Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Класифікація та групування витрат, що включаються до собівартості продукції Одна з основних цілей підприємства, що здійснює свою економічну діяльність у ринкових умовах – одержання максимально можливого прибутку. Можливості досягнення цієї стратегічної мети обмежені витратами виробництва і реалізації, а також ринковим попитом на продукцію підприємства. Тобто витрати є фактором, що визначає величину пропозиції і розміру прибутку, а прийняття управлінських рішень неможливе без аналізу витрат, що виникають у ході реалізації проектів і бізнес-планів. На практиці застосування методів розрахунку витрат для аналізу діяльності підприємств у різних країнах є як подібності, так і відмінності. В Україні й у Росії широко використовується категорія собівартості. Теоретично до собівартості мають входити нормативні (економічно обґрунтовані) виробничі витрати, але на практиці до неї відносять також наднормативну витрату сировини, матеріалів і т.д., що часто ускладнює аналіз і змушує багатьох експертів говорити про «непрозорість» балансів українських і російських підприємств. Абсорційне ціноутворення – визначення собівартості запасів шляхом включення відповідної частки всіх постійних і змінних витрат виробництва в розрахунку на одиницю зробленої продукції. Собівартість відповідно до норм – це сумарні витрати на виробництво і реалізацію продукції; розрахункова, абстрактна величина, значення якої залежить від обраної облікової політики. Собівартість являє собою величину досить умовну, визначення якої залежить від багатьох обставин, аналізованих у курсі бухгалтерського обліку. Необхідно виділити основну ідею, що проходить червоною ниткою через усі розробки теоретиків економічного аналізу: облік і аналіз господарської діяльності підприємства мають бути повернені в майбутнє. З метою перспективного аналізу мають враховуватися тільки найбільш істотні природні витрати. Ця ідея була спочатку втілена в методі S a dar Cos s («природні витрати»). За цією концепцією була визначена основна мета обліку: фабрикація даних, що інформаційне орієнтують. Цю ідею висловив Ч. Гаррісон у 1935 році. Було заявлено, що необхідний такий виробничий облік, що висуває задачі на майбутнє. Досвід застосування дозволив зробити висновки про переваги методу: можливість оптимізувати запаси матеріальних цінностей; можливість виявити сховані резерви; забезпечення порівнянності в аналізі економічних тенденцій; можливість стимулювати роботу колективу. Основне правило цього методу – усі витрати понад установлені норми мають відноситися на винних осіб і ніколи не включатися в рахунки, що відбивають витрати. Даний принцип одержав свій розвиток у системі управлінського обліку. Ідеї, закладені в основу методу S a dar Cos s, вплинули на розвиток методик обліку й аналізу в Європі й Америці, але подальші дослідження виявили, що S a dar Cos s може застосовуватися тільки в тих господарствах, де є механізм виявлення відхилень, де виконуються правила: 1. При зазначенні усіх витрат існує посилання на нормативи чи стандарти. 2. При відхиленні дійсних витрат від нормативів називаються його причини.

Але ці ідеї виявилися корисними й одержали подальший розвиток у таких системах, як метод прямого розрахунку і центр відповідальності. У методі прямого розрахунку витрати поділяються на постійні й змінні. При цьому прямі й частина непрямих витрат належить до змінних, а частина непрямих витрат, що залишилися – до постійних. Іноді першу з вищезазначених витрат виділяють в окрему групу, що називається частково змінні витрати. Цю назву вони одержали в зв’язку з тим, що змінюються за своєю величиною не в прямо пропорційній залежності від зміни обсягу виробленої продукції. Основна ідея методу формулюється так: тільки змінні витрати формують собівартість реалізованої продукції. Постійні витрати – це виробничі витрати, які залишаються відносно постійними, незалежно від періоду звітності, при виконанні звичайного виробничого циклу і виготовленні звичайного обсягу продукції. Постійні виробничі непрямі витрати – непрямі виробничі витрати, які залишаються відносно незмінними незалежно від обсягу виробництва: амортизація, обслуговування будинків і устаткування, адміністративно-управлінські витрати. Різні методи обліку витрат засновані на різних моделях економічної діяльності. Основна ідея методу прямого розрахунку полягає в тому, що витрати виникають тільки в момент реалізації товару. Поки продукція не продана, поки немає виторгу – немає і витрат, а всі господарські операції лише змінюють форму капіталу підприємства (зменшують чи збільшують його ліквідність). Готова продукція на складі є частиною оборотних коштів. Але знос (амортизація), поки не продана продукція, не вважається елементом витрат, а розцінюється як спосіб переносу частини вартості основних засобів на оборотні. Також це стосується і виплат зарплати. Вони розцінюються не як витрати, а як вкладення в капітал підприємства. Одні вчені вважають, що це тільки обліковий прийом, інші розглядають його як універсальну систему управління підприємством. Основні класифікаційні групи витрат, що входять до собівартості: за елементами витрат; статтями витрат. Елементи витрат, що включаються в собівартість продукції, групуються за економічним змістом (незалежно від їх виробничого призначення і місця, де вони виробляються). Усі витрати, що входять до собівартості, об’єднуються в три основні групи економічних елементів: 1. Витрати на основні засоби (списуються на собівартість як амортизаційні відрахування). 2. Витрати на предмети праці (сировина, матеріали, напівфабрикати й ін., що списуються на собівартість одразу). 3. Витрати трудових ресурсів (списуються на собівартість як заробітна плата і відрахування на соціальне страхування). Ці групи використовуються при складанні кошторису витрат на виробництво. Кошторис витрат – це плановий розрахунок витрат різних видів ресурсів на всі нестатки підприємства (на календарний період). Залежно від участі в технологічному процесі витрати за елементами поділяються: на основні, безпосередньо пов’язані з технологією виробництва, визначають його характер і споживчі властивості виробів; накладні, пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва.

Облік витрат за окремими статтями ведеться в структурних підрозділах підприємства за всіма господарськими операціями, пов’язаними з виробництвом і реалізацією продукції. Склад витрат на виробництво і реалізацію продукції за статтями визначається типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг). Витрати, які можна віднести на виробництво виробів – прямі. До прямих витрат належать такі статті витрат: сировина й основні матеріали; комплектуючі вироби; напівфабрикати; витрати на оплату праці робітників. Розмір прямих витрат складає технологічну собівартість виробу. Витрати складаються, а потім розподіляються на кожний виріб за непрямими ознаками (пропорційні часу, обсягу виробництва, сумі основної заробітної плати) – непрямі. До непрямих витрат належать: адміністративні й управлінські витрати; амортизація; витрати зі збуту і реалізації продукції; загальногосподарські й збутові витрати. Не можна ототожнювати основні витрати з прямими, а накладні з непрямими, тому що деякі основні витрати (наприклад, амортизація) списуються на собівартість як непрямі витрати. Сума прямих і непрямих витрат на вироби, зроблені в цехах і інших підрозділах, складають цехову собівартість виробу. Якщо до цехової собівартості додати загальнозаводські витрати, то одержимо загальнозаводську виробничу собівартість чи суму усіх виробничих витрат. Якщо до виробничої собівартості додати позавиробничі витрати (з реалізації продукції), то одержимо повну загальну собівартість. Розрахунок собівартості одиниці виробу з розбивкою за статтями витрат називається калькуляцією одиниці виробу продукції. Розрізняють планову, нормативну і звітну калькуляцію. 2. Аналіз показників собівартості продукції Рівень собівартості продукції підприємства оцінюється за допомогою системи показників: 1) собівартість усієї товарної продукції; 2) витрати на 1 грн. товарної продукції (чи витрати на одиницю вартості); 3) собівартість одиниці продукції. В облікових документах товарна продукція за собівартістю може бути в двох оцінках: за плановими (розрахунковими) нормами витрат; фактичними витратами. Основні етапи аналізу собівартості товарної продукції: 1. Визначення абсолютного і відносного відхилення фактичних витрат від планових і попереднього періоду. При цьому враховуються дві особливості: 1) виключається вплив зовнішніх цінових факторів; 2) при порівнянні фактичного рівня собівартості з рівнем попереднього періоду оцінка здійснюється тільки за порівняною продукцією. 2. Вивчення собівартості товарної продукції за елементами витрат. Порядок аналізу: 1) визначається структура витрат за окремими елементами у загальній собівартості всієї товарної продукції (залежно від переваги того чи іншого елемента встановлюється розподіл виробництва на матеріало-, енергоємні чи трудомісткі); 2) визначається абсолютне відхилення і динаміка зміни окремих елементів з метою визначення резервів зниження собівартості продукції. 3. Аналіз собівартості товарної продукції за статтями витрат. Порядок аналізу: 1) зіставляються фактичні витрати за кожною статтею з плановими, переліченими на фактичний випуск продукції; 2) визначається абсолютна і відносна зміна кожної статті витрат порівняно з плановим і попереднім періодом; 3) визначається вплив змін за кожною статтею на зміну собівартості всієї товарної продукції.

Про початок простою, крм простою структурного пдроздлу чи всього пдпримства, працвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, нших посадових осб. За час простою, коли виникла виробнича ситуаця, небезпечна для життя чи здоров'я працвника або для людей, як його оточують,  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним збергаться середнй заробток. Час простою з вини працвника не оплачуться. На перод освоння нового виробництва (продукц) власник або уповноважений ним орган може провадити робтникам доплату до попереднього середнього заробтку на строк не бльш як шсть мсяцв. Стаття 114 Збереження заробтно плати при переведенн на ншу постйну нижчеоплачувану роботу  перемщенн При переведенн працвника на ншу постйну нижчеоплачувану роботу за працвником збергаться його попереднй середнй заробток протягом двох тижнв з дня переведення. У тих випадках, коли в результат перемщення працвника (частина друга статт 32) зменшуться заробток з не залежних вд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробтку протягом двох мсяцв з дня перемщення

1. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

2. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

3. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

4. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

5. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

6. Основні напрямки фінансового аналізу
7. ІС фінансового аналізу
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

10. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

11. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

12. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

13. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

14. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

15. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

16. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Фотометричні методи аналізу

18. Валютні ризики: методи аналізу і управління

19. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

20. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

21. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

22. Інструментарій проектного аналізу
23. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
24. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

25. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

26. Теорія економічного аналізу

27. Предмет та метод економічного аналізу

28. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

29. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

30. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

31. Общество. Понятие, структура, виды общества

32. Экономические системы: виды, понятие, структура

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

34. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

35. Научная картина мира, понятие, структура, функции. Корпускулярно–волновой дуализм. Его сущность

36. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, структура, действие

37. Понятие, структура и виды норм права

38. Понятие, структура и субъекты мирового хозяйства
39. Государственный долг: понятие, структура, проблемы и пути их решения
40. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

41. Аналіз витрат на виробництво продукції

42. Аналіз доходів та витрат банку

43. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

44. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

45. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

46. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

47. Аналіз використання робочого часу менеджера

48. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

50. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

51. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

52. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

53. Аналіз використання оборотних засобів

54. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці
55. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
56. Аналіз виробництва та реалізації продукції

57. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

58. Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

59. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

60. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

61. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

62. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

63. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

64. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. С. Есенин "Анна Снегина"

66. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

67. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

68. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

69. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

70. Толстой: Анна Каренина
71. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».
72. Поэзия Анны Ахматовой

73. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

74. "Анна Снегина"

75. Анна Ахматова: жизнь и творчество

76. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

77. Поэзия Анны Ахматовой

78. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

79. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

80. Анна Ахматова

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

81. Критика романа Анна Каренина

82. Роман Л. Толстого Анна Каренина

83. С. Есенин. Анна Снегина

84. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

85. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

86. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
87. Аналіз та удосконалення оперативного управління
88. Опера Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" (Anna Bolena)

89. Аналіз перетворень сігналів

90. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

91. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

92. Аналіз прибутковості

93. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

94. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

95. Економічний аналіз

96. Економічний аналіз підприємств

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

97. Аналіз діяльності комерційного банку

98. Фінансовий аналіз

99. Анна Австрийская


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.