Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку запасів на підприємствах

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1. Економічна характеристика запасів 1.2. Загальна характеристика підприємства 1.3. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік запасів 2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПАСІВ НА ЗАО «ХПЗ» 2.1. Документування господарських операцій з руху запасів на ЗАО «ХПЗ» 2.2. Визначення і оцінка запасів на ЗАО «ХПЗ» 2.3. Аналітичний облік запасів на ЗАО «ХПЗ» 3 КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЗАПАСІВ НА ЗАО «ХПЗ» 3.1. Інвентаризація як складова частина обліку запасів 3.2. Методичні процедури удосконалення ефективної системи контролю виробничих запасів на ЗАО «ХПЗ» 3.3. Особливості перевірки складського обліку запасів, переміщення та наявності запасів на складах ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність даної курсової роботи на тему «Організація обліку запасів на ЗАО «ХПЗ», полягає у поступовій політичній і економічній інтеграції України в розвинуту економічну спільноту, що є передумовою проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, серед яких прийняття Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. В працях різних авторів, присвячених організації обліку, контролю і ревізії, проведенню аудиту, питання запасів висвітлюються лише частково. Окремі проблеми в різний час в своїх працях розглядали професори М.Г. Бєлов, М.Т. Бєлуха, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, Г.І. Грінман, М.І. Карауш, Л.М. Крамаровський, М.В. Кужельний, І.О. Ламикін, Ю.Я. Литвин, В.Г. Макаров, М.3. Пізенгольц, В.К. Радостовець, Б.Ф. Усач, О.А. Шпіг, М.Я. Штейнман. Актуальними сьогодні є питання дослідження організації проведення обліку запасів, документування і відображення в обліку їх результатів. Недостатня теоретична і практична розробленість питань щодо удосконалення організації і методики обліку запасів, недосконалість чинних нормативних актів, які її регламентують, обумовили вибір теми і напрямок даного курсової роботи. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є теоретичне визначення сутності, змісту, ролі запасів в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі, комплексне вивчення стану та перспектив її розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів здійснення інвентаризаційної діяльності на ЗАО «ХПЗ». Об’єктом дослідження є організація і методика проведення інвентаризацій на ЗАО «ХПЗ». Для забезпечення безперервної роботи виробництва на складах підприємства завжди повинні бути в межах норм, передбачених потребами підприємства предмети праці (виробничі запасами) - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва та перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення.

У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарно-виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Товарно-виробничі запаси є складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні (виробничі) ресурси. Класифікацію економічних (виробничих) ресурсів наведено у таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Класифікація економічних (виробничих) ресурсів За складом Матеріальні, фінансові, трудові, природні За походженням Первинні, вторинні За обсягом Вільні, обмежені За структурою Засоби праці, предмети праці, продукти праці За сферою використання У сфері виробництва, у сфері обігу, у невиробничій сфері В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов'язаних із запасами, проте, слід враховувати, що кожна з них має самостійне значення та власне тлумачення. У навчальній літературі часто застосовується поняття &quo ;виробничі запаси&quo ;, замінене поняттям &quo ;матеріали&quo ;. Деякі автори при визначенні поняття матеріальних оборотних активів застосовують термін &quo ;цінності&quo ;. Однак, поняття &quo ;цінність&quo ; є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, що мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Оборотні засоби є фінансово-економічною категорією, яка випливає існування товарно-грошових відносин, дії закону вартості та організації діяльності підприємства. Застосування терміну &quo ;матеріально-виробничі запаси&quo ; пов'язано з певними суперечливими моментами, адже матеріальними запасами є не тільки предмети праці, але й засоби праці. Тому це поняття є ширшим, адже охоплює усі активи, що мають матеріальну форму та використовуються у виробничому процесі. Терміни &quo ;товарно-матеріальні активи&quo ; і &quo ;товарно-матеріальні запаси&quo ; не прийнятні для застосування з причини охоплення ними активів, що мають матеріальну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому акцент робиться на можливість продажу таких активів.

Певні протиріччя пов'язані і з використанням терміну &quo ;предмети праці&quo ;. Поняття предметів праці достатньою мірою відповідає сутності елементів виробництва, що підлягають обробці, але традиційно використовується не як облікова категорія, а як економічна. Термін &quo ;товарно-виробничі запаси&quo ; найбільшою мірою відображає характерні властивості матеріальних елементів виробництва, основне призначення яких - обробка у процесі виробництва, формування основи виробів, при цьому враховується можливість перебування їх у складі резервів у вигляді виробничих запасів на складі або готових виробів (товарів), що перебувають на складах. Поряд з цим не можна забувати про існування терміну &quo ;запаси&quo ;, який згідно з П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ; об'єднує основні складові оборотних матеріальних активів. Використання цього терміну викликає певні протиріччя, які пов'язані з тлумаченням його в довідковій літературі. Так, більшість авторів під терміном &quo ;запаси&quo ; розуміють резерв матеріальних ресурсів, які не використовуються в поточній діяльності підприємства і призначені для забезпечення безперервності процесу виробництва, зберігання на випадок необхідності. Тобто поняття запасів є досить специфічним. Не дивлячись на те, що термін &quo ;товарно-виробничі запаси&quo ; є найбільш прийнятним у застосуванні для розкриття сутності предметів праці, їх окремих характерних особливостей, але з прийняттям П(С)БО термін &quo ;запаси&quo ; увійшов до широкого вжитку. Класифікація Для правильної організації обліку запасів важливе запасів значення має їх науково обґрунтована класифікація. Запаси можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 1.2) Таблиця. 1.2 Характеристика основних видів запасів № з/п Класифікаційні групи запасів Вид запасів Характеристика 1 За призначенням і причинами утворення Постійні Частина виробничих і товарних запасів, що забезпечують безперервність виробничого процесу між двома черговими поставками Сезонні Запаси, що утворяться при сезонному виробництві продукції чи при сезонному транспортуванні 2 За місцем знаходження Складські Запаси, що знаходяться на складах підприємства У виробництві Запаси, що знаходяться в процесі обробки В дорозі Продукція, що відвантажена споживачу, і ще ним не отримана, знаходиться в дорозі 3 За рівнем наявності на підприємстві Нормативні Запаси, що відповідають запланованим обсягам запасів, необхідним для забезпечення безперебійної роботи підприємства Понаднормові Запаси, що перевищують їх нормативну кількість 4 За наявністю на початок і кінець звітного періоду Початкові Величина запасів на початок звітного періоду Кінцеві Величина запасів на кінець звітного періоду 5 Відносно до балансу Балансові Запаси, що є власністю підприємства і відображаються в балансі Позабалансові Запаси, що не належать підприємству, і знаходяться у нього через певні обставини 6 За ступенем ліквідності Ліквідні Виробничі та товарні запаси, що легко перетворюються на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості таких запасів Неліквідні Виробничі та товарні запаси, які неможливо легко перетворити на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вартості таких запасів 7 За походженням Первинні Запаси, що надійшли на підприємство від інших підприємств і не підлягали обробці на даному підприємстві Вторинні Матеріали та вироби, що після первинного використання можуть застосовуватися вдруге у виробництві (відходи виробництва та споживання продукції) 8 За обсягом Вільні Запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві Обмежені Запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві 9 За сферою використання У сфері виробництва Запаси, що знаходяться у процесі виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво) У сфері обігу Запаси, що знаходяться у сфері обігу (готова продукція, товари) У невиробничій сфері Запаси, що не використовуються у виробництві 10 За складом і структурою Запаси виробничі (предмети і засоби праці) Запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, запчастин, тари і тарних матеріалів, МШП Запаси незавершеного виробництва (предмети праці) Частина продукції, що не пройшла всіх стадій обробки та не прийнята відділом технічного контролю (ВТК) Запаси готової продукції (продукти праці) Продукція, виробництво якої завершене що прийнята ВТК і знаходиться на складі Запаси товарні (продукти праці) Товари, що знаходяться у сфері обігу, а також продукція, що знаходиться в дорозі Наведена класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань обліку та контролю запасів, серед яких: ♦ забезпечення своєчасного документального оформлення руху запасів; ♦ контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням товарно-виробничих запасів та їх збереженням у місцях зберігання і на всіх стадіях обробки; ♦ забезпечення відповідності складських запасів нормативам; ♦ достовірна оцінка товарно-виробничих запасів; ♦ розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків; ♦ відображення операцій з оприбуткування та витрачання запасів у системі бухгалтерського обліку тощо.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Організація складського обліку запасів в установах

4. Організація роботи підприємства

5. Організаційна структура підприємства

6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
7. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
8. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

9. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Організація обліку власного капіталу підприємства України

14. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

15. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

16. Організація управлінського обліку на підприємстві

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

17. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

18. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

19. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

20. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

21. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

22. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
23. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
24. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

25. Організація облікового процесу на підприємстві

26. Організація обліку

27. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

28. Організація обліку доходів

29. Організація обліку орендних операцій

30. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

31. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

32. Організація управлінського обліку

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Основи організації бухгалтерського обліку

34. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

35. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

36. Організація обліку грошових коштів в касі

37. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
39. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
40. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

41. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

42. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

43. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

44. Організація і методика аудиту доходів підприємства

45. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

46. Роль обліку в управлінні підприємством

47. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

48. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

50. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

51. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

52. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

53. Організаційна структура управління підприємством

54. Організація виробництва на металургійному підприємстві
55. Організація управління персоналом підприємства
56. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

57. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

58. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

59. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

60. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

61. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

62. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

63. Основи організації фінансів підприємтсв

64. Інтеграційні форми підприємств і організацій

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

66. Організація, планування і керування хімічним підприємством

67. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

68. Суспільна організація життя слов

69. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

70. Організація праці
71. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
72. Організаційна система управління природокористуванням України

73. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

74. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

75. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

76. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

77. Рельєф та ландшафтна організація

78. Діюча практика обліку операцій з векселями

79. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

80. Організація банківської справи

Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Організація біржової торгівлі

82. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

83. Організація діяльності "ПриватБанку"

84. Організація кредитної роботи в комерційному банку

85. Організація та планування кредитування

86. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
87. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
88. Організація будівельного майданчика

89. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

90. Організація робочого місця бухгалтера

91. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

92. Рівні організації організму людини

93. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

94. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

95. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

96. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

98. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

99. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

100. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.