галузі. Видатки бюджету на економічну діяльність здійснюються через такі форми фінансування: капіталовкладення; операційні витрати; кредити і дотації. Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за дво­ма напрямами: а) у відомчому розрізі; б) у розрізі інвестиційних проектів. Галузевий (відомчий) підхід полягає в тому, що загальна сума виділених бюджетом капіталовкладень направляється міністерст­вам і відомствам, які, в свою чергу, розподіляють цю суму між підприємствами та організаціями. Цей підхід є основним в Украї­ні, хоча має недолік — розпорошення коштів. Фінансування інвестиційних проектів, навпаки, дозволяє кон­центрувати ресурси на реалізації основних завдань. Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визна­чається двома чинниками: - можливостями бюджету; - наявністю необхідних та ефективних проектів. Виділення з бюджету фінансування на капіталовкладення на даний час не має жодної нормативної бази (наприклад, відповід­но до Закону України «Про освіту» щорічно на її фінансування повинно виділятись 10 % національного доходу і хоча, як прави­ло, цього розміру не додержуються, але база для планування іс­нує). Тобто планування капіталовкладень йде від досягнутого рі­вня, а не від потреб. Вартість інвестиційних проектів визначається в їх коштори­сах. Виділення бюджетних асигнувань на капіталовкладення при фінансуванні інвестиційних проектів здійснюється на конкурсній основі таким чином: На підставі визначених критеріїв (термін окупності, рента­бельність, мінімальність ризиків та економічна ефективність і со­ціальна значимість проекту) здійснюється конкурсний відбір проектів. Проводиться тендер (конкурс) серед виконавців того чи ін­шого проекту. В основі механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби у забезпеченні певних темпів економічного зрос­тання (приріст ВВП). Операційні витрати, які являють собою видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури, включають: - фінансування геолого-розвідувальних робіт; - фінансування лісового і водного господарства; - землевпорядкувальні роботи; - заходи по боротьбі зі шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями; - утримання насіннєвих станцій і племінних господарств. Фінансування геолого-розвідувальних робіт проводиться за рахунок двох джерел: бюджету та коштів підприємств. З бю­джету фінансуються роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин, за рахунок підприємств видобувної промисловості — роботи в межах існуючих родовищ. Фінансування бюджетом геолого-розвідувальних робіт забез­печується спеціальним компенсаційним доходом — відрахуван­нями на геолого-розвідувальні роботи, які вносять до бюджету підприємства видобувної промисловості. Обсяги фінансування і суми надходжень відрахувань між собою врівноважені, але не збалансовані. Щороку існують незначні відхилення між цими по­казниками. Залишок відрахувань використовується у поточному році на фінансування інших видатків. Якщо їх недостатньо, то ці видатки перекриваються іншими доходами бюджету.

Вартість геолого-розвідувальних робіт визначається на підставі спеціаль­них кошторисів, які розраховуються, виходячи з обсягів цих ро­біт та існуючих розцінок. Утримання лісового і водного господарства віднесене на ви­датки бюджету в зв'язку з тим, що на даний час ці ресурси — за­гальнонародна власність. У бюджеті існують цільові доходи, пов'язані з фінансуванням вказаних витрат, — лісовий дохід і плата за використання прісних водних ресурсів. Проте, на відмі­ну від геолого-розвідувальних робіт, доходи і видатки за цими напрямами не врівноважені — видатки набагато вищі. Землевпорядкувальні роботи включають заходи з підвищення і відновлення родючості ґрунтів (наприклад, протиерозійні захо­ди, тобто боротьба з вітряною і водною ерозією ґрунтів). Заходи по боротьбі зі шкідниками рослин та хворобами тварин. Протиепідемічні заходи у цілому фінансуються з бюджету в тих випадках, коли вони охоплюють певний регіон, а поточні ви­трати — безпосередньо тим чи іншим господарством. Виділення коштів бюджету здійснюється на підставі кошторису. У такому самому порядку, тобто на кошторисній основі, фінансуються на­сіннєві станції і племінні господарства, які забезпечують потреби відповідного регіону. Бюджетні кредити надаються підприємствам держав­ного сектора на тимчасові потреби в разі фінансових ускла­днень. Вони можуть бути безпроцентні або з невисокою про­центною ставкою. Державна дотація являє собою виділення з бюджету ко­штів на покриття збитків суб'єктів господарювання в тому разі, коли збитковість визначається певною фінансовою по­літикою держави в сфері ціноутворення (як правило, обме­ження рівня цін). Може надаватись у сумі, що повністю відшкодовує збитки чи покриває їх частково, що визначається станом бюджету. Обсяг дотації встановлюється як різниця між витратами і доходами під­приємств. Виділення коштів може проводитись на підставі пла­нових чи фактичних розрахунків. 2. Видатки бюджету на науку Роль науки в XXI ст. значно підвищується. Провідні держави світу виділяють із державного бюджету на її розвиток дедалі більші кошти. Крім того, чималі капіталовкладення у наукові дослідження роблять компанії та фірми. На жаль, Україна нині вимушена витра­чати досить значні кошти на соціальний захист населення, поточні соціальні програми, тому на наукову діяльність залишається зовсім мало. Низький рівень заробітної плати науковців порівняно з їхніми колегами за кордоном спричиняє &quo ;відплив умів&quo ; з тимчасовим чи постійним характером. Фінансування науки в Україні з Державного бюджету здійснюєть­ся за трьома рівнями. Розглянемо заклади економічного напряму діяльності. І. Заклади Академії наук України.( код 6540000). Це наукові установи, які виконують державні фундаментальні дослідження. До них відносять: Інститут економічного прогнозу­вання, Інститут економіки, Інститут економіки промисловості, На­ціональний інститут економічних програм, Науково-дослідний інсти­тут моделювання та інформатизації та ін. II. Відомчі заклади. При Президентові України, Верховній Раді України, міністерствах і відомствах функціонують наукові установи, які виконують наукові дослідження, що є актуальними для конкретного напряму діяльності.

PК неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд

1. Расходы бюджетной системы на социальные цели

2. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

3. Бюджетная система РФ

4. Бюджетная система Российской Федерации

5. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год

6. Бюджетная система
7. Бюджетная система Российской Федерации
8. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации

9. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

10. Бюджетная система

11. Бюджетная система России и принципы ее построения

12. Бюджетная система. Государственный долг

13. Бюджетная система и бюджетный процесс

14. Бюджетная система Удмуртской Республики

15. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

16. Бюджет и бюджетная система

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Бюджетна система України

18. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

19. Бюджетная система

20. Бюджетная система Германии: особенности и проблемы

21. Бюджетная система как механизм государственного регулирования

22. Бюджетная система Республики Беларусь
23. Бюджетная система Российской Федерации
24. Бюджетная система Российской Федерации: принцип организации и структура

25. Бюджетная система РФ

26. Бюджетная система РФ

27. Бюджетная система РФ

28. Бюджетная система РФ

29. Бюджетная система Украины

30. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой

31. Доходная часть бюджетной системы Российской Федерации

32. Особенности бюджетной системы России

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

33. Принципы организации бюджетной системы и бюджетного устройства в Российской Федерации

34. Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в бюджетной системе РФ

35. Состав и структура расходов бюджетной системы на оборону и обеспечение безопасности государства

36. Финансово-бюджетная система США

37. Экономическая сущность бюджета и бюджетной системы

38. Бюджетная система России
39. Государственный бюджет, бюджетная система
40. Технико-экономическое обоснование совершенствования информационной системы бюджетной организации

41. Россия и Царство Польское: механизмы бюджетно-финансовых отношений в имперской системе (1815-1866)

42. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

43. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма

44. Бюджетно-налоговая система РФ

45. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

46. Система государственных расходов. Смета бюджетного учреждения

47. Система бюджетного устройства РФ

48. Происхождение Солнечной системы и Земли

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Вселенная, Галактика и Солнечная система

50. Происхождение и развитие солнечной системы

51. Солнечная система в центре внимания науки

52. Обзор солнечной системы

53. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

54. Строение солнечной системы
55. Солнечная система
56. Тросовые системы в космосе

57. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

58. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

59. Система HLA и инфекционные заболевания

60. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

61. Бактериальная система секреции белков первого типа

62. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

63. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

64. Транспортная система (Восточного Казахстана)

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

65. Экономическая система Дании

66. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

67. Схема системы налогообложения

68. Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

69. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

70. Бюджетный дефицит
71. Бюджетный дефицит
72. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

73. Денежная система России

74. Налоги и налоговая система РФ

75. Налоговая система государства, налоги и их виды

76. Налоговая система Российской Федерации

77. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

78. Налоговая система Японии

79. Организация бюджетного процесса

80. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Регулирование бюджетного дефицита

82. Судебная система Российской Федерации

83. Планирование в системе государственного управления

84. Система таможенных органов РФ

85. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

86. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
87. Становление системы социальной защиты государственных служащих
88. Контроль в системе органов государственной власти

89. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

90. Гражданское право в системе права

91. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

92. Зарождение элементов бюджетного учёта в Древнем Риме

93. Правовые системы современности. Мусульманское право

94. Возникновение и система развития права Канады

95. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

96. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

98. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

99. Государственная служба Приказной системы управления

100. Характеристика налоговой системы Великобритании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.