Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Учитель початкових класів здійснює особливо відповідальну роль у формуванні особистості молодшого школяра. До нього ставляться великі вимоги як до вихователя. Зі вступом до школи у житті дитини відбуваються значні зміни в її звичках, у стосунках зі старшими і дітьми, перебудовується поведінка відповідно до режиму навчальної діяльності у школі. Все це здійснюється під безпосереднім керівництвом учителя. Специфіка педагогічної діяльності виявляється насамперед у тому, що за своєю природою вона має гуманістичний характер, учитель вирішує два завдання — адаптації і гуманізації. Адаптивна функція пов’язана з підготовкою учня, вихованця до певної соціальної ситуації, до конкретних запитів суспільства, а гуманістична - з розвитком його особистості і творчої індивідуальності. Суб’єктом педагогічної діяльності є учитель, вихователь, інструментом впливу якого є його особистість, знання, уміння. Педагогічний процес вважається продуктивним лише за умови поєднання елементів самовиховання і самонавчання учня. Більше того, педагогічний процес змінює не лише учня, а й педагога, розвиваючи в ньому одні якості особистості і викорінюючи інші. У початкових класах дитина навчається читати, писати, засвоює елементи соціальних дій. Багато уваги в цих класах приділяється трудовому, естетичному і фізичному вихованню. Це потребує від учителя відповідної підготовки, а особливо психологічної спостережливості, щоб уміти адаптувати навчальний матеріал до рівня розвитку і розуміння його учнями початкових класів. Як свідчить досвід педагогів-новаторів, справжніми майстрами педагогічної діяльності стають ті особистості, які, окрім глибоких психологічних і педагогічних знань, навичок та вмінь, мають певні особистісні якості та педагогічний хист. Пошук у цій діяльності особистісного смислу, постійне прагнення вдосконалюватися в ній, гуманне ставлення до своїх вихованців - запорука успіху. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології Проблема особистості — одна з центральних у філософії, соціології, педагогіці, психології та низці інших наук. Одначе кожна наука вивчає особистість, керуючись своїм предметом дослідження. Педагогіка досліджує педагогічні закономірності формування й розвитку особистості. Дійсно, розвиток і діагностика особистості вихованця, визначення найбільш ефективних напрямів виховного впливу неможливі без знання структури особистості та закономірностей її формування. Про унікальність особистості свідчить наявність понад 90 її визначень у психології і педагогіці. Мабуть, серед населення нашої планети неможливо знайти двох однакових людей, у тому числі й серед однояйцевих і близнюків. Але водночас «особистість є поняття соціальне, воно виражає все, що є у людини надприродного, історичного. Особистість не є вродженою, вона виникає в результаті культурного та соціального розвитку», — наголошував Л.С. Виготський. С.Л. Рубінштейн писав: «Особистістю є людина зі своєю позицією в житті, до якої вона дійшла в результаті великої свідомої роботи. Особистістю є лише та людина, яка ставиться певним чином до навколишнього світу, свідомо виражає це своє ставлення так, то воно проявляється в усій її сутності».

Під особистістю він розумів певну людину - суб’єкта перетворення світу на основі його пізнання, переживання та ставлення до нього, тобто особистість - це людина як носій свідомості. Свідомість - це не пасивне знання про навколишній світ, а активна психічна форма відображення реальної дійсності, властива тільки особистості. Саме ця активність є визначальною характеристикою особистості, яка розвивається. Вона дає змогу особистості виходити за межі накопиченого досвіду, сформованих якостей. О.М.Леонтьєв визначав особистість як цілісне утворення, відносно пізній продукт соціально-історичного розвитку і особливий рівень онтогенетичного розвитку людини. На його думку, реальною основою особистості людини є сукупність її відношень до світу, що є суспільними за своєю суттю і реалізуються разом. Особистість характеризують ті психічні явища людини, які сприяють її діяльності. Соціальна сутність особистості завжди реалізується через її суб’єктивний внутрішній світ. Психічна діяльність особистості відбувається шляхом інтеграції психічних процесів і властивостей, за допомогою нейрофізіологічних механізмів. Між психічним і фізіологічним існують складні зв’язки, вони взаємозумовлені, і характер перебігу фізіологічних процесів має безпосередній вплив на психічні процеси особистості. Таким чином, під особистістю слід розуміти соціалізованого індивіда з огляду на найсуттєвіші соціально важливі риси, які визначають його свідомість і самосвідомість, життєві настанови, поведінку й діяльність. Основними психічними рисами особистості є: ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; свідомість, самосвідомість та індивідуальність; активність, що проявляється в певній діяльності, саморегулюванні; введення в систему суспільних відносин. Ці риси перетворюють індивіда в суспільну істоту - особистість. «Особистість – суб’єкт діяльності, інтегратор психічних процесів людини, системна властивість індивіда як соціальної істоти; особлива соціальна якість, що формується у. системі соціальних відносин, яку не можна зводити і не можна виводити з біологічних особливостей людини. Ядро особистості - система мотивів, спрямованість». Таке розуміння особистості передбачає її дослідження у всій сукупності найрізноманітніших зв’язків, взаємин і залежностей у процесі онтогенетичного розвитку, тобто розвитку психіки у нерозривній єдності із становленням, формуванням і розвитком особистості та її основних компонентів (пізнавальних, емоційно-почуттєвих, вольових і мотиваційних). Детермінанти, що мають безпосередній вплив на формування і розвиток особистості, визначають як основні фактори (чинники) формування (розвитку) особистості та класифікують за характером їх впливу на індивіда. Це внутрішні (фізіологічні й психічні властивості організму) та зовнішні (соціальне оточення людини, активна взаємодія з іншими людьми тощо) умови розвитку індивіда як особистості. Коли йдеться про якість риси особистості, не можна говорити, добра чи погана вона сама по собі. Щоб правильно оцінити ту чи іншу рису, слід розглядати її лише у взаємозв’язку з іншими рисами цієї особистості.

Наприклад, наполегливість - уміння досягати мети, долати перешкоди - може бути позитивною рисою, але тільки поєднуючись із такими рисами, як моральна чистота, відчуття соціальної справедливості. У цьому разі можна сподіватися, що наполегливість вихованців слугуватиме досягненню благородної мети. Якщо ж наполегливість поєднується з такими рисами, як егоїзм, неохайність, то стає негативною рисою, бо її буде спрямовано лише на особисте благополуччя за рахунок інших, і вона буде на заваді всьому колективу. Термін «особистість» має передусім соціальний зміст. Тому слід виокремити наступний фактор формування особистості - соціальний, який забезпечує, першою чергою, її соціалізацію. Природне буття людини «олюднюється» її соціальною сутністю, стає елементом її соціального буття. Соціальне не ліквідує біологічного, а тільки ніби «знімає» біологічне в людині та вводить його в соціальне, підпорядковує певним соціальним ідеалам, цінностям, правилам, нормам і законам суспільного життя. Естетичне виховання як чинник формування особистості Естетичне виховання - це виховання, спрямоване на формування у дітей естетичної культури. Естетична культура - це здатність особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння прекрасного у мистецтві і дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя за законами краси. Естетична культура містить у собі такі компоненти: естетичне сприймання - здатність виділяти в мистецтві і житті естетичні якості, образи і переживати естетичні почуття; естетичне почуття - емоційні етапи, що викликані оцінним ставленням людини до явищ дійсності і мистецтва; естетичні потреби - потреби в спілкуванні з художньо-естетичними цінностями, в естетичних переживаннях; естетичні смаки - здатність оцінювати витвори мистецтва, естетичні явища з позицій естетичних знань і ідеалів; естетичні ідеали - соціальне та індивідуально-психологічно зумовлені уявлення про досконалу красу в природі, суспільстві, людині,мистецтві; художні уміння, здібності в галузі мистецтва. У навчальному процесі естетичному вихованню сприяє викладання всіх навчальних предметів. Будь-який урок має естетичний потенціал. Цьому слугує і творчий підхід до вирішення пізнавальної задачі, і виразність слова учителя та учнів, і відбір та оформлення наочного й роздаткового матеріалу, і акуратність записів і креслень на дошці і у зошитах. Предмети естетичного циклу - читання, образотворче мистецтво, музика забезпечують учням елементарні знання і навички практичної творчості, естетичної поведінки. У позакласній роботі естетичне виховання проводиться в різних творчих об’єднаннях учнів, творчих об’єднаннях школярів, які пов’язані з відродженням народних ремесел і декоративно- прикладної творчості, у художніх гуртках, студіях, клубах, театрах тощо. Сприяють естетичному вихованню учнів екскурсії на природу, вечори і ранки, присвячені життю і творчості видатних українських і зарубіжних композиторів та виконавців, конференції з образотворчого мистецтва, експедиції, виставки, свята та інше. Основним індикатором виявлення естетичних почуттів молодших школярів у міміці та пантоміміці є рух.

Сяйво саме хнх душ цей свт й згрва. Натомсть нш свою душу, схоже, просто-на-просто продали супротивнику Його. Адже навть за превеликого бажання неможливо розгледти у них божественну першооснову. Проте й одн, й нш прагнуть оточити себе соб подбними людьми. З огляду на це в народ дйшли висновку, що «подбне притягу подбне». Скористаймося цю мудрстю задля того, щоб краще зрозумти, ким насправд  Юля Тимошенко. А ще нам у нагод стане приказка: «Скажи, хто твй друг,  я скажу, хто ти». Але передусм просив би шановних читачв замислитися, чи нема, часом, помж близьких вам людей таких, хто сповду сатанзм, у причетност до якого ми запдозрили Юлю Володимирвну? Якщо вдповдь на це запитання негативна, то пропоную разом звернути увагу на клькох субктв з близько орбти Тимошенко. Н, не на депутатв з БЮТ (на мою думку, ледь не поголовно огидних хоча чому дивуватися - уся та «ункальна каманда» пдбиралась Юлю Тимошенко особисто , так би мовити, за образом  подобою своми). В контекст нашого дослдження нас цкавлять менш публчн постат

1. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

2. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

3. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

4. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

5. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

6. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці
7. Методи психології та педагогіки
8. Концесія як механізм розвитку економіки держави

9. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

10. Педагогічний експеримент як метод дослідження

11. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

12. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

13. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

14. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

15. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

16. Методи науково-педагогічних досліджень

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

18. Технології навчання як дослідження

19. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

20. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

21. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

22. Соціально-педагогічна діяльність як професія
23. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
24. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

25. Дослідження харчування

26. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

27. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

28. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

29. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

30. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

31. Про методи дослідження малих річок

32. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

33. Метеорологічні дослідження

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

36. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

37. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

38. Методика гідрогеологічних досліджень
39. Експертна профілактика в окремих видах досліджень
40. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

41. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

42. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

43. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

44. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

45. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

46. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

47. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

48. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

49. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

50. Дослідження методів чисельного інтегрування

51. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

52. Дослідження чисельних методів інтегрування

53. Історіографія досліджень голодомору

54. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними
55. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
56. Барон Федір Штейнгель: особистість і науковець

57. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

58. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

59. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

60. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

61. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

62. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

63. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

64. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

66. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

67. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

68. Маркетингові дослідження

69. Маркетингові дослідження діяльності фірми

70. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"
71. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"
72. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

73. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

74. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

75. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

76. Дослідження асортименту пральних машин

77. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

78. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

79. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

80. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

82. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

83. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

84. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

85. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

86. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
87. Методи психофізіологічних досліджень
88. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

89. Променеве дослідження молочної залози

90. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

91. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

92. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

93. Променеве дослідження щитоподібної залози

94. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

95. Дослідження ділової кар’єри менеджера

96. Дослідження мотивації на досягнення

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

98. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

99. Якість і ефективність управлінських рішень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.