Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Кафедра: МенеджментуКУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ;Операційний менеджмент&quo ; на тему: Організація та нормування праці в операційному менеджменті2007 АнотаціяКурсова робота: 51 сторінки, 6 малюнків, 3 таблиці, 12 джерел Метою курсової роботи є дослідження організації та нормування праці в операційному менеджменті. У роботі розглянуті питання організації, планування та мотивації праці робітників промислового підприємства: поняття і значення наукової організації праці, організація та обслуговування робочих місць, методика планування трудових ресурсів. Також було виконано огляд методу календарного планування виробництва та практичне застосування цього методу для планування в процесі організації праці з використанням графіка Гантта. Розглянуто питання корпоративної культури підприємства і взаємостосунки осіб і різних груп на підприємстві. Трудовий потенціал, організація праці, мотивація робітників, корпоративна культура, календарне планування. ЗмістАнотація Вступ 1. Організація, планування і мотивація праці 1.1 Поняття і значення наукової організації праці 1.2 Організація й обслуговування робочих місць 1.3 Методика планування трудових ресурсів і складання відповідних балансів 1.4 Трудова мотивація 2. Календарне планування в процесі організації праці 2.1 Календарне планування виробництва 2.2 Календарне планування з використанням діаграми Гантта Висновок Перелік посилань ВступЗадачі, що висуваються перед плануванням, визначають необхідність його подальшого удосконалювання для того, щоб воно відповідало потребам народного господарства і забезпечувало успішне рішення проблем, що встають перед економікою на новому етапі її розвитку. Головний принцип планування трудового потенціалу на сучасному етапі припускає поліпшення використання робочої сили. Основними напрямками підвищення ефективності живої праці є ріст його технічної озброєності, поліпшення організації виробництва і праці, удосконалювання планово - економічного механізму. Усі ці аспекти планового керування використанням трудового потенціалу одержують конкретні обґрунтування в планах підвищення продуктивності праці, підготовки кваліфікаційних робочих кадрів і фахівців, удосконалювання організаційних факторів і т.д. По своєму змісту і поняттю “трудовий потенціал&quo ; те ж, що і поняття “трудові ресурси”. Запаси живої праці, що складають трудовий потенціал, є потенційними тому, що частина їх може бути включена в сферу суспільної праці за певних умов: зайняті на навчанні - після придбання необхідних знань і навичок відповідно до вимог виробництва до якості робочої сили, зайняті в особистому сільському господарстві - при задоволенні потреб у продукції і відповідних доходах у суспільному господарстві, зайняті в домашнім господарстві - при передачі його функцій по вихованню дітей, організації побуту родини й ін. суспільству. Співвідношення потенційних і реальних запасів живої праці, так само як і рівень їхнього використання у виробництві, визначаються соціально - економічними умовами, рівнем розвитку виробничих сил і виробничих відносин, тобто способом виробництва.

Таким чином, трудовий потенціал суспільства складають його трудові ресурси в єдності їхньої кількісної і якісної характеристик. Він визначається чисельністю трудових ресурсів, їхньою демографічною структурою, співвідношенням видів зайнятості, соціальним, професійним і кваліфікаційним складом. Перераховані показники дозволяють визначити величину і якісний склад потенційних запасів живої праці, або трудовий потенціал суспільства. Складність і багатогранність проблеми підвищення ефективності використання живої праці обумовлює необхідність комплексного підходу до її рішення, посилення ролі планування, науково - технічної і структурної політики, принципів господарського механізму як діючих важелів, що визначають фактори й об'єктивні передумови досягнення поставленої мети. Умови переходу до ринкової економіки припускають необхідність державного регулювання пропорцій зайнятості, що, у свою чергу, вимагає активізації ролі балансу трудових ресурсів, що є головним інструментом планування використання трудового потенціалу. Балансовий метод планування трудових ресурсів дозволяє забезпечити ув'язування наявних запасів живої праці з потребою народного господарства в робочій силі, у кількісному і якісному аспектах. Баланс трудових ресурсів установлює на плановий період ефективні параметри і пропорції функціонування живої праці в народному господарстві визначеної території шляхом обґрунтування рівня зайнятості поліпшення якісної культури сукупного працівника, раціонального використання запасів живої праці, забезпечення потреб усіх галузей народного господарства в робочій силі відповідного професійно - кваліфікаційного складу. Період розвитку економіки і суспільних відносин в Україні і, що не менш важливо, період розвитку самоусвідомлення її громадян, є перехідним, а значить неврівноваженим, важким. У цей період особливо важливо діяти ефективно. Але ж ситуація постійно змінюється, а відповідно, повинні змінюватися і підходи до вибору ефективних методів роботи. При визначенні цілей виробничої діяльності, часто без обговорення приймаються вузькі цілі фірми, підприємства, наприклад - мінімальні приведені витрати, в останні часи - прибуток. При цьому забувається, що виробництво працює на людей. Його &quo ;понадзадачею&quo ; є забезпечення потреб людини: з одного боку - споживача, з іншого - виробника. Причому оцінки потреб виробника дуже примітивні. Вони часто обмежуються констатацією необхідності задоволення фізіологічних потреб людини, що напрямки залежить від рівня заробітної плати. Що ж насправді є цілі виробника, якщо він не є власником підприємства? Які критерії оптимальності його дій мають місце у свідомості і підсвідомості? У теорії менеджменту, окремо в теорії мотивації, розглядається це питання. Показано, що тільки продумана увага до інтересів спів робітників підприємства може забезпечити найліпше довгострокове задоволення цілей самого підприємства. Серед чинників, що здійснюють вплив на трудове поводження і результати трудової діяльності, найважливіше значення має корпоративна культура (КК). Одна з найбільш прибуткових компаній США - фірма ІВМ вважає, що єдиний чинник, що цементує корпорацію в нашому дуже швидко змінюючомуся світі - це не її технологія, а унікальна етика і корпоративна культура.

Можна передбачити, що в міру росту благополуччя товариства, ускладнення матеріального і духовного виробництва, розвитку науково-технічного прогресу, деіндустріалізації виробництва, у міру все більшого переходу до особово-орієнтованого менеджменту, роль КК буде усе більш зростати. Роль розпорядження і конкретних інструкцій буде становитися меншою, а роль етики і глобальної стратегії фірми - більшою. В зв’язку з переліченим вибрана тема курсової роботи актуальна. Ціль роботи - визначити загальні положення щодо організації праці на сучасному промисловому підприємстві. В роботі поставлено і вирішено такі задачі: виконати теоретичні дослідження в сфері організації, планування та мотивації робітників промислового підприємства; вивчити метод календарного планування на підприємстві; використовуючи графік Гантта, провести календарне планування для організації праці на підприємстві. 1. Організація, планування і мотивація праці 1.1 Поняття і значення наукової організації праціЕфективний виробничий менеджмент неможливий без наукової організації праці. Наукова організація праці є складовою циклу виробничого менеджменту на оперативному рівні. Вона повинна базуватися на досягненнях науки і передовому досвіді, забезпечувати підвищення продуктивності праці і збереження здоров'я людини. Наукова організація праці спрямована на рішення наступних взаємозалежних задач - економічної, психофізіологічної, соціальної. Економічна задача зв'язана з найбільш повним використанням устаткування, матеріалів, сировини, забезпеченням підвищення продуктивності праці. Рішення психофізіологічної задачі припускає створення сприятливих виробничих умов, що важливо для збереження здоров'я працівників, їхньої працездатності. Рішення соціальної задачі спрямовано на підвищення задоволеності умовами і результатами праці. Велике значення має наукова організація управлінської праці, про що вже говорилося при розгляді питань планування часу керівників. Від того, яка структура апарата керування, яка обрана система керування, залежать зміст і організація праці фахівців і службовців. Відзначимо, що наукова організація праці має чітко визначене коло задач. Однак її не можна розглядати ізольоване від організації виробництва в цілому. Між НОП (науковою організацією праці) і удосконалюванням інших елементів організації виробництва існує взаємодія. Особливо це виявляється при організації робочих місць. Організація праці зв'язана з такими елементами виробництва, як техніка і технологія. При впровадженні НОП виникає необхідність у відповідних технічних рішеннях, зміні технологічного процесу, устаткування й ін. На організацію праці впливають тип і характер виробництва. Найважливішими складовими наукової організації праці є поділ і кооперація праці. Поділ праці - значення діяльності людей у процесі спільної праці. Поділ праці на підприємстві означає відокремлення окремих часткових трудових процесів з метою скорочення виробничого циклу за рахунок одночасного виконання їхніх робіт і підвищення продуктивності праці. Останнє досягається за рахунок придбання виробничих асів робітниками завдяки спеціалізації робіт.

Кракв став у той час осередком укранського полтичного, культурно-освтнього й суспльногромадського життя на захднх окранах укранських земель поза большевицькою, а пд нмецькою вйськовою окупацю та серед скупчень укрансько емAрац в Польщ. В Краков я увйшов у працю тамошнього осередку ОУН, в якому збралося багато провдного членства з ЗУЗ, польських в'язниць; було теж деклька провдних членв, як вже давнше жили в Нмеччин, Чехо-Словаччин й Австр. У листопад 1939 р. я похав на 2 тижн до мсцевости Пщани (Пщани) у Словаччин на лкування ревматизму, разом з двома-трьома десятками звльнених з польських тюрем укранських полтичних в'язнв. Серед них було багато визначних провдникв нацоналстичного руху на ЗУЗ. До Пщан прихало ще деклька провдних членв ОУН, як були в останньому час активн в органзацйнй прац на ЗУЗ, на Закарпатт  на емAрац. Це уможливило вдбути в Пщанах низку нарад провдного активу ОУН, на яких проаналзовано ситуацю, дотогочасний розвиток визвольно боротьби, внутршньо-органзацйн справи в краю  за кордоном

1. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

2. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

3. Організація оплати праці на підприємстві

4. Організація охорони праці на виробництві

5. Організація охорони праці на виробництві

6. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
7. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
8. Організація виробництва на металургійному підприємстві

9. Поняття організації та її ознаки

10. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

12. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

13. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

14. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

15. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

16. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Організація праці

18. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

19. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

20. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

21. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

22. Організація кредитної роботи в комерційному банку
23. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
24. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

27. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

28. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

29. Організація обліку в магазині "Світанок"

30. Організація обліку орендних операцій

31. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

32. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

33. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

35. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

36. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

37. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

38. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
39. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
40. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

41. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

42. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

43. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

44. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

45. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

46. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

47. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

48. Світова організація торгівлі: цілі та функції

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее

49. Україна та міжнародні економічні організації

50. Економічні та правові основи управління організацією

51. Кризове явище функціонування та розвитку організації

52. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

53. Організація ярмарок та аукціонів

54. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
55. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
56. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

57. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

58. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

59. Наукова організація праці студента

60. Організація та методика виконання курсових

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

62. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

63. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

64. Дитячі та юнацькі організації в Україні

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

66. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

67. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

68. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

69. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

70. Організація та проведення туристичних походів
71. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
72. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

73. Зміст поточних планів та організація їх розробки

74. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

75. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

76. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

77. Основи організації оплати праці

78. Суспільна організація життя слов

79. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Організаційна система управління природокористуванням України

82. Нормування праці на підприємсті

83. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

84. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

85. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

86. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
87. Організація банківської справи
88. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

89. Організація ресурсної бази банків в Україні

90. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

91. Організація будівельного майданчика

92. Рівні організації організму людини

93. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

94. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

95. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

96. Етапи організації бухгалтерського обліку

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

98. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

99. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.