Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ 1.1 Досвід як філософська, соціальна, культурно-освітня категорія 1.2 Зміст та категоріальні ознаки соціокультурного досвіду 1.3 Спільна творча діяльність як основа формування досвіду Висновки до розділу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СПІЛЬНІЙ ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1 Особливості прояву соціокультурного досвіду молодших школярів 2.1.1 Критерії оцінки та показники соціокультурного досвіду 2.1.2 Методика констатувального етапу експерименту 2.2 Організація педагогічної роботи з формування соціокультурного досвіду молодших школярів 2.3 Динаміка досягнень у сформованості соціокультурного досвіду Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність проблеми дослідження зумовлено спрямованістю сучасної початкової освіти на розкриття індивідуальних здібностей дитини, формування світосприйняття, розкриття власного «Я», виховання національної самосвідомості. Сучасний вектор розвитку як освіти, так і суспільства в цілому передбачає необхідність усвідомлення навколишнього світу і себе в ньому як нерозривну частину дійсності, що виражена в сукупності людського суспільства та навколишнього середовища, психологічного, біологічного, духовного аспектів існування. Таким чином, істотною є необхідність формування досвіду молодшого школяра щодо усвідомлення соціального середовища як в історичному, так і в сучасному аспектах, необхідність розвитку культурного досвіду дитини, що є обов’язковою умовою виховання людини і громадянина. Серед навчальних дисциплін, що вивчаються у початковій школі, найбільш сприятливими в цьому аспекті є уроки мистецтва. Для формування соціально-художнього досвіду недостатньо забезпечити базу уроку. Ефективність залежатиме від форм проведення занять. Якщо для формування суто художнього досвіду можна, хоча й небажано, обмежитися традиційними видами занять, то для формування соціального досвіду ми можемо сказати, що це можливо лише за умов постійної взаємодії в колективі. Процес формування соціокультурного досвіду молодших школярів у різних аспектах досліджували філософи, культурологи, педагоги, психологи, митці ( І. Кант, М. Мід , І. Кон В. Москаленко В.В Абраменкова., А. Мудрик О.Л Кононко., І.П Печенко) та іншими. Характеристика процесу соціалізації як системи, розробка основ її теорії, дослідження соціально-педагогічної природи системи соціалізації знайшли відображення у працях вітчизняних учених І. Звєрєвої, Л. Коваль, О.Караман, М. Лукашевича, В. Слюсаревського, Ю. Сичьова, В. Ільїна, Т. Білонова, Л Міщик, Н. Щуркової та інших; зміст і методи економічного виховання дітей (А. Аменд, І. Барило, Л. Горкіна, Н. Грама, Г. Григоренко, М. Єрмоленко, Р. Жадан, І. Іткін, А. Кітов, В. Кондратьєв, Н. Кулакова, Т. Любимова, І. Мельничук, Л. Пономарьов, В. Попов, І. Прокопенко, І. Сасова, В. Чічканов, О. Шпак). У наукових дослідженнях, спрямованих на вдосконалення соціокультурного досвіду особистості в межах різних вікових категорій, найбільш розробленими є проблеми формування особистості в колективі, побудова позитивних стосунків у різних видах діяльності.

Науковці зосереджують свою увагу на виборі доступних форм взаємодії у галузі образотворчого мистецтва. Високий рівень соціальної культури забезпечується засвоєнням соціокультурних знань через набуття соціокультурного досвіду, формування якого розпочинається тоді, коли дитина виконує самостійні вольові дії, будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності та на цій основі засвоює певні знання й опановує вміння. Це діти можуть починаючи з дошкільного віку. Незважаючи на певну теоретичну і методичну розробленість зазначених питань, один з найвагоміших аспектів проблеми формування в учнів початкової школи соціальної культури, пов'язаний з набуттям соціокультурного досвіду для її забезпечення, залишається малодослідженим. На нашу думку, найбільш природні умови для цього створює спільна творча діяльність. Відтак існує нагальна потреба у науковому осмисленні означеної проблеми, методичній розробці творчих вправ, різних за характером взаємодії між членами мікрогрупи, що зумовило вибір теми дослідження «Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва». Зв’язок з науковими програмами. Дослідження проводилось у відповідності до підходів, визначених програмою «Діти України» та напрямку «Нові освітні технології» науково-дослідної роботи кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 засідання Вченої Ради ЛНУ) (Протокол № 7 Вченої ради ЛНУ від 24.03.2004). Мета дослідження – визначити особливості впливу уроків образотворчого мистецтва на процес формування соціокультурного досвіду молодших школярів як показника соціалізованості. Завдання дослідження: На основі вивчення філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури з’ясувати особливості формування соціокультурного досвіду молодших школярів, визначити структуру та вплив соціокультурного досвіду на розвиток особистості. Визначити критерії та показники, охарактеризувати рівні сформованості соціокультурного досвіду молодших школярів як прояву соціалізованості. Визначити та експериментально перевірити педагогічні умови формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Розробити модель формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Об’єкт дослідження – процес формування соціокультурного досвіду. Предмет дослідження – уроки образотворчого мистецтва як засіб формування соціокультурного досвіду. Гіпотеза дослідження полягає в усвідомленні уроків образотворчого мистецтва як розвивального середовища, у просторі та під впливом якого відбувається формування соціокультурного досвіду молодших школярів. Ми передбачаємо, що цілеспрямована робота з дитячим колективом у навчально-виховному процесі може впливати на формування соціокультурного досвіду як показника соціалізованості молодших школярів, якщо: – сприяти збагаченню соціальних уявлень, соціально-комунікативних умінь через застосування системи художньо-творчих завдань; – організовувати спільну творчу діяльність для набуття дітьми соціокультурного досвіду; – забезпечити розвивальне середовище для особистісного зростання молодшого школяра в суспільних стосунках з однолітками та дорослими.

Теоретико-методологічні основи дослідження становлять положення про взаємодетермінацію психологічних, соціальних і культурних факторів у формуванні особистості, про діалектичну єдність процесів виховання і соціалізації. Провідними в обґрунтуванні предмету дослідження стали теорії системного, особистісного підходів у розкритті специфіки соціалізації дітей, ролі соціальних інститутів у цих процесах (В. Алфімов, В. Бочарова, І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, О. Савченко, Л. Рубашевська, С. Харченко); визначення основних напрямків соціалізації дітей молодшого шкільного віку (В. Абраменкова, В. Гуров, О. Караман, О. Кононко, В. Кудрявцев, Ю.Лєбєдєв, С. Литвиненко, І. Печенко); технології роботи, що сприяють процесу соціалізації дітей в умовах різних навчальних закладів (С. Козлова, С. Кулікова, Л. Хулаєва, В. Кузь). Для досягнення поставлених цілей та завдань були використані такі методи: теоретичні – аналіз (історико-педагогічний, теоретичний, порівняльний) філософської, психологічної, соціально-педагогічної, культурологічної літератури для розкриття сутності та особливостей процесу ранньої соціалізації, визначення структурних компонентів соціокультурного досвіду, його місця та впливу на особистість дитини; моделювання та проектування для визначення логічної структури дослідження й розробки технологій виховної роботи з дітьми в різних умовах соціалізації; емпіричні – спостереження, інтерв’ювання дітей, бесіда, анкетування вчителів початкових класів та батьків; констатувальний зріз, формувальний експеримент для перевірки соціально-педагогічних умов сприяння соціалізації молодших школярів; математичні методи для обробки та інтерпретації результатів дослідження. Магістерське дослідження проводилося у три етапи в період з 2008-2009 роки. Базою для експериментальної роботи виступала Брянківська ЗОШ № 9 І-ІІ ступенів. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Перший розділ присвячено розкриттю категоріальних ознак соціокультурного досвіду; визначено складові та значення соціокультурного досвіду для особистості дитини; розглянуто соціально-педагогічні умови розвитку особистості на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. 1.1 Досвід як філософська,соціальна, культурно-освітня категорія Передача накопиченого досвіду властива людському суспільству. Досвід є одним з головних чинників подальшого розвитку суспільства. З цих тверджень випливає, що людина від народження не має готових форм поведінки. А це свідчить про те, що вона розвивається шляхом засвоєння досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Кожне нове покоління не відкриває світ знов – не визначає закони всесвіту, не затверджує нових правил поведінки в соціумі. Усього цього воно набуває протягом свого життя у процесі збагачення власного досвіду. Ми вважаємо, що досвід повинен розглядатися як сукупність загальнолюдського досвіду та власного досвіду, який накопичується впродовж життя людини в активній діяльності. Особистісний досвід кожного суб’єкта формується в у процесі пізнання, у результаті власної практичної діяльності, і чим досвіченіша людина, чим різноманітніша її діяльність,тим повнішим стає її сформований досвід.

Старик нацепил ее на лацкан пиджака и с гордостью зашагал по улице. Ко мне как-то пришел санитар Траутвейн, он дежурил на молодежной туристской базе. Карл, как ты думаешь, в какую партию лучше вступить в коммунистическую или социал-демократическую? спросил он. Если ты извлек урок из печального прошлого и не хочешь, чтобы оно повторилось, тогда иди к коммунистам. Но ами не хотят коммунистов, возразил Траутвейн. Я только что видел, как один американец сорвал красную звезду с пиджака у одного старика, который разгуливал с нею по улицам. Очевидно, ами любят эсэсовцев. Они хоть одного забрали у тебя с молодежной турбазы? Нет. А у меня их там четверо с татуировкой. Вот видишь. И доктор Бодмер живет на горе Ашберг в доме отдыха, как у Христа за пазухой. А ведь он один из руководителей фашистских юношеских организаций. Он, конечно, скрывает, какой важной шишкой был при Гитлере. * * * Я начал вести агитацию среди раненых. Это нелегко. Они теперь знают, что меня, как антифашиста, преследовало гестапо. У нас тут есть закоренелые фашисты

1. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

2. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

3. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

4. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

5. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

6. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
7. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі
8. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

9. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

10. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

11. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

12. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

13. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

14. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

15. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

16. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

18. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

19. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

20. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

21. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

22. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення
23. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
24. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

25. Формування правильної дикції у молодших школярів

26. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

27. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

28. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

29. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

30. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

31. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

32. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

34. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

35. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

36. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

37. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

38. Виконання тематичної композиції молодшими школярами
39. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
40. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

41. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

42. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

43. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

44. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

45. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

46. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

47. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

48. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Розвиток мовлення молодших школярів

50. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

51. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

52. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

53. Статеве виховання молодших школярів

54. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа
55. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
56. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

57. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

58. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

59. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

60. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

61. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

62. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

63. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

64. Особистісна тривожність молодших школярів

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Прояви агресивності молодших школярів

66. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

67. Розвиток мовлення молодших школярів

68. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

69. Соціокультурний вимір пограниччя

70. Освіта як соціокультурний феномен
71. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн
72. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

73. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

74. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

75. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

76. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

77. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

78. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

79. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

80. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

82. Формування екологічної свідомості школярів

83. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

84. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

85. Формування читацької компетентності у школярів

86. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід
87. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
88. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

89. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

90. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

91. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

92. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

93. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

94. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

95. Гибель Титаника. Уроки трагедии

96. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

98. План урока по психологии

99. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.