Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Дипломна робота на тему: «Особливості функціонування іменників pluralia a um (множинності) в українській мові» Донецьк 2008 ЗМІСТВСТУП 1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ 1.1Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia a um в українській мові 1.2 Граматична категорія числа 1.3 Семантична структура іменників pluralia a um у “Словарі української мови” Б. Грінченка та в “Словнику української мови” 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 2.1 Множинні іменники 2.2 Відмінювання множинних іменників 2.3 Функціонування іменників множинності ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У сучасній українській мові існують цілі групи слів, що мають безкорелятивні форми – або лише однину, або лише множину. Іменники, що мають лише форми однини, є іменниками si gularia a um, іменники, що мають лише форми множини, є іменниками pluralia a um. Проблема дослідження полягає у визначенні місця розряду іменників множинності в українській мові, його значення та функцій. Проте досягненню і вирішенню поставленої мети передує збір та обробка тематичного мовного матеріалу, якого з питання про множинні іменники (pluralia a um) недостатньо, тому дослідження такого типу є досить актуальними. Незважаючи на це, у даній дипломній роботі порівняно різні погляди дослідників української мови на поняття і особливості функціонування іменників множинності (pluralia a um). Необхідно сказати, що метою даної дипломної роботи є встановлення особливостей іменників множинності (pluralia a um) та їх існування і функціонування в сучасній українській мові. Досить добре мету дослідження розкривають поставлені задачі. Серед них слід вказати такі: з’ясування категоріальних відмінностей іменників множинності (pluralia a um) та особливостей існування даного розряду в контексті семантико-граматичної категорії числа іменника; порівняння семантичної структури іменників pluralia a um у “Словарі української мови” Б. Грінченка та в “Словнику української мови” встановити особливості поняття іменників множинності; визначити особливості функціонування іменників множинності (pluralia a um) в українській мові, зокрема розглянути відмінювання іменників pluralia a um. Завдяки використаним методам і прийомам у процесі дослідження було досягнуто комплексного і достовірного аналізу мовного матеріалу. У роботі були використані такі методи для досягнення наявних результатів дослідження: індуктивний – власне збір мовного матеріалу, його систематизація та опис; дедуктивний – аналіз і встановлення загальних закономірностей у системі словотворення української мови, виявлення головних особливостей існування та функціонування іменників множинності (pluralia a um) в сучасній українській мові; типологічний – узагальнення знань про іменники pluralia a um і розробка концепції їх головних функцій, яка віднайшла своє відображення у другій частині даної дипломної роботи; системний – аналіз зібраного матеріалу та формування його в єдину систему знань, необхідних для процесу дослідження і написання цієї дипломної роботи; порівняльний – збір мовного матеріалу, який свідчить про історичне формування іменників множинності (pluralia a um), узагальнення поглядів різних дослідників української мови і порівняння їх, зведення розбіжностей і спільного; аналітичний – виокремлення результатів внаслідок обробки і узагальнення даних.

Матеріал, використаний у даній роботі, було підібрано шляхом суцільної вибірки з тлумачних словників, мовних підручників та посібників. Після класифікації знайденого матеріалу було сформовано план роботи, який потім віднайшов своє втілення у дипломній роботі. Отже, структуру даної дипломної роботи сформовано саме виходячи з поставлених у процесі дослідження мети і задач та методів, завдяки яким було здійснено їх успішне досягнення. Дана дипломна робота містить вступ, два логічних розділи і по три підрозділи в кожному з них, висновки та список використаної літератури. Перший розділ називається «Категоріальні відмінності іменників множинності». Як уже було вказано, даний розділ містить у собі три підрозділи. Це – «Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia a um в українській мові», «Граматична категорія числа», «Семантична структура іменників pluralia a um у «Словарі української мови» Б.Грінченка та «Словнику української мови». Кожен підрозділ містить у собі логічно пов’язано із темою зміст. Таким чином, перший підрозділ передбачає розкриття поняття множинних іменників (pluralia a um) в українській мові, систематичний аналіз поглядів мовознавців на дане питання. Другий підрозділ розкриває структуру та існування семантико-граматичної категорії числа, її особливості та функції. В цьому підрозділі також розглядається існування множинних іменників (pluralia a um) в контексті граматичної категорії числа іменника. Третій підрозділ містить у собі порівняння семантичної структури множинних іменників у «Словарі української мови» Б.Грінченка та «Словнику української мови». Другий розділ даної дипломної роботи, який називається «Особливості функціонування іменників множинності в українській мові», також має три логічні підрозділи у своїй структурі. Це – «Множинні іменники», «Відмінювання множинних іменників» та «Функціонування іменників множинності». Оскільки другий розділ є логічним продовженням і завершенням першого розділу «Категоріальні відмінності іменників множинності», то перший підрозділ «Множинні іменники» є логічним завершенням першого підрозділу першого розділу даної дипломної роботи «Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia a um в українській мові». В цьому підрозділі продовжуємо думку щодо визначення поняття множинних іменників у сучасному українському мовознавстві та визначаємо головні семантичні групи множинних іменників, наводимо результати дослідження щодо питання існування множинних іменників (pluralia a um) в сучасній українській мові. Другий підрозділ «Відмінювання множинних іменників» містить у собі відомості щодо особливостей відмінювання іменників pluralia a um та множинних топонімів. Третій підрозділ другого розділу є логічним завершенням даної дипломної роботи. В цьому підрозділі наведено концепцію функціонування іменників множинності, розкрито суть головних функцій іменників pluralia a um в українській мові. Висновки містять у собі головні результати дослідження, які мають глибоке відображення в основній частині даної дипломної роботи. Список використаної літератури містить у собі вихідні дані всіх використаних джерел, які допомогли у процесі дослідження даного питання сформувати свою думки щодо даного питання та систематизувати й узагальнити всі знання щодо іменників множинності (pluralia a um).

Слід сказати, що серед таких робіт необхідно відмітити наступні: «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» (Вихованець І. Р.), «Категория числа в славянских языках» (Дегтярев В. И.), «Основы общей грамматики» (Дегтярев В. И.), «Число и грамматика» (Реформатский А. А.), «Іменник в сучасній українській мові» (Матвіяс І. Г.), «До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві» (Еляшевська О.), «Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз)» (Безпояско О.О.), «Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови» (І. Вихованець, К.Городенська), «Морфологія української мови» (Горпинич В.О.), «Морфеміка української мови» (Безпояско О.К., Городенська К.Г.), «Категория и разряды славянской функциональной морфологии: (Морфологические категории и лексико-грамматические разряды)» (Бондарко А.В.), «Слова со значеним «неопределенной множественности» в современном русском языке» (Марковский И.К.), «Лексикализация множественного числа и словообразование» (Соболева П.А.). 1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ІМЕННИКІВ МНОЖИННОСТІ Поняття множинних іменників та існування категорії pluralia a um в українській мові Іменник – чи не найбільш досліджена частина мови. Це не дивно, бо з давніх-давен почали виділяти два класи слів – ім’я та дієслово. Ядро першого склали іменники, бо інші частини мови сформувалися пізніше, а деякі, як-от прикметники, числівники, розвинулися з іменників. Та незважаючи на тривалу історію дослідження іменників, досі є питання, на які мовознавча наука ще не дала остаточної відповіді. До них, зокрема, належить і природа лінгвістичної категорії числа іменників, яку й сьогодні трактують по-різному. Вирішення цієї проблеми має велике теоретичне значення, оскільки поряд із родом і відмінком число є однією з головних категорій іменника. Граматичне оформлення слів тісно пов’язане з їх семантикою, що виявляється в неоднорідності іменників щодо здатності утворювати повну числову парадигму. Форми числа властиві й для прикметників, займенників, числівників, дієслів. Тому з’ясування сутності іменникової категорії числа сприятиме вивченню категорій роду й відмінка, природи конкретних, абстрактних, збірних та речовинних назв, допоможе зрозуміти специфіку категорії числа в інших частинах мови . Категорією числа вчені цікавилися здавна. Сам термін число з’явився у слов’янському мовознавстві у ХVІ – ХVІІ ст. . Назви однина, множина, двоїна походять із сербської мови. В українській науці їх уперше вжили С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер (щоправда, замість терміна двоїна вони використовували слово двійня) . Сучасні назви числових форм остаточно закріпилися після появи проекту нового українського правопису 1926 р. Протягом ХVІІ – ХІХ ст. мовознавці, в основному, досліджували етимологію та функціонування числових форм, розробляли граматичну термінологію. Активне вивчення природи категорії числа іменників почалося у ХХ ст. Проте в науковій літературі досі нема єдиного розуміння цього явища. У сучасному мовознавстві можна виділити два основні підходи до числа, згідно з якими цю категорію розглядають як лексико-граматичну або граматичну.

Ця пасивна резистенція була одинокою зброєю в руках Тимчасового правительства, і воно за цю зброю тепер твердо трималось»[643]. Певний сенс у таких поясненнях, очевидно, є, хоч вважати їх абсолютними також не можна. Визначальним чинником появи інструкції у такому «агресивному» вигляді ймовірніше варто вважати реальне співвідношення сил між Петроградом і Києвом, точніше — його тогочасну оцінку, в якій, можливо, применшувався потенціал українського руху й перебільшувались можливості Тимчасового уряду. Оцінка документа українським проводом була переважно негативною, такою, що породила гостроконфліктну ситуацію. При цьому найбільше ображало почуття лідерів українства не стільки обмеження прерогатив Ради, Генерального Секретаріату (зменшення кількості секретарів, особливо з ключових галузей державного функціонування), скільки суттєве урізування території України (з 9 до 5 губерній), по суті наказова, безапеляційна форма такого важливого акта (який в умовах демократичної революції, здавалося, мав набути зовсім іншого забарвлення)

1. Особливості функціонування глобальної мережі

2. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

3. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

4. Особливості функціонування партійних систем

5. Особливості функціонування фінансових ринків

6. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні
7. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
8. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

9. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

10. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

11. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

12. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

13. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

14. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

15. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

16. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

17. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

18. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

19. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

20. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

21. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

22. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей
23. Значення бюджету для функціонування держави
24. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

25. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

26. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

27. Структура ринку і функціонування його основних елементів

28. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

29. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

30. Суржик - проблема української мови

31. Розвиток української мови

32. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

34. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

35. Норми сучасної української мови у спілкуванні

36. Основи ділової української мови

37. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

38. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці
39. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
40. Українська мова серед інших слов’янських мов

41. Українські перекладознавці XX сторіччя

42. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

43. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

44. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

45. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

46. Період "руїни" в українській історіографії

47. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

48. Українські землі під владою сусідніх держав

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

50. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

51. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

52. Видатні українські гравери

53. Українські міста в контексті європейської культури

54. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі
55. Середньовіччя в українській літературі
56. Чи потрібна інформатизація українській медицині?

57. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

58. Вивчення української мови в початкових класах

59. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

60. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

61. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

62. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

63. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

64. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

66. Українські легенди про створення Адама і Єви

67. Українські спортсмени на олімпійських іграх в Турині

68. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

69. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

70. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки
71. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн
72. Українські легенди та перекази про гадів

73. Українські легенди та перекази про диких птахів

74. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні

75. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

76. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

77. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

78. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

79. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

80. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

82. Особливості страхування в Україні

83. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

84. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

85. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

86. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
87. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
88. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

89. Особливості українського конституціоналізму

90. Поняття, функції та система трудового права України

91. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

92. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

93. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

94. Особливості стилю українського бароко

95. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

96. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

98. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

99. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.