Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 1.1 Сутність культурного підходу до навчання 1.2 Сучасний стан астрономічної освіти з точки зору культурологічного підходу 1.3 Застосування культурологічного підходу у фізичної освіті РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ АСТРОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 2.1 Вплив астрономії на сучасною культуру 2.2 Астрономічна культура – невід’ємна складова сучасної людини 2.3 Модернізація змісту астрономічної освіти на основі культурологічного підходу РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТОРОЛОГІЧНОГО ПІДХІДУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АСТРОНОМІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 3.1 Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах з точки зору культурологічного підходу 3.2 Застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії в академічному ліцеї 3.3 Особливості застосування культурологічного підходу при вивченню астрономії у школі №30 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність дослідження. Специфіка сучасної соціокультурної ситуації потребує застосування культурологічного підходу до обґрунтування теоретико-методологічних основ астрономічної освіти в загальноосвітніх учбових закладах. Проблема формування стійкого інтересу у учнів до астрономії є одній з актуальних проблем сучасної системи додаткової освіти дітей. Культурологічний підхід до проблем загальноосвітніх учбових закладах дозволяє подолати суперечність між духовним і матеріальним, що існує у сфері освіти. Інструментально-нормативна модель навчання сьогодні повинна бути замінена культурно творчою моделлю, яка спирається на визнання принципової незавершеності культурно-освітнього шляху людини, індивідуалізації освітньої траєкторії . З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема дипломної роботи «Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах». В даний час у всіх країнах відбувається розширення культурного простору освіти. Сучасна школа відходить від репродуктивної моделі освіти, що працює на відтворення і стабільність наявних суспільних відносин, до продуктивної, по своїй суті, гуманістичній, культуроориентированої школі, метою якої є виховання людини, здібної до культурного творення, до творчого діалогу з природою, соціумом. Це зв'язано з використанням культурологічного підходу до формування змісту, з появою нових методик професійної освіти, які полягають в забезпеченні суб'єктивної позиції майбутнього педагога. До умов оновлення педагогічної освіти відносять безперервність загальнокультурної і професійно-освітньої підготовки, якісне оновлення змісту на основі принципів культуро-сообразності, гуманізації, професіоналізації . Суть культурологічного підходу в освіті також обумовлена процесами гуманізації і гуманітаризації. Вона полягає у вихованні людини культури і моральності, направленої на збереження і відтворення світових і вітчизняних культурних цінностей. Культурологічна діяльність вчителя не є якою-небудь наочною діяльністю, а виступає як деяка метадіяльность, як своєрідний внутрішній план будь-якої іншої діяльності.

Таким чином, існує актуальна потреба синтезу двох магістральних напрямів сучасної освіти: інформатизації і гуманітаризації з метою створення ефективніших методик і умов навчання, які б сприяли вихованню розлитої, активної, гуманної особи, пристосованої до життя на сучасному світі, що швидко змінюється, не декларативна, а по суті. Реалізувати це завдання, на наш погляд, можна тільки подолавши схематизм технократичного підходу, лежачого основі більшості концепцій комп'ютеризації і виробивши культурологічний підхід, який, ґрунтуючись на конструктивній концепції культури, допоміг би подолати суперечності знеособленого представлення людини як «комп'ютерної метафори» і повернути що навчається його сутнісні людські характеристики як вільною, самоопределаюшейся особі, що знаходиться в безперервному діалозі з самим собою, іншими особами і творами культури, що утілюють в собі всю попередню і справжню культуру . Аналіз педагогічної літератури по нових інформаційних технологіях, психологічним і технічним аспектам проблеми навчання людини за допомогою комп'ютера дозволили висунути наступну гіпотезу: підвищення ефективності процесу освіти на різних рівнях - від початкової до вищої шкіл, в нових умовах екранної культури лежить на перетині двох зустрічних напрямів: розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій і розробки гуманістичних концепцій використання їх людиною. Необхідність введення астрономії в освітній стандарт, визначається не тільки світоглядною роллю астрономії, але і внутрішньою привабливістю її. З цієї причини актуальна сама проблема формування і розвитку пізнавального інтересу що вчаться до астрономії і природних наук. Зміст освіти є віддзеркалення культури певної епохи. В той же час, існуюча система вищої освіти багато в чому побудована на культурних домінантах минулого - раціональному погляді на світ, інтелектуалізмі, утилітарності. Цивілізаційна однобічність виразно виявляється в змісті освіти, в якій знання про цілісний світ людини і досвід цілісної діяльності відсунуті на другий план в порівнянні з науковою монокультурою . Пошуки моделей освіти, адекватних сучасному типу культури і що відповідають новому етапу розвитку цивілізації, складають одну з актуальних проблем сучасної педагогіки. При цьому на перший план висуваються завдання розробки теоретичних основ цілісного учбово-виховного процесу стосовно таких категорій, як зміст, методи і організація навчання. Вирішення вказаних завдань викликає необхідність звернення освіти до своїх фундаментальних витоків - розгляди його як частини культури, культуросообразної системи, культуротворчого процесу. Найважливішим завданням розвитку сучасної освіти є подолання роз'єднаності двох компонентів культури - природничонауковою і гуманітарною шляхом їх інтеграції і взаємозбагачення на основі додання змісту вищого утворення культурологічної спрямованості. Мета дослідження розробка концепції культурного інформаційно-освітнього середовища в умовах екранної культури; вироблення методичних рекомендацій, направлених на створення умов, спонукаючих що навчається в цьому середовищі до розвитку індивідуального, творчого діалогового гуманітарного мислення, що дозволяє людині знайти відчуття власної цілісності і можливість ефективного взаємодіях з швидко змінним світом.

Об'єкт дослідження діяльність ліцею по створенню, освоєнню і впровадженню в учбово-виховний процес застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії програми учбового курсу «Всесвіт. Культура. Людина», а також методика проведення уроку, для кращого засвоєння культурологічного підходу при вивчені теми «Час та календар» в школі № 30. Предмет дослідження: дидактичні основи застосування культурологічного підходу при розробці і використанні інформаційних диагностико - навчальних систем по астрономії Відповідно до об'єкту, предмету і мети були поставлені наступні завдання: сформулювати основні положення культурологічного підходу при розробці і використанні інформаційно-діагностичних і повчальних систем. розробити концепцію, структуру і функції культурного інформаційно-повчального середовища в умовах екранної культури. розробити структуру і принципи функціонувань системи психолого-педагогической діагностики і супроводу, що утілює гуманні принципи культурного інформаційно-повчального середовища як її ядро; досліджувати основні проблеми викладання астрономії в сучасній школі. Методи дослідження складають аналіз психолого-педагогической, науково-методичної літератури по темі дослідження; аналіз літератури по астрономії, її взаємозв'язку з іншими природними науками, еволюції поглядів на її викладання; аналіз літератури по використанню комп'ютерних технологій в навчанні астрономії і фізики; вивчення російського і українського досвіду викладання астрономії в школі; аналіз програм і підручників по астрономії. На рівні конкретного методологічного дослідження основними сталі ідеї цілісного підходу, безперервної педагогічної освіти, ідеї особового і культурологічного підходів в системі в загальноосвітніх учбових закладах: вітчизняні теорії діалогу культур і культурологічного розвитку особи (М.М.Бахтін, В.С. Біблер, Е.В. Бондаревськая, М.С. Каган, А.Ф.Лосев); зарубіжні концепції культурологічного становлення особи (У.Берч, І.Вутрі, У.Гилфорд, А.Гропле, А.Депаред, Х.Десман, С.Киль, Ч.Кнаппер, Д.Мак-хепрі, Дж.Молл і ін.). Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в нім запропонована і обґрунтована методика використання комп'ютерних глобальних комунікаційних мереж при проведенні занять по фізиці і астрономії, а також обґрунтована методика введення нових складних астрономічних понять в шкільний курс «Фізика і астрономія». Практична значущість дослідження визначається тим, що теоретичні положення і виводи доведені до конкретної методики культурологічного підходу астрономічної освіти. Розроблені методичні рекомендації застосування культорологічного підходу під час навчання астрономії в загальноосвітніх учбових закладах. Результати роботи можуть використовуватися як практична основа для професійного розвитку вчителів на основі культурологічного підходу, в рамках системи підвищення кваліфікації, у вузівському викладанні на факультетах гуманітарного профілю, вдосконалення загальнопедагогічної системи в цілому, створення нових освітніх продуктів (програм, учбових матеріалів); які застосовні для педагогів, орієнтованих на загальнокультурний особовий саморозвиток.

Центральне значення завжди ма стан полтично дециз держав та моральновольово ршучости народв. Можливост застосувати у вйн важку модерну зброю зростають тод, коли один бльок осягне в тому вдношенн абсолютну перевагу, або коли матиме вдповдн засоби  методи успшно оборони вд дяння т збро. Крм того сну ще можливсть очайдушного  застосування в розпачливому положенн. Коли пишемо про новтню вонну технку, як про окремий фактор, який вплива на питання вйни, то не мамо на уваз всх вонних винаходв  технчних удосконалень, а тльки засоби далекострльно ракети. Частина нових вонних винаходв входить у склад звичайно збро, як  доповнення чи модернзаця. Напр., атомова й ракетна артилеря, ракети близького бою  т.Pп. вже уведен в склад звичайно, тактично збро. Вони узгляднен  в структур армй та в нових засадах стратег  тактики, як невдлучн фактори,  цього розвитку вже не можна спинити н завернути. Тому в кожному новому вонному конфлкт з безпосередньою чи посередньою участю великодержав напевно будуть воювати модерною зброю легшого калбру й тактичного фронтового засягу

1. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

2. Структура та зміст віщої освіти

3. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

4. Основи організації бухгалтерського обліку

5. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

6. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини
7. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики
8. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

9. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

10. Стратегія управління як основа менеджменту

11. Текст як основа службового документа

12. Лабораторне заняття як форма організації навчання

13. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

14. Трансформація суспільства та політична модернізація

15. Модернізація коробки швидкостей станка 6А56 для обробки жароміцної сталі

16. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна

18. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

19. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

20. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

21. Основи організації фінансів підприємтсв

22. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту
23. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки
24. Основи організації оплати праці

25. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

26. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

27. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

28. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

29. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

30. Навчання як головний шлях до освіти

31. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

32. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

34. Сутність і зміст педагогічної етики

35. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

36. Соціологічна концептуалізація освіти

37. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

38. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
39. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
40. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

41. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

42. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

43. Механізм реалізації форфейтингу

44. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

45. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

46. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

49. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

50. Застосування права як особлива форма його реалізації

51. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

52. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

53. Культурологія як наука

54. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття
55. Основы культурологии
56. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

57. Символізм як мистецький напрямок

58. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

59. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

60. Запалення як патологічний процес

61. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

62. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

63. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

64. Економічні та правові основи управління організацією

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Організація як соціальне утворення

66. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

67. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

68. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

69. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

70. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
71. Лобізм як явище сучасної політики
72. Політичня система як механізм влади

73. Популізм як специфічна політична технологія

74. Психологічний зміст характеру людини

75. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

76. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

77. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

78. Марксистський атеїзм як різновид вільнодумства

79. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

80. Синтоїзм як релігія японців

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

82. Символічний інтеракціонізм

83. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

84. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

85. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

86. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування
87. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки
88. Зміст поточних планів та організація їх розробки

89. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

90. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

91. Основи ринкової лібералізації

92. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

93. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

94. Архитектура Москвы. Модерн

95. Основы молекулярной биологии клетки

96. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

97. Основы ведения наступления подразделениями и частями

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.