Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Здійснення лізингових операцій на підприємстві

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на наших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в практиці західного бізнесу. В результаті цього – нерідке нерозуміння, безглузде переінакшування чи, навпаки, дублювання чужого досвіду. Відсутність реальних знань в результаті веде до дискредитації ідеї, що здатна бути плідною і на вітчизняному грунті за вдумливого, зваженого підходу. Сказане цілком можна віднести до такого поняття як «лізинг», інтерес до якого вперше проявився на внутрішньому ринку лише в часи захоплення орендним рухом. В 90-х роках на світ з'явилися дестяки фірм, які написали в своїй назві слово «лізингова», проте не мали ніякого відношення до лізингової практики. З іншого боку, зарубіжні лізингові компанії зробили ряд спроб проникнення на внутрішній ринок країн СНД і далеко не всі ці спроби виявилися вдалими. Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним з таких методів і являється лізинг. До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах в основному торкався роздрібних компаній, які часто орендували свої приміщення. На протязі останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімко зросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп'ютера, автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг. Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім нестприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій. Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловими підприємствами ряд проблем, головною з яких являється наступна: як затвердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту через невисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальників сировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів. В наш час більшість українських (та й не тільки українських) підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основні фонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені брати кредити. Існують різноманітні види кредитування: іпотечне, під заставу цінних паперів, під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству при необхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування в лізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитом на придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування за увесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного до п'яти років.

Теперішня економічна ситуація в Україні, на думку багатьох експертів, сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя між підприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, який неохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніх гарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усім учасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, та потрібне устаткування, інша сторона – гарантію повернення кредиту, так як об'єкт лізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову операцію, до надходження останнього платежу. Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес оновлення виробництва і посприяти входженню економік країн Співдружності до структури світового ринку. Лізинг може дати потужний поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення технологічного парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного парку і на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування. Проблема підвищення ефективності використання лізингу і лізингових відносин при формуванні основних засобів в умовах ринкових перетворень знайшла своє відображення у наукових працях вітчизняних вчених економістів-аграрників: В.Г. Андрійчука, В.І. Артиша, Н.М. Внукової, О.Ф. Гриценка, О.Є. Ґудзя, М.Я. Дем’яненка, П.А. Денисенка, В.К. Збарського, Г.О. Іванникової, В.В. Іванишина, М.М. Ільчука, П.А. Лайка, М.І. Лещенка, О.Г. Луб’яницького, Г.М. Підлісецького, М.Й. Маліка, В.І. Міщенка, П.О. Мосіюка, В.О. Ольховиков, Н.Г. Слав’янської, Ю.В. Сосюрка, В.К. Терещенка, В.П. Трача, Я.Б. Усенка, В.М. Хобти, С.В. Шолудченка, В.Ф. Шпака тощо. Серед російських вчених висвітленням даної проблеми займаються: В.Д. Газман, З.С. Герасимова, Л.А. Головніна, В.А. Горемикін, Є.В. Кабатова, Л.С. Корбут, Є.Ч. Лупинович, Т.Б. Естрада та інші. Проте багато питань цієї проблеми, таких як організація лізингу і лізингових відносин в сучасних умовах, висвітлені недостатньо, хоча важливість їх для економічної теорії і виробничої практики очевидна. Зокрема, це стосується уточнення економічної сутності лізингу та його раціональної організації в аграрній сфері, підвищення ефективності економічних взаємовідносин між учасниками лізингової угоди. Наведені питання мають принципове значення при запровадженні раціонального, науково-обґрунтованого лізингу та формуванні лізингових відносин в аграрній сфері. Метою роботи є пошук шляхів розвитку теоретико-методичних засад лізингових відносин в зовнішньоекономічній діяльності і обґрунтування напрямків удосконалення та підвищення ефективності лізингової діяльності. Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено наступні завдання: – поглибити сутність лізингу як економічної категорії і доповнити його функції; – визначити основні види і форми лізингових операцій та узагальнити підходи щодо їхньої класифікації; – систематизувати розвиток лізингових відносин та особливості організації ринку лізингових послуг у зарубіжних країнах; – виявити закономірності розвитку та дослідити сучасний стан забезпечення основними технічними засобами; – проаналізувати передумови становлення та сучасний стан розвитку лізингових відносин у державі; – обґрунтувати організаційний механізм забезпечення лізингу та доцільність застосування регресивного методу нарахування лізингових платежів; Об’єктом дослідження є організаційно-економічні процеси оновлення основних засобів за допомогою лізингової діяльності як альтернативної форми інвестування.

Предметом дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин між суб'єктами лізингу. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу досліджень дисертаційної роботи становить діалектичний метод пізнання; комплексний системний підхід до вивчення економічних процесів і явищ в аграрному виробництві; теоретичні положення аграрної економічної науки; монографії та періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розвитку лізингових відносин в агропромисловому секторі; законодавчі й нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів лізингових відносин. Із спеціальних методів дослідження в дисертаційній роботі застосовувались: історико-економічний аналіз при досліджені процесів виникнення, формування та розвитку лізингових відносин в Україні та за її межами; монографічний – при аналізі літературних джерел та законодавчого забезпечення розвитку лізингових відносин; статистико-економічний – при аналізі сучасного стану розвитку лізингових відносин; порівняння – при співставленні різних методик нарахування лізингових платежів та альтернативних лізингу форм інвестування; графічний метод – при оцінці сучасного стану і тенденцій розвитку основних засобів у сільському господарстві; розрахунково-конструктивний метод та прогнозування – при визначенні оптимальної структури виробництва, обґрунтуванні потреби сільськогосподарських підприємств в інвестиційних джерелах на перспективу. 1. Теоретичні основи, роль лізингу у міжнародному бізнесі 1.1 Економічна сутність, типи та форми лізингових операцій В умовах побудови ринкової економіки в Україні особливого значення набуває комерційна діяльність суб’єктів господарювання, яка пов’язана з індивідуальною зацікавленістю у отриманні доходу або прибутку. Іншими словами, йдеться про підприємництво як особливий вид економічної активності суб’єктів, який базується на самостійній ініціативі, відповідальності та інноваційній підприємницькій ідеї. Слід відзначити, що в економічній літературі для розкриття суті діяльності, що приносить дохід, поряд з терміном «підприємництво» використовується поняття «бізнес». Так, згідно Великого енциклопедичного словника під редакцією Прохорова А.М. «бізнес – це підприємницька діяльність, що приносить прибуток». Виходячи з аналізу сутності цих понять, можливо зробити висновок про те, що зазначені терміни віддзеркалюють сутність одного і того ж поняття. Частиною бізнесу або його галуззю, в основі якої використовується механізм лізингу є лізинговий бізнес. Необхідність такого бізнесу в Україні пояснюється нагальною потребою у розв’язанні назрілого протиріччя між необхідністю оновлення матеріальної бази, модернізації основних фондів суб’єктів господарювання та їх вкрай обмеженими фінансовими можливостями. Для формування в країні лізингового бізнесу необхідно створити сприятливі економічні, політичні, соціальні та правові умови. Так, фундаментальною основою сприятливих економічних умов виступає розвинутий ринок об’єктів та послуг лізингового бізнесу. Критерієм такого ринку виступає пропозиція та попит на види товарів та послуг, які можна отримати, конкуренція, ціна.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

2. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

3. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

4. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

5. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

6. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
7. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
8. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

9. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

10. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

11. Методика проведения лізингових операцій

12. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

13. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

14. Планування діяльності підприємств

15. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

16. Економічний аналіз підприємств

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

18. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

19. Кредитування підприємств

20. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

21. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

22. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
23. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
24. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

25. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

26. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

27. Бухгалтерський облік на підприємстві

28. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Звітність сільськогосподарських підприємств

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

32. Облік собівартості продукції на підприємстві

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

36. Організація обліку на підприємстві

37. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

38. Організація управлінського обліку на підприємстві
39. Правові засади здійснення аудиторської діяльності
40. Розподіл прибутку державних підприємств

41. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

42. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

43. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

44. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

45. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

46. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

47. Правовий статус комунальних підприємств

48. Принципи здійснення правосуддя в Україні

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

49. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

50. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

51. Інформаційні системи і технології на підприємстві

52. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Комерційна діяльність підприємств
55. Маркетингові дослідження на підприємстві
56. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

57. Організація збутової діяльності на підприємстві

58. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

59. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

60. Управління запасами матеріалів на підприємстві

61. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

62. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

63. Коносамент - характеристика умов його здійснення

64. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

65. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

66. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

67. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

68. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

69. Організація виробництва на металургійному підприємстві

70. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
71. Особливості діяльності інноваційних підприємств
72. Персонал на підприємстві

73. Проблема управління прибутком на підприємстві

74. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

75. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

76. Управління інноваційним розвитком підприємств

77. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

78. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

79. Бізнес-планування на підприємстві

80. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

82. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

83. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

84. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

85. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

86. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")
87. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
88. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

89. Грошові розрахунки підприємств

90. Державна фінансова підтримка санації підприємств

91. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

92. Кредитування підприємств

93. Методика інвестування підприємств

94. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

95. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

96. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

97. Основи фінансів підприємств

98. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

99. Сутність і призначення санації підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.