Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Міжнаціональні відносини в Україні

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ КУРСОВА РОБОТА МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ Виконавець: Студент гр. СЦ-06-1 Кожемякін К. Науковий керівник: К.с.н., доцент Ходус О.В. Допускається до захисту: Д. іст. н,. професор Городяненко В.Г. Дніпропетровськ 2008 Зміст Вступ с. 2-3 Розділ 1. Міжетнічні відносини: методологічні принципи етносоціологічного аналізу с. 4-18 Розділ 2. Сучасний стан міжетнічних відносин в Україні: фактори інтеграції й диференціації .с. 19- 37 Висновки .с. 38- 39 Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження обумовлена безпосередньо етнонаціональною специфікою сучасної Україні, де, крім титульного етносу, проживає близько 130 різних етнонаціональних груп. Це не може не створювати відповідних труднощів та напруження, перш за все, в контексті процесів розбудови української державності, формування національної (в значенні - громадянської) ідентичності, яка б була загальнозрозумілою для усіх і діяла б як фактор консолідації нації, а не навпаки. Виходячи з цього, існує практична потреба в формуванні такої національної політики, яка б враховувала, перш за все, потребу удосконалення правової бази регулювання міжетнічних відносин в Україні з урахуванням історичної специфіки співіснування етносів, особливо актуально для росіян та кримських татар, що претендують на особливий статус в Україні. Слід зауважити також, що міжетнічні відносини в поліетнічній державі, якою є Україна, є вагомим фактором, що впливає на національну безпеку України, оскільки вони виступають, по-перше, необхідним елементом суспільної злагоди загалом; по-друге, об'єктивною передумовою територіальної цілісності держави; по-третє, складовою зовнішньополітичної діяльності держави. Для України проблеми міжетнічних відносин гостро актуалізовані ще й тим, що вони постають у контексті побудови національної держави. Адже для формування справжньої української нації спочатку треба визначитися з кого вона має складатися і яким чином буде співіснувати з тими, хто в неї не входить. На даному етапі розвитку країни існує ще один фактор, що актуалізує дослідження міжетнічних відносин, це - «українська дуга» нестабільності. Регіони, що мають особливі умови розташування, власні аспекти безпеки, властиві двом геополітичним напрямам - західному і східному. Етнонаціональні відмінності регіонів, напружені стосунки між окремими етнічними групами призводять до суперечок, що відбуваються на основі факторів роз’єднання: мова, етнічна належність, регіон проживання, віросповідання. Проте такі відносини не завжди обумовлюють конфлікт. Він виникає при усвідомленні групами чи особами протилежностей інтересів, потреб та цінностей, і саме тому такими актуальними є дослідження міжетнічних відносин, які дозволяють сформувати стратегію безконфліктного розвитку суспільства і зробити багатонаціональність перевагою, адже у сучасному світі полікультурні, багатоетнічні політичні нації мають певні переваги над етнічно більш гомогенними державами, оскільки це сприяє посиленню динамізму в міждержавних відносинах, більшій відкритості світові, здатності до сприйняття нових тенденцій шляхом установлення найрізноманітніших контактів, більш насиченому й багатому в своєму розмаїтті духовному життю.

Не підтверджується й присутнє на побутовому рівні уявлення про те, що етнічна гомогенність сприяє міцнішій внутрішній стабільності в державі. Ступень наукової розробки проблеми. Треба зазначити, що міжетнічні відносини розробляються у двох площинах: теоретико-методологічній, що визначає критерії дослідження міжетнічних відносин взагалі (цю площину розробляли Е.Сміт, Е. Гелнер, Ю.Бромлей, ), і прикладної (аспект розробки конкретних рекомендацій щодо корекції ситуації). Дослідженнями міжетнічних відносин в Україні займаються такі науковці, як И. Прибиткова, В. Паніотто, В Хмелько, Н. Шульга, Н. Паніна, В. Середа, В. Арбеніна Найбільш розробленими є напрямки вимірювання ксенофобії, толерантності і факторів етнонаціональної диференціації українського суспільства. Об’єктом даної курсової роботи є міжетнічні відносини. Предметом курсової роботи є види, рівні та специфіка міжетнічних відносин. Мета курсової роботи полягає в аналізі стану міжетнічних відносин в умовах сучасного українського соціуму з урахуванням факторів інтеграції й диференціації, що впливають на їх формування. Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань: Розкрити соціологічний зміст терміну «міжетнічні відносини», його рівні вивчення, теорії дослідження, різновиди проявлення і чинники впливу Визначити особливості формування міжетнічних відносин в Україні з урахуванням специфічних чинників (етнічного, мовно-культурного, конфесійного, регіонального), які детермінують цей процес; Дослідити особливості міжетнічних відносин в Україні з урахуванням «ісламського фактору», тобто - між кримськими татарами та представниками інших етносів. Емпіричну базу курсової роботи склали результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року; матеріали соціологічного дослідження, проведеного Інститутом проблем управління ім. Горшеніна за темою «Ментальні основи вибору»; дані соціологічного дослідження кафедри психології Таврійського університету «Соціально-економічні проблеми кримськотатарського населення Криму». Розділ 1. Міжетнічні відносини: методологічні принципи етносоціологічного аналізу Проблематика міжнаціональних (міжетнічних) відносин – одна з головних тем етносоціологічних досліджень. Для України стан міжетнічних відносин взагалі можна розглядати у якості головного інтегруючого/ дезінтегруючого індикатору національних процесів, особливо в контексті консолідації українського народу в єдину політичну націю. Тож цілком зрозуміло, що консолідаційні процеси в українському суспільстві можуть відбуватися лише на підставі рівноправного розвитку етнонаціональних культур, мов, забезпечення політичної і правової захищеності різних етнічних груп, тем більш, що Україна є поліетнічним соціумом. Перш. ніж характеризувати стан міжетнічних відносин в Україні, вважаємо за необхідне розглянути теоретико-методологічні аспекти вказаного феномену, тобто з’ясувати як інтерпретується це явище. Міжетнічні відносини — різновид соціальних зв’язків між структурними елементами суспільства, об’єктом і суб’єктом яких є етнічні групи. Виходячи з цього, міжетнічні стосунки ( в широкому сенсі слова) розуміються як взаємодії народів в різних сферах - політиці, культурі і так далі, у вузькому сенсі - як міжособисті стосунки людей різних національностей, які теж відбуваються в різних сферах спілкування - трудового, сімейно-побутового, а також сусідського, дружнього і інших видах неформального спілкування .

Тому різні науки і наукові напрями звертаються до вивчення міжетнічних стосунків зі своєї точки зору, тобто міжетнічні відносини - сфера міждисциплінарного вивчення. Так, етнологи зі всіх стосунків між етнічними групами вивчають зазвичай міжкультурні взаємодії (в центрі їх уваги - етнокультурні змінні). У полі зору істориків знаходяться стосунки між народами в ретроспективі. У політичній соціології досліджується вплив характеру міжнаціональних стосунків на політичну обстановку в країні, регіоні. Визначаючи область інтересів етносоціологів у сфері міжетнічних стосунків, треба звернути увагу на специфіку підходу, або, інакше кажучи, ракурс дослідження. Етнічні групи, народи, етноси - це великі складні групи, і очевидно, що вся група не може брати участь в безпосередньому спілкуванні. Тому в дослідженні треба враховувати і безпосередні контакти і опосередковані (через ЗМІ, офіційні документи, предмети культури і так далі). Складність вивчення великих груп, етнічних сукупностей полягає в тому, що їх стосунки визначаються не лише інтересами і обставинами нинішнього дня, вони мають і передісторію. Крім того, у великих групах, як правило, існують різні соціальні групи, політичні Об'єднання з інтересами, що перехрещуються, які у свою чергу лежать у різній плоскості, в різних сферах життєдіяльності (економіці, культурі, політиці і так далі). Таким чином, предметом дослідження етносоціологів при вивченні міжетнічних є уявлення про свою і іншій групі, сприйняття її, готовність до контактів з нею, нарешті, психічні достатки і процеси. Але окрім цього етносоціологи включають в предмет вивчення і реальні факти поведінки (наприклад, участь в партіях, рухах, суспільних акціях). Тож область етносоціологічного вивчення надзвичайно широка: це й етнічні особливості соціальних змін співвідношення сучасної і традиційної культури в соціальних групах; роль традиціоналізму в політичному житті і соціальній поведінці, процесах модернізації, постіндустріальному розвитку; міжкультурні взаємодії проблеми міжкультурних кордонів, роль релігії в культурній дистанції; етнічна самосвідомість, авто- і гетеростереотипи, внутрішньоетнічна солідарність; етнічні інтереси і установки на міжетнічне спілкування, міжетнічні орієнтації, толерантність і нетерпимість, проблеми націоналізму, соціальні і соціально-психологічні основи міжетнічних конфліктів. По суті, етносоціологія вивчає етнічну специфіку всіх соціально значущих сфер життя суспільства, розглядаючи їх з точки зору соціологічних критеріїв і із застосуванням методики соціологічного дослідження. При цьому, аналіз стосунків між народами, етнічними сукупностями відбувається на двох рівнях: - інституційному (широкому) – це, перш за все макросоціальні умови, яки впливають на міжгруповий або міжособистісний рівні відносин; - міжгруповому або міжособистісному (вузькому) – це відношення, об’єктом і суб’єктом яких є етнічні групи, а також індивіди, яки є представниками цих груп. На думку більшості дослідників, областю прямого інтересу етносоціології, є саме другий рівень – міжгрупові процеси та явища .

А саме головне, що в опозіції опинилися «наукові сили» — партія соц. — федералістів і велика частина українських соц. — демократів. В опозіції був якраз «мозок» Ради. Опозіція не заперечувала конечности утворення орґану виконавчої влади цілої України, але не визнавала за українським народом права «самочинно» творити такий орґан; радили просити дозволу в Петербурга; були й такі, що боялися — у нас не хватить сили… По довших суперечках все ж більшістю голосів вирішено творити центральний виконавчий орґан, якому надано назву «Ґенеральний Секретаріят Української Центральної Ради». За кілька днів зявився на світ божий перший уряд воскресшої України. Він був «коаліційний»; в складі його були: соц. — демократи: 1. В. Винниченко — голова секретаріяту і секретар внутрішних справ; 2. С. Петлюра — військові справи; 3. Б. Мартос — земельні справи; 4. В. Садовський — судові справи; 5. І. Стешенко — освіта; соц. — революціонери: 1. П. Христюк — писар; 2. М. Стасюк — харчові справи; соц. — федералісти: 1. С. Єфремов — міжнаціональні справи; безпартійні: 1. Х

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

3. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

4. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

5. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

6. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы
7. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития
8. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

9. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

10. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

11. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

12. Музеи сегодня: проблемы и перспективы. Информатизация музеев

13. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

14. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

15. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

16. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы

17. Проблемы и перспективы технологического образования

18. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

19. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития

20. Проблемы и перспективы теории деятельности

21. Проблемы и перспективы человека в XXI веке

22. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
23. Проблеми та перспективи малого бізнесу
24. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

25. Евро: проблемы и перспективы

26. Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции

27. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития

28. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

29. Информационно-вычислительная система федеральной службы государственной статистики: проблемы и перспективы развития

30. Административно-территориальное деление России, его изменение с течением времени. Проблемы и перспективы изменения деления страны

31. Монетизация льгот: проблемы и перспективы

32. Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

33. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

34. Рынок Forex, особенности его функционирования, проблемы и перспективы развития

35. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

36. Банковская система России: проблемы и перспективы развития

37. Проблемы и перспективы развития гражданского оборота земельных участков

38. Сельское хозяйство: проблемы и перспективы развития
39. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
40. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

41. Российский федерализм, проблемы и перспективы.

42. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

43. Розничные торговые сети на региональном рынке: проблемы и перспективы функционирования

44. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития

45. Сердечнососудистые лекарственные средства: проблемы и перспективы рынка

46. Вступление России в ВТО:проблемы и перспективы

47. Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы

48. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и Российской Федерации

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Экономика Японии: проблемы и перспективы развития в мировом хозяйстве

50. Методы, проблемы и перспективы совершенствования управления человеческими ресурсами

51. Управление продажами: проблемы и перспективы

52. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

53. Проблемы и перспективы социального прогнозирования информационных компаний

54. Проблемы и перспективы развития технических средств таможенного контроля как части таможенной инфраструктуры РФ
55. Проблемы и перспективы развития горнолыжного центра "Солнечная Долина"
56. Проблемы и перспективы развития культурного туризма

57. Проблемы и перспективы развития туризма в малых исторических городах России

58. Индустрия социально-культурного сервиса и туризма: сущность, проблемы и перспективы

59. Государственный долг РФ: проблемы и перспективы

60. Лизинг как форма аренды основного капитала: проблемы и перспективы развития в РФ

61. Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"

62. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин

63. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в Казахстане

64. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей легкой промышленности Украины

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

65. Предпринимательство в экономике современной России: виды, организационно-правовые формы, проблемы и перспективы развития

66. Проблемы и перспективы обеспечения конкурентоспособности России

67. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России

68. Проблемы и перспективы реформирования естественных монополий в Российской Федерации

69. Экономика высшего образования в России: проблемы и перспективы

70. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
71. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
72. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

73. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

74. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

75. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

76. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

77. Етнонаціональні відносини та етнополітика

78. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

79. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

80. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

81. Національна політика СРСР в роки перебудови

82. Українська національна революція 1649-1657рр

83. Экология почв: итоги, проблемы, перспективы

84. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

85. Національне багатство, прибуток

86. Система національних розрахунків
87. Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы
88. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

89. Генеза української національної мови

90. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

91. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

92. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

93. Формирование федеративных отношений в российской федерации: опыт, проблемы, перспективы развития

94. Перспективы рассмотрения проблемы активизации профессионального самоопределения

95. Національна депозитарна система в Україні

96. Національний банк України

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

97. Національний Банк України

98. Порядок выпуска Российским коммерческим банком собственных ценных бумаг (проблемы, перспективы)

99. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

100. Функції Національного банку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.