Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства. Він служить могутнім стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку. У будь-якій цивілізованій країні з розвиненою економічною системою одним з основних елементів механізму правового регулювання ринкових відносин є законодавство про неспроможність (банкрутстві). Зараз нашій ринковій економіці властиві такі явища як спад промисловості, економічна криза, відсутність інвестицій, що поза сумнівом приводить до неспроможності господарюючих суб'єктів. І перед підприємцями встає питання: що ж робити з цими збанкрутілими підприємствами. Існуюча до 1999 р. нормативно-правова база (що спирається в основному на зарубіжний досвід), що регламентує процес банкрутства, виявилася непрацездатною в сучасних економічних умовах і привела до того, що крупні підприємства дістали можливість, не побоюючись банкрутства, продовжувати посилювати кризу неплатежів. Але, не дивлячись на це, з кожним роком число справ про неспроможність, розглянутих арбітражними судами, росте, що, поза сумнівом, свідчить про те, що інститут банкрутства в Україні займає одне з провідних місць в розвитку нормальних економічних відносин серед учасників господарського обороту. Актуальність і практична значущість теми курсової обумовлена рядом причин: по-перше, в даний час, в економіці ключовою проблемою є криза неплатежів, і добру половину підприємств слід було вже давно оголосити банкротами, а вилучені кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що поза сумнівом би сприяло оздоровленню ринку, по-друге, з проблемою банкрутства підприємств фінансистам доводиться з кожним днем стикатися все частіше. Метою курсової роботи є розгляд визнання ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ТОВ «Трансінвестсервіс» і висновки по стійкості фінансового стану даного підприємства. Предмет дослідження – теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства на прикладі ТОВ «Трансінвестсервіс». Об'єктом дослідження курсової роботи є визнання ймовірності банкрутства підприємства ТОВ «Трансінвестсервіс». Мета дослідження досягається в результаті рішення певного взаємозв'язаного набору аналітичних задач: · формулювання поняття банкрутства підприємства; · виявлення методів для визнання ймовірності банкрутства підприємства; · виконання аналізу фінансового стану підприємства; · виявлення резервів для підвищення фінансової стійкості і прибутковості. Теоретичною методологічною основою курсової роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів. Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в галузі економіки та економічного аналізу; матеріали наукових конференцій; періодичної преси. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. 1. Економічна суть, види і чинники вірогідності банкрутства господарюючого суб'єкта 1.1

Зміст і види кризових станів підприємства як джерел фінансової нестабільності підприємств Основна властивість світу, у якому економічна теорія почуває себе затишно, це рівновага і стабільність. Рівновага не знає різких зрушень, колізій старого і нового. Стабільність відбиває процвітання, спокій, стійкість, упевненість. Будь-яка система прагне до стабільного стану і хоче уникнути хаосу. Однак закони діалектики говорять про зворотне становище. Стабільність не може існувати сама по собі, без хаосу, без кризи. Стабільний стан і криза виступають постійними антагонізмами в розвитку будь-якої системи. Історично склалося так, що розвиток людства був пов'язаний з постійною боротьбою з негодами – епідеміями, війнами, втратами, У людині, уже на генетичному рівні, закладене прагнення уникати неприємностей, що вільно чи мимоволі асоціюються з кризою. Криза, змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто порушує її стійкість, радикальним чином ЇЇ оновлює. Тому очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтурботне життя. Деякі думають, що криза відноситься лише до процесів макроекономічного розвитку, а в масштабах фірми чи підприємства, наприклад, існують тільки більш-менш гострі проблеми, викликані помилками чи непрофесіоналізмом управління. Ці проблеми нібито не свідчать про кризу розвитку, вони не викликані об'єктивними тенденціями, хоча й зумовлені деякими зовнішніми причинами. Такі уявлення однобічні і можуть мати негативні наслідки в управлінні організацією. Якщо з цих позицій розглядати внутріфірмове управління, то при розробці, наприклад, стратегії її розвитку немає необхідності передбачати і враховувати можливість кризи. Наскільки реальною при цьому буде стратегія, якщо в дійсності кризи закономірні? Поняття «криза» найтіснішим чином пов'язане і з поняттям «ризик», що тією чи іншою мірою впливає на методологію розробки будь-якого управлінського рішення. В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від «ринку продавця», який діяв за адміністративної системи господарювання, до «ринку покупця». Керівники багатьох суб'єктів господарювання за браком належної кваліфікації (або зумисне) довели свої підприємства до межі банкрутства. Останніми роками в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання кількості фінансово неспроможних підприємств, тенденція до збільшення частки збиткових підприємств збереглася до теперішнього часу. Ще однією негативною тенденцією, яка є наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання їх кредиторської і дебіторської заборгованості. Зауважимо, що банкрутство та ліквідація підприємства означають не лише збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності.

Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами. На межі фінансової кризи опинилось і чимало фінансово-кредитних установ. Банкрутство підприємств – це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання. Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; криза окремої галузі; сезонні коливання; посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства органами влади та управління; політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств – постачальників сировини (споживачів продукції); • конфлікти між засновниками (власниками). Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства.

Единой теоретической системы, охватывающей все уровни организации живых систем, пока не создано. Гомеостатика, изучающая только механизмы переработки информационных потоков в аппаратах реализации информации, а не структурные особенности этих аппаратов, является тем фундаментом, на котором такая общая теория может быть детально разработана. Когда система восстановления психологического или психофизического гомеостаза организма интуитивно строится на принципах работы гомеостата, то, как показала практика, она становится широко применимой в обществе, несмотря на кажущуюся ненаучность и введение специфического понятийного аппарата. Ярким примером такой методологии является движение дианетики Рона Хаббарда [136]. Его работы выпущены тиражем более 100 миллионов экземпляров, переведенных на более, чем 30 языков, разошлись по всему миру. Автор классически придерживается методологии гомеостатического рассмотрения проблемы. Сначала формулируется пространство целей живой системы ("выживай"), далее - динамика стратегий достижения целей (их четыре), затем рассматриваются механизмы реализации стратегий и сопутствующие им механизмы возникновения патологий

1. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

2. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

3. Методология анализа и проблемы российской государственности

4. Прикладные проблемы формирования инновационной экономики России

5. Деякі проблеми визнання правочинів недійсними

6. Методологічні засади розуміння національної культури
7. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів
8. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірностей

9. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

10. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

11. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

12. Методологічні основи наукових досліджень

13. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

14. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Теоретико-методологические проблемы педагогики

18. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

19. Проблемы прикладного выбора при принятии решения типа "сделать или купить"

20. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

21. Людина: біологія й соціологічні проблеми

22. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії
23. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
24. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

25. Психологічні проблеми сімейного подружжя

26. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

27. К.Поппер о проблемах научного знания и его методологии

28. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

29. Екологічні проблеми енергетики

30. Екологічні проблеми міст України

31. Екологічні проблеми народонаселення

32. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

34. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

35. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

36. Проблема внеземных цивилизаций

37. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

38. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу
39. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
40. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

41. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

42. Демографические проблемы России

43. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

44. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

45. Проблемы добычи алмазов в Якутии

46. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

47. Сырьевая и энергетическая проблема мира

48. Проблема ресурсообеспечения

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Территориальная проблема Курильских островов

50. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

51. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

52. Рост населения, проблема продовольствия

53. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

54. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
55. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
56. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

57. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

58. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

59. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

60. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

61. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

62. Проблемы избирательного права современной России

63. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

64. Актуальные проблемы гражданского права

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Проблема рабства в США

66. Проблема отношений всей России с Кавказом

67. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

68. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

69. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

70. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
71. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)
72. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

73. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

74. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

75. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

76. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

77. Проблема пользования нелицензионными товарами

78. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

79. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

80. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Проблема происхождения государства и права

82. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

83. Свинец и проблемы экологии

84. Глобальные проблемы современности

85. Epistemology and methodology: main trends and ends. (Эпистемология и Методология)

86. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия
87. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии
88. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

89. Декоративно-прикладное искусство допетровской России

90. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

91. Проблема классификации языков

92. Философские проблемы фантастики

93. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

94. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

95. Г. Белинский - критик и теоретик детской литературы

96. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

97. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

98. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

99. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.