Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічне спілкування

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст 1. Суб'єктивність учителя в педагогічному спілкуванні 2. Стилі та моделі педагогічного спілкування 3. Діалогізація навчально-виховного процесу 4. Педагогічне мислення вчителя і педагогічне спілкування 1. Суб'єктивність учителя в педагогічному спілкуванні Педагогічний процес сповнений суперечностей. Кожен учитель постійно стикається з різними конфліктними ситуаціями, починаючи з провин, негідних вчинків школярів, невиконаного домашнього завдання, забутого зошита до відмови всього класу відвідувати його уроки. Для цього необхідно мати професійну майстерність. Одним із наслідків невміння й небажання вчителя переборювати труднощі в організації спілкування є випадки суб'єктивізму вчителя. Він може не знати про свій суб'єктивізм, але виявляти його у стосунках з учнями. Суб'єктивізм учителя у педагогічному спілкуванні виявляється як неусвідомлена ним готовність (настанова) певним чином сприймати та розуміти школярів. Американськими психологами вивчено особливості виявів суб'єктивізму-у спілкуванні вчителя. Це виявляється, передусім, у вибірковому ставленні до дітей. З'ясовано, що вчителі частіше звертаються до школярів, які викликають у них те або інше емоційно-змістове ставлення - симпатію, стурбованість, неприязнь. У той час як інші, байдужі для вчителя учні залишаються поза його увагою. Педагог краще ставиться до більш інтелектуальних та більш дисциплінованих учнів. На другому місці стоять пасивно-залежні учні. На третьому - &quo ;роззяви&quo ;, які піддаються впливу, але погано керовані. Найнеулюбленіші - це незалежні, самовпевнені, активні та дисципліновані школярі. А.А. Леонтьєв наводить список ознак, за якими можна визначити наявність негативної настанови вчителя стосовно &quo ;поганого учня&quo ;; Педагог дає поганому учневі менше часу на відповідь, не дає йому можливості подумати. Якщо дана неправильна відповідь, він не повторює запитання, не пропонує підказки, а запитує іншого або сам дає правильну відповідь. Він ліберально переоцінює принципово неправильну відповідь. 4. Учитель частіше сварить &quo ;поганого&quo ; учня за неправильну відповідь і, відповідно, рідше хвалить за правильну. Прагне не реагувати на бажання &quo ;поганого&quo ; учня відповідати, викликає іншого, ніби не бачить піднятої руки. Він рідше посміхається, менше заглядає у вічі &quo ;поганому&quo ;, ніж &quo ;доброму&quo ;. Педагог рідше викликає до дошки, іноді зовсім не працює з ним на уроці. Погано, коли педагог зовсім не має диференційованих настанов, а стосунки і спілкування з учнями не індивідуалізовані. Одночасно, небезпечні невиправдані негативні настанови, але також небажані і нереалістичні - позитивні. Вчитель повинен бути гнучким у своїх оцінках, настановах і, відповідно, у спілкуванні та взаємодії з учнями. Педагогічну діяльність теж супроводжують різноманітні конфлікти. За даними досліджень психологів, 34% конфліктів породжуються вчителем, 66% - учнями. Працюючи з класом, учитель, як правило, знаходиться в підвищеному психічному напруженні. Педагогічні ситуації, що виникають у його діяльності, характеризуються великою мірою невизначеності, багатогранністю, неструктурованістю.

Тому педагог повинен не тільки своєчасно вплинути на ситуацію, що виникла, але й регулювати свій стан і поведінку учнів. Виявлено, що продуктивне розв'язання конфлікту характеризується здатністю вчителя передбачити конфліктну ситуацію, прогнозувати її розвиток і результати своїх педагогічних впливів. Причому, педагогічні впливи таких учителів мають гуманістичний характер, і настанова щодо конфлікту також позитивна. Конфлікт ними розглядається як можливість активного пізнання учня, перебудова в ньому негативних рис. Для таких учителів у конфлікті зберігається почуття доброзичливої симпатії, що, сприяє співробітництву і продуктивному розв'язанню конфлікту. Поведінка учня інтерпретується з доброзичливої позиції. Непродуктивне розв'язання конфлікту зумовлене нездатністю прогнозувати розвиток ситуації. Тоді педагогічні впливи є яскраво авторитарними. Сприймання конфлікту, самого себе та учня неадекватне та забарвлене негативними емоціями. Поведінка вчителів із непродуктивним стилем розв'язування конфліктів відрізняється категоричністю, шаблонністю. Вона виражається у формі цільової настанови «Я - вчитель, а він - учень». Як правило, для таких учителів є звичною негативна настанова на учня. Усі помилки, непорозуміння вони приписують лише учням. Отже, продуктивність розв'язування конфлікту залежить від прогностичних здібностей учителя, вміння передбачити конфліктну ситуацію, прогнозувати хід її розвитку, використовувати творчі способи виходу і конфліктної ситуації, передбачити результати педагогічних впливів. Дослідження проблеми спілкування (О.С. Бодальов, Н.В. Кузьміна, О.О. Леонтьєв) дають можливість вичленовувати такі структурні етапи педагогічного спілкування: моделювання вчителем спілкування з класом у процесі підготовки до діяльності на уроці (прогностичний етап); організація безпосереднього спілкування з класом у момент першого контакту з ним (початковий етап спілкування); управління спілкуванням у педагогічному процесі на уроці; аналіз зреалізованої системи спілкування та моделювання перспективного спілкування, самокорекція. Охарактеризуємо змістовні і процесуальні особливості виділених етапів спілкування. Перший етап. У процесі моделювання здійснюється планування комунікативної сторони майбутньої діяльності Характер спілкування має відповідати: а)педагогічним цілям та завданням; б)загальній педагогічній і морально-психологічній ситуації в класі; в)творчій індивідуальності самого вчителя. Прогнозування майбутньої комунікації є своєрідною випереджуючою стадією педагогічного спілкування (самопрогноз). Тут закладаються контури майбутньої взаємодії. Психолого-педагогічна ефективність спілкування виявляється у його конкретній спрямованості, в уточненні методики майбутньої навчальної діяльності. Другий етап. Організація безпосередньої взаємодії з класом у початковий період. Важливими елементами для вчителя є: а)конкретизація запланованої раніше моделі спілкування; б)уточнення умов і структури актуального спілкування; в)здійснення початкової стадії безпосереднього спілкування. У перший момент педагог повинен уточнити можливості роботи за допомогою вибраних методів навчання залежно від конкретної ситуації, що склалася в даному класі в конкретний момент, загальний настрій класу тощо.

На перехідній стадії від передкомунікативної ситуації до безпосередньої взаємодії учитель повинен зайняти позицію ініціатора спілкування. Третій етап — керування процесом педагогічного спілкування. На цьому етапі необхідно досягти відповідності методу навчання та системи спілкування. Ця відповідність забезпечує ефективність спільної роботи вчителів та учнів. У ефективному спілкуванні здійснюється комунікативне забезпечення впливу. Завдання вчителя полягає в оволодінні технологією і процедурою педагогічної комунікації та вираження щирих людських стосунків, у яких виявляється його особистість. Отже, крім дидактичних і методичних вимог до організації уроку, існують соціально-психологічні. Вони випливають із своєрідності завдань, що вирішуються у педагогічному спілкуванні: 1) встановлення психологічного контакту з класом, що забезпечує процес передання інформації, її сприйняття школярами; 2)розроблення психологічно обгрунтованої «партитури» уроку (використання елементів бесіди; риторичних запитань, ситуацій роздумів); 3)завдяки використанню психологічних засобів, створення в класі обстановки групового пошуку і спільних роздумів. Це особливо важливо для реалізації всіх видів проблемного навчання, оскільки еони забезпечуються не тільки змістовними, але й комунікативними компонентами; 4)управління пізнавальною діяльністю учнів на уроці; стиль спілкування з класом впливає на успішність роботи вчителя, забезпечує готовність учнів долати психологічний бар'єр віку і досвіду; єдність ділового й особистісного аспектів у процесі взаємодії вчителя та учня забезпечується не тільки через відповідну інформаційну побудову уроку, але й через самовираження особистості вчителя; цілісна, педагогічно цілеспрямована система взаємостосунків учителя з учнями в процесі навчання. Четвертий етап. На цьому етапі вчитель аналізує використану ним систему навчання, уточнює можливі варіанти організації спілкування у даному класі, співвідносить із змістовною стороною навчально)' діяльності. Таким чином, ним здійснюється прогнозування майбутнього навчального спілкування. Фактично, тут здійснюється перехід до першого етапу наступного циклу педагогічного спілкування. Цей етап включає в себе як уточнюючі аспекти, так і прогностичні. 2. Стилі та моделі педагогічного спілкування Однією з характеристик педагогічного спілкування є його стиль. Під індивідуальним стилем педагогічного спілкування В.С. Мерлін розуміє цілісну систему операцій педагогічного спілкування, що забезпечує ефективну взаємодію вчителя з учнями, опосередковану цілями, завданнями педагогічної діяльності та властивостями різних рівнів індивідуальності педагога. У стилі виявляються: а) особливості комунікативних можливостей учителя; б)характер стосунків, що склалися між учителем та школярами; в)творча особистість педагога; г)особливості учнівського класу. Стиль значною мірою впливає на систему та ефективність викладання: забезпечує готовність учнів до сприймання знань, допомагає зняти психологічний бар'єр віку і досвіду, наближає учнів до вчителя. Дослідниками виявлено ряд типів стилів педагогічного спілкування.

Отже, автор, у дус британсько скептично традиц, бачить майбутн вропейського проекту не надто райдужним. Загалом погоджуючись з висновками автора, мусимо, проте, обережно поставитися до його першого аргументу (1), який вн вибудову дещо умоглядно, не обAрунтовуючи емпричними доказами. Вн сам зазнача, що нщо не заважа ндивдам одночасно мати клька територяльних дентичностей, як створюють «концентричн кола»: скажмо, можна одночасно бути каталонцем, спанцем  вропейцем або полтавцем, укранцем  громадянином свту, обираючи, яку з цих дентичностей актуалзувати залежно вд конкретно ситуац сплкування. Потенцйно, зважаючи на хн мфосимволчне ядро, нац справд здаються наймогутншими дентичностями, але наскльки м складають конкуренцю менш за «дяметром» кола дентичности? Примром, результати опитування, проведеного в Укран, показують, що поселенська дентифкаця укранцв не надто вдста вд хньо дентифкац себе з нацональною державою (вдповдно 44,6P% та 32,5P% 2002 p.), яку не слд змшувати з нацональною чи етнчною дентичнстю, котра стотно вдста (3,3P%)

1. Специфіка педагогічного спілкування

2. Емпатія у педагогічному спілкуванні

3. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

4. Етика і етикет у спілкуванні

5. Українська мова у професійному спілкуванні

6. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій
7. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво
8. Особливості ділового спілкування

9. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

10. Тривожність як соціально-педагогічне явище

11. Мистецтво спілкування у політиці

12. Виникнення та використання невербального спілкування

13. Головні складові ділового спілкування

14. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

15. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

16. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

18. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

19. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

20. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

21. Содержание и формы работы социального педагога в школе

22. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию
23. Технология работы социального педагога с семьёй
24. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

25. Влияние личностных качеств педагога на успешность профессиональной деятельности

26. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

27. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

28. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

29. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

30. Станислав Нейгауз - педагог

31. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

32. Общественная педагогия

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

34. Общественная педагогия во время Екатерины II

35. Компьютерные инструменты педагога

36. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

37. Педагоги-новаторы

38. Профессиональная компетентность и культура педагога
39. Состояния тревожности у педагогов
40. Государственная педагогия

41. Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема

42. Сравнительный анализ профессиональной готовности педагогов и студентов к регулированию взаимодействия детей

43. Модель методического обеспечения профессионального роста педагогов сельской школы

44. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

45. Время Екатерины II. Государственная педагогия

46. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

47. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

48. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Форми співучасті та види співучасників у злочині

50. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

51. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

52. Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

53. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

54. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)
55. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
56. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

57. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

58. Иоганн Кунау – композитор, писатель, педагог

59. Советы педагога родителю

60. Психологические особенности личности педагога профессиональной школы

61. Работа социального педагога по профилактике компьютерной аддикции у школьников

62. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

63. Комічне як соціокультурна реальність

64. Геоботанічне районування України

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

65. Екологічне землеробство

66. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

67. Учет косвенных расходов на примере СП "Павловский центр телекоммуникаций"

68. Географічне положення

69. Економіко- і політико-географічне положення України

70. Екологічне право як галузь права
71. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині
72. Право спільної власності

73. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

74. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

75. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

76. Співучасть у злочині

77. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

78. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

79. Архаїчне значення слів у словнику української мови

80. Организация памяти СП. Доступ к памяти. Блоки памяти

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

82. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

83. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

84. М.В. Ломоносов, как ученый и педагог

85. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

86. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності
87. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
88. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

89. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

90. Анализ организационной структуры управления предприятия СП "ГудНайт" и реализация мероприятий по ее совершенствованию

91. Маркетинговое исследование СП ООО "Мобильная цифровая связь"

92. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

93. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

94. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

95. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

96. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

98. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

99. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.