Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Феномен соціальної держави в європейській традиції

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Робота присвячена ролі соціальної держави в європейському суспільстві. Концепція держави розглядається в контексті європейської традиції природного права, дотримання прав особи та взаємовідносин з громадянським суспільством. В історичному ракурсі вона є суспільною альтернативою ліберальному курсу ринкового фундаменталізму. З практики соціальних перетворень у Східній Європі та безсистемних змін в Україні в 90-ті роки ХХ століття стало зрозуміло, що модернізаційний проект, побудований лише на механізмах вільного ринку, виявився неефективним щодо спроможності демократизації суспільства, освоєння нових технологій, економічного розвитку в цілому. Історичний досвід останнього десятиліття довів небезпеку для українського суспільства суцільного підпорядкування ранній ліберальній ідеології економічної свободи. Для сучасної України проблема осмислення європейського виміру суспільного та державного розвитку є дуже значимою, адже вона дозволяє різноманітним спільнотам усвідомити необхідність обмеження крайніх форм лібералізму та ринкового фундаменталізму, коріння якого, за слушним зауваженням А.Карася, - у переважанні у суспільній свідомості економічного детермінізму . Відтак переважна частина населення пострадянських країн, існуючи у позаправовому суспільстві, стала заручником тіньової економіки, що сприяє занепаду моральних засад особистості. Виявилося, що показові цінності комуністичного минулого не витримали спокус раннього ринку. Суспільство та особа втратили точку опертя, деградація та моральне зубожіння стали своєрідним символом перехідного періоду, а економічна криза призвела до повного колапсу соціальної сфери та втрати навіть тих мінімальних державних соціальних гарантій, які існували за часів комуністичного минулого. Тому вельми актуальною для України залишається необхідність пошуків нових варіантів суспільного розвитку, які мають набути нових раціональних форм суспільного життя, засвоїти нові ціннісні орієнтири та параметри інтеграції соціальних груп, спільнот, прошарків. На наш погляд, нові суспільні ідеї мають бути пов’язані з орієнтацією на європейську модель розвитку та західну цивілізацію в цілому, яка має розвинуту соціальну та громадянську основу – високі стандарти добробуту, соціального забезпечення, науково-технічного розвитку, демократичну культуру, громадянські права і свободи людини, які уможливлюють сталі інститути соціальної та правової держави. У західній теоретичній рефлексії існує досить розлога традиція дослідження різноманітних вимірів соціальної держави. Висвітленню цієї проблеми присвячені наукові праці багатьох зарубіжних дослідників. Проте переважна більшість з них осмислює політологічні та соціологічні виміри соціальної держави. Соціально-філософський вимір, що пов’язаний з метафізичними парадигмами та дослідженням людських прав у контексті взаємовідносин держави і суспільства, висвітлений значно вужче. Серед дослідників останнього слід виділити Дж. Аплебі, Х. Аубрей, А. Блума, В. Блекстоуна Н. Гілберта, Д. Гріна, Г. Маркузе, С. Леша, К. Оффе, Р. Оукшота, С. Завадскі, Л. Хенкіна, Р.

Мсклоскі, Д. Келлі, Р. Шапіро, Е. Спарера, Ю. Габермаса, В.Сингера, Дж. Валдрона, С. Верба, Б. Аранкела. В Україні дослідження цієї проблематики ще тільки починається. Можемо відзначити лише розвідки в правовій та політичній площині О. Скрипнюка та А. Колодій, які не можуть бути достатніми, зважаючи на складність та поліаспектність проблем соціальної держави. Названі автори основну увагу зосереджують на сучасних політологічних аспектах розвитку соціальної держави. Залишається недостатньо висвітленим становлення цього інституту в контексті європейської соціальної практики, базові підвалини його виникнення, взаємодоповнення різних ідей у процесі історичної взаємодії між соціальною та ліберальною державою, індивідуальними та колективними правами, державою та громадянським суспільством. Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб за допомогою філософських засобів концептуалізувати об’єктивні передумови виникнення соціальної держави як базового демократичного інституту, що забезпечує людські права, добробут та гідність людини, дослідити вплив європейської традиції Huma righ s на розвиток держави і суспільства в еволюційному розвитку. Відтак об’єктом розгляду є процес становлення та розвитку соціальної держави в контексті органічного взаємозв’язку з концепцією природного права, еволюцією прав та свобод людини і громадянина. Важливою є і проблема співвідношення держави та громадянського суспільства в європейській традиції. Генеза концепції “welfare s a e” (в українській літературі частіше вживається поняття „соціальна держава”) залишається недостатньо дослідженою. До того ж існують певні стереотипи минулого – ліберальні та марксистські ідеологеми, які перешкоджають новим ідеям щодо цієї проблематики. Йдеться про, з одного боку, тенденцію виведення витоків соціальної держави лише з загальної європейської ідеї суспільної угоди, а з іншого, бажання розглядати соціальну державу як інститут ідеологічної маніпуляції, що використовувався для збереження впливу буржуазії на пролетаріат. Квінтесенцією першої позиції можуть бути слова В. Блекстоуна, який стверджує, що „welfare s a e” має своє підґрунтя в концепції суспільної угоди, і саме вона поступово вдосконалює економічні та демократичні виміри договірних відносин. Така держава, на думку вченого, є „формою нової суспільної угоди, що базується на концепції демократичного добробуту, на відміну від першої суспільної угоди, що базувалася на принципах формальної демократії” . Типовим прикладом марксистської опінії є позиція Є. Варги, у відповідності з якою „соціальна держава піклується лише про те, щоб пролетаріат не пішов революційним шляхом, а тому вона лише вимушена певною мірою примушувати капітал йти на певні поступки робітничому класу” . Боротьбою цих суперечливих дискурсів донедавна вичерпувалось осмислення соціальної держави. Втім, проблема соціального ідейного контексту виникнення цього європейського феномену так і залишається повністю нез’ясованою. Ми переконані, що неможливо розглядати проблему виникнення соціальної держави поза європейським контекстом природного права ( a ural Law), яке є моральним та духовним джерелом людяності, гуманності, інститутом, що сприяє дотриманню соціальних прав і свобод людини та громадянина.

У цьому контексті варто зазначити, що концепції прав людини ХVIII століття передувала тривала історія ідеї природного права, яка виникає ще в добу античності та середньовіччя. Фундаторами цієї ідеї були представники стоїцизму, відомі моралісти античності, великі поети, зокрема Софокл. Пізніше цю ідею розвивали Суарес, Франсіско де Віторіа, Б. Августін, Фома Аквінський. У більш систематизованому та раціональному вигляді вона була репрезентована Г. Гроцієм та представниками англійського та французького просвітництва, Шотландської школи в епоху виникнення „математизованого мислення” та доби Модерну в цілому. Саме тоді природне право починає усвідомлюватись як нормативний писаний кодекс, що визначає усі аспекти людського та суспільного існування за допомогою декретів, які історично були освячені природою та розумом. Природне право історично репрезентує собою одночасно як онтологічне, так і ідеальне начало. Воно є ідеальним, адже базується на незмінній структурі людської сутності та жорсткої необхідності, яка в ній має місце. Природне право має онтологічний характер, оскільки людська сутність являє собою онтологічну реальність, яка не існує окремо, але тільки в кожному людському началі. Природне право в онтологічному аспекті співпадає з усіма моральними законами, з усім простором природної моралі. Мова йде не тільки про дотримання базових етичних законів, але й про маловідомі зобов’язання, права, які люди можуть усвідомити лише в майбутньому. У ХVІІ столітті природне право було трансформоване від базової складової універсаму, підпорядкованої Божественному суверену, в площину надання гарантії індивідуальних прав і підґрунтя для політичної рівності. Саме інститут природного права ( a ural law) став основою для формування нового суспільства і нової раціональної особистості, що знаходилася поза статусними відносинами, існуючи серед автономних, раціональних та рівних осіб. Саме в процесі еволюції інституту природного права виявилось, що вирішити проблему приватноправової або навіть політичної рівності неможливо в умовах різкої соціальної нерівності. У ХVIII-ХІХ столітті в європейських суспільствах зростає усвідомлення соціально - зобов’язуючого характеру приватної власності, що в філософському вимірі означало зміну філософських парадигм і перехід від суб’єктивності до інтерсуб’єктивності, а пізніше до комунікативної раціональності. Суспільні зміни обумовлювали необхідність еволюції інституту держави. Феномен модерної держави постає на перетині середньовіччя та нового часу. Мова йде про виникнення секулярної держави, коли християнство вже не є загальною системою легітимації європейської культури. Разом з тим є безсумнівним, що взаємозв’язок між профанним та сакральним, між теократичною та світською державою продовжує зберігатися, оскільки релігійний чинник захищає суспільство від морального занепаду та забезпечує особам громадянські та соціальні права. Варто звернути увагу на думку Г.В.Ф. Гегеля, який був переконаний, що люди без релігії не можуть бути громадянами держави і не можуть забезпечувати свій добробут.

Грушевський не мг передбачити, - що в наступн десятилття укранське життя буде ще бльше «вивернуте з свох нормальних умов», потоптане й розграбоване. Не лише вн, а й мало хто сподвався тод, «на пороз ново Украни», що  населення стоятиме через всм десятилть, по сут, перед тими самими проблемами, що й у 1917-1920 роках. Передусм це стосуться проблеми нацонально дентичност, у формуванн й усвдомленн яко бльшсть укранського населення дос перебува на тому самому рвн, що й 80 або й 180 рокв тому. ¶накше кажучи, укранцям знову доводиться братися за будвництво держави, не завершивши будвництва нац. Ця анахрончна недоформовансть нацонально дентичност, поряд з характерною для посткомунстичних кран недорозвиненстю громадянського суспльства,  головною причиною суперечливих, непослдовних орнтацй укранського населення, а вдтак, як я спробую дал показати, - причиною вкрай повльного, непослдовного й суперечливого розвитку вс крани. Амбвалентнсть як соцальний феномен Поняття «амбвалентност» було запозичене соцологами з психатр, де воно використовувалося на позначення певного стану психчно роздвоност, в якому людина ма полярн емоц щодо того самого об'кта (емоцйна амбвалентнсть), висловлю взамовиключн де (нтелектуальна амбвалентнсть)  постйно вагаться мж двома протилежними ршеннями (вольова амбвалентнсть)

1. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

2. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

3. Сутність та соціальне призначення держави

4. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

5. Європейська модель соціальної психології

6. Соціальне становище Запорізького краю
7. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
8. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

9. Соціальні інститути.

10. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

11. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

12. Право як спеціальне соціальне явище

13. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

14. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

15. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

16. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Соціальне та особисте страхування

18. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

19. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

20. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

21. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

22. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
23. Демократія як соціальне явище
24. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

25. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

26. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

27. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

28. Соціальна захищеність дітей в Україні

29. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

30. Соціальне партнерство в Україні

31. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

32. Мова як символ соціальної солідарності

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

33. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

34. Історія України. Соціально-політичні аспекти

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
39. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
40. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

41. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

42. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

43. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

44. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

45. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

46. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

47. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

48. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

50. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

51. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

52. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

53. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

54. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
55. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
56. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

57. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

58. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

59. Ожиріння як медико-соціальна проблема

60. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

61. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

62. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

63. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

64. Зайнятість: соціально-трудові відносини

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Організація як соціальне утворення

66. Соціальна психологія організацій

67. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

68. Типологія соціально-трудової мобільності населення

69. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

70. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

73. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

74. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

75. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

76. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

77. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

78. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

79. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

80. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Соціальна структура суспільства

82. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

83. Політика і етика: соціально-філософський аспект

84. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

85. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

86. Мотиви соціальної поведінки особистості
87. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру
88. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

89. Предмет дослідження соціальної психології

90. Про практичність соціальної психології

91. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

92. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

93. Соціальне середовище та соціалізація особистості

94. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

95. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

96. Соціальні уявлення

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

97. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

98. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

99. Теоретична база соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.