Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Волинський інститут менеджменту Черкаський філіал Р Е Ф Е Р А Т дипломної роботи &quo ;Бухгалтерський облік та аудит безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ&quo ; Робота містить 98 сторінки, 9 таблиць, 13 рисунків, додатки, перелік використаної літератури - 46 найменувань. Об&quo ;єктом дослідження у дипломній роботі с організація безготівкових розрахунків, методика їх бухгалтерського обліку та аудиту на Черкаському МППЗТ. Мета роботи - обгрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню безготівкових розрахунків, їх обліку та. аудиту на Черкаському МППЗТ. Результатом дослідження стали пропозиції автора щодо: удосконалення системи безготівкових розрахунків та створення селективного грошово-кредитного обслуговування підприємств в Україні; удосконалення системи бухгалтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків; стабілізації фінансового стану Черкаського МППЗТ; застосування рі-зноманіти ;х форм безготівкових розрахунків у 4)інансово-господарській діяльності ЧМПі&quo ;ІЗТ.' Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої безготівкової системи на ЧМППЗТ та інших підприємствах промисловості України. ^ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧШ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 1.1. Система безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання 10 і^.Діюяа система форм безготівкових розрахунків та їх . . 15 1.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку безготівкових 37 ї .4.Аудит безготівкових / РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, ЇХ ОБЛІК ТА АУДИТ НА Черкаському МППЗТ. 2. і. Загальна характеристика Черкаського МППЗТ. 55 2.2.Методологія бухгалтерського аналізу та аудиту на Черкась­кому 2.3. Аналіз с зінансової звітності та стану безготівкових розрахунків на Черкаському РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІППІЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Черкаського МППЗТ. З. І .Рекомендації по удосконаленню системи безготівкових розрахунків, обліку та. аудиту .81 3.2.Пропозиції щодо стабілізації фінансово-економічного стану на Черкаському .84 ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ ВСТУП В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою. Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера. Виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку на державних, приватних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях сприяє ринкова економіка. Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов'язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва, досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно вхоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об'єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу за додерженням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах. Кожне підприємство складається із окремих груп, в сукупності котрі і представляють собою це підприємство. Группи займаються лише тільки тою / функцією, для котрої вони передбачені, щоб підприємство могло існуванти. Важливим елементом являється бухгалтерія, котра веде облік господарських коштів і об'єктів обліку підприємства. Також функцією бухгалтерії являється аналіз фінансового стану підприємства, котрий показує по яким направленням потрібно вести роботу, щоб покращити його. Бухгалтерія також повинна слідкувати за точними і своєчасними виплатами податків й грошових обов'язків підприємства. Вести точний документальний облік по роботі підприємства для представленя звітності в перевіряючі орган. На сучасному етапі розвитку України головним завданням у галузі економіки є послідовне здійснення радикальної економічної реформи і створення цілісної та ефективної системи управління. В умовах приведення національної економічної системи у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами виникає багато проблем, які потребують обгрунтованого розгляду й розв'язання. Однією з таких проблем є удосконалення системи безготівкових платежів.Від успішного розв&quo ;язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства. В Україні процес створення нормальних умов для проходження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні.Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не ма жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус боргів.Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємтсва (виробники) не залежать від своєчасного перерахування грошей покупцями їх продукції.Вони мають змогу безперешкодно перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит, здійснювати їх дисконт.До того ж вони можуть шляхом проведення факторингових операцій відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи 8 спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й ведення своїх рахунків.Для таких посередницьких функцій й виникли спеціальні установи - комерційні банки. Українські ж банки поки не стали посередниками у розрахунках і опорою підприємств в нових умовах господарювання.Вітчизняні підприємства не можуть розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне користування не на кабальних умовах банківськими кредитами, будувати на взаємному співробітництві свою діяльність, своєчасно отримувати кредитні ресурси.

Давно назріла потреба переорієнтації банківської діяльності з грошової спекуляції на роботу з платіжними вимогами і зобов'язаннями; відродження комерційного кредиту та надання боргам майнового статусу; створення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов'язань на гроші, їх взаємного погашення і переу ступання.Таким чином, доки в Україні не організоване ефективне грошово-кредитне обслуговування підприємств-виробників, проблема неплатежів вирішена не буде. Актуальність теми дослідження визначається важливістю удосконалення організації безготівкових розрахунків у розв&quo ;язанні глобальних економічних проблем України, і необхідністю трансформації бухгалтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків відповідно до економічних відносин ринкового спрямування. Саме організація безготівкових розрахунків повинна активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів; зменшенню видатків обігу; ефективному використанню тимчасово вільних коштів та ін. Метою дипломної роботи є обгрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню організації безготівкових розрахунків, їх обліку та аудиту. У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань: 9 -розглянути безготівкові розрахунки в сучасних умовах господарювання як цілісну систему, яка включає класифікацію, організацію, діючу систему форм розрахунків та взаємовідносини платників з банками; -визначити економічну необхідність удосконалення системи безготівкових розрахунків для розв&quo ;язання проблеми неплатежів в Україні; -викласти теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту безготівкових розрахунків; -розкрити економічне значення досліджень підприємства; -виробити конкретні рекомендації з досліджених питань. Предметом дослідження є система безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання України. Об&quo ;єктом дослідження є Черкаське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту. Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати економічні явища у розвитку й взаємозв'язку. Застосований метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й узагальнення. 1 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 1.1. Система безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових розрахунків.Ці взаємовідносини грунтуються на використанні грошей в залежності від їх функції як засобів обертання і платежу. Правильна організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами мають велике народногосподарське значення, оскільки забезпечують швидке завершення кругообороту оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з товарної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Тод на захдн держави спаде головний тягар боротьби, а поневолен народи зможуть розгортати свою революцйно-визвольну акцю, пристосовуючи  до розвитку вонних подй згдно з власною доцльнстю. Спльний протибольшевицький фронт з державними нацями був би найкориснший для визвольних змагань поневолених народв, хоч сучасна полтика захднх держав не сприя його здйсненню, але майбутнй розвиток подй може бути пд цим оглядом кориснший. Не раз бда заставля народи пти необхдним шляхом, який давнше здавався м надто трудним  небезпечним. Але це питання майбутнх можливостей, а не снуючо тепер дйсности. Не зркаючись заходв творити спльний протибольшевицький фронт з вльними державними народами, поневолен народи мусять провадити свою визвольну боротьбу власними силами в таких формах  розмрах, як це можливе й доцльне в кожнй ситуац. Зовншн умови  зовншн сили можуть бути важливим фактором, сприяючим революцйно-визвольнй боротьб, але вони не виршують про саму можливсть  доцльнсть боротьби

1. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

2. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

3. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

4. Мотивація робітників в сучасних умовах

5. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

6. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
7. Облік та аудит
8. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

9. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

10. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

11. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

12. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

13. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

14. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

15. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

16. Монетаризм та його сучасне застосування

Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки

17. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

18. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

19. Сучасні форми та системи оплати праці

20. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

21. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

22. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку
23. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
24. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

25. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

26. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

27. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

28. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

29. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

30. Зовнішній та внутрішній аудит

31. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

32. Помилки та обман в аудиті

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

34. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

35. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

36. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

37. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

38. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
39. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан
40. Расизм та його прояви на сучасному етапі

41. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

42. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

43. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

44. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

45. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

46. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

47. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

48. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

50. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

51. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

52. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

53. Сучасний вчитель як педагог та психолог

54. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем
55. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні
56. Ідеї Юнга та сучасна психологія

57. Умовивід та його види

58. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

59. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

60. Розвиток та сучасний стан соціології

61. Соціологія: становлення та сучасність

62. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

63. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

64. Умови виникнення та особливості античної філософії

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

65. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

66. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

67. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

68. Сучасний склад: характеристика та функції

69. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

70. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування
71. Полная история танков мира
72. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

73. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

74. Цивільний та арбітражний процес

75. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

76. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

77. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

78. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

79. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

80. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Полная история танков мира

82. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

83. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

84. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

86. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище
87. Аудит (Контрольная)
88. Банковский аудит

89. Аудит расчетных операций

90. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

91. Аудит труда и его оплата

92. Аудит – форма независимого финансового контроля

93. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

94. Учёт и аудит заработной платы

95. Аудит кредитных операций

96. Учёт и аудит уставного капитала

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства

98. Аудит расчетов при реализации продукции

99. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.