Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи постачань

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст ВСТУП 1. Види логістики 2. Завдання «Зробити або купити» 3. Інтермодальні системи доставки товарів ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВАРІАНТ 7 ВСТУП Логістика в економічному додатку займається розробкою методів планування і керування матеріальними й інформаційними потоками в границях підприємства, галузі, а також між галузями економіки з метою одержання найбільшого народногосподарського ефекту. Логістика – це і визначення потреб у постачаннях у ринковій економіці, і способи і механізми постачань товарів, що закуповуються, і система організації матеріально-технічного забезпечення. Можливість застосування логістики обумовлена сучасними досягненнями науково-технічного прогресу. У результаті НТП створюються і починають широко застосовуватися різноманітні засоби праці для роботи з матеріальними потоками. З'являється можливість використовувати устаткування, що відповідає конкретним умовам логістичних процесів. При цьому ключове значення для розвитку логістики грає комп'ютеризація керування логістичними процесами. 1. Види логістики В даний час налічується безліч видів логістики. Ось деякі з них: - транспортна логістика (і автотранспортна логістика зокрема) - складська логістика (логістика складування) - комерційна логістика - інформаційна логістика - маркетингова логістика - закупівельна логістика - виробнича логістика - промислова логістика - логістика розподілу (розподільна або збутова логістика) Причому більшість з них взаємно перетинаються. Це ставати ясно, наприклад, з визначення задач транспортної логістики. Основними задачами якої є забезпечення вантажоперевезення товарів; мінімізація витрат на вантажоперевезення; знаходження оптимальних маршрутів по вантажному перевезенню; пошук і вибір експедиторів; транспортної компанії - перевізника, планування доставки; грамотне оформлення і висновок договорів і контрактів на вантажоперевезення, купівлю-продаж товарів; проходження митниці; забезпечення оптимальної схеми доставки вантажів при інтермодальних перевезеннях; консолідація (об'єднання) вантажів в процесі доставки; зберігання на складах; узгодження інших питань з вантажовідправником і вантажоодержувачем і т.п. Основними задачами любого виду логістики є: Максимізація прибутку підприємства при більш повному задоволенні попиту споживачів. Ефективне використовування виробничого апарату підприємства за рахунок оптимального завантаження виробничих потужностей замовленнями споживачів. Раціональна поведінка на ринку з урахуванням його постійно змінної кон'юнктури. Для вирішення кожної перерахованої задачі і всіх разом узятих необхідно дотримуватися принципів: - Результатом логістики є задоволення попиту покупців і витягання прибутку підприємством, яке залежить в першу чергу від покупців. При цьому вплинути на рішення покупця, рівно як і примусити його в умовах ринкової економіки купувати товар або послугу, логістика не може. Отже, результати і ресурси існують тільки зовні логістики. - В процесі просування товарів і послуг на ринок необхідно проводити оцінку ринкових можливостей підприємства і максимальне використовування його потенційних переваг.

Отже, результатів логістики можна досягти шляхом використовування можливостей, а не рішенням проблем. - Для отримання результатів логістики необхідно ухвалювати рішення, на яких напрямах збутової політики сконцентрувати ресурси підприємства. Отже, ресурси слід направляти на використовування можливостей підприємства і ринку. - Ураховуючи закони ринку і потреби споживачів шляхом встановлення справжнього лідерства на ринку, можна досягти високих результатів логістики. - Головною проблемою логістики є постійний пошук нової ринкової ніші або нових форм організації просування товару на ринок, оскільки якщо не робити додаткові зусилля, вірогідна поява тенденції до саморуйнування логістики. За масштабами розроблюваних проблем логістика поділяється на: - макрологістику; - мікрологістику. У сферу досліджень макрологістики включаються процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні. Логістика на даному рівні виражається в проведенні глобальної логістичної стратегії, яка полягає у формулюванні стійких торгово-економічних зв’язків між окремими країнами і регіонами на основі територіального розподілу праці у рамках сформованої спеціалізації та міжгалузевого кооперування. Ефективність глобальної логістичної стратегії характеризується різними показниками. Наприклад, відношенням обсягу міжрегіональної або зовнішньої торгівлі до обсягу відповідного валового продукту, питомою вагою завезених комплектуючих виробів у загальному обсязі випуску продукції і т.д. Глобальна логістична стратегія, яка проводиться не однією, а групою країн, може оформлюватися як найважливіші політичні рішення. Яскравим прикладом цього є створення Єдиного європейського співтовариства з єдиним внутрішнім ринком (спрощені та скасовані митні формальності, прискорене впровадження загальноєвропейських стандартів, проголошена рівноправність фірм і компаній країн-учасниць Європейського співтовариства в отриманні державних контрактів у кожній із країн альянсу і т.д.). Мікрологістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об’єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв’язків. Надалі сутність мікрологістики буде розглянуто більш докладно. За характером зон управління логістика поділяється на: - зовнішню; - внутрішню. Зовнішня логістика займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу суб’єкта господарювання. Внутрішня логістика спрямована на координацію й удосконалювання господарської діяльності, пов’язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств. В економічній літературі найбільш розповсюдженим принципом структуризації логістики є характер господарської діяльності. Відповідно до цього принципу виділяють такі види логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну, інформаційну і т.д. Однак, на наш погляд, в цьому випадку коректніше вести мову не про види логістики, а про її функціональні області.

Логістика, як і маркетинг, грає величезну роль в створенні акціонерної вартості. Тільки задовольняючи потреби покупців, привертаючи їх до компанії, вибудовувавши відносини товарні і транспортні ланцюжки з ними, організація може добитися прибуткового зростання. Реальний же вплив логістики на вище керівництво компанії дуже часто не адекватний її значущості, що багато в чому обумовлено неправильною постановкою цілей. При орієнтації не тільки на товарні і транспортні потоки, але і на вартість логістика перевизначається як центральне джерело акціонерної вартості і представляє чітку систему оцінки успіху і логістичних і маркетингових стратегій. Перший крок до ефективної логістики, як і до ефективного маркетингу, полягає в дослідженні споживачів, а в логістиці, ще і постачальників і ланцюжків &quo ;постачальник - фірма - виробництво - покупець&quo ; (їх потреби, принципи діяльності, процеси ухвалення рішень). Основною відмінністю логістики від маркетингу є наявність для збуту (розподіли) сталої товаропровідної мережі і господарських зв'язків по поставках (продажу) готової продукції споживачам. Для маркетингу ж характерне збільшення об'ємів продажів шляхом освоєння нових сегментів ринків або розширення є за рахунок зміни асортименту готової продукції, поліпшення політики просування товарів і т.п. 2. Завдання «Зробити або купити» Широкого розповсюдження в процесі управління постачанням набув метод, який ґрунтується на розв’язанні в закупівельній логістиці так званого “завдання МОВ” (в англомовній літературі - Make-or-Buy Problem) – завдання “зробити або купити”. Вирішення цього завдання вимагає обґрунтованої відповіді на питання про самостійне виробництво потрібних підприємству деталей, комплектуючих виробів і т.д. або закупівлі їх із зовнішніх джерел. У ширшому плані “завдання МОВ” розглядається як обґрунтування вирішення проблеми про ступінь використання у виробничому процесі власних засобів виробництва. Рішення приймаються як з використання власних засобів праці (власний транспорт, склади, техніка, устаткування), так і з використання власних предметів праці, тобто виготовлених самотужки заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих виробів. Альтернативні рішення-найманий транспорт, лізинг устаткування, оренда складів, а також закупівля напівфабрикатів або комплектуючих виробів. Як правило, основним критерієм оптимальності під час розв’язання “завдання МОВ” є максимізація прибутку. Тому для прийняття обґрунтованого рішення необхідно порівнювати витрати на власне виробництво матеріалів (деталей, виробів) з витратами на їх закупівлю. У той же час практичні розрахунки при вирішенні даного типу завдань ускладнюються тим, що потрібно враховувати вплив великої кількості факторів, значення яких у заданому інтервалі часу можуть істотно коливатися. Через неповний або нерівний облік факторів впливу остаточне рішення може бути неправильним, що призводить до відповідних наслідків. Оскільки рішення про власне виробництво або постачання зі сторони мають комплексний характер, потрібно ретельно зважити можливі альтернативи.

В більшості активні учасники розбудови спецслужб України, їх співробітники не залишили окремих споминів, де б авторська увага приділялася саме минулому спецслужб. Отже, доводиться використовувати мемуари широкого кола осіб, причетних до державотворення й військових подій у 1917-1921 рр., де можна зустріти згадки про певні аспекти проблеми, що розглядається. Спомини з історії громадянської війни активно видавалися у Радянському Союзі протягом 20-х - початку 30-х рр. При цьому друкувалися мемуари не лише учасників тих подій з радянського боку, але й діячів "білого руху", національних урядів або рухів, функціонерів некомуністичних партій. Варто згадати збірку споминів ряду військових лідерів "білого руху", діячів Центральної Ради, Гетьманату і Директорії УНР, котра вийшла у 1930 р. під загальною назвою "Революция на Украине по мемуарам белых", хоча її автори подекуди стояли на протилежних позиціях стосовно політичної долі України [99]. У збірці містяться цікаві відомості про діяльність спецслужб радянської Росії і "білого руху", комуністичне й монархічне підпілля, незаконні збройні формування в Україні, повстансько-підпільний рух, роботу маловідомої підпільної організації періоду Центральної Ради, яка мала протинімецьку спрямованість, та про інші цікаві події, що мали відношення до формування силових структур української державності

1. Історія виникнення логістики

2. Розподільча логістика

3. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

4. Концепції логістики

5. Логістика міжнародних перевезень

6. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі
7. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
8. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

9. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

10. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

11. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

12. Виникнення науки и поняття логічного закону

13. Виды и типы уроков истории

14. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

15. Основные типы и виды мануфактур в России

16. Завдання типу "Чорної скриньки"

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

17. Проектирование лог.ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой

18. Характеристика типов и видов изданий

19. Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці

20. Логічні основи ораторського мистецтва

21. Тригери на логічних елементах

22. Метод структурно-логічного кодування
23. Математична логіка
24. ОНМК по ишемическому типу в вертебрально-базилярном бассейне, в виде гомонимной левосторонней гемианопсии на фоне ГБ I степени, 4 группы риска

25. Организация и государственная система. Виды и типы организаций

26. Типы и виды документов

27. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

28. Социальное обслуживание одиноких пожилых людей (в условиях Центра социального обслуживания населения города Сухой Лог)

29. Визначення і логічні операції над поняттями

30. Формальна і діалектична логіка

31. Мислення як предмет логіки

32. Инновационная стратегия ОАО "Казаньоргсинтез", основные направления, виды продуктов, тип инновационного поведения

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Понятие, типы и виды фирм

34. Типы домов

35. Типы и элементы планировочной структуры города

36. Типы Галактик. Наша Галактика - Млечный Путь

37. Виды попугаев

38. Бактериальная система секреции белков первого типа
39. Типы стран по уровню социально-экономического развития
40. Разработка месторождений газоконденсатного типа

41. Виды и характеристика федеральных налогов

42. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

43. Сущность и виды инфляции

44. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

45. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

46. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

47. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

48. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

50. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

51. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

52. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

53. Обязательства: понятия и виды

54. Понятие Иска. Виды исков
55. Виды договоров. Жилищные споры
56. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

57. Общественные объединения и их виды

58. Понятие государственной службы и ее виды

59. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

60. Налоги: их сущность, виды и функции

61. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

62. Типы государства (Доклад)

63. Понятие вещных прав, виды и т.п.

64. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

65. Понятие договора. Виды и формы договоров

66. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

67. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

68. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

69. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

70. Форма правления, понятие и виды
71. Правовые нормы: определение, признаки, виды
72. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

73. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

74. Феодальный тип государства

75. Виды трудовых договоров

76. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

77. Понятие и виды материальной ответственности работников

78. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

79. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

80. Семантические типы предикатов, выраженных глаголами эмоционально-оценочной группы appreciate, cherish, value

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Виды перевода в современном мире

82. Виды графики

83. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

84. Мусульманский тип культуры

85. Тематика и типы древнерусских книг

86. Виды и жанры литературы средневековья
87. Преферанс во всех видах
88. Восточные и западные типы культур

89. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

90. Виды придаточных предложений в русском языке

91. Неологизмы, их типы и стилистическое использование

92. Типы словарей

93. Типы грамматических форм слова

94. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

95. Виды языковых норм

96. Основные понятия. Типы цивилизаций

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

97. Виды магнитных дисковых накопителей

98. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

99. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.