Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ Розділ 1. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій: аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 1.1 Технологічний підхід в педагогіці 1.2 Еволюція поняття &quo ;педагогічна технологія&quo ; 1.3 Концептуальні підходи щодо визначення педагогічної технології 1.4 Класифікація педагогічних технологій Розділ 2. Методичні особливості педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес 2.1 Інноваційні педагогічні технології як основа ефективності організації навчально-виховного процесу 2.2 Використання гнучких технологій та технологій модульно-рейтингового навчання слухачів та курсантів ВНЗ МВС України 2.3 Особистісно орієнтовані технології в підготовці майбутнього педагога 2.4 Технологія формування і підтримки готовності студента до оволодіння змістом заняття Загальні висновки Список використаних джерел ВступАктуальність теми. На шляху державотворення України особливе місце, роль і значення належить освіті. Докорінна зміна підходів до неї та соціокультурної політики в цілому, яку переживає сучасний світ, акцентує увагу на розвитку людини, її особистісних якостей. Людина - вічний творець духовних і матеріальних благ, носій цивілізації, її політичного і освітнього поступу. Природа і суспільна громада вичленила освітян в когорту людей, наділених творчим пошуком знань, покликаних відповідально переносити їх новим поколінням суспільства, громадянам країни. Інтеграція України у загальноєвропейський простір все більш явно ставить у центр вітчизняної системи освіти пріоритет людської особистості. У цих умовах ключовою фігурою стає педагог як носій загальнолюдських цінностей, як утворювач творчої особистості. Складність і неоднозначність змін, що відбуваються у нашому суспільстві, ставлять педагога перед необхідністю ціннісного самовизначення, вимагають від нього реалізації демократичних і гуманістичних принципів у педагогічній діяльності, підвищення рівня його загально-педагогічної діяльності та професійної культури. Все це можна досягти використовуючи в навчально-виховному процесі інноваційні педагогічні технології. Головна суть цих змін полягає в осмисленні та вивченні культуротворчого досвіду, в аналізі і рефлексії цілісного педагогічного процесу, причин труднощів і їхнього подолання, прогнозуванні результатів, що виникають і наслідків рішень, що приймаються, корекції здійснення педагогічного процесу, встановленні необхідних комунікативних зв’язків, їх регуляції та підтримки, в піднятті від окремих педагогічних функцій до їхньої системи, від типових педагогічних технологій до інноваційних, творчих, особистісно-орієнтованих, які перетворили суперпозицію педагога та субординаційну позицію вихованця в особистісно рівноправні позиції. Технології такого типу сприяють формуванню професійної культури педагога, “запуску” внутрішніх механізмів розвитку особистості шляхом впровадження в педагогічний процес новітніх педагогічних технологій. Вміле та активне використання цих технологій, готовність викладача до творчого пошуку разом з студентами, уміння створити атмосферу продуктивного пізнання сприятиме ефективному засвоєнню матеріалу останніми та збільшить інтерес до навчання.

Мета роботи. Визначення періоду появи та запровадження технології в педагогічній науці та вибір найбільш ефективних інноваційних педагогічних технологій для раціонального використання в навчально-виховному процесі. Об’єкт дослідження. Педагогічна технологія, тобто детально продумана модель сумісної діяльності щодо проектування, організації та проведення навчально-виховного процесу з безумовним забезпеченням максимально комфортних умов як викладачу, так і студенту. Предмет дослідження. Використання та впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес. Завдання дослідження. висвітлити історію запровадження технологій в педагогіці; навести різні підходи щодо класифікації педагогічних технологій; запропонувати методологічні особливості впровадження педагогічних технологій в навчально-виховний процес; 4) розкрити сутність найбільш ефективніших інноваційних педагогічних технологій. Методи. У даному дослідженні були використані такі методи як: інтерпретації та узагальнення практичного досвіду; вивчення продуктів по даному дослідженню; аналіз та синтез зібраних матеріалів; порівняння; аналогії. Вибір педагогічної технології - це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи педагога та учня. Будь-яка діяльність може бути або технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія - на закономірностях науки. З мистецтва все починається, а технологією закінчується. Розділ 1. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій: аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 1.1 Технологічний підхід в педагогіціУ вітчизняній практиці технологічний підхід почали використовувати близько двадцять років тому. Перші спроби зробили Т.А. Ільїна та М.В. Кларін під час аналізу іноземного досвіду. Однак, представників традиційної педагогіки лякає сьогодні виробничий термін &quo ;технологія&quo ;. Її розуміють як процес з гарантованим результатом, що, на перший погляд, важко переносити в педагогічні явища. Думки про технологізацію освіти висловлював ще Я.А. Коменський 400 років тому. Він виділив таке: вміння правильно визначати мету, обирати засоби досягнення її та формувати правила користування цими засобами. Елементи технологічного підходу можна знайти і в працях більшості видатних іноземних та вітчизняних педагогів, таких як А. Дистервег, Й.Г. Песталоцці, Л.М. Толстой, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інших. Сплеск зацікавленості педагогічними технологіями характерний для шкіл США 30-х років нинішнього століття, коли з'явилися перші програми аудіовізуального навчання. Там же вперше використовується термін &quo ;освітня технологія&quo ; (як будувати навчання та виховання) Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та практичних питань керування, організації навчального процесу, методів та засобів навчання. Своїм походженням вона зобов'язана реалізації педагогічно-технічних ідей, які висловлювали на рубежі XX ст. засновники прагматичної психології та педагогіки (І. Джеймс, Д. Дьюї, С. Холл, Р. Торндайк), представники &quo ;індустріальної педагогіки&quo ; (Тейлор, Ф.Б

. Гільберт). Науково-технічна революція, яка торкнулася всіх галузей науки, техніки, суспільного життя, освіти, наповнює педагогіку новим змістом. Розвиток педагогічної технології у світовому освітньому просторі можна умовно розділити на три етапи, кожен із яких характеризується перевагою тієї чи іншої тенденції. Основною тенденцією першого етапу (1920-1960-ті роки) було підвищення якості викладання, яке розглядалося як єдиний шлях, що приводив до ефективного навчання. Здійснювалися спроби підвищення ефективності викладання шляхом підняття інформаційного рівня навчання при використанні засобів масової комунікації. Другий етап (1960-1970-ті роки) характеризувався перенесенням акценту на процес навчання, що пов'язано з розвитком концепції програмованого навчання, яке вимагало суворого врахування вікових та індивідуальних відмінностей учнів. Увага до процесу навчання призвела до усвідомлення факту, що саме він визначає методику навчання та є критерієм успіху в цілому. Наслідком застосування машинного та програмованого навчання в США стала індивідуалізація та персоніфікація навчального процесу. Якщо до 1960 року навчальні посібники були призначені для навчання групи учнів, то з 1960 року індивідуалізація навчання стала центральним пунктом планування та виробництва засобів навчання. Як засіб індивідуалізації навчання навчальна програма у цих проектах була поділена на порції, до яких було розроблено інструкції, дібрано дидактичний матеріал, аудіовізуальні та інші засоби навчання. Ці порції дістали назви &quo ;модулів&quo ;, &quo ;одиниць навчання&quo ;, &quo ;навчальних пакетів&quo ;. Третій етап, сучасний, характеризується розширенням сфери педагогічної технології. Якщо раніше її функції зводилися фактично до обслуговування процесу навчання, то нині педагогічна технологія претендує на провідну роль у плануванні, організації процесу навчання, в розробці методів і навчальних засобів. До засобів навчання належать: документи, матеріальні об'єкти, люди, взаємодія з якими веде до здобуття знань. Засоби навчання поділяються на навчальні засоби, які фахово створені дня навчання, та об'єкти довкілля. . Порядок дослідження можливостей засобів навчання зазвичай збігається з винаходом чергової технологічної новинки. Винятком є програмоване навчання, ідеї якого висловлено ще в 30-х роках, і їх реалізація стала можливою лише на початку 50-х років. Розвиток технологічного підходу у вітчизняній освіті має дещо інші часові межі. Характерною тенденцією розвитку сучасної педагогічної технології є використання системного аналізу у вирішенні практичних питань, пов'язаних зі створенням та використанням навчального устаткування та технологічних засобів навчання. Головним критерієм системного аналізу на всіх рівнях (від планування навчальних засобів до впровадження їх у процес навчання) загалом є критерій оптимальності. Застосування системного аналізу у створенні і використанні засобів навчання є безумовно позитивною та перспективною справою. Ретельне планування діяльності вчителя та учнів робить прогнозування результатів навчання більш обґрунтованим.

Питання «коли?» також  предметом гострих суперечок в анархчнй «уявленй спльнот» дослдникв, як марнують життя, намагаючись зрозумти феномен нац  нацоналзму. Саме з цього питання ми й розпочнемо наш огляд теорй нацогенези. Модернстський пдхд Бльшсть теорй нац, з якими ми вже ознайомились, можна вднести до так звано «модернстсько» школи у питаннях нацогенези. На питання «коли зявилась наця?» модернсти вдповдають одностайно в модерну епоху (хронологчн рамки яко також  довол вдносними). «Модернстська» школа обдну рзн методологчн пдходи. Модернстами, зокрема, можна вважати марксиств усх вдтнкв, для яких постання нац безпосередньо повязане або з народженням певних суспльних класв чи соцальних груп, або з переходом вд феодалзму до капталзму. Очевидно, що модернстськими  й вдома вже нам «комункативна» теоря нацй, й нструменталстськ теор тощо. Загалом, модернсти домнують у питаннях стор виникнення й розвитку нацй. Модернств представляють так визнан науков авторитети в галуз теор нацй  нацоналзму, як Г. Кон, Б. Андерсон, Е. @елнер, Е. Гобсбаум та н

1. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

2. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

3. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

4. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

5. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

6. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом
7. Харчування і хвороби зубощелепного апарату. Роль харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань
8. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

9. Методи науково-педагогічних досліджень

10. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

12. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

13. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения

14. Компьютерные технологии в физической культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе

15. К вопросу о технологии воспитания экологической культуры учащихся младших классов

16. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

17. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

18. Обоснование экономической эффективности перехода на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур (на примере ООО «Багаевск-Агро» Багаевского района Ростовской области)

19. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

20. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

21. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

22. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу
23. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
24. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

25. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

26. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

27. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

28. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

29. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

30. Культура як феномен суспільного розвитку

31. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

32. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

34. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

35. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

36. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

37. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

38. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків
39. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
40. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

41. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

42. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

43. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

44. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

45. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

46. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

47. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

48. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

49. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

50. Історія виникнення та становлення Кельменців

51. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

52. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Слобожанщина - історія розвитку
55. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч
56. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

57. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

58. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

59. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

60. Історія економічних учень

61. Виникнення писемності та історія кодування інформації

62. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

63. Короткий словник географічних термінів та понять

64. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

66. Освоєння космосу: історія та сучасність

67. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

68. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

69. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

70. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)
71. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в
72. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

73. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

74. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

75. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

76. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

77. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

78. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

79. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

80. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

82. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

83. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

84. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

85. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

86. Історія розвитку книги
87. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
88. Історія розвитку методики орфоепії

89. Історія розвитку баз даних

90. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

91. Технологія ATM та алгоритм RED

92. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

93. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

94. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

95. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

96. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

97. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

98. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

99. Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.