Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Курсова робота на тему: «Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі» ПЛАНВСТУП 1. Пред’явлення обвинувачення та роз’яснення обвинуваченому його процесуальних прав. 2. Встановлення місця перебування обвинуваченого і оголошення його в розшук. 3. Права обвинуваченого 4. Обов’язки обвинуваченогоВИСНОВОКСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Суб'єкти кримінального процесу — це особи, які вступають у кримінально-процесуальні правовідносини у зв'язку з подією зло­чину, чиї права, повноваження та обов'язки регламентуються чин­ним законодавством. Усі особи, які вступають в процесуальні правовідносини, неза­лежно від підстав і обсягу їх прав, повноважень чи обов'язків, стадії кримінального процесу, в котрій вони беруть участь, чи тривалості їх участі в процесі, є суб'єктами (учасниками) кримінального про­цесу. В кримінально-процесуальні відносини різні особи втягують­ся по-різному. Перші — в силу необхідності захищати свої права і законні інтереси (потерпілий, цивільний позивач та інші); другі — в силу своїх посадових обов'язків (слідчий, прокурор, суддя та інші); треті — за дорученням чи угодою (представник цивільного позивача, захисник та інші); четверті — притягаються до участі в процесі в примусовому порядку (обвинувачуваний, підозрюваний, підсудний). Усі суб'єкти (учасника) процесу характеризуються тим, що вони: а) беруть участь у справі на підставах і в порядку, передбаче­них кримінально-процесуальним законом, за умови, що відсутні об­ставини, за яких закон виключає можливість їх участі у справі; б) мають визначені права та обов'язки (закон визначає порядок їх реалізації); в) діють у кримінальному судочинстві відповідно до своїх прав та обов'язків у встановленому порядку; г) вступають у процесуальні правовідносини; д) несуть відповідальність за невико­нання своїх обов'язків або порушення прав інших учасників.1 Усі без винятку суб'єкти кримінального процесу зобов'язані до­тримуватись чинного законодавства, поважати честь і гідність інших учасників процесу і мають право на забезпечення-особистої безпеки. За характером виконуваних функцій, завдань і свого процесу­ального статусу вони можуть бути поділені на чотири групи: 1. Органи та посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження: слідчий, на­чальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, суд (суддя), прокурор. Загальним для них є охорона дер­жавних інтересів та виконання функцій, спрямованих на досягнен­ня завдань кримінального процесу. Вони наділені владно-розпоряд­чими повноваженнями та повинні бути не заінтересовані в резуль­татах справи. 2. Особи, які мають та відстоюють самостійний інтерес: по­терпілий, підозрюваний, обвинувачений, правопорушник у справах протокольної форми досудової підготовки матеріалів, цивільний по­зивач, цивільний відповідач. За слушною думкою деяких вчених, сюди слід відносити і жертву злочину — особу, яка постраждала. від злочину, але до порушення кримінальної справи ще не визнана потерпілим. 3. Особи, які захищають та представляють інтереси &quo ;третіх осіб&quo ;: захисник, представник цивільного позивача, представник цивільного відповідача.

Спільним для них є те, що вони сприяють захисту прав осіб, які мають свої інтереси. Вони не можуть бути допитані про обставини справи, що стали відомі їм у зв'язку з ви­конуваною ними функцією. 4. Особи, які сприяють кримінальному судочинству; свідок, за­явник про злочин, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання та інші. Ці учасники кримінального процесу сприяють кримінальному судочинству виконанням завдань, покла­дених на них законом. Пред’явлення обвинувачення та роз’яснення обвинуваченому його процесуальних прав Обвинувачений — це особа, щодо якої в установленому законом порядку винесено постанову про притягнення її як обвинуваченого.2 Притягнення як обвинуваченого відбувається у стадії досудового слідства, коли зібрані достатні докази, що вказують на вчинення злочину даною особою. Після віддання до суду обвинувачений стає підсудним. Обвинувачений не вважається винним, доки його винність не буде доведена в передбаченому законом порядку та встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Пред'явлення обвинувачення — одна із складних і важливих про­цесуальних дій, у процесі якої має бути покладено початок та здійснені акти по практичній реалізації функції обвинувачення, а також вжито необхідних у зв'язку з цим заходів щодо забезпечення гарантій захисту обвинуваченим своїх прав. Пред'явлення обвинувачення включає в себе певну систему правовідносин слідчого й обвинуваченого та інших учасників процесу. Пред'явленню обвинувачення має передувати роз'яснення обви­нуваченому його права на захист та забезпечення реалізації його процесуальних прав у цій частині. Захисник допускається до участі у справі з моменту пред'явлення обвинувачення, затримання чи арешту підозрювано­го, а в справі про суспільно небезпечне діяння, вчинене особою в неосудному стані або особою, яка захворіла душевною хворобою після вчинення злочину, — з моменту отримання доказів про ду­шевну хворобу. Слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор та суд зобов'язані до першого допиту обвинуваченого роз'яснити йому право мати захисника та скласти про це протокол, а також надати обвинуваченому можливість захищатися встановленими законом засобами.3 Порушення права обвинуваченого на захист у процесуальному аспекті може бути підставою для скасування вироку суду і повер­нення справи на додаткове розслідування, а в кримінальному ас­пекті — підставою притягнення винних посадових осіб до кримінальної відповідальності. Згідно зі ст. 374 КК України: &quo ;Не­допущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим, проку­рором або суддею, — карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що по­тягли інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років&quo ;.

Роз'яснивши обвинуваченому право на захист, слідчий зобов'язаний вжити заходів до забезпечення участі захисника у справі. Захисник може бути запрошений самим обвинуваченим або іншими особами за його дорученням. У тих випадках, коли з'явлення для участі у справі захисника, обраного обвинуваченим, неможливе протягом сімдесяти двох годин, слідчий має право за­пропонувати обвинуваченому іншого захисника або забезпечити участь захисника у справі через адвокатське об'єднання.4 Надати можливість захищатися самому — це означає, по-перше, ознайомити обвинуваченого з обвинуваченням, по-друге, роз'яснити обвинуваченому всі його права, по-третє, забезпечити можливість їх реалізації. Отже, обвинуваченому необхідно роз'яснити не тільки право мати захисника, а й усі інші його права. У такому випадку доцільно це зробити одним актом — скласти відповідно до вимог ст. 21 КПК України єдиний протокол — протокол роз'яснення об­винуваченому його процесуальних прав, і копію такого протоколу вручити обвинуваченому під розписку. Даний документ може бути і названим декларацією прав обвинуваченого.5 Такий підхід уявляється логічним, законним, доцільним, корис­ним, таким, що сприяє процесуальній економії. Згідно зі ст. 140 КПК України при пред'явленні особі обвину­вачення присутність захисника є обов'язковою, крім випадків, коли сам обвинувачений відмовився від захисника і його відмова може бути прийнята (на дану ситуацію не поширюються вимоги закону про обов'язкову участь захисника у справі). Зауважимо все-таки, що саме обвинувачення при цьому має бути пред'явлене не пізніше двох днів з моменту винесення поста­нови про притягнення як обвинуваченого (ст. 133 КПК України), а присутність захисника під час пред'явлення обвинувачення, якщо обвинувачений від нього не відмовився, обов'язкова (ст. 140 КПК України). У такій ситуації слідчий повинен забезпечити участь за­хисника під час пред'явлення обвинувачення через адвокатське об'єднання і пред'явити обвинувачення в передбачені строки, інакше буде порушено більш важливе право обвинуваченого — знати, в чому він обвинувачується, і самому захищатися від безпідставного обвинувачення. Пред'явлення обвинувачення полягає в тому, що слідчий, пе­ресвідчившись в особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює сутність пред'явленого обвинувачення, права обвинуваченого та порядок їх реалізації.6 Обвинувачення має бути пред'явлене не пізніше двох днів з мо­менту винесення слідчим постанови про притягнення особи як об­винуваченого і в усякому разі не пізніше дня з'явлення обвинува­ченого або його приводу. Якщо обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться судо­чинство, то зміст постанови йому перекладається мовою, якою він володіє. Про це робиться відмітка у постанові. Факт оголошення обвинуваченому постанови та роз'яснення сутності пред'явленого обвинувачення засвідчується підписами об­винуваченого, захисника та слідчого на самій постанові. Після пред'явлення обвинувачення слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому його права, передбачені ст. 43 та 142 КПК України. Встановлення місця перебування обвинуваченого і оголошення його в розшук.

Найнижчу сходинку соціальної драбини міста займала «чернь» — ті, хто нічого не мали й наймалися на «чорну роботу». Величезну більшість населення становили селяни, або смерди. Про селян відомо небагато, оскільки історичні джерела зосереджували увагу на вищих класах. Загальновизнаним є факт, що протягом усієї Київської доби більшість селян були відносно незалежними. Проте у XII–XIII ст. із початком лихоліття з'являються ознаки зростаючого закабалення селянства феодалами, що набувало різних форм. Вільний селянин мав право звертатися до суду, переїжджати з місця на місце, передавати землю у спадщину синам (якщо ж він мав тільки дочок, то князь мав право претендувати на його землю). Основним обов'язком смердів була сплата данини та відбування військової повинності (як правило, допоміжного характеру) під час війни. Про безправне становище селян у суспільстві свідчив передбачений «Руською правдою» штраф за вбивство смерда: кровні гроші у цих випадках становили 5 гривень. Для порівняння: за вбивство купця чи молодшого дружинника компенсація родині становила 40, а за вбивство старшого дружинника князя — 80 гривень

1. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

2. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

3. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

4. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

5. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

6. Адвокат у кримінальному процесі
7. Доказування у кримінальному процесі
8. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

9. Збирання доказів у кримінальному процесі

10. Принципи кримінального процесу

11. Речові докази в кримінальному процесі

12. Суб’єкти кримінального процесу

13. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

14. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

15. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

16. Обов’язки та права державних службовців

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

18. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

19. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

20. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

21. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

22. Кримінальне процесуальне право України
23. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
24. Поняття злочину у кримінальному праві України

25. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

26. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

27. Теорія з Кримінального права

28. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

29. Довідкова система по кримінальному праву

30. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

31. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

32. Проект кримінального кодекса України

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

34. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

35. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

36. Захисник у кримінальному судочинстві

37. Звільнення від кримінальної відповідальності

38. Кримінальна відповідальність
39. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством
40. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

41. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

42. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

43. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

44. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

45. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

46. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

47. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

48. Планування розслідування кримінальних справ

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

49. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

50. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

51. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

52. Стадії порушення кримінальної справи

53. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

54. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність
55. Діловий текст. Його редагування та виправлення
56. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

57. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

58. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

59. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

60. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

61. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

62. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

63. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

64. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Докази та доказування у цивільному процесі

66. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

67. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

68. Право водокористування та його види

69. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

70. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
71. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
72. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

73. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

74. Історія держави та права України

75. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

76. Процес управління та його основні стадії

77. К вопросу об объектах вещных прав

78. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

79. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

80. К вопросу об основаниях возникновения вещных прав на земли промышленности

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

81. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

82. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

83. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

84. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

85. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

86. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство
87. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

90. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

91. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

92. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

93. Ґрунт та його родючість

94. Столипін та його аграрна реформа в Україні

95. Гудвіл та його облік

96. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

98. Аудиторський ризик та його визначення

99. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.