Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ДЕСНЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ПРИ МАУП Циклова комісія економічних дисциплін Зародження та основні етапи розвитку економічної думки Курсова робота студента II курсу, групи КФ денної форми навчання Колосової Анастасії Олегівни Науковий керівник Шпильова Олена Степанівна Київ 2005 План Вступ Зародження економічних ідей. Основні представники. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи. Основоположники економічних вчень; Основні етапи розвитку економічної науки; Різні школи економічної теорії; Структура загальної економічної теорії. Економічна думка на сучасному етапі. Система сучасних економічних наук та їх течії; Прагматизм політекономії; Неокласицизм; Економічний лібералізм; Економічний дирижизм. Висновок Додатки Список використаної літератури Вступ &quo ;Економічна теорія не є набором вже гото­вих рекомендацій, застосовуваних безпосеред­ньо в господарській політиці. Вона є скоріше методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, яка допо­магає тому, хто володіє нею, приходити до правильних висновків&quo ;. Д.М. Кейнс Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт1 у IV-III ст. до н.е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що вона вивчає проблеми вирішальної є сфери життя суспільства-виробництва економічних благ, обміну, розподілу та споживання національного багатства в матеріальній та нематеріальній формах, економічні потреби, інтереси й цілі людини, а також закони, які управляють цими процесами і втілюються в раціональній економічній політиці держави. Наукові дискусії про предмет економічної теорії тривають дотепер. Очевидно, що без з’ясування предмета економічної теорії, найважливіших об’єктів її вивчення та функції неможливе розуміння загальних основ економічного розвитку Економічна теорія як фундаментальна наука безперервно розвивається формуються нові наукові школи та напрями досліджень, набувають логічної довершеності економічні концепції. Особливих якісних змін набувають теоретичні дослідження економічного життя суспільства на етапі трансформаційних перетворень, виникає потреба у необхідності підготувати суб’єктів господарювання та суспільство в цілому до нових умов економічної співпраці. В свою чергу, політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування і розвитку. Будучи суспільною дисципліною, в її предметі особливе місце посідають характер і соціальний зміст зв’язків і відносин, в які вступають люди в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно корисних благ, соціально-економічний статус окремої людини, соціальних груп і класів у цьому процесі. Існує розгалужена система наук, які вивчають економічне життя суспільства. До них відносяться фундаментальні (теоретичні) економічні науки, зокрема економічна теорія, котрі є науками про загальні Ц принципи і закони економічного розвитку, та окремі галузеві (прикладні) економічні науки, які застосовують ці загальні принципи, за­кони, методи дослідження по відношенню до окремих особливих Ч об'єктів, мають свій особливий предмет вивчення.

Курс економічної теорії повинні вивчати всі фахівці, втому числі, а може і в першу чергу, правознавці. Справа в тім, що немає в суспільстві жодної сфери життя, жодної професії, де людина могла б відчути себе незалежною від світу економіки, змогла б дозволити собі нехтувати н законами. Недарма у давні часи вчені, які намагалися у наукових цілях уявити таку вільну від економіки людину, могли це зробити лише у образі Робінзона Крузо — єдиного мешканця безлюдного острова. Я вважаю, що кожний із фахівців, що вступають у світ економіки, ставлять пе­ред собою різні завдання. Але загальні, фундаментальні відомості про устрій цього захоплюючого світу потрібні всім на зразок загальних уяв­лень про теорію держави та права. Для юристів актуальність оволодін­ня економічними знаннями зв'язана перш за все з тим, що прошарки суспільних відносин — економічні та правові, тісно зв'язані між собою, останні відчувають на собі активний вплив перших, а фундаментальні економічні знання дозволяють їм знайти відповіді у широких діапазо­нах проблем — від питання про причинний зв'язок між змінами в еко­номічних відносинах і відповідних необхідних реформах правових си­стем до пошуку закономірностей появи раціональних форм та методів юридичної діяльності в нових умовах. Понад 11 років Україна функціонує як незалежна країна. Здобуття незалежності поставило перед нею нові, надзвичайно складні завдання. Україна прагне увійти в число високо розвинутих цивілізованих країн світу, тож одне з найскладніших серед цих завдань - формування високо ефективної соціально орієнтованої економіки. Як свідчить світова практика, в сучасних умовах вимогам такої системи відповідає ринкова економіка. І. Зародження економічних ідей. Основні представники Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвит­ку. Економічна думка зародилася в далекій давнині. Спочат­ку економічні погляди не виділяли у спеціальну галузь знань, вони були складовою єдиної неподільної науки. Разом з роз­витком людського суспільства, матеріального виробництва поступово набувалися досвід і вміння виготовлення різних видів продукції. Ці знання зберігалися та передавалися від покоління до покоління у вигляді навичок, звичаїв, запові­дей та правил поведінки. Економічні ідеї дістали відображення в єгипетських папі­русах, збірках законів вавилонського царя Хаммурапі, давньо­індійських ведах. У Китаї поширилося конфуціанство, еко­номічні погляди якого виклав Менцзи (372—329 до н.е.), який захищав селянське землеволодіння. Мислителі Стародавньої Греції та Стародавнього Риму намагалися визначити принципи й методи організації управління господарством рабовласників. Вчення про його орга­нізацію називали економією, а вчення про управління дер­жавою — політикою. Наприклад, Ксенофонт (430—355 до н.е.) у своїй праці «Економікос»2 визначав економію як науку про збагачення господарства. Він високо оцінював гроші як кон­центроване багатство і засіб обігу. Філософ Платон (427—347 до н.е.) у своїх творах висунув концепцію про ідеальну державу, в якій існує єдність інте­ресів усіх станів. Вершиною економічної думки Стародавньої Греції були твори Арістотеля3 (384 — 322 до н.е

.). Своє економічне вчення він розвивав виходячи з передумови, що рабство є природ­ним явищем і завжди має бути основою суспільного вироб­ництва. Оскільки в Стародавній Греції існувало товарне виробництво, Арістотель досліджував товарно-грошові відносини і зробив це досконаліше, ніж інші античні мислителі. Він розрізняв простий товарообіг та обіг грошей, рух грошей як засобу обігу та їх рух як грошового капіталу. Вперше у світовій літе­ратурі він вказав на відмінності між споживною вартістю та вартістю товару. За грошима Арістотель визнавав лише дві функції — міри вартості та засобу обігу. Арістотель поділяв багатство на два види: 1) як сукупність споживних вартостей; 2) як нагромадження грошей, золота та срібла. Перший вид багатства він вважав природним, ос­кільки воно створюється у процесі виробничої діяльності лю­дей. Другий вид багатства він назвав протиприродним, тому що воно виникає у процесі обігу. Відповідно до цього науку про багатство він поділяв на дві частини: економіку і хрематистику, тобто вміння «робити» гроші. Значним внеском у розвиток економічного знання було римське право приватної власності, яке стало класичним для всієї історії і відіграло важливу роль у подальшому розвит­кові економічних відносин. У середні віки, коли в усіх сферах життя панувала релігія, економічні ідеї розвивалися у межах церковних вчень під впливом політичних теорій та фантазій. У цей період переважали феодальні економічні відноси­ни. Вони характеризувалися наявністю двох основних класів — феодалів і селян. Тому економічні вчення представників кла­су феодалів були спрямовані на узурпацію селянських зе­мель і виправдання феодальної організації господарства. Представники ж селянства обґрунтовували необхідність ліквідації поміщицького землеволодіння та передачі землі селянам. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія. Економічна теорія як самостійна наука виникла в XVII ст. — у період становлення капіталістичного способу виробницт­ва та формування національного ринку. Тоді ж з'явився і термін «політична економія». Капіталістичні відносини виникли спочатку в торгівлі. Тому першою школою буржуазної політичної економії був меркантилізм. Меркантилізм (від італ. merka e — купець) — економічне вчення епохи первісного нагромадження капіта­лу, що виникло в останній третині XV ст. і відображало інте­реси торгової буржуазії. Багатство ототожнювалося з гроши­ма, золотом, сріблом. Меркантилісти стверджували, що дже­релом збагачення є зовнішня торгівля, а тому дослідженню підлягає лише сфера обігу. Меркантилізм у своєму історичному розвиткові прой­шов два етапи. На ранньому етапі (XV — початок XVI ст.) він виступав у вигляді монетаризму, для якого характер­ною була ідеалізація золота та срібла як єдиної форми ба­гатства. Його представники (У. Стаффорд в Англії, Г. Скаруффі в Італії, Ж. Боден у Франції, О. Ордін-Нащокін в Росії та ін.) висунули теорію «грошового балансу», згідно з якою заборонялося вивезення грошей, золота та срібла з країни, встановлювалися високі мита на ввезення товарів. З середини XVI ст., коли торгівля різко зросла, а контроль за нею став малоефективним, виявилася повна неспромож­ність монетаризму.

Тому вс сили потрбно спрямувати на те, щоб заволодти Константинополем цим утвердити панування Рос над свтом». Для цього Петро радить збуджувати нтриги мж Персю Туреччиною, щоб вони завжди ворогували, Персю варто душити економчно (заважати й торгувати), а Туреччину просто зруйнувати. «Рося повинна розширятися на пвноч в межах Балтики, на пвдн в межах Чорномор'я». Для цього слд зв'язати руки Англ, розпалюючи ворожнечу мж нею Швецю. «Остаточно закрпити за нами велик благодатн земл Малорос пвденно-захдного Чорномор'я. Домагатися союзу з Англю для розвитку посилення росйського флоту». Дал Петро рекоменду оволодти Персю торговельним шляхом в ¶ндю. Серйозну увагу слд звернути на Австрю. Необхдно «потай створювати й ворогв, намагаючись зштовхнути з Нмеччиною». Для досягнення духовно гегемон над народами ґвропи потрбно активно використовувати релгйний вплив на «вдступникв» греко-католицьку церкву. Та головне «безперервно думати над тим, як пдкорити Туреччину увйти в Константинополь

1. Походження та основні етапи розвитку письма

2. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

3. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

4. Зародження та розвиток політичної економії

5. Розвиток економічної думки

6. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
7. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
8. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

9. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

12. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

13. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

14. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

15. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

16. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

18. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

19. Концепції історичних етапів економічного розвитку

20. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

21. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

22. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
23. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
24. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

25. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

26. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

27. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

28. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

29. Історія соціально-економічної географії світу

30. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

31. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

32. Основні етапи процесу реферування документів

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

33. Автоматизована система обробки економічної інформації

34. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

35. Структура й оцінка економічної інформації

36. Економічна думка Древнього Сходу

37. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

38. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років
39. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку
40. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

41. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

42. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

43. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

44. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

45. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

46. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

47. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

48. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

50. Етапи розвитку політичної думи в Україні

51. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

52. Історичні етапи розвитку психології

53. Розвиток античної психологічної думки

54. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві
55. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)
56. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

57. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

58. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

59. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

60. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

61. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

63. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

64. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

66. Історія розвитку економічного аналізу

67. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

68. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

69. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

70. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
71. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
72. Предмет, функції і методи економічної теорії

73. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

74. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

75. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

76. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

77. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

78. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

79. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

80. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

81. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

82. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

83. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

84. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

85. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
88. Особливості економічного розвитку Київської Русі

89. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

90. Процес управління та його основні стадії

91. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

92. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

93. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

94. Міжнародна економічна система та її головні елементи

95. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

96. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

97. Облік зносу та амортизації основних засобів

98. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

99. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.