Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та система принципів трудового права

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Дипломна робота На тему: &quo ;Поняття та система принципів трудового права&quo ; Львів – 2010 Вступ Актуальність та значення теми. Принципи є узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права, вони забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку певної галузі в майбутньому. Незважаючи на численні дискусії, у теорії права не вироблено єдиного ставлення до визначення поняття принципу, та до розуміння його ролі в регулюванні суспільних зв'язків. Не є винятком і наука трудового права. Проблема принципів трудового права залишається однією з найбільш дискусійних у теорії трудового права. Про неналежне дослідження цього питання свідчить наявність чималої кількості різноманітних принципів трудового права. У галузевій літературі (радянській, зарубіжній, вітчизняній) не вироблено єдиного підходу до визначення поняття та системи принципів трудового права. Сучасний стан розвитку наукових досліджень характеризується переходом від позитивістської теорії права до природно-правової теорії. Концептуально протилежна теорія походження права зумовлює кардинально новий підхід науковців до визначення поняття, змісту, правової природи принципів права та дозволяє спрямувати загальнотеоретичне дослідження в якісно нове русло. Все це викликає необхідність дослідження системи принципів з урахуванням нових досягнень теорії права та галузевих наук. Виявлення правових принципів має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Для трудового права теоретичне значення правових принципів полягає в тому, що вони дають можливість порівняти право різних держав, а також право однієї країни на різних історичних етапах. Принципи, як керівні ідеї, мають важливе значення для ефективного функціонування всієї системи норм даної галузі права. За допомогою принципів не тільки формулюється сучасний державний підхід до правового регулювання праці, але визначається суть майбутніх правових норм. Правильно сформульовані принципи дозволяють усувати прогалини в законодавстві при застосуванні правових норм. Сучасне законодавство про працю України в багатьох питаннях є незавершеним. Ринкові засади, які впроваджуються в економіку України, породили нові відносини, що не знайшли ще свого адекватного регулювання. І в цій справі значення принципів трудового права важко переоцінити. Принципи повинні створювати певну систему, бути узгодженими між собою, а також і з загальними принципами права, з принципами державної політики, а також із принципами міжнародно-правового регулювання праці. Усі ці обставини визначають актуальність даного питання у наш час та зумовлюють необхідність ґрунтовного тлумачення принципів трудового права. Стан розробки теми у науковій літературі. Питання принципів права у радянській правовій науці розглядались у наукових працях із загальної теорії права, таких вчених як: С.С. Алексеева, M.I. Байтіна, M.I. Дембо, Р.Л. Іванова, Є.А. Лукашової, B.C. Нepсесянца, П.М. Рабіновича, Г.Г. Шмельової, Л.С. Явича та теорії трудового права Р.З. Лівшиця, В.І. Нікітінського, В.І. Прокопенка, О.В. Смирнова та ін.

У наш час вийшла друком праця A.M. Колодія, де автор досліджує принципи права в умовах громадянського суспільства та правової держави. Окремі проблеми принципів трудового права за сучасних умов порушувались у роботах російських (К.М. Гусова, С.П. Мавріна, В.І. Миронова, В.М. Толкунової) та українських (О.Т. Барабаша, Н.Б. Болотіної, В.Я. Буряка, Д.О. Карпенка, П.Д. Пилипенка, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої) учених. Як бачимо, до питання принципів права і, зокрема, принципів трудового права вчені-юристи звертались останнім часом досить часто. Власне принципи трудового права як об’єкт вивчення, приваблюють учених найбільше. У поглядах сучасних науковців на принципи трудового права є багато протиріч. Тому не применшуючи ролі та значення наукових здобутків російських та вітчизняних учених, слід відзначити, що проблема принципів трудового права за умов ринкових перетворень залишається малодослідженою та дискусійною. Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем удосконалення поняття та системи принципів трудового права. Завдання дослідження полягають у тому, щоб: - з'ясувати поняття та правову природу принципів трудового права; - дослідити систему принципів трудового права; - проаналізувати співвідношення загальноправових, міжгалузевих та галузевих принципів трудового права; - дослідити юридичну природу загальноправових принципів трудового права; - дослідити юридичну природу галузевих принципів трудового права. Об'єктом дослідження є законодавче закріплення та наукове обґрунтування сутності, видів і значення принципів трудового права України та закономірності їх розвитку в умовах ринкової економіки. Предметом дослідження є теоретичні проблеми поняття та системи принципів трудового права України в умовах ринкових відносин. Методи дослідження становлять базові науково-теоретичні положення, загальноприйняті юридичною наукою. У роботі використані історико-правовий - у процесі дослідження розвитку теорії з питань принципів трудового права та розвитку чинного законодавства; формально-логічний - для формулювання поняття принципів права; системно-структурний метод - при дослідженні об'єктивної необхідності існування принципів права як керівних положень системи права, визначення їх специфічних рис і загальних ознак та виділення основних принципів трудового права; порівняльно-правовий - для аналізу внутрішнього трудового законодавства України та міжнародно-правових норм, що регулюють питання основних принципів трудового права. Ці та інші методи наукового дослідження використовувалися у їхньому взаємозв'язку. Основні джерела дослідження. Основними нормативно-правовими актами дипломної роботи були Конституція України, нормативно-правові акти України, міжнародно-правові акти та інші. Зокрема були використані такі закони, як Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 8 вересня 2005 року № 2866-ІV, Закон України „Про конституційний суд” від 16.10.1996р. №422/96-ВР, Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р.,

№ 1045-ХІ V, та інші. Науково-теоретичною базою дослідження є наукові положення відомих українських та російських учених у сфері трудового права: Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, Р.З. Лівшиця, В.І. Нікітінського, О.В. Смирнова, В.М. Толкунової, провідних учених із теорії права С.С. Алексєєва, А.М. Колодія, Є.А. Лукашової, П.М. Рабіновича та ін. Висновки та рекомендації, що містяться в роботі, базуються на положеннях конвенцій та рекомендацій МОП, Конституції України, аналізі законодавства про працю та практиці його застосування в умовах ринкових перетворень у державі. 1. Загальна характеристика принципів трудового права 1.1 Поняття та ознаки принципів трудового права Поняття «принципів права» у науці трудового права зазвичай визначають як такі вихідні ідеї (засади), які визначають сферу його дії, порядок встановлення прав та обов'язків суб'єктів, гарантії захисту їх прав та законних інтересів. Слово принцип (від лат. рri cipium - початок, основа) як загальнонаукова категорія означає: 1) основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки, світогляду і т. д.; 2) внутрішнє переконання людини, що визначає його ставлення до дійсності, норми поведінки та діяльності. З давніх-давен принцип вважався фундаментом будь-якої соціальної системи (в тому числі правової), вимоги якого поширювалися на всі явища, що належали до цієї системи. Принципи не формулюють конкретних прав і обов'язків і не завжди забезпечені конкретними законодавчими санкціями, однак від того, на яких принципах заснований правовий порядок, можна значною мірою судити про характер самої держави(демократична, тоталітарна тощо). У науковій і навчальній літературі принципи характеризують як загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, а також як вихідні керівні засади, що виражають сутність права і випливають з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість і найістотніші риси діючої правової системи. Л.С. Явич писав, що принципи це вихідні, відправні теоретичні положення того чи іншого виду людської діяльності, і є важливим організуючим і спрямовуючим началом, яке забезпечує досягнення певних цілей. Отже, можна зробити висновок, що принципи права - це такі засади, вихідні положення, на яких ґрунтується право як система норм. Вони є основою права. Не дивлячись на те, що проблема принципів права широко висвітлюється у науковій літературі, як з загальної теорії права, так і з галузевої, досі немає його єдиного розуміння. Навіть загальна теорія держави і права не просунулась істотно вперед у розробці проблеми принципів права. Принципи права вносять єдиний підхід до формування у всієї системи юридичних норм і забезпечують єдність правового регулювання суспільних відносин. Принципи права є не тільки правовою, а й філософською і соціологічною категоріями. Неоднозначне розуміння принципів права сягає ще в далеке минуле. Школа природного права трактувала принципи як визначені моральні норми на які спирається суспільний лад. Історико-правова школа сформулювала протилежне визначення, за яким принципи права необхідно шукати в текстах правових норм шляхом аналізу та міркувань.

В нашей книге делается попытка обрисовать в самых общих чертах контуры мировоззренческой системы древних медиков. Этот аспект изучения медицинских систем прошлого в настоящее время практически остался вне сферы исследований народной и традиционной медицины. На протяжении долгих веков наблюдения за больными людьми практические результаты лечения накапливались и обобщались в стройных теоретических моделях. Медики постепенно вырабатывали методы распознавания болезней, позволяющие строго индивидуализировать подход к конкретному пациенту. Впоследствии эти "вненаучные" модели, полученные на основании обобщения фактов лечебного процесса, легли в основу системы принципов и правил диагностики и выбора лечебной стратегии. И все эти "вненаучные", т.е. отличные от более привычных для нас, современных, модели организма просуществовали многие века, удовлетворяя практические нужды врачей. Перед наукой сейчас стоит серьезнейшая задача - творчески оценить многовековой опыт древней медицины Востока, взять все разумное и полезное в арсенал медицины будущего

1. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

2. Принципы трудового права

3. Понятие и классификация принципов трудового права

4. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

5. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

6. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
7. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права
8. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

9. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

10. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

11. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

12. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

13. Право лісокористування, поняття та види

14. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

15. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

16. Трудовое право

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

17. Трудовое право (Контрольная)

18. Трудовое право. (Контрольная)

19. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

20. Трудовое право

21. Шпора по трудовому праву (по ТК)

22. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
23. Источники трудового права
24. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

25. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

26. Поняття та сутність менеджменту

27. Предмет трудового права

28. Понятие и классификация субъектов трудового права

29. Основные принципы международного права

30. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

31. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

32. Трудовое право

Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Трудовое право

34. Трудовое право Украины

35. Правовая защита трудовых прав работников

36. Целеполагание в системе способов трудовой мотивации

37. Поняття та форми державного устрою

38. Билеты по трудовому праву
39. Защита трудовых прав
40. Отпуск в трудовом праве

41. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

42. Трудовое право

43. Трудовое право

44. Трудовой договор в трудовом праве

45. Шпоры по Трудовому праву (по ТК)

46. Источники трудового права

47. Положение несовершеннолетних в трудовом праве

48. Поняття та структура світового ринку

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

49. Принципы международного права

50. О предмете и системе науки административного права

51. Понятие охраны труда в трудовом праве России

52. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

53. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

54. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
55. Охрана труда по Российскому трудовому праву
56. Громадяни як суб’єкти трудового права

57. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

58. Дополнительные отпуска в трудовом праве

59. Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

60. Защита трудовых прав

61. Защита трудовых прав работников по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь

62. Избирательная система и избирательное право Республики Беларусь

63. Источники трудового права. Их классификация

64. Материальная ответственность в трудовом праве

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

65. Международное трудовое право

66. Обоснованный риск в системе российского уголовного права

67. Основные принципы избирательного права

68. Основы трудового права

69. Основы трудового права и охраны труда

70. Понятие и основания возникновения материальной ответственности сторон в трудовом праве
71. Понятие и система источников муниципального права. Европейская Хартия местного самоуправления
72. Понятие международного трудового права

73. Понятие трудового права, его предмет и метод

74. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права Республики Беларусь

75. Поняття та види адміністративного примусу

76. Поняття та види слідів у трасології

77. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

78. Поняття та ознаки вбивства

79. Поняття та особливості бюджетного контролю

80. Поняття та склад злочину

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Поняття, сутність і зміст права

82. Право на відпустку за трудовим правом України

83. Правоотношения в сфере трудового права

84. Предмет і система фінансового права

85. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

86. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности
87. Принципы избирательного права
88. Принципы российского права

89. Профсоюз как субъект трудового права

90. Система источников гражданского права

91. Система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

92. Современные проблемы международного регулирования трудовых прав

93. Сравнение трудового права Турции и России

94. Субъекты трудового права

95. Тенденции развития трудового права в условиях перехода к рынку труда

96. Трудовое право

Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Трудовое право

98. Трудовое право

99. Трудовое право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.