Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Спеціальність 7.060101 ”Правознавство” Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальні положення криміналістичної тактики 1.1. Поняття криміналістичної тактики, її місце в системі наукового знання 1.2. Криміналістична тактика і практика боротьби зі злочинністю 1.3. Тактика процесуальної дії, Тактичні комбінації (операції) Розділ 2. Поняття та правові основи накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку 2.1. Поняття накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку 2.2. Правові основи накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку Розділ 3. Організаційні, тактичні та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку 3.1. Організаційні особливості накладання арешту на кореспонденцію і знаття інфомації з каналів зв’язку 3.2. Тактичні і психологічні особливості накладення арешту на кориспонденцію і знаття інфомації з каналів зв’язку 3.3. Участь спеціаліста в накладенні арешту на кориспонденцію і знаття інфомації з каналів зв’язку Висновок Список використаної літератури Вступ В сучасний період розвитку суспільства особливу актуальність та значимість набуває розбудова української суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, яка повинна забезпечити всебічну охорону прав і свобод людини та громадянина (ст.1, 3, 17 Конституції України). Основний закон держави визначає доктринальні засади політики в цій галузі. Протягом останнього часу однією з найбільш небезпеч­них загроз національним інтересам України залишається проблема криміналізації суспільства, зростання злочин­ності у різноманітних її проявах. Реалізація в освіті, науці і практиці українського державотворення конституційних положень є актуальною, оскільки ситуація в країні характеризується складністю і суперечливістю процесу формування державної доктрини безпеки людини і суспільства. Конституція України гарантує кожній людині таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспон­денції. Порушення цієї таємниці тягне кримінальну відпо­відальність. Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, телеграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи обвину­ваченому, а також у інформації, якою вони обмінюються за допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчине­ний злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані не­можливо. Винятки можуть допускатися за рішенням суду чи з санкції прокурора для запобігання злочи­нам чи з'ясування істини в ході розслідування і розгляду кримінальних справ. Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок про важливість і доцільність даного дипломного дослідження.

Його своєчасність і актуальність. В даному дипломному дослідженні ми плануємо розглянути теоретичні, практичні та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Головною метою даної праці є спроба розробити теоретичні засади і сформулювати рекомендації, які дозволять підвищити ефективність накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Методологічною основою даного дослідження є діалектична теорія пізнання процесів взаємодії об’єктів і закономірностей їхнього відображення в оточуючому середовищі та методи юридичних наук, зокрема, кримінального процесу, криміналістики, судової медицини, тощо, а також узагальнення експертної і слідчої практики. Під час підготовки даної дипломної роботи були застосовані порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний і статистичні методи дослідження. Правовою основою даного дослідження є: Конституція України, Закони України та відомчі акти. Теоретичною основою даного дослідження є монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових праць, що відносяться як до науки криміналістики, психології, конституційного, кримінально – процесуального права. Сформульовані в дипломній роботі пропозиції і висновки можуть бути використані в таких приоритетних напрямках і галузях знань: в практичній діяльності – для оптимізації оперативно-розшукової, експертної і слідчої діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів; в навчальному процесі і науково-дослідницькій діяльності – для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних посібників з курсу “Криміналістика”; в законотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства України. Розділ 1. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття криміналістичної тактики, її місце в системі наукового знання. Криміналістична тактика — це система наукових положень і розроблювальних на їхній основі рекомендацій з организации і планування досудового і судового слідства, визначенню лінії поводження осіб, що здійснюють доказування, і прийомів конкретних слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення причин і умов, що сприяли здійсненню і прихованню злочинів. Система наукових положень, про яку йде мова, складається з тих елементів загальної теорії криміналістики й утворюючих її приватних теорій, що відносяться до розділу криміналістичної тактики. У їхньому числі і такі, котрі мають загальне значення для всієї криміналістичної тактики, носять характер її вихідних, загальних положень. До них відносяться: основні поняття тактики; визначення місця криміналістичної тактики в системі криміналістики й у системі наукового знання взагалі; з'ясування зв'язків і залежностей між тактикою як розділом криміналістики і практикою боротьби зі злочинністю; визначення системи криміналістичної тактики і змісту тактики процесуальної (слідчої і судової) дії. У своєму родовому понятті тактика — це теорія і практика підготовки і ведення бою. Криміналістична інтерпретація цього поняття вносить в нього, природно, елемент умовності, тому що очевидно, що немає рівності між військовою і криміналістичною тактикою.

Однак такі її елементи, як організація і планування дій, оцінний і поведінковий моменти, наявність прийомів дії, виправдують вживання даного терміна. Поняття криміналістичної тактики в літературі визначалося по-різному. Так, А.Н. Васильєв вважав, що тактика — це метод дії в розслідуванні для досягнення мети, розрахований на оптимальний ефект при відносно мінімальній витраті часу і сил. Як сукупність прийомів проведення слідчих дій уявляют собі криміналістичну тактику В.О. Коновалова, і деякі інші автори. Погляди на сутність і зміст криміналістичної тактику не раз змінювалися. Якщо спочатку до неї поряд із прийомами провадження окремих дій при розслідуванні злочинів відносили характеристику злочинців, таємні способи їхнього спілкування, класифікацію способів здійснення злочинів (А. Вайнгарт, І. Н. Якимов), а потім переважно прийоми слідчих дій (И. Вакарелски, В. Гутекунет, Е. У. Зицер), то тепер більшість криміналістів схильні вважати її складною системою положень, прийомів і рекомендацій, відносящихся не тільки до провадження окремих процесуальних дій, але і до організації і планування досудового і судового слідчтва в цілому, вживанню заходів по превенції злочинів, здійсненню різних заходів організаційного і техничного характеру. Крім загальних положень, в зміст криміналістичної тактики входять: розділи вчення про криміналістичну версію, планування розслідування; принципи реалізації в процесі розслідування заходів організаційного і технічного характеру; принципи взаємодії між слідчим і іншими працівниками органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю; принципи використання даних, отриманих з оперативних джерел; рекомендації з використання на досудовому і судовому слідствах техніко-криміналістичних засобів і прийомів збирання і дослідження доказів; рекомендації про використання на досудовому і судовому слідствах спеціальних пізнань, допомоги фахівців; рекомендації про використання в процесі розслідування допомоги громадськості; тактичні прийоми і рекомендації з проведення конкретних процесуальних дій. Варто підкреслити, що, хоча тактичні прийоми проведення процесуальних дій і не є єдиним елементом криміналістичної тактики, вони безперечно являють собою її найважливішу частину, а поняття тактичного прийому і рекомендації відносяться до числа основних. Родовим стосовно тактичного прийому є поняття криміналістичного прийому. Криміналістичний прийом — це найбільш раціональний і ефективний спосіб дій чи найбільш доцільна лінія поводження при збиранні, дослідженні, оцінці і використанні доказів і запобіганні злочинам. Розрізняють техніко-криміналістичні і тактичні (тактико-криміналістичні) прийоми. Перші — це прийоми використання техніко-криміналістичних засобів (наприклад, прийоми фотозйомки на місці події) і прийоми використання наукових положень криміналістичної техніки (наприклад, прийоми виявлення слідів на основі наукових положень про механізм слідоутворення). Другі — це прийоми організації і планування досудового і судового слідства, підготовки і проведення окремих процесуальних дій. Тактичним може бути і &quo ;поведінковий&quo ; прийом, тобто вибір особами, які здійснюють розслідування, визначеної лінії поводження.

Дуже авторитетн й впливов у передвонний час серед кивських бльшовикв ґ. Бош  Г. Пятаков (вони послдовно очолювали мсцеву органзацю у 19111912 рр.) псля арешту, засудження на довчне заслання до Сибру змогли здйснити втечу  через Владивосток, Японю  США дсталися до Швейцар. Вони взяли участь у Бернськй конференц соцал-демократичних органзацй, почали разом з В. Ленним, М. Бухарним, Г. Зноввим видання журналу «Коммунист» як мжнародного органу лвих соцал-демократв. Однак через теоретичн незгоди в оцнц ступеня розвитку капталзму («мпералстичний економзм»), у ставленн до демократичних рухв та в нацональному питанн Г. Пятаков  ґ. Бош розйшлися з В. Ленним, його прибчниками  вихали до Скандинав, де продовжували революцйну дяльнсть. Звязку з Украною, крм спорадичного, рдксного листування з рдними, не мали. Ф. Сергв (Артем)P впродовж ряду рокв визнаний лдер харквських бльшовикв ще в 1910 р. втк з Сибру до Харбна, а з 1911 р. перебував у Австрал

1. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

2. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

3. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

5. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

6. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
7. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
8. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

9. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

10. Організація та методика виконання курсових

11. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

12. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

14. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

15. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

16. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

18. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

19. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

20. Організація та проведення туристичних походів

21. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
24. Україна та міжнародні економічні організації

25. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

26. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Рельєф та ландшафтна організація

29. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

30. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

31. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

32. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

34. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

35. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

36. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

37. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

38. Організація обліку в магазині "Світанок"
39. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
40. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

41. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Організація захисту державної таємниці в Росії

44. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

45. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

46. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

47. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

48. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

50. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

51. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

52. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

53. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

54. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів
55. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
56. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

57. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

58. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

59. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

60. Світова організація торгівлі: цілі та функції

61. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

62. Кризове явище функціонування та розвитку організації

63. Організаційні якості і особливості менеджера

64. Організація ярмарок та аукціонів

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Особливості управління організацією

66. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

67. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

68. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

69. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

70. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
71. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
72. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

73. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

74. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

75. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

76. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

77. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

78. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

79. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

80. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

82. Організація приймання товару в аптеці

83. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

84. Організація праці менеджера

85. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

86. Організаційна система управління природокористуванням України
87. Організація оплати праці на підприємстві
88. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

89. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

90. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

91. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

92. Організація банківської справи

93. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

94. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

95. Організація касових операцій у банківських установах

96. Організація ресурсної бази банків в Україні

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

98. Організація будівельного майданчика

99. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.