Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Поняття діяльності та практики

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство транспорту та зв`язку України Київський Університет Економіки та Технологій Транспорту Кафедра суспільних та гуманітарних наук Курсова робота З філософії Тема курсової роботи : ”Поняття діяльності та практики” Виконала: студентка групи 1-Ф-2 Тарасова Анастасія Перевірив: Київ 2008 Зміст 1) Поняття 2) Форми і рівні практичної 3) Структура 4) Практика як критерій 5) Функції 6) Гуманістичний зміст 7) Поняття та структура 8) Види Список використаної Якби навіть генії всіх часів зійшлись і об'єднали свої зусилля, то і тоді за допомогою передбачень вони все ж не могли б повести науку далеко вперед, бо корінні помилки, допущені першими зусиллями розуму, не виліковуються перевагами наступних дій і ліків. Ф.Бекон Вступ Коли ми говоримо про життєтворчу специфіку людського способу буття, то маємо на думці, звичайно ж, те, що специфіка ця не обмежується лише сферою свідомості. Адже подвоєння світу на наявний та уявний, бажаний, такий, що відповідає людським прагненням і сподіванням, має місце також у реальній предметно-матеріальній діяльності людей, мета якої — привести навколишній світ у відповідність до людських потреб. Завдяки перетворюючому впливові людини на світ виникає так звана друга природа, культура: виникає предметний світ олюдненої природи. Проблема практики завжди є проблемою дослідження основ людського життя. Найважливішою ознакою людського способу буття виступає те, що його умови не є чимось лише даним, наявним, готовим; вони створюються в процесі історичного саморозвитку людини. Необхідність творити себе і умови свого існування виявилась джерелом формування та постійного вдосконалення різноманітних людських здатностей, і насамперед здатності осягати й використовувати у своїй життєдіяльності закономірні зв'язки навколишнього світу і на цій основі діяти свідомо, доцільно, цілеспрямовано. Практична діяльність у людському суспільстві, на відміну від процесу життєдіяльності в тваринному світі, визначається не біологічними чинниками, а історично виробленим відповідним соціокультурним розвитком. Але це, так би мовити, лише мінімальна характеристика відмінності людської діяльності взагалі, і практичної зокрема, від ситуаційного процесу життя тварин. Максимальна протяжність людської діяльності, її &quo ;верхня&quo ; межа є постійно відкритою, оскільки людина в практичній діяльності не просто змінює, відтворює природну і соціальну дійсність, а й здатна змінювати власну програму, конструювати нові алгоритми діяльності і поведінки, формувати та досягати принципово нових цілей. Діяльність людини універсальна, оскільки людина не пристосовується до навколишнього середовища, а змінює його. Практична діяльність людей не просто цілеспрямована та доцільна, бо це є характеристики і поведінки тварин, вона передбачає і конструювання цілей, творення принципово нового. Поняття практика &quo ;Практика&quo ; походить від грецького слова &quo ;праксис&quo ;, що в перекладі означає &quo ;діяння&quo ;, &quo ;активність&quo ;, &quo ;діяльність&quo ;. Практика — це діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ.

Людина як суспільна, матеріальна істота, що наділена свідомістю, змінює дійсний світ у трьох вимірах: 1) матеріально; 2) на певному конкретно-історичному етапі розвитку суспільства та за допомогою і в межах відповідних суспільних відносин; 3) свідомо. Поза цими моментами неможливе людське перетворення світу, але кожний з них, узятий розрізнено, або просте перерахування їх не вичерпують сутності практики як філософської категорії.Важливо, що поняття “практика” не має однозначного тлумачення у філософії. Є вузьке розуміння поняття практики, котре зводиться до експерименту, що є, безумовно, недостатнім, бо людська практика - це не лише експеримент. В широкому розумінні практика розглядається як цілісна система діяльності людини, досвід всього людства. В такому контексті в поняття “практика” включається як наукова діяльність, так і матеріально-виробнича, соціальна, політична, революційна і т.д., тобто вся предметна, цілепокладаюча діяльність людини, що має своїм змістом освоєння нею природних та соціальних об’єктів. В цьому сенсі практика – це сукупність матеріально-виробничої, суспільно-політичної, експериментально-наукової, чуттєво-споглядальної, духовно-предметної діяльності людини. У цьому плані можна виділити особливу групу предметних дій, суб'єкт яких чинить матеріальний вплив на оточуючий світ: людина змінює фізичну форму процесів і явищ природи, створює нові речі чи суспільні інститути, змінює об'єктивно існуючі різноманітні форми колективного життя, економічні, правові, політичні та інші структури відповідної системи суспільних відносин. Саме такі свідомі, доцільні, цілеспрямовані дії, що мають предметну, матеріальну визначеність, включаються в поняття &quo ;практика&quo ;. Під практикою, перш за все, розуміється сукупна діяльність людства, весь його досвід у процесі історичного розвитку. Як за своїм змістом, так і за способом реалізації, практична діяльність має суспільний характер і виступає як цілісна система дій, є способом суспільного буття людини та специфічною формою його самоутвердження у світі. Практика — це матеріальна, чуттєво-предметна, цілепокладаюча діяльність людини, яка включає в себе освоєння та перетворення природних та соціальних об'єктів і становить загальну основу, рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання; це чуттєво-предметна форма життєдіяльності суспільне розвинутої людини з освоєння природної і соціальної дійсності, а також специфічний спосіб відношення людини до світу та її буття в цьому світі. Практика є людською чуттєвою діяльністю, предметною діяльністю, основною ознакою котрої виступає безпосередня чуттєва зміна предмета під час взаємодії людини і предмета природи. Вона є глибинною основою багатозначних форм життєдіяльності людини. Якщо практику розглядати як певний процес перетворення природи у відповідності з інтересами людини, яким опосередковується, регулюється і контролюється обмін речовин між людиною і природою, то тоді практика виступає як праця. Якщо ж взяти її як суспільну, втілену в конкретно-історичних формах діяльність, що соціалізує природу, трансформує природне буття в суспільне і розширює його предметне поле, визначає і спрямовує всезагальні характеристики суспільно-історичного процесу та конкретно-історичні форми суспільних відносин, то практика набуває ознак виробництва.

Якщо ж практика розглядається як діяльність, що штучно відтворює ті або інші сторони об'єктивної дійсності, створює умови для повного наукового дослідження, вона виступає як науковий експеримент. Категорія &quo ;практика&quo ; тісно пов'язана з такими категоріями, як &quo ;діяльність&quo ;, &quo ;праця&quo ;, &quo ;виробництво&quo ; в його різноманітних формах. Але в системі цих категорій вона посідає специфічне місце, з особливої точки зору розкриваючи діяльність суспільства. Якщо праця як доцільна діяльність людей з метою освоєння природних і соціальних об'єктів для задоволення людських потреб фіксує чуттєво-матеріальну і духовну діяльність людини як суб'єкта економічних відносин, то практика характеризує чуттєво-матеріальну діяльність на рівні сукупно-суспільної форми. Тобто найбільш багатостороннім і суттєвим визначенням практики є таке: практика — це чуттєво-предметна, матеріально перетворююча, свідомо цілеспрямована, суспільно-історична діяльність людей. Дане визначення, як і сутність практики, більш детально будуть розкриті в процесі подальшого аналізу проблеми практики, але зараз слід сказати про наявність можливості обмеження сфери застосування поняття &quo ;практика&quo ;, і насамперед через її матеріальний, предметний характер. Так, до неї не належать пізнавальна діяльність, діяльність митця, ідеолога, рефлексія, саморефлексія, тобто будь-яка діяльність, безпосередньо не спрямована на перетворення предметного світу. Таким чином, до сфери застосування поняття практики входять предметні, цілеспрямовані дії щодо перетворення матеріальних об'єктів, економічні і політичні структури, різноманітні соціальні інститути та інші форми суспільного функціонування. Йдеться про діяння як окремих індивідів, так і соціальних груп, спільностей; діяння, які здійснюються в межах історично змінних різноманітних форм соціальної взаємодії. Основою цих дій є необхідність регулювати взаємостосунки між людьми і природою та соціальною дійсністю, між самими людьми з метою задоволення потреб, що виникають. Із зазначеного вище слідує, що практика — це матеріальна, чуттєво-предметна, цілеспрямована діяльність людини, яка має соїм змістом освоєння і перетворення природних і соціальних об'єктів. Вона становить собою всезагальну основу і рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання. Суспільна практика перебуває в органічному взаємозв'язку з пізнавальною діяльністю людини, з теорією. Вона є джерелом наукового пізнання, його рушійною силою, дає необхідний фактичний матеріал, який піддається теоретичній обробці і узагальненню. В процесі практики відбувається формування суб'єкта пізнавальної діяльності. Практика зумовлює напрям і зміст мислення суб'єкта. Саме практика обґрунтовує об'єктивність змісту знання, служить критерієм, засобом перевірки істинності пізнання (знання). Вона перебуває в діалектичному взаємозв'язку з теорію. Поняття практики виникло лише в епоху капіталізму. До того увага філософів акцентувалася на специфіці окремих форм людської діяльності. У Новий час необхідність практичної спрямованості філософії підкреслювалася Ф.

Вс види «прадавнх» дентичностей, звязкв вважаються апрорними, природними, бологчною «данстю». Вони мають духовний, психологчний змст та основу й, вдповдно, снують окремо вд соцального досвду  практики, до них. У будьякому випадку соцальна сфера не розглядаться як хн джерело, скорше навпаки вони безпосередньо впливають на суспльну практику[97]. 2. Ц «прадавн» почуття  звязки не пддаються чткому, рацональному формулюванню, самоаналзов й усвдомленню, водночас вони мають регулятивну силу, домнують над людською свдомстю. Якщо людина  членом певно спльноти (етнчно чи нацонально), вона не вльна у вибор, так чи накше вона обовязково належить до ц групи, особливо з погляду мови та культури. 3. Примордалзм ма справу передусм з емотивною, чуттвою сферою людського буття. К. @ртц, зокрема, оперу такими поняттями, як «почуття належност», «сентименти», «звязки» тощо. Завдяки цьому примордалзм ста чимось бльшим за «теорю нтересу», а прадавн дентичност яксно вдрзняються вд будьяких нших форм дентичност (наприклад, класово)[98]. «Отже, пишуть Еллер  Кафлн, примордалзм пропону нам картину, в якй почуття снують як «дансть»: вони не пддаються соцальному моделюванню, аналзов чи змнам, вони домнують над нами

1. Поняття, форма та функції Конституції України

2. Поняття, види та принципи страхування

3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

4. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

5. Поняття, види та форми договорів

6. Поняття, предмет та зміст господарського договору
7. Поняття, функції та система трудового права України
8. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

9. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

10. Поняття "культура" та її сутність

11. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

12. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

13. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

14. Основні види діяльності та їх характеристика

15. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

16. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

17. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

18. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

19. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

20. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

21. Поняття та сутність менеджменту

22. Поняття та форми державного устрою2
23. Поняття та структура світового ринку
24. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

25. Поняття сущність та ознаки держави

26. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

27. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

28. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

29. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

32. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

34. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

35. Поняття національного доходу та його використання

36. Поняття права природокористування та його види

37. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
40. Поняття та методи криміналістики

41. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

42. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

43. Поняття та система господарського законодавства

44. Поняття та склад злочину

45. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

46. Поняття, підстави та порядок спадкування

47. Правові засади митного права та страхової діяльності

48. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

50. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

51. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

52. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

53. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

54. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
55. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
56. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

57. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

58. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

59. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

60. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

61. Поняття та сутність ефективності управління

62. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

63. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

64. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

66. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

67. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

68. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

69. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

70. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
71. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності
72. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

73. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

74. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

75. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

76. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

77. Поняття про біосферу та атмосферу

78. Право лісокористування, поняття та види

79. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

80. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

82. Поняття економічної інформації, її види та властивості

83. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

84. Полная история танков мира

85. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

86. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс
87. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
88. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

89. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

90. Иск в гражданском процессе: теория и практика

91. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

92. Конституцiя США та реальнi права громадян

93. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

94. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

95. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

96. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

97. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

98. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

99. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.