Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА УДК: 616-009-092.9 ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ НЕЙРОДИНАМІКУ ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ 03.00.13 - фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в НДІ біології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України та в НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Майоров Олег Юрійович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Воробйова Тамара Михайлівна, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків, завідувач лабораторії нейрофізіології та імунології доктор медичних наук, професор Міщенко Віталій Петрович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава, професор кафедри нормальної фізіології Захист відбудеться “ 13 ” 02 2008 р. о 1515 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. III-15. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4). Автореферат розісланий “ 11 ” 01 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої радиВ.M. Дзюба ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Найменш вивченим аспектом проблеми емоційного стресу є його церебральні механізми, які знаходять висвітлення в біоелектричній активності мозку [Ведяев Ф.П., Воробьёва, 1983; Майоров О.Ю., 1989; Судаков К.В., 1994]. Не викликає сумніву, що в основі нейрофізіологічних механізмів, які обумовлюють розвиток якісно нового стану мозку в умовах емоційного стресу, лежать зміни його системної діяльності . У той же час, дослідження ЕЕГ корелятів формування стійких змін функціонального стану, системної нейродинаміки в умовах емоційного стресу одиничні. Процеси самоорганізації, які лежать в основі адаптації до емоційного стресу, знаходять відображення на ЕЕГ . На сьогодні результати досліджень свідчать про те, що здоровий мозок має хаотичну динаміку функціонування, яка властива інтеграційній діяльності мозку [Elber ., 1994; Je se B.H., 1996; Palus M., 1999; Майоров.О.Ю. и др., 2006]. Однак, дослідження ЕЕГ методами детерміністського хаосу небагаточисельні. В даній роботі проведені дослідження параметру, який характеризує динаміку систем мозку в часі, на основі оцінки ентропії Колмогорова-Сіная (еКС) по ЕЕГ в умовах спокійного неспання, гострого і хронічного емоційного стресу. Для об'єктивної оцінки напруги систем регуляції й рівня емоційного стресу випробуваних тварин проводилася кількісна оцінка нейроетологічних показників у тесті “відкрите поле” , а також реєстрація варіабельності серцевого ритму (ВСР) [Mayorov O.Y

u., Baevsky R.M., 1999; Баевский Р.М., 2004] на різних етапах формування емоційно-стресового стану. Це було необхідно для адекватної фізіологічної інтерпретації нового нелінійного параметру ЕЕГ – ентропії Колмогорова-Сіная. Численні літературні джерела вказують на залучення нервових механізмів, що модулюють серцевий ритм. Сучасні методи аналізу варіабельності серцевого ритму дозволяють оцінити міру і механізми адаптації або збій у системах регуляції, використовуючи методи часового аналізу (статистичні і геометричні) та аналізу хвильової структури ритму серця на етапах формування емоційного стресу. У той же час, результати дослідження впливу стресу на варіабельність серцевого ритму, особливо на хвильову структуру ритму, залишаються суперечливими. У зв'язку з цим, є важливим і актуальним вивчення особливостей регуляції серцевого ритму в умовах гострого й хронічного емоційного стресу. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт НДІ біології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках цільової програми “Дослідження механізмів накопичення епігенетичної інформації у процесі старіння та способи збільшення середньої тривалості життя” (№ держреєстрації 0103U004280) в співробітництві з НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України. Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження було вивчення стану церебральної нейродинаміки на основі оцінки ентропії Колмогорова-Сіная по ЕЕГ та кількісна оцінка напруження систем регуляції серцевого ритму в умовах гострого та хронічного емоційного стресу на основі оцінки варіабельності серцевого ритму щурів-самців лінії Вістар. Відповідно до цілей дослідження вирішувалися наступні завдання: Виявити значення еКС по ЕЕГ статевозрілих щурів-самців лінії Вістар характерні для вихідного стану та в умовах гострого і хронічного емоційного стресу. Виявити регіональні і міжкульові відмінності ентропії Колмогорова-Сіная в умовах гострого і хронічного емоційного стресу. Оцінити асиметрію еКС в умовах спокійного неспання, короткочасової іммобілізації і хронічного емоційного стресу в умовах вільної поведінки та у стані іммобілізації. Оцінити напруження систем регуляції серцевого ритму в умовах емоційного стресу. Визначити особливості поведінки в тесті “відкрите поле” до початку моделювання стресу та у стані хронічного стресу. Об’єкт дослідження: церебральна нейродинаміка та стан систем регуляції серцевого ритму в умовах вільної поведінки та в умовах гострого і хронічного емоційного стресу, викликаного іммобілізацією, у статевозрілих щурів-самців лінії Вістар. Предмет дослідження: визначення показників нелінійної нейродинаміки та показників варіабельності серцевого ритму в умовах вільної поведінки та в умовах гострого і хронічного емоційного стресу у статевозрілих щурів-самців лінії Вістар. Методи дослідження: для моделювання стійкого емоційно-стресового стану використовувалась модель іммобілізаційного стресу. Нейроетологічні показники визначали у тесті “відкрите поле”.

Реєструвались ЕЕГ і ЕКГ. Електроди для реєстрації ЕЕГ імплантували стереотаксичним методом; верифікацію положення електродів здійснювали на фронтальних гістологічних срізах мозку. Проводили нелінійний багаторозмірний аналіз ЕЕГ і аналіз варіабельності серцевого ритму в стані спокійного неспання та в умовах гострого і хронічного емоційного стресу. Наукова новизна одержаних результатів. Встановлені діапазони значень ентропії Колмогорова-Сіная ЕЕГ в симетричних ділянках півкуль головного мозку і структурах лімбіко-ретикулярного комплексу статевозрілих щурів-самців лінії Вістар у стані спокійного неспання в умовах вільної поведінки. Досліджена динаміка еКС в умовах гострого емоційного стресу. Виявлено збільшення еКС у фронтальній, парієтальній та окципітальній коркових ділянках лівої півкулі. У структурах лімбіко-ретикулярного комплексу найбільш виражене збільшення еКС відбувалось в обох ретикулярних ядрах покришки. При цьому відсутність рухомої активності відображується значним зниженням еКС в правій сенсомоторній корковій ділянці. В умовах вільної поведінки після тривалої іммобілізації значно підвищується рівень еКС. Найбільш виражене збільшення еКС відбувається в правій парієтальній та в обох фронтальних коркових ділянках відносно вихідного рівня, а в лімбіко-ретикулярних структурах – в ретикулярних ядрах покришки і в лівому дорсальному гіпокампі та лівій мигдалині. Іммобілізація на тлі хронічного емоційного стресу викликає зниження еКС у досліджуваних коркових і лімбіко-ретикулярних утвореннях головного мозку; значення еКС у цих умовах значно нижче вихідного рівня, визначеного у інтактних тварин. Тільки у правій мигдалині рівень еКС збільшується. Оцінка Колмогорова-Сіная по ЕЕГ у стані спокійного неспання та її зміна в умовах моделювання емоційних стресів дозволяє виявити структури, які залучаються при формуванні стійкого емоційно-стресового стану. В стані іммобілізації в умовах гострого та хронічного стресу відбувається зміщення вегетативного балансу в бік переваги симпатичної активності, зменшується варіабельність серцевого ритму, знижується загальна спектральна потужність і потужність в усіх частотних діапазонах. В умовах гострого й хронічного стресу підвищується роль центрального контуру управління у порівнянні з автономним, підсилюється стабілізуючий вплив вищих відділів мозку. Тривала іммобілізація супроводжується стійкими змінами систем регуляції серцевого ритму, що може свідчити про емоційно-стресовий стан досліджуваних тварин. Практичне значення одержаних результатів. Результати, одержані в цій роботі, поглиблюють фундаментальні знання церебральної нейродинаміки і напруження систем регуляції роботи серця в умовах вільної поведінки у стані спокійного неспання, в умовах гострого і хронічного емоційного стресу та можуть бути використані при розробці критеріїв оцінки функціонального стану досліджуваних систем в нейрофізіологічних, нейрофармакологічних та психофізіологічних дослідженнях. Особистий внесок здобувача. Вибір теми дисертаційної роботи, постановка мети і задач, вибір об'єкта досліджень, методів досліджень адекватних рішенню задач та інтерпретація отриманих даних проведені разом з науковим керівником.

Революцйна органзаця, яка ставить соб за мету здйснити постуляти революцйно де свою дяльнстю боротьбою, ста основним кервним, свдомо дючим пдметом революцйного процесу. Поскльки революця не якимсь автоматичним процесом, тльки в першй мр боротьбою проти органзовано пляново дючо ворожо сили, то й передумовою успху пляновсть й органзовансть. В нацонально-визвольнй боротьб мусить брати активну участь ввесь народ. Тим бльше для цього потрбна мцна провдна сила, яка б унапрямлювала й органзувала змагання цлого народу. В новочасних визвольних змаганнях Украни зфор-мувалася виросла така провдна революцйна сила ОУН, яка нцятивно охоплю вс основн длянки форми революцйно боротьби. Втримання, дальше скрплення розбудова ОУН ма пдставове значення для послдовного й успшного розгортання нацонально революц. Революцйна дя боротьба це третй основний рушй революцйного процесу. Без не де втрачають свою живучсть революцйну динамчнсть. Революцйна органзаця без вдповдно д не сповня свого призначення завмира

1. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

2. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

3. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

4. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

5. Вплив російської кризи на економіку України

6. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
7. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
8. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

9. Теоретичні основи обліку та аудиту

10. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

11. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

12. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

13. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

14. Вплив валютних курсів на економіку України

15. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

16. Життя та діяльність І.П.Котляревського

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Кошторис та собівартість продукції

18. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

19. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

20. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

21. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

22. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
23. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва
24. Туризм та його вплив на світову економіку

25. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

26. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

27. Лідерство, вплив та влада

28. Основи побудови обліку праці та її оплати

29. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

30. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

31. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

32. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

33. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

34. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

35. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

36. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

37. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

38. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
39. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
40. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

41. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

42. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

43. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

44. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

45. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

46. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

47. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

48. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Автоматизована система обліку праці та зарплати

52. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

53. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

54. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
55. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
56. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

57. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

58. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

59. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

60. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

61. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

62. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

63. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

64. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

65. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

66. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

67. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

68. Вплив віку на шкірний аналізатор

69. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

70. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
71. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
72. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

73. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

74. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

75. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

76. Вплив водню на структуру та властивості на основі кремнію

77. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

78. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

79. Прояви стресу та успішні способи його подолання

80. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

81. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

82. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

83. Вади деревини та їх вплив на її якість

84. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

85. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

86. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
87. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства
88. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

89. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

90. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

91. Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля

92. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

93. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

94. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

95. Полная история танков мира

96. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

98. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

99. Конституцiя США та реальнi права громадян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.