Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Актуальність дослідження. Нагальність вивчення самосвідомості зумовлена незникаючим інтересом до механізмів психічного життя людини. Всебічне систематичне дослідження самосвідомості надає можливість розширити теоретичні відомості щодо ії формування та функціонування. Знання цих механізмів допомагає зрозуміти внутрішнє життя особистості, зумовленість її інтересів, особливості вибору життєвого шляху, процесу самооцінювання та самопрезентації, дає змогу пояснити феномен соціальної бажаності та його вплив на міжособистісні відносини, поглибити знання щодо багаторівневості будови самосвідомості, та складності структури «Я-концепції». Слід помітити, що більш детальне вивчення цих питань допомагає більш повно описати психічні явища життя особистості з її суб’єктивної сторони, але потребує постійних теоретичних та практичних досліджень. Дані досліджень самосвідомості є необхідними майже у всіх галузях людської діяльності, особливо у сфері особистих відносин. Можливістю більш точного та повного розуміння людської поведінки (зумовленості дій внутрішніми факторами, самооцінкою та ін.) викликано невщухаючий інтерес до теми самосвідомості та можливості її діагностування. Цим питанням займалося багато видатних вітчизняних та зарубіжних психологів. Серед найбільш відомих імен можна зазначити І.С. Кона, який першим наголосив на багаторівневості самосвідомості, І.І. Чеснокову, що запропонувала дворівневу систему самосвідомості, В.В. Століна, який детально вивчав склад «Я-Образа», Е. Еріксона з його концепцією рівнів розвитку самосвідомості та особистості взагалі. Окремої уваги заслуговують дослідження У. Джеймса, К. Роджерса, М. Розенберга, в яких було досліджено різні форми уявлення людини про себе за різними суттєвими признаками: за сферою проявлення людини (соціальне Я, духовне Я тощо), за реальністю та ідеалом і т.д. Більш конкретно проблемами дослідження та пояснення самосвідомості особистості займалися найвидатніші вітчизняні вчені: В.В. Столін, І.І. Чеснокова, В.С. Мерлін, С.Л. Рубінштейн та інші. На сучасному етапі психодіагностика потребує більш точних методик дослідження самосвідомості, розробки яких ведуться. Усі ці фактори у сукупності визначають актуальність теми дослідження. Об’єкт дослідження - самосвідомість особистості. Предмет дослідження - методики дослідження самосвідомості. Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні сутності проблеми вивчення самосвідомості особистості, у розкриті особливостей структури та функціонування самосвідомості особистості, у висвітленні найпоширеніших методик дослідження особливостей самосвідомості, та у систематизації та наданні пояснення основним поняттям сфери самосвідомості. Для досягнення мети дослідження необхідно розв’язати наступні завдання дослідження: 1. Проаналізувати основні теоретичні підходи до проблеми дослідження. 2. Надати психологічну характеристику самосвідомості як унікальної реальності людського життя. 3. Запропонувати та охарактеризувати методики психологічної діагностики за проблемою дослідження, експериментально дослідити особливості самосвідомості особистості за допомогою обраних методик.

4. Надати практичні рекомендації щодо формування адекватного образу Я та само відношення. Методи (методики) дослідження: - аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; - спостереження; - бесіди; - тестування (методика «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера, методика виявлення самооцінки Т.В. Дембо, С.Я. Рубінштейна, «Автопортрет» Гудінаф); - методи обробки даних. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження самосвідомості 1.1 Аналіз літератури за проблемою дослідження у вітчизняній та зарубіжній психології Самосвідомість, як важливий структурний компонент особистості, є тим внутрішнім механізмом, завдяки якому людина здатна не лише свідомо сприймати вплив навколишнього середовища, але й самостійно, усвідомлюючи свої можливості, визначати міру і характер власної активності. У результаті людина не тільки може відображати зовнішній світ, але, виділивши себе в ньому, пізнавати і свій внутрішній світ, переживати його і певним чином відноситися до себе. У психологічному словнику самосвідомість визначають як усвідомлення людиною свого суспільного статусу і своїх життєво важливих потреб. У розумінні І.І. Чеснокової самосвідомість являє собою сукупність психічних процесів, за допомогою яких індивід усвідомлює себе як суб'єкта діяльності, а його уявлення про самого себе складаються в певний «образ Я». На думку В.Г. Маралова самосвідомість являє собою діяльність Я як суб'єкта пізнання за (або створення) образу &quo ;Я (Я концепції) де, у свою чергу образ Я, включаючись до структури Я, як суб'єкта, виконує саморегулюючі функції. У визначеннях самосвідомості виділяються, як правило, два моменти: по-перше, підкреслюється, що самосвідомість є властивістю особистості як соціальної істоти, по-друге, вказується, що об'єктом самосвідомості є сам пізнаючий суб'єкт - людина, що усвідомлює різні сторони своєї психічної діяльності та прояви власної активності . Усвідомлення себе як стійкого об'єкта припускає внутрішню цілісність, сталість особистості, яка незалежно від наявних ситуацій здатна залишатися самою собою. Відчуття людиною своєї єдиності підтримується безперервністю її переживань у часі: вона пам'ятає про минуле, переживає справжнє, має надії на майбутнє. Безперервність таких переживань і дає людині можливість інтегрувати себе в єдине ціле. Головна функція самосвідомості - зробити доступними для людини мотиви і результати її вчинків і дозволити зрозуміти, яка вона є насправді, оцінити себе. Завдяки усвідомлення своєї індивідуальності виникає особлива функція - захисна: прагнення захистити свою унікальність від загрози її нівелювання. Кілька відрізняється формулювання самосвідомості представлене в працях Б.Г. Ананьєва та його учнів. На їхню думку, ведуча функція самосвідомості - це саморегуляція поведінки особистості. Л.С. Виготський, вивчаючи проблему структури самосвідомості, зупиняється на шести напрямах, які характеризують його структуру: - накопичення знань про себе, зростання їх зв'язності і обґрунтованості; - поглиблення знань про себе; - психологізація (поступове входження в образ уявлень про власний внутрішній світ), інтеграція (усвідомлення себе єдиним цілим); - усвідомлення власної індивідуальності; - розвиток внутрішніх моральних критеріїв при оцінці себе, своєї особистості, які запозичуються з об'єктивної культури; розвиток індивідуальних особливостей процесів самосвідомості.

Структура самосвідомості по Л.С. Виготського залежить від того соціального середовища, до якого людина належить . І.І. Чеснокова уявляє самосвідомість як єдність 3-х компонентів: а) пізнання (самопізнання); б) емоційно - ціннісне ставлення до себе (самовідношення); в) дієво-вольове саморегулювання поведінки особистості. Процес накопичення знань про себе не призводить до кінцевого, абсолютного знання, але робить знання все більш адекватним . Найбільш послідовна концепція самосвідомості сформована В.В. Століним. У відповідності з трьома видами активності, він виділив три рівні в розвитку самосвідомості: органічний, індивідуальний і особистісний. Здатність відокремити себе від своїх зорових образів, тобто усвідомити те, що світ існує незалежно від індивіда, але сприймається за допомогою образів, формується у дитини вже протягом першого року життя і розвивається згодом. Саме вона становить саму можливість усвідомлення людиною своїх психічних процесів, що відбуваються у психічних станах, психічних властивостях і якостях . Перший з механізмів самосвідомості - це здатність до усвідомлення психічних явищ. На думку В.В. Століна, в основі усвідомлення лежить роздрібненість, тобто можливість людини виділити з середовища те, що вона зараз сприймає і виділяє об'єкт з середовища («я це бачу») та, за допомогою зримих ознак вона сприймає і виділяє об'єкт з середовища («я розумію, що я бачу»), і власна позиція спостерігача («я як-то ставлюся до того, що я бачу»). Дана здібність дозволяє людині усвідомити себе, свою окремість від світу, інших людей, тобто виділити своє феноменальне «Я». Проте, виділивши себе з навколишнього середовища, дитина у взаємодії з самим середовищем і людьми якимось чином виявляє себе, іншими словами, її чинне «Я» сприяє формуванню її феноменального «Я» або «Я-концепції». Основним механізмом формування самосвідомості особистості є феномени суб'єктивного уподібнення та диференціації. В.В. Столін виділяє наступні феномени: - прийняття точки зору іншого на себе (пряме або опосередковане засвоєння чужої точки зору); - пряме або непряме навіювання дитині з боку батьків, як способи засвоєння дитиною транслюються йому оцінок, норм, стандартів, способів поведінки і т.д.; - трансляція дитині з боку батьків конкретних оцінок, стандартів, що формує у дитини рівень очікувань і рівень домагань; - система контролю за дитиною; - система межкомпліментарних відносин (система трансакцій за Е. Берном); - сімейна ідентичність, тобто залучення дитини в реальні відносини в сім'ї. Дія названих механізмів допомагає відповісти на запитання «як відбувається процес наповнення Я-концепції, тобто за допомогою чого засвоюються і присвоюються подання про самого себе . Згідно за І.І. Чесноковою, розвиток самосвідомості являє собою процес, сутність якого полягає у сприйнятті особистістю численних образів самої себе в різних ситуаціях і в поєднанні цих образів в єдине цілісне утворення - уявлення, а потім і розуміння свого власного &quo ;Я&quo ;. В результаті цього процесу формується узагальнений &quo ;образ Я&quo ;. В.С. Мерлін вважає, що самосвідомість складається протягом усього життя індивіда, під впливом численних соціальних впливів.

На разных этапах развития психологии в функции единиц анализа психики выступали: ощущение, представление и идея; рефлекс; структурное соотношение фигура фон; поведенческий акт или навык; проба и проверка; схема; действие; операция (обратимое действие); эмоционально-подобное ощущение; функциональный блок; установка, образ, мотив, значение, отношение, диалог и пр. ПСИХИКА: ПОНИМАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ (динамическое понимание психики) один из основных принципов и методов психоаналитического исследования, ориентированный на понимание ее как постоянно движущейся системы, действующей под постоянным влиянием различных внешних и особенно внутренних факторов, кои представляют разнообразные душевные силы и выражают целенаправленные тенденции, работающие согласно или противоположно. ПСИХИКА: СТРУКТУРА в структурной схеме психики выделены три уровня: сознательный, подсознательный и бессознательный. З. Фрейд сравнил сознание с айсбергом, на 9/10 погруженным в море бессознательного. Но скорее его можно изобразить в виде острова, погруженного в море неосознаваемого

1. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

2. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

3. Основные принципы и методы управленческой психологии

4. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

5. Психодіагностика в психологічній практиці

6. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
7. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)
8. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)

9. Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля

10. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

11. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

12. Принципы и методы классической историографии

13. Перестрахование: назначение, принципы и методы

14. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

15. Нормативна база, методика та методи перевірки

16. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

18. Принципи та види попередження злочинності

19. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

20. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

21. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

22. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування
23. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
24. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

25. Конфлікти та методи управління ними

26. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"

27. Психологічні школи людських відносин

28. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

29. Функции, принципы и методы менеджмента

30. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

31. Дидиктические принципы и методы преподавания ИЗО в начальных классах

32. принципы и методы отбора образцов, проб и выборок при исследовании свойств текстильных материалов

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

34. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

35. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

36. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

37. Психологічні особливості спілкування підлітків

38. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі
39. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
40. Психологічні проблеми сімейного подружжя

41. Психологічні стани дітей дошкільного віку

42. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

43. Сучасні психологічні теорії особистості

44. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

45. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

46. Почему психолог должен знать математические методы?

47. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

48. Динамічні процеси та теорія хаосу

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Види та методи фінансового аналізу

50. Принцип полярографического метода

51. Предмет та методи вивчення статистики

52. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

53. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

54. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн
55. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
56. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

57. Методи психології та педагогіки

58. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

59. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

60. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

61. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

62. Основные принципы психологии здоровья

63. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

64. Принцип деятельности в психологии

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

65. Методы психологии труда

66. Методы преподавания психологии

67. Этические принципы работы практического психолога

68. Предмет, методы и структура юридической психологии

69. О методах исследований в психологии

70. Психология религии: предмет, место в системе научного знания и методы исследования
71. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
72. Медитация как метод спортивной психологии

73. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

74. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

75. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

76. Защита информации. Угрозы, принципы, методы.

77. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

78. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

79. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

80. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Принципы, методы и концепции естественнонаучного познания

82. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

83. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

84. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

85. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

86. Предмет, метод, принципы управленческого учета
87. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
88. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

89. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

90. Методи та етапи статистичного дослідження

91. Методы юридической психологии

92. Поняття та система принципів трудового права

93. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

94. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

95. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

96. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

97. Принципи розробки та оцінки державної політики України

98. Суть та принципи соціальної держави

99. Источники инфорации, портрет публициста, принципы журналистской этики и методы контроля за ними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.