Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Національна Академія Наук України Інститут хімії поверхніім. О.О. Чуйка Гічан Ольга Іванівна УДК 530.182 Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор 01.04.18 – фізика і хімія поверхні Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гречко Леонід Григорович, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, провідний науковий співробітник Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук е Розенбаум Віктор Михайлович, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, провідний науковий співробітник доктор фізико-математичних наук, професор СЕЛИЩЕВ Павло Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізики функціональних матеріалів Захист відбудеться “ 15 “травня 2008 р. о 15 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.210.01 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 17. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 17). Автореферат розіслано “ 12 ” квітня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми Реакційно-дифузійні середовища охоплюють широкий клас нерівноважних систем: реакції у рідкій фазі і на каталітичних поверхнях, колонії бактеріальних клітин, окремі клітини, електрохімічні системи тощо. Процеси самоорганізації, спонтанного виникнення порядку у таких системах вже давно привертають значну увагу хіміків, фізиків, біологів. Класичними прикладами утворюваних просторово-часових структур є: хвилі електричної активності у нервових та м’язових волокнах, внутрішньоклітинні кальцієві хвилі. Виникнення нерівноважних структур у реакційно-дифузійних середовищах пов’язують зі взаємодією нелінійних локальних перетворень, що мають позитивний зворотній зв’язок (автокаталіз, поверхневі фазові переходи тощо) та транспортних процесів (дифузія, міграційні струми), які просторово зв’язують систему. Двома широко відомими хімічними системами, які відповідають цим критеріям є автокаталітична реакція Бєлоусова-Жаботинського та реакція окислення монооксиду вуглецю на платиновій поверхні. Значний інтерес викликають електрохімічні системи, що є специфічним типом реакційно-дифузійних систем. Практично будь-яка електрохімічна система у певному, іноді досить малому, діапазоні параметрів демонструє коливальні режими - виникнення спонтанних осциляцій струму чи потенціалу електроду. При теоретичному аналізі процесів самоорганізації реакційно-дифузійних систем ефективними є базові моделі типу активатор-інгібітор. Дослідження нестійкостей у часі та просторі на основі таких моделей допомагає виявити загальні властивості досить широкого класу нерівноважних систем.

Значний і постійно зростаючий інтерес до вивчення процесів структуроутворення у реакційно-дифузійних середовищах пояснюється, по-перше, тим фактом, що вони є яскравим прикладом виникнення упорядкованості в нерівноважних системах різної природи. По-друге, дуже важливим є вивчення механізмів, що лежать в основі порушення такої упорядкованості. По-третє, знаючи механізми виникнення та руйнування просторово-часових структур, встановивши способи керування ними, можна створити нові перспективні прилади обробки інформації, розробити методи підвищення ефективності в хімічній промисловості, знайти способи боротьби з небезпечними хворобами. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України за темами: «Хімічна фізика поверхні розділу нанорозмірних гетерогенних кластерно-зібраних систем» (номер державної реєстрації 0199U002300), «Синтез, модифікування, фізико-хімічні дослідження систем пониженої розмірності та композитів на їх основі» (номер державної реєстрації 0102U000875), «Нанохімічні процеси одержання дисперсних матеріалів і композитів на їх основі» (номер державної реєстрації 0102U00876), «Теоретичне дослідження та моделювання процесів хімічної модифікації поверхні наночастинок, фізико-хімічних властивостей та особливостей взаємодії з біологічними об'єктами» (номер державної реєстрації 0107U008580). Мета і задачі дослідження Мета дисертаційної роботи: встановлення умов виникнення та особливостей розвитку нерівноважних поверхневих структур у реакційно-дифузійних системах типу активатор-інгібітор. Для досягнення поставленої мети був проведений теоретичний аналіз двох реакційно-дифузійних моделей типу активатор-інгібітор, на основі яких були розглянуті такі задачі: дослідити просторово-часову поведінку моделі ФітцХ’ю-Нагумо (ФХН) у нульвимірному, одновимірному та двовимірному випадках під дією постійної та періодичної стимуляції, в тому числі: знайти межі її основних динамічних режимів у термінах параметра зовнішньої сили та рівня збудження системи ФХН; встановити умови виникнення біфуркацій Хопфа та Тюрінга; дослідити властивості одновимірних та двовимірних просторово-часових структур, зумовлених нестійкостями Хопфа та Тюрінга. для модельної електрокаталітичної реакції на поверхні сферичного мікроелектрода встановити умови виникнення біфуркації Хопфа в залежності від його розмірів та товщини дифузійного шару Нернста. Об’єкт дослідження: процеси самоорганізації, які відбуваються у реакційно-дифузійних системах, що знаходяться у стані, далекому від термодинамічної рівноваги. Предмет дослідження: просторово-часові структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор. Методи дослідження. Розглянуті у роботі системи диференційних рівнянь у частинних похідних в загальному випадку не можуть бути розв’язані аналітично. Аналіз можливих типів біфуркацій - нестійкостей у часі і просторі розглядуваних систем, звичайно проводиться на основі методів лінійної теорії стійкості, теорії біфуркаційного аналізу та чисельного моделювання.

Ефективним при дослідженні динамічних нестійкостей електрохімічних систем є метод імпедансної спектроскопії. Він дозволяє ідентифікувати біфуркації електрохімічних систем на основі аналізу їх імпедансних діаграм, зокрема виявити біфуркацію Хопфа, що важко зробити іншими методами у електрохімічних системах. Наукова новизна одержаних результатів Вперше для повної версії реакційно-дифузійної моделі ФітцХ’ю-Нагумо розраховано значення параметра зовнішньої постійної сили, при яких у системі можлива реалізація біфуркацій Хопфа та Тюрінга. Вперше досліджено властивості поверхневих просторово-часових структур, що виникають у моделі ФітцХ’ю-Нагумо в її моно- та бістабільному режимах у результаті спільної дії біфуркацій Хопфа та Тюрінга. На основі біфуркаційної теореми Хопфа знайдено залежність періоду стійких автоколивань динамічних змінних системі ФХН від постійної зовнішньої стимуляції. На основі одержаних аналітичних результатів та за допомогою чисельного моделювання встановлено особливості відгуку точкової системи ФХН на періодичну стимуляцію. Вперше для редукованої одновимірної моделі ФХН показано існування у певному діапазоні значень зовнішньої постійної сили точного розв’язку у вигляді біжучої хвилі (кінку), що розповсюджується із певною постійною швидкістю, яка крім параметра зовнішньої сили залежить від коефіцієнта дифузії активатора та рівня збудження системи. Вперше для модельної електрохімічної системи з електрокаталітичною реакцією на сферичному мікроелектроді для потенціостатичних умов встановлено кількісне співвідношення між розмірами сферичного електрода, фарадеєвським імпедансом і нестійкостями Хопфа. Наукове та практичне значення одержаних результатів Одержані результати дозволяють узагальнити уявлення про механізми виникнення нестійкостей у нерівноважних системах різної природи і можуть бути використані при дослідженні: відгуку збудливих та бістабільних систем, зокрема біологічних мембран, на зовнішню стимуляцію (малі частинки біологічно активних речовин, зовнішні електромагнітні поля, струми); спонтанних коливань струму / потенціалу електроду (Fe, i, Cu, P електроди) при електрохімічних поверхневих реакціях, а саме при аналізі імпедансних діаграм; каталітичних поверхневих реакцій на малих частинках. Особистий внесок здобувача Основу дисертаційної роботи склали результати аналітичних та чисельних розрахунків, виконаних здобувачем особисто. Формулювання задач та вибір об’єктів дослідження, обговорення одержаних результатів здійснювалося разом із науковим керівником професором, доктором фізико - математичних наук Гречком Л.Г. Підбір, огляд та аналіз літературних даних проведено особисто здобувачем. Обговорення всіх результатів та формулювання висновків проведено разом із науковим керівником та співавторами опублікованих за темою дисертації праць. З кандидатом технічних наук Лерманом Л.Б. (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України) велося обговорення результатів підрозділу 3.2.2 з точки зору використаних обчислювальних алгоритмів, а з асистентом Склярівим Ю.П. (Київський національний медичний університет ім.

При ожогах, занимающих половину поверхности тела, люди выживают крайне редко. Различные исходы ожогов при одной и той же степени и распространенности зависят от возраста и общего состояния организма. Особенно чувствительны к ожогам дети до года; они умирают при ожогах 10 - 20% поверхности кожи. Ожоговая болезнь. Чем больше площадь поражения и глубже степень ожога, тем сильнее местные изменения со стороны обожженной поверхности влияют на состояние всего организма. Общая реакция может проявляться от незначительного недомогания до тяжелого расстройства функций организма (ожоговая болезнь) и смерти. Течение ожоговой болезни можно разделить на четыре периода, каждый из которых постепенно переходит в следующий, если поражение не заканчивается выздоровлением или смертью. Первый период. Ожоги вызывают сильные болевые раздражения, которые, поступая с большой обожженной поверхности кожи, действуют на центральную нервную систему и могут привести к развитию шока. В некоторых случаях шок возникает при ожогах II - III степени, занимающих даже менее 10% поверхности тела, например в области половых органов

1. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

2. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

3. Основні функції операційних систем

4. Особливості операційних систем реального часу

5. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

6. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
7. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем
8. Особливості функціонування партійних систем

9. Структура графа состояний клеточных автоматов определённого типа

10. Поверхневі напівпровідникові хвилі в напівпровідникових структурах

11. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

12. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

13. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

14. Формування організаційних структур управління підприємством

15. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

16. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

18. Изменение структуры жидкости около твердой поверхности

19. Типы и элементы планировочной структуры города

20. Структура организации материи

21. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

22. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева
23. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России
24. Структура транспорта в Европе

25. Аппарат государственной власти и его структура

26. Нормы права. Структура норм права

27. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

28. Двухпалатная структура Федерального Собрания

29. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

30. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

31. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

32. Структура налоговых органов Российской Федерации

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

33. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

34. Структура нормы права

35. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

36. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

37. Культура, её структура и функции

38. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)
39. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"
40. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

41. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

42. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

43. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

44. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

45. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

46. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

47. Программа сложной структуры с использованием меню

48. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

49. Моделирование структуры книги

50. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

51. Структура сходящихся последовательностей

52. Управление структурой преподавательского состава в университете

53. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

54. Серологические реакции
55. Аллергические реакции при переливании крови
56. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

57. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)

58. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

59. Биосфера и её структура

60. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

61. Политика (как социальное явление, ее структура)

62. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

63. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

64. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

66. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

67. Качество обработанной поверхности

68. Подготовка поверхности под оштукатуривание

69. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

70. Темперамент в структуре личности
71. Структура ораторской речи, её подготовка и выступление
72. Структура индивидуальности: формообразующие компоненты

73. Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС

74. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

75. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

76. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

77. Сущность, структура и функции семьи

78. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации

79. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

80. Ядерные реакции. Ядерная энергетика

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

82. Материальная структура Вселенной и элементарных частиц

83. Структура научного знания

84. Образ мира в философии: Структура общества

85. Общество. Понятие, структура, виды общества

86. Структура организации материи
87. Моделирование процессов разряда-ионизации серебра на поверхности твердого электрода
88. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду

89. Реакции a-литиированных циклических нитронов с электрофильными реагентами

90. Свойства и структура воды

91. Шпинель. Структура шпинели

92. Колебательные химические реакции - как пример самоорганизации в неживой природе

93. Исследование механизма закрепления гексена, гексина-1 и бензола на поверхности киновари

94. Финансовый рынок и его структура

95. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

96. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

98. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

99. Функции и структура валютного рынка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.