Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Механізм і методи управління фірмою

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

1. Механізм господарського управління1.1 Сутність і цілі управлінняЕкономічний стан окремого підприємства (фірми) та стан економіки в цілому визначаються, в кінцевому рахунку, трьома основними факторами: рівнем техніки і технологій; якістю робочої сили та ефективністю мотивації праці; організацією та управлінням виробництвом. Останній фактор є системоутворюючою умовою виробництва і впливає на два інших. Управління як особлива сфера діяльності присутнє в економіці завжди, але ринок перетворює цю сферу у центральну для виробництва. Управління (менеджмент) – це процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої мети. Управління – це свідомий вплив людини на різні об'єкти та процеси навколишнього світу пов'язаних з ними людей, який здійснюється з метою надання процесам певної спрямованості та отримання бажаних результатів. Історично склалося декілька шкіл менеджменту. 1. Школа наукового управління, або класична школа (1885–2001 рр.). Основоположник школи – американський інженер-дослідник Ф. Тейлор (1851–1915 рр.), який у своїх працях &quo ;Управління фабрикою&quo ; (1903 р.), &quo ;Принципи наукового менеджменту&quo ; (1911 р.) розробив методологічні основи нормування праці, стандартизував робочі операції. Заслуга його полягає у тому, що він запровадив наукові підходи підбору, розміщення та стимулювання праці робітників. До засновників цієї школи належать також подружжя Франка (1818–1925 рр.) та Ліліан (1878–1972 рр.) Гелбрайтів, які присвятили свої роботи раціоналізації та підвищенню ефективності трудових процесів. Вони заклали основи управління персоналом. Американський вчений Емерсон (1853–1931 рр.) сформулював загальну концепцію продуктивності праці. 2. Академічна (адміністративна) школа (1990–2001 рр.). Ця школа займалася вивченням питань про роль і функції управління. Основоположник А. Файоль. Він розділив процес управління на п'ять основних складових: планування, організація, підбір і розміщення кадрів, керівництво (мотивація) і контроль. На базі вчення А. Файоля у 20-ті рр. ХХ ст. було сформульоване поняття організаційної структури фірми, елементи якої представляють систему взаємозв'язків і взаємозалежних дій – функцій управління. З інших представників адміністративної школи можна виділити М. Блюмфільда, який розробив концепцію управління робочою силою (1917 р.), та М. Вебера, який запропонував концепцію раціональної бюрократії (1921 р.). 3. Школа людських відносин, або поведінкова школа (1950–2001 рр.). В основу навчання покладено дослідження поведінки людини в процесі управління. Родоначальник – Е. Мейо. Він виявив, що група працівників – це соціальна система, впливаючи на яку можна поліпшити результати праці. М. Фоллет (1811–1933 рр.) назвала менеджмент «забезпеченням виконання робіт за допомогою інших осіб». Ч. Бернард (1881–1991 рр.) своєю книгою «Функції адміністратора» (1938 р.) вплинув на розвиток управлінської думки. Представник поведінкової школи американський психолог А. Маслоу запропонував ієрархічну теорію потреб, представлену у вигляді піраміди (рис. 1.1). Рис. 1.1 – Піраміда потреб людини Популярним у школі людських відносин стало вчення Д.

Макгрегора (1910 р.), в основу якого були покладені характеристики працівників. 4. Школа науки управління (1950–2001 рр.). Представники цієї школи займаються нововведеннями в управлінні економікою у вигляді використання кібернетики, системного аналізу, економіко-математичних методів і моделей теорії ігор, комп'ютерної й інформаційної технологій. Основний внесок у кібернетизацію економіки внесли Н. Вінер і В.М. Глушков. У числі авторів економіко-математичних методів і моделей, які застосовуються у управлінні, слід зазначити Л.В. Канторовича, В. Парето. Основною метою підприємства (фірми) є підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку. Як вихідна умова використовується типова модель функції прибутку:, (1.1)де П – прибуток фірми після сплати податків і відсотків; – номенклатура продукції; P – ціна одиниці продукції -го найменування; Q – кількість одиниць продукції -го найменування; Fi – ціна і-го ресурсу виробництва; xi – кількість одиниць і-го ресурсу виробництва; – номенклатура ресурсів виробництва; Fc – фіксовані платежі без урахування податку; R – середня ставка відсотка, виплачена фірмою по кредитах; B – вартість кредитів; – ставка податку за умови, що,де di – частка і-го ресурсу в капіталі; S – вартість парку устаткування; B – позиковий капітал. Можна виділити три основних напрямки орієнтації фірми на прибуток: максимізацію, одержання &quo ;задовільного&quo ; рівня (&quo ;задовільний&quo ; прибуток), мінімаксимізацію. Максимізація прибутку – одержання максимального прибутку як за рахунок внутрішніх резервів, так і за рахунок споживачів. Політика максимізації прибутку вважається законною, з юридичної точки зору, якщо становище фірми не є монопольним. &quo ;Задовільний&quo ; прибуток – це стратегічна мета, сутність якої полягає в урахуванні ступеня ризику при плануванні. Можливе зниження прибутку до такого рівня, що не приверне уваги конкурентів і не спровокує втручання органів, які стежать за фірмами-монополістами. Мінімаксимізація прибутку – максимізація мінімуму доходів, очікуваних разом з мінімізацією максимуму втрат. У деяких випадках діяльність фірми обумовлена безприбутковою мотивацією, тобто замість максимізації прибутку зростання норми прибутку виражається в наступних показниках: задоволення споживача; позиція на ринку (прагнення до лідерства); побутові умови працюючих; імідж фірми; технічна ефективність: увага до наукових досягнень, висока продуктивність праці. Цілі – це широкі довгострокові орієнтири. Завдання – конкретні короткострокові орієнтири. Проте обидва терміни часто вживаються як синоніми. Мета управління – бажаний, можливий і необхідний стан системи, якого необхідно досягти. Визначення цілей управління – головний і початковий етап управління. Цілі поділяються на декілька взаємозалежних рівнів. Стратегічні цілі – цілі, що передбачають вирішення довгострокових масштабних проблем. Тактичні цілі – завдання, які передбачають вирішення середньострокових окремих проблем, які необхідні для досягнення стратегічних цілей фірми. Оперативні цілі – завдання, які передбачають вирішення поточних питань та які описують дії, необхідні для досягнення тактичних і стратегічних цілей.

Цілі також встановлюються за часовими межами: довгострокові та короткострокові. Часовий горизонт постановки цілей залежить від: – політики фірми; – можливості гарантій економічної безпеки (чим надійніше безпека, тим більше можливостей для довгострокової політики); – організаційного статусу (чим більше власників, тим важче втілювати довгострокові орієнтири); – статутних завдань (у консорціумах можлива постановка лише короткострокових цілей); – вибору системи управління фірмою, нестабільності та змін у зовнішньому середовищі. Цілі діяльності підприємства мають бути деталізовані і доведені до кожного підрозділу. Поставлені цілі мають відповідати наступним критеріям: – конкретність і бажане кількісне вираження; – ув'язка в часі; – орієнтація на найголовніше. Можна виділити два способи визначення цілей: дерево цілей (структуризація цілей); цибулина цілей. Завданням побудови дерева цілей є: визначення повного набору елементів (цілі, підцілі, способи) на кожному рівні структуризації; встановлення зв'язків між ними; визначення відносної важливості (пріоритетів) окремих елементів дерева цілей. Дерево цілей розбиває всі цілі на декілька рівнів: цілі першого порядку, цілі другого порядку і т.д. (рис. 1.2). Рис. 1.2 – Приклад дерева цілей: 1 – підвищення прибутку (мета першого порядку): 1.1. – зниження собівартості; 1.2 – збільшення обсягу виробництва; 1.3 – збільшення ціни; 2 – мета другого порядкуДля побудови ієрархії цілей підприємства може також використовуватися цибулина цілей (рис. 1.3), що поряд із стратегічною метою дозволяє сформулювати завдання кожного підрозділу та співробітника (тактичні й оперативні цілі). У наведеній моделі мета чергового рівня в ієрархії управління знаходиться у зовнішній системі. При виході на рівень вищого порядку підрозділ визначає мету своєї діяльності (управлінські проблеми); на нижній рівень – цілі підпорядкованих систем (ліквідація вузьких місць). Зовнішній рівень цілей представлений ринком. Головне, щоб на ринку існував попит на продукцію підприємства. Рис. 1.3 – Цибулина цілей: ЗП – задоволення попиту, ЛВМ – ліквідація вузьких місцьОсновна мета будь-якого підприємства – задоволення потреб ринку (ліквідація вузьких місць на ринку). До вузьких місць можна віднести: високі витрати, некваліфікований персонал, недостатню потужність, нестачу фінансових ресурсів, слабку маркетингову службу та управління. Випускаючи продукцію, яка задовольняє потреби ринку, підприємство вирішує управлінські проблеми, пов'язані з ліквідацією вузьких місць, які знаходяться в рамках самої системи. Цілі, спрямовані на ліквідацію вузьких місць, знаходяться на межі кола; підприємство – його структурний підрозділ. Підприємство повинне мати необхідність у функціонуванні даного підрозділу. Виходячи на зовнішній рівень, підрозділ знаходить цілі своєї діяльності, а при зверненні до внутрішніх структур керівник знаходить вузькі місця своєї «кулі»: нестача кваліфікованих фахівців, застаріле обладнання. Зрозуміло, що підрозділу необхідна продукція робочого місця. У серцевині &quo ;цибулини&quo ; знаходиться співробітник. Цілі його діяльності визначаються на основі вузьких місць підрозділу, де він працює.

Американці відмовлялись задовольнити це прохання, у відповідь на що Паджет заявив, що трибунал боїться, що Олендорф та інші розкажуть про тортури, яким їх піддавали, щоб примусити їх підписати свідчення проти Манштейна. Манштейн був виправданий за восьми пунктами звинувачень, включаючи обидва польських, про яких Паджет відізвався так — «Вони були до того неправдоподібні, що вражало, як вони взагалі були висунуті». Суд над Освальдом Полем Матеріали Нюрнберзького процесу по групам СД є доброю ілюстрацією методів, які там використовувались, а також того, як створювалися легенди про шість мільйонів. Суд над Освальдом Полем, який відбувався в 1948 р., є вельми важливим, бо він стосується адміністрації системи концтаборів. Поль був начальником фінансів ВМФ Німеччини до 1934 р., коли Гіммлер перевів його в СС. На протязі одинадцяти років він був начальником управління економіки та адміністрації СС, яке, починаючи з 1941 р., займалось організацією промислового виробництва у системі концтаборів. Мабуть вершиною лицемірства трибуналу в Нюрнберзі була заява прокурора Полю, що «якби Німеччина вислала жидів зі своєї території, відняла б у них німецьке громадянство, виключила б ЇХ з урядових установ або прийняла б інші подібні заходи, то ніхто нічого не мав проти»

1. Кредитний ризик та методи управління ними

2. Заохочення працівників як метод управління персоналом

3. Сучасні методи управління проектами

4. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

5. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

6. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
7. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
8. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

9. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

10. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

11. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

12. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

13. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

14. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

15. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

16. Аналіз та удосконалення оперативного управління

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

17. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

18. Процес управління та його основні стадії

19. Системний підхід до управління персоналом фірми

20. Управління затратами

21. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

22. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
23. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Механізм кредитування банками України

26. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

27. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

28. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

30. Кредитний механізм в комерційних банках

31. Механізм реалізації форфейтингу

32. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

34. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

35. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

36. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

37. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

38. Управління ризиками
39. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
40. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

41. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

42. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

43. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

44. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

45. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

46. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

47. Поняття і наукові засади державного управління

48. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

49. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

50. Сутність і сфера міжгалузевого управління

51. Теорія і методологія дослідження управління

52. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

53. Форми державного управління

54. Функції управління в аграрному праві
55. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
56. Механізм обслуговування системних викликів

57. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

58. Системний аналіз складних систем управління

59. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

60. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

61. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

62. Інформаційні технології управління маркетингом

63. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

64. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

65. Управління ціновою політикою підприємства

66. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

67. Механізм та біологічне значення запалення

68. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

69. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

70. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання
71. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
72. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

73. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

74. Аналіз стартегічного управління підприємством

75. Антикризове управління бізнесом

76. Дослідження аспектів управління якістю продукції

77. Ефективне управління виробництвом

78. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

79. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

80. Контроль – функція управління

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

81. Корпоративне управління акціонерним товариством

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

84. Методологія системи управління персоналом

85. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

86. Моделі корпоративного управління
87. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
88. Організаційна структура управління персоналу підприємства

89. Організаційна структура управління підприємством

90. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

91. Основи управління персоналом підприємств

92. Особливості антикризового управління

93. Особливості управління організацією

94. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

95. Персонал як об’єкт управління організації

96. Принципи управління персоналом

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

97. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

98. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

99. Розвиток науки управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.