Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Рахунки бухгалтерського обліку

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Контрольна робота з дисципліни: «Бухгалтерський облік» Зміст 1. Рахунки бухгалтерського обліку: призначення, дебет і кредит 2. Документування як обов’язків елемент методу обліку 3. Загальне поняття і короткий зміст фінансової звітності Список літератури 1. Рахунки бухгалтерського обліку: призначення, дебет і кредит В процесі господарської діяльності на підприємстві здійснюються численні і різноманітні по характеру, господарські операції. У Законі «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», господарська операція – дія або подія, що викликає зміни в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі підприємства. Щоб прослідкувати ці зміни необхідна система поточного обліку господарських операцій. Такою системою є система бухгалтерських рахунків. Звідси витікає наступне визначення: Рахунки бухгалтерського обліку – це спосіб поточного відображення господарських операцій в певній системі для контролю активів і пасивів підприємства. На рахунках проводиться угрупування економічно однорідних об'єктів, відображених в статтях балансу. За звітний період на рахунках відображаються зміни, викликані господарськими операціями, готуються підсумкові показники для управління, аналізу та складання різної звітності (фінансової, управлінської, податкової, статистичної). Головний принцип відкриття рахунків полягає у тому, що рахунок відкривається за назвою статті балансу: наприклад, «Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Виробничі запаси», «Поточні фінансові інвестиції», «Статутний капітал», «Пайовий капітал», «Резервний капітал», «Довгострокові кредити банків», «Розрахунки з оплати праці», «Розрахунки зі страхування» і т. д. Рух активів і пасивів в результаті господарських операцій призводить до збільшення або зменшення на рахунку, тому рахунок ділиться на дві частини. Ліва частина носить назву «Дебет», а права – «Кредит». Для кращого розуміння побудови бухгалтерського рахунку приведемо його схематичне зображення. По відношенню до балансу бухгалтерські рахунки діляться на активні і пасивні. Активними називаються рахунки, що відображають стан активів підприємства і зміни, що відбуваються в них. До них відносяться такі рахунки: «Каса», «Рахунки в банках», «Основні засоби», «Виробничі запаси», «Виробництво», «Готова продукція», «Товари» і багато інших. Стан активів характеризує такий показник, як залишок (сальдо) на початок звітного періоду, який в активних рахунках завжди відображається по дебету. Господарські операції звітного періоду, що викликають збільшення на активних рахунках, також відображаються по дебету. Господарські операції, що викликають зменшення на активних рахунках, відображаються по кредиту. Для наочності приведемо схему запису на активних рахунках. Активний рахунок Д тК т залишок (сальдо) на початокгосподарські операції, звітного періодущо викликають зменшення господарські операції,активу що викликають збільшення активу ( ) (–) Рис. 1. Схема записів господарських операцій на активному рахунку Пасивними називаються рахунки, що відображають стан пасивів підприємства і зміни, що відбуваються в них. Прикладами пасивних рахунків є такі рахунки: «Статутний капітал», «Пайовий капітал», «Резервний капітал», «Довгострокові позики», «Векселі видані», «Розрахунки з оплати праці» і багато ін.

Стан пасивів на початок звітного періоду характеризує початковий залишок (сальдо), який в пасивних рахунках завжди відображається по кредиту. Господарські операції звітного періоду, ті, що викликають збільшення на пасивних рахунках також відображаються по кредиту. Господарські операції, що викликають зменшення на пасивних рахунках, відображаються по дебету. Для наглядності приведемо схему записів на пасивному рахунку. Пасивний рахунок Д тК т залишок (сальдо) на початок звітного періоду господарські операції, господарські операції, що викликають зменшення що викликають збільшення пасиву пасиву ( )(–) Рис. 2. Схема записів господарських операцій на пасивному рахунку Таким чином, в активних і пасивних рахунках різне призначення дебету і кредиту. Виходячи зі структури побудови рахунків бухгалтерського обліку, дебетове сальдо мають активні рахунки, а кредитове – пасивні. Сума всіх дебетових залишків на активних рахунках відображає загальний розмір наявності економічних ресурсів підприємства, а сума всіх кредитових залишків на пасивних рахунках – загальну суму джерел утворення цих ресурсів. Сутність подвійного запису на бухгалтерських рахунках перебуває у тому, що дана господарська операція відображається по дебету одного рахунку і кредиту іншого рахунку. Подвійний запис обумовлений діалектичною сутністю кожної господарської операції, її подвійністю. Вперше сутність подвійного запису була розкрита і логічно обґрунтована в праці італійського математика Луки Пачолі, «Трактат про рахунки і записи», виданому в 1494 році Зміст цієї книги підтверджує думку про те, що Лука Пачолі – батько подвійної бухгалтерії, що використовується людством вже понад 500 років. Подвійна бухгалтерія цікавила багато людей, навіть поетів. Німецький поет Вольфган Гете писав: «Подвійна бухгалтерія є найбільшим відкриттям людського розуму». Як користуватися подвійним записом? Як встановити, який рахунок дебетувати, а який кредитувати? Для відповіді на ці питання необхідні логічні міркування. Перш за все, слід вникнути в суть господарської операції і визначити тип балансової зміни. Використовуючи схему записів на активних і пасивних рахунках, необхідно встановити взаємозв'язок рахунків, тобто який рахунок дебетувати, а який – кредитувати. Розглянемо на прикладах господарських операцій застосування вищезгаданої методики. Приклад 1. Витрачена сировина на виробництво продукції в сумі 5000 грн. Дана операція викликає зміни тільки в статтях активу балансу, отже, необхідно використовувати активні рахунки. Витрата сировини означає зменшення залишку на рахунку «Виробничі запаси», отже, суму 5000 грн. слід записати на його кредиту. На цю ж суму збільшуються витрати на виробництво продукції, накопичення яких здійснюється по дебету рахунку «Виробництво». В результаті дана операція в сумі 5000 грн. відображається по дебету рахунку «Виробництво» і по кредиту рахунку «Виробничі запаси». Приклад 2. Нарахована заробітна плата виробничим робітникам в сумі 2000 грн. Операція обумовлює одночасне збільшення статті активу і статті пасиву. Нарахування заробітної плати означає збільшення кредиторської заборгованості, отже, пасивний рахунок «Розрахунки по оплаті праці» кредитується.

З іншого боку, на цю ж суму збільшуються витрати підприємства, що враховуються по дебету активного рахунку «Виробництво». В результаті сума 2000 грн. знаходить відображення по дебету рахунку «Виробництво» і по кредиту рахунку «Розрахунки з оплати праці». Приклад 3. Утриманий з нарахованої заробітної плати на користь державного бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 300 грн. Операція викликає зміни в статтях пасиву, а це означає, що необхідно використовувати пасивні рахунки: «Розрахунки з оплати праці» і «Розрахунки з податків і платежів». На рахунку «Розрахунки з оплати праці» операція викликає зменшення кредиторської заборгованості перед працівниками підприємства, а на рахунку «Розрахунки з податків і платежів» операція обумовлює збільшення кредиторської заборгованості підприємства перед бюджетом. Використовуючи схему записів на пасивних рахунках операцію слід відобразити по дебету рахунку «Розрахунки з оплати праці» і кредиту рахунку «Розрахунки з податків і платежів». Таким чином, подвійний запис – спосіб одночасного взаємопов'язаного відображення господарської операції по дебету одного рахунку і по кредиту іншого рахунку в однакових сумах. При відображенні господарської операції на бухгалтерських рахунках виникає взаємозв'язок між рахунками. Форма виразу взаємозв'язку між рахунками, що виникає при здійсненні господарських операцій називається кореспонденцією рахунків. Рахунки, взаємопов'язані між собою господарською операцією називаються кореспондуючими. Кореспонденції рахунків можуть бути прості і складні. Кореспонденція, яка складається з одного, що дебетується і одного, що кредитується називається простою. Всі розглянуті вище приклади кореспонденцій рахунків є простими. Кореспонденція, яка складається з одного, що дебетується і декількох, що кредитуються або декількох що дебетуються і одного, що кредитується називається складною. Припустимо, що в акціонерному товаристві статутний капітал в момент його створення складає 100 тис. грн. Оскільки викуп акцій не здійснений, ця сума розглядається як неоплачений капітал. Ця операція обумовлює збільшення неоплаченого і статутного капіталів. Рахунок «Неоплачений капітал» є активним рахунком, тому загальна його сума записується по дебету рахунку. Рахунок «Статутний капітал», характеризуючи джерела утворення засобів підприємства, є пасивним рахунком. Отже, цей рахунок кредитується. Запишемо кореспонденцію рахунків: дебет рахунку «Неоплачений капітал» і кредит рахунку «Статутний капітал» за номінальною вартістю акцій на суму 100000 грн. Оскільки один рахунок дебетується і один кредитується, то дана кореспонденція проста. Продовжимо приклад. В касу підприємства поступили грошові кошти за акції від акціонерів за ринковою вартістю – 3000 грн. Номінальна їх вартість – 2000 грн. Надходження в касу необхідне відобразити по дебету рахунку «Каса» за ринковою вартістю акцій в сумі 3000 грн. В нашому прикладі виникає емісійний дохід в сумі 1000 грн. (3000 грн. – 2000 грн.), який відноситься до додаткового капіталу, а неоплачений капітал зменшується лише на 2000 грн., тобто на вартість сплачених акцій за номінальною вартістю.

Основана в 1652 в Швейнфурте. С 1878 в Галле. В нач. 90-х гг. 20 в. ок. 1000 членов. ЛЕОТО (Leautaud) Поль Фирмен Валантен (1872-1956) - французский писатель. Сборники эссе "Времяпрепровождение" (т. 1-2, 1929-64), "Литературный дневник 1893-1931" (т. 1-19, 1954-66), стихи. ЛЕОХАР - древнегреческий скульптор сер. 4 в. до н. э. Представитель академического направления в искусстве поздней классики ("Артемида Версальская", "Аполлон Бельведерский", сохранились в копиях). ЛЕПАНТО (Lepanto) - прежнее название г. Нафпактос (Греция); около Лепанто у входа в зал. Патраикос 7.10.1571 испанско-венецианский флот разгромил турецкий флот; последний крупный бой гребных флотов. ЛЕПЕЛЕТЬЕ ДЕ СЕН-ФАРЖО (Le Peletier de Saint-Fargeau) Луи Мишель (1760-1793) - деятель Великой французской революции, якобинец. Автор проекта (1793) введения единого всеобщего бесплатного образования детей (в значительной мере за счет специального налога, главным образом на богатых). Член Конвента. Смертельно ранен роялистом. ЛЕПЕЛЬ - город (с 1802) в Белоруссии, Витебская обл., близ оз. Лепель

1. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

4. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

5. Етапи організації бухгалтерського обліку

6. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
7. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
8. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

12. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

13. Основи організації бухгалтерського обліку

14. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

15. Система та процес бухгалтерського обліку

16. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

17. Форми бухгалтерського обліку

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

20. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

21. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
24. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

25. Бухгалтерський облік

26. Бухгалтерський облік

27. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

28. Бухгалтерський облік на підприємстві

29. Бухгалтерський облік у банку

30. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

31. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

33. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

34. Організація обліку

35. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

36. Організація обліку власного капіталу підприємства України

37. Організація обліку запасів на підприємствах

38. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
39. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
40. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

41. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

42. Організація складського обліку запасів в установах

43. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

45. Організація управлінського обліку на підприємстві

46. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

47. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

48. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

50. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

51. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

52. Аналіз обліку витрат виробництва

53. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

54. Автоматизація процесу обліку
55. База даних по обліку вогнепальної зброї
56. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

57. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

58. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

59. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

60. Аналіз обліку платників податків в Україні

61. Організація обліку грошових коштів в касі

62. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

63. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

64. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

66. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

67. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

68. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

69. Облігації

70. Облік робочого часу працівника
71. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
72. Облік і аналіз фінансових результатів

73. Облік витрат на оплату праці

74. Облік грошових коштів

75. Облік нематеріальних активів

76. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

77. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

78. Банківські рахунки

79. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

80. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

82. Бухгалтерський облiк основних засобiв

83. Виробничі запаси - облік та аналіз

84. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

85. Гудвіл та його облік

86. Загальні питання бухгалтерського балансу
87. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
88. Облік активної частини балансу підприємства

89. Облік веб-сайтів

90. Облік виробничих витрат у птахівництві

91. Облік виробничих запасів

92. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

93. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

94. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

95. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

96. Облік готової продукції та її реалізації

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

98. Облік доходів підприємств

99. Облік запасів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.