Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Таврійська державна агротехнічна академія Кафедра “ Бухгалтерський облік та аудит” Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами. Виконав Компанієць Є.О. Перевірила Михайлова М.М. м. Мелітополь 2006 р. Основними кредиторами на сучасному етапі є міжнародні й регіональні валютно-фінансові організації. До них належить Європейський банк реконструк­ції та розвитку, який здійснює Програму мікрокредитування в Україні для малих і середніх приватних підприємств. В умовах глобального економічного і фінансового спаду, обмежених внутріш­ніх фінансових можливостей, що характеризують перехідну українську економі­ку, однією з дієвих форм державної підтримки національного товаровиробника є залучення середньо- і довгострокових фінансових ресурсів у межах міжнародних договорів для забезпечення придбання українськими підприємствами необхідних ресурсів економічного розвитку на зовнішньому ринку. З огляду на це треба розповісти про таке поняття, як &quo ;міжнародний кредит&quo ;, визначити його переваги й вади, функції, які він виконує, детальніше охаракте­ризувати міжнародні й регіональні валютно-кредитні та фінансові організації на прикладі програми мікрокредитування в Україні за лінією Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) й Німецько-українського фонду. Дослідження сутності й значення міжнародного кредиту для українських підприємств знайшли відображення у працях В.В. Лагутіна, A.M. Мороза, M.I. Савлука, М.Ф. Пуховкіна, У.В. Владичина1, Є.А. Боброва, О.Л. Кривонога. А.Г. Голуб і дали визначення міжнародних і регіональних валютно-кредитних та фінансових організацій і організацій, які до них нале­жать: міжнародні й регіональні валютно-кредитні та фінансові організації — це інститути, що створені на основі міждержавних угод для регулювання між­народних економічних, валютно-кредитних і фінансових відносин. До таких організацій належать: Банк міжнародних розрахунків (БМР); Міжнародний валютний фонд (МВФ); Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); Регіональні банки розвитку. Регіональними валютно-кредитними організаціями Спільного ринку є: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС); Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Однак питання про міжнародні кредити і програми їх надання потребують подальших наукових досліджень. Міжнародний кредит з'явився ще за феодалізму як специфічний різновид лихварського кредиту і використовувався переважно для фінансування війн, хрестових походів і утримання королівських дворів Європи. Стрімкого розвитку міжнародний кредит набув за капіталізму, що пов'язано з інтернаціоналізацією виробництва, розвитком світового господарства. Як економічна категорія міжнародний кредит виражає відносини між кредиторами і позичальниками різних країн світу щодо надання, використання і погашення кредиту. У зовнішньоекономічних зв'язках міжнародний кредит виконує такі функції: забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між сторонами; посилює процес накопичення в межах усього світового господарства; прискорює процес реалізації товарів, послуг, інтелектуальної власності у всесвітньому масштабі, розсуваючи тим самим рамки розширеного відтворення.

Кредитна дискримінація — це встановлення гірших умов отримання, вико­ристання або погашення міжнародного кредиту для певних позичальників порів­няно з іншими з метою застосування до них економічного й політичного тиску. Міжнародний кредит має певні негативні й позитивні сторони, які висвіт­лено в табл. 1. Таблиця 1. Позитивні й негативні сторони міжнародних кредитів Негативні Позитивні 1. Поглиблює і загострює диспропорцію в економіці 1. Стимулює зовнішню торгівлю, створюючи додатковий попит на ринку 2. Сприяє перевиробництву товарів, перерозподіляє позиковий капітал між країнами і сприяє стрибкоподібному розвиткові виробництва в періоди підйому та періодичним його спадам 2. Створює сприятливі умови для іноземних приватних інвестицій, оскільки пов'язаний із потребою надання пільг фірмам країни-кредитора 3. Посилює диспропорції суспільного відтворення, полегшує розвиток найприбутковіших галузей і затримує розвиток галузей, у які не залучається іноземний капітал 3. Використовується у створенні інфраструктури, необхідної для функціонування підприємств, зокрема — іноземних і змішаних 4. Є важелем спекуляції й чинником загострення економічних і валютних криз 4. Використовується для вилучення прибутку з країн-позичальників, посилюючи позиції фінансового капіталу 5. Сприяє проведенню політики кредитної дискримінації та кредитної блокади 5. Сприяє створенню і закріпленню в країнах-боржниках вигідних для іноземних монополій економічного й політичного режимів. Стратегія залучення і використання іноземних кредитів базується на пріори­тетних напрямах розвитку економіки України, затверджених постановою Кабіне­ту Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 234 (енерго- та ресурсоощадні тех­нології, агропромисловий комплекс, медична й мікробіологічна промисловість, авіабудування, ракетобудування, автомобілебудування, легка промисловість, інф­раструктура, окремі, надзвичайно важливі об'єкти), на програмах діяльності Кабі­нету Міністрів України з відповідними корективами, що окреслюються законами про Державний бюджет України на кожний рік. Останнім часом при залученні іноземних експортних кредитів державні ор­гани докладають зусиль, щоб змусити ці ресурси працювати на території Украї­ни й підтримувати українські підприємства. Міжнародні правила дозволяють фі­нансувати і ту частку контрактів, яка передбачає постачання товарів або надання послуг, що походять не з країн-кредиторів, зокрема й частку власного виробниц­тва (до 15 %). Як вимогу до зарубіжного кредитора при наданні державних га­рантій Уряд України висуває виконання субконтрактів за експортними контрак­тами українськими виробниками, створення спільних підприємств. Залучення і використання іноземних кредитів стимулює збільшення прямих інвестицій в економіку України, про що свідчать окремі приклади, коли спочатку постачалося обладнання до України за рахунок іноземного кредиту, а згодом компанія-виробник приймала рішення про заснування спільного підприємства із внесенням статутного фонду і відповідно створення додаткового механізму сво­єчасного погашення залучених кредитів. Виходячи з необхідності структурних зрушень в українській промисловості, перевага надається спрямуванню іноземних кредитів у галузі з високою часткою доданої вартості (машинобудування, переробна, харчова, легка промисловість, інфраструктура).

З вересня 1997 року укладено вісім міжнародних угод про фінансове спів­робітництво з урядами Японії, Чехії, Фінляндії, Канади, Норвегії, Данії, Польщі, Туреччини, які дають змогу українським підприємствам залучати іноземні кредити на загальну суму понад 1 млрд доларів США і співпрацювати з іно­земними партнерами у різних напрямках модернізації власного виробництва конкурентоспроможним обладнанням, тим самим інтегруючись у європейську й світову кооперацію. У листопаді 1998 року Європейський банк реконструкції і розвитку започат­кував Програму мікрокредитування в Україні. Ця програма є розширенням кре­дитної лінії для малих і середніх підприємств, що існує в Україні з 1995 року і становить за обсягом 120 млн дол. Програма мікрокредитування має на меті під­тримку розвитку мікро- та малих підприємств шляхом створення сприятливих умов для отримання банківських кредитів. Особливу увагу також приділено тим бізнес-групам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Реалізація прог­рами відбувається за підтримки ACIS — Програми Європейського союзу та USAID — Агентства США з міжнародного розвитку. З українського боку відпо­відальним за виконання проекту є Національний банк України. У вересні 1996 року створено Німецько-український фонд (НУФ), метою якого є полегшення доступу до кредитів для малих і середніх підприємств (МСП) в Україні. Водночас цей фонд доповнює вже наявні проекти в рамках програми уряду Німеччини &quo ; RA SFORM&quo ;. Стартовий капітал НУФ становив на той час 10 млн DM, який уряд Німеччини надав Україні як грант, створений у вигляді &quo ;вічного&quo ; револьверного фонду. На сьогодні видано близько 600 кредитів на су­му, що перевищує 21 млн DM. Відповідальними за виконання проекту є Кредит­на установа для відбудови (KFW) і Національний банк України. Проект спільного кредитування має на меті (на взаємодоповнювальній основі): надання кредитних коштів мікро- і малим підприємствам; надання технічної підтримки комерційним банкам у сприянні розвиткуназваних цільових груп; створення умов для тривалого фінансування мікро- і малих підприємств українськими комерційними банками. Цільовими групами програми є, з одного боку, мікро- і малі підприємства України, а з другого — зацікавлені комерційні банки, що отримують систематич­ну допомогу, метою якої є навчання й підготовка до кредитування мікро- і мало­го бізнесу. У країнах Східної Європи з перехідною економікою мікро- і малі підпри­ємства наштовхуються на велику кількість проблем і перешкод, однією з яких є майже повна відсутність доступу до кредитних ресурсів банківської системи. Це стосується як короткострокового обігового капіталу, так і довгострокового інвестиційного. Саме тому впровадження міжнародним співтовариством кре­дитних ліній для місцевих комерційних банків України набуває особливого значення. Кінцевою метою програми є надання послуг по всій країні. На сьо­годні програма вже діє у Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Льво­ві, Харкові. Провідну роль в успішній реалізації програми, яка орієнтована на певні ці­льові групи, відіграє підготовка місцевих кредитних експертів.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

3. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

4. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

5. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

6. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
7. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві
8. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

9. Методи фінансового планування на підприємстві

10. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

11. Фінансова санація та банкрутство підприємств

12. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

13. Фінансовий облік на підприємстві

14. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

15. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

16. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

18. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

19. Правовий статус підприємств

20. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

21. Планування діяльності підприємств

22. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
23. Економічний аналіз підприємств
24. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

25. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

26. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

27. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

28. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

29. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

30. Доходи сільськогосподарських підприємств

31. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

32. Бухгалтерський облік на підприємстві

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

33. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

35. Облік доходів підприємств

36. Облік неопераційних витрат на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
40. Організація облікового процесу на підприємстві

41. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

44. Розподіл прибутку державних підприємств

45. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

46. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

47. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

48. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

49. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

50. Інформаційні системи і технології на підприємстві

51. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

52. Інтернаціоналізація підприємств

53. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

54. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
55. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств
56. Організація обліку на торгівельному підприємстві

57. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

58. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

59. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

60. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

61. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

62. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

63. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

64. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

66. Організація виробництва на металургійному підприємстві

67. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

68. Особливості діяльності інноваційних підприємств

69. Персонал на підприємстві

70. Проблема управління прибутком на підприємстві
71. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
72. Стратегічне планування і управління на підприємстві

73. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

74. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

75. Управління якістю на підприємстві

76. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

77. Організаційний розвиток підприємств

78. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

79. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

80. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

82. Інноваційний розвиток готельних підприємств

83. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

84. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

85. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

86. Методика інвестування підприємств
87. Непрямі податки з підприємств
88. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

89. Організація грошових розрахунків на підприємстві

90. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

91. Сутність і призначення санації підприємств

92. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

93. Фінанси підприємств

94. Формування власного капіталу підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.