Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Антропогенні дії на біологічні співтовариства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1. Антропогенні дії на біологічні співтовариства 1.1. Поняття антропогенної дії на природу 1.2. Джерела хімічного забруднення 1.3. Транспорт як джерело хімічного забруднення 1.4. Хімічна промисловість як джерело забруднення 1.5. Дія хімічних речовин на довкілля 1.6. Дії на окремі особини і популяції 1.7. Молекулярно-біологічні дії 1.8. Мутагенна і канцерогенна дія 1.9. Вплив на екосистему 1.10. Утилізація відходів 2. Джерела екологічного права 2.1. Предмет, система і методи екологічного права 2.2. Джерела екологічного права 2.3. Принципи екологічного права. Його зв'язок з іншими галузями права 1. Антропогенні дії на біологічні співтовариства 1.1. Поняття антропогенної дії на природу Антропогенна дія на природу — пряма усвідомлена або непряма і неусвідомлена дія людини і результатів його діяльності, що викликає зміну природного середовища і природних ландшафтів В даний час відомо, що дія антропогенних чинників (людини) на біосферу набула глобального характеру, масштаби і темпи цієї дії продовжують зростати. В результаті прямої і непрямої антропогенної дії багато біологічних видів зникають або їх популяції знаходяться на критичній межі чисельності, що став під загрозу можливість відтворення вигляду. Дія людини на співтовариство живих організмів набуває негативного характеру, тому живі організми не в змозі протистояти процесам антропогенної трансформації і втрачають найважливішу властивість природних співтовариств здібність до самовідновлення. У зв'язку з цим скорочується площа лісів, степів, що веде до антропогенного запустинювання. Одне із стратегічних завдань, усвідомлених світовою спільнотою у зв'язку з проблемою екологічної кризи біосфери, — збереження біологічної різноманітності на різних рівнях її диференціації. Стратегія збереження біорізноманітності це збереження сукупності видів в їх просторовому розподілі — від типів екосистем глобального рівня до конкретних біогеоценозів на певній території. Усесвітня стратегія охорони природи ставить наступні завдання. Підтримка головних екологічних процесів і екосистем, від яких залежить саме існування людства. Збереження генетичної різноманітності живих організмів. Довгострокове раціональне використання видів і екосистем при їх збереженні і відтворенні. Проблема збереження біорізноманітності є складовою частиною проблема виживання людства в третьому тисячолітті. Для збереження біорізноманітності існують два напрями. Перший напрям - це збереження фауністичної і флористичної різноманітності. Другий напрям – це збереження екологічної різноманітності, яка включає охорона біоценозів, місць проживання, екосистем природних співтовариств на глобальному, регіональному і локальному рівнях. Розвиток сучасної промисловості і сфери послуг, а також використання біосфери і її ресурсів, що розширюється, наводить до зростаючого втручання людини в матеріальні процеси, що протікають на планеті. Пов'язані з цим плановані і усвідомлені зміни матеріального складу (якості) довкілля направлені на поліпшення умов життя людини в технічному і соціально-економічному аспектах. У останні десятиліття в процесі розвитку технології була залишена без уваги небезпека неумисних побічних дій на людину, живу і неживу природу.

Це можна, мабуть, пояснити тим, що раніше вважали, що природа володіє необмеженою здатністю компенсувати дію людини, хоча вже століття відомі безповоротні зміни довкілля, наприклад, вирубки лісів з подальшою ерозією ґрунту. Сьогодні не можна виключати непередбачені дії на легкоуразливі області екосфери в результаті активної діяльності людини. Людина створила для себе місце існування, заповнене синтетичними речовинами. Їх дію на людину, інші організми і довкілля частенько невідомо і виявляється часто, коли вже завданий відчутного збитку або при надзвичайних обставинах, наприклад, раптом з'ясовується, що при оренні сповна нейтральна речовина або матеріал утворює отруйні з'єднання. Нові напої, косметичні засоби, харчові продукти, ліки, предмети ужитку, щодня пропоновані рекламою, обов'язково включають хімічні компоненти, що синтезуються людиною. У книзі “Екологічні проблеми” наводяться наступні факти: “У масових масштабах зараз виробляється близько 5 тис. речовин, а в масштабах більше 500 т / рік - близько 13 тис. речовин. Число речовин, пропонованих на ринку в помітних масштабах, з 50 тис. найменувань в 1980 р. зросло до 100 тисяч найменувань в даний час. З 1338 речовин, вироблюваних у великих масштабах в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), лише для 147 є деякі дані про їх небезпеку або безпеку (Лосєв, 1989; he Word, 1992). За даними (Медоуз, 1994), з 65 тисяч хімічних речовин, що знаходяться в комерційному звороті, менше 1% мають токсикологічні характеристики”. Хоча для дослідження дії хімічних речовин необхідні величезні витрати: для здобуття характеристики однієї речовини потрібний 64 місяці і 575 тис. доларів, а вивчення хронічної токсичності і канцерогенності вимагає додатково 1,3 млн. доларів; робота в цій області ведеться не мала. В даний час з цілого ряду причин залишаються невирішеними проблеми за оцінкою токсичності хімічних продуктів для людини, і більшою мірою по відношенню до довкілля. Вичерпне дослідження дій речовин може бути реалізоване лише після того, як буде отримана повна інформація про експозицію (дозі, що діє) кожної хімічної речовини. 1.2. Джерела хімічного забруднення В процесі своєї господарської діяльності людина виробляє різні речовини. Всі вироблювані речовини з використанням як відновлюваних, так і непоновних ресурсів можна розділити на чотирьох типів: вихідні речовини (сировина); проміжні речовини (що виникають або використовувані в процесі виробництва); кінцевий продукт; побічний продукт (відхід). Відходи виникають на всіх стадіях здобуття кінцевого продукту, а будь-який кінцевий продукт після вжитку або використання стає відходам, тому кінцевий продукт можна назвати відкладеним відходом. Всі відходи потрапляють в довкілля і включаються в біогеохімічний круговорот речовин в біосфері. Багато хімічних продуктів включаються людиною в біогеохімічний круговорот в масштабах на що багато перевищують природний круговорот. Деякі речовини, що направляються людиною в довкілля, раніше були відсутні в біосфері (наприклад, хлорфторвуглеці, плутоній, пластмаси і ін.)

, тому природні процеси достатньо довго не справляються з цими речовинами. Слідством є величезна шкода що наноситься організмам. Енергетичні об'єкти — джерела найбільших об'ємів хімічного забруднення. Найбільша кількість відходів пов'язаний з виробництвом енергії, на вжитку якої заснована вся господарська діяльність. Унаслідок спалювання викопного палива в цілях здобуття енергії в атмосферу зараз йде потужний потік відновних газів. За 20 років, з 1970 по 1990 рік в світі було спалено 450 млрд. барелів нафти, 90 млрд. т вугілля, 11 трлн. куб. м газу. Забруднення і відходи енергетичних об'єктів розділяються на два потоки: один викликає глобальні зміни, а інший - регіональні і локальні. Глобальні забрудники поступають в атмосферу, і за рахунок їх тому числі парникових газів. Наслідки накопичення глобальних забрудників в атмосфері це: парниковий ефект; руйнування озонового шару; кислотні осідання. 1.3. Транспорт як джерело хімічного забруднення Друге місце по забрудненню довкілля займає транспорт, особливо автомобільний. У 1992 р. Автомобільний парк світу складав 600 мільйонів одиниць і при збереженні тенденції зростання до 2015 р. Може досягти 1,5 млрд. одиниць. Спалювання автотранспортом викопного палива підвищує концентрації CO( Ox(CO2(вуглеводнів, важких металів і твердих часток в атмосфері, він же дає тверді відходи (покришки і сам автомобіль після виходу з буд) і рідкі (відпрацьовані масла, миття і т. д.). Автомобілів припадає на частку 25 % спалюваного палива. За час експлуатації, рівне 6 рокам, один усереднений автомобіль викидає в атмосферу: 9 т CO2 (0,9 т CO (0,25 т Ox)) і 80 кг вуглеводнів. 1.4. Хімічна промисловість як джерело забруднення Звичайно, в порівнянні з енергетикою і транспортом глобальне забруднення за допомогою хімічної промисловості невелике, але це теж досить відчутна локальна дія. Більшість органічних напівпродуктів і кінцева продукція, вживана або вироблювана в галузях хімічної промисловості, виготовляються з обмеженого числа основних продуктів нафтохімії. При переробці сирої нафти або природного газу на різних стадіях процесу, наприклад, перегонці, каталітичному крекінгу, видалення сірки і алкілування, виникають як газоподібні, так і розчинені у воді і такі, що скидаються в каналізацію відходи. До них відносяться залишки і відходи технологічних процесів, непіддатливі подальшій переробці. Газоподібні викиди установок перегонки і крекінгу при переробці нафти в основному містять вуглеводні, моноксид вуглецю, сірководень, аміак і оксиди азоту. Та частина цих речовин, яку удається зібрати в газовловлювачах перед виходом в атмосферу, спалюється у факелах, внаслідок чого з'являються продукти згорання вуглеводнів, моноксид вуглецю, оксиди азоту і діоксид сірки. При спалюванні кислотних продуктів алкілування утворюється фтороводень, що поступає в атмосферу. Також мають місце неконтрольовані емісії, викликані різними витоками, недоліками в обслуговуванні устаткування, порушеннями технологічного процесу, аваріями, а також випаром газоподібних речовин з технологічної системи водопостачання і із стічних вод.

Установление закономерностей изменения метаболизма в токсичной среде способствует решению проблемы прогноза продуктивности экосистем в условиях антропогенного загрязнения. Физиологический анализ особенностей животных различных популяций чрезвычайно важен для решения ряда практических вопросов, так как представитель отдельной популяции характеризует и представляет данный вид в его естественных отношениях к другим видам, к тем или другим факторам среды. Поэтому интересен анализ тех факторов, которые определяют особенности животного данной популяции. Эколого-физиологическое исследование требует не только специальных приемов экспериментирования, но и разработки специальной аппаратуры . Последняя должна отвечать требованиям современной физиологической науки и обеспечивать сохранение специфических для данного вида организмов реакций , действующих на организм факторов и форм поведения непосредственно для этой работы моделируется респирационная камера , изображенная на рис.1 Рисунок 1 Модель респирационной камеры. Методические приемы эколого-физиологических исследований приобретают за последние годы все большее разнообразие, а сами исследования большую глубину. Губарева Е.В. СГУ, каф. зоологии ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДА КАДМИЯ КАК ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ САМОК КРЫС

1. Біологічні функції серинових протеїназ

2. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

3. Людина: біологія й соціологічні проблеми

4. Біологічні ритми

5. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

6. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
7. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей
8. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

9. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

10. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

11. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

12. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

13. Психофізіологічні основи емоцій

14. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

15. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

16. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

18. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

19. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

20. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

21. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

22. Антропогенные загрязнения почвенного покрова
23. Антропогенное воздействие на биосферу
24. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения связанные с промышленными выбросами в окружающую среду на территории Нижегородской области

25. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния

26. Антропогенные загрязнения почвенного покрова

27. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

28. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

29. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

30. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

31. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

32. Форми співучасті

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

34. Антропогенное воздействие на гидросферу

35. Фоновые антропогенные воздействия

36. Антропогенное воздействие

37. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

38. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
39. Проблема углекислоты и антропогенная редукция биосферы
40. Глобальные изменения климата: антропогенная и космогенная концепции

41. Общая характеристика антропогенных источников токсикантов

42. Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

43. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

44. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

45. Економічні системи

46. Основні макроекономічні показники

47. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

48. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

49. Антропогенные факторы формирования ландшафтов северной части западного берега р. Иордан

50. Социоестественныи ландшафтогенез и антропогенное опустынивание терских песков

51. Бактеріологічна зброя

52. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

53. Антропогенний вплив на біосферу

54. Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка
55. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
56. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

57. От антропогенного ландшафтоведения к геоэкологии

58. Оценка масштабов разрушения окружающей природной среды в результате синергетических антропогенных воздействий на нее

59. Классификация антропогенных воздействий на окружающую среду

60. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

61. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

62. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

63. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

64. Біологічна дія радіації

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Гігієнічні норми житла

66. Економічні і законодавчі питання охорони праці

67. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

68. Охорона праці в хімічній промисловості

69. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

70. Основи фізіології харчування
71. Тропічні та субтропічні плодові рослини
72. Фізіологія системи крові

73. Концепція еволюції в біології

74. Анатомія і фізіологія собаки

75. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

76. Біологія та екологія бактеріофагів

77. Біохімічні основи стомлення

78. Екологічні особливості ампельних рослин

79. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

80. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

82. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

83. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

84. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

85. Поняття біологічної зброї

86. Антропогенный ландшафт
87. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
88. Антропогенная динамика ландшафта

89. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

90. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

91. Економічні злочини

92. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

93. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

94. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

95. Право спільної сумісної власності подружжя

96. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

97. Публічно-правовий спір

98. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

99. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.