Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні контракти: сутність структура види

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ с.2Розділ І. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів с. 3-6 1.2. Класифікація та види зовнішньоторгових договорів. с.7-10Розділ ІІ .Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу2.1. Характеристика основних розділів зовнішньоторгового контракту. Елементи контракту с. 11-24 2.2. Базисні умови поставки „Інкотермс 2000”: терміни та особливості застосування в Україні с. 25-35 Розділ ІІІ. ЗТК на прикладі операції купівлі-продажу ТОВ „Gree Gallery”. с. 36-39 Висновки с. 40-41 Список використаної літератури с. 42 Вступ Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн. Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання різних видів міжнародних контрактів. Саме від цих знань залежить успіх зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу, експортно-імпортних операцій, операцій реекспорту та реімпорту, операцій зустрічної торгівлі тощо. З вище зазначеного витікає, що тема курсової роботи є актуальною в сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. Метою курсової робот є детальне дослідження всіх складових міжнародного контракту. Задля досягнення цієї мети необхідно визначити завдання роботи: Визначити сутність зовнішньоторговельних контрактів Розглянути класифікацію зовнішньоторгових договорів Охарактеризувати основні розділи ЗТК Дати визначення базисних умов поставки „Інкотермс 2000” як невід’ємної частини зовнішньоторгового контракту Робота складається з трьох розділів . У першому розділі дається загальна характеристика зовнішньоторгового договору, розглядаються види ЗТК. В другому розділі розкривається структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу. І в третьому розділі наводиться ЗТК на прикладі операції купівлі продажу ТОВ „Gree Gallery”.Розділ І. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів У розвитку економічних зв'язків та співробітництва ук­раїнських підприємців із зарубіжними партнерами важливу роль відіграє зовнішньоекономічний договір (контракт). Відповідно до Закону України &quo ;Про зов­нішньоекономічну діяльність&quo ; від 16 квітня 1991 р. Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Як і всяка цивільно-правова угода, зовнішньоеконо­мічний контракт має відповідати ряду загальних вимог (умов), додержання яких є необхідним для дійсності угоди. Ці вимоги виводяться доктринальним шля­хом із норм чинного законодавства. Крім загальних умов, зовнішньоекономічні контракти підпорядковуються й певним спеціальним вимогам.

Йдеть­ся насамперед про суб'єктний склад договору. Сторонами в ньому є, з одного боку, суб'єкт зовнішньоекономічної ді­яльності України, а з другого — іноземний контрагент. Відповідно до ст. З Закону України &quo ;Про зов­нішньоекономічну діяльність&quo ; суб'єктами зовнішньоеко­номічної діяльності в Україні є: — фізичні особи — громадяни України, іноземні грома­дяни та особи без громадянства, які мають цивільну право­здатність і дієздатність згідно з законами України і постій­но проживають на території України; — юридичні особи, що зареєстровані як такі в Україні і мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, вклю­чаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні до­ми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та ін., у тому числі юридичні особи, майно або ка­пітал яких повністю перебуває у власності іноземних суб'­єктів господарської діяльності; — об'єднання фізичних, юридичних, фізичних та юри­дичних осіб, які не є юридичними особами згідно з зако­нами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими закона­ми України не заборонено здійснювати господарську ді­яльність. Іноземними суб'єктами господарської діяльності ви­знаються ті суб'єкти, які мають постійне місцезнаходжен­ня (для юридичних осіб) або постійне місце проживання за межами України (для фізичних осіб). Однією з необхідних умовою дійсності зовнішньоекономічного контракту є додержання письмової форми. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається у письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором Украї­ни. У разі якщо зовнішньоекономічний договір підпису­ється фізичною особою, потрібен тільки підпис цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічний договір підписують дві особи: осо­ба, яка має таке право згідно з посадою відповідно до уста­новчих документів, та особа, яку уповноважено довіреніс­тю, виданою за підписом керівника суб'єкта зовніш­ньоекономічної діяльності, одноособове, якщо установчі документи не передбачають інше. Недодержання форми і порядку підписання зовніш­ньоекономічного контракту іноді є предметом спору між його сторонами, який передається на вирішення компе­тентного органу. В договорах міжнародної купівлі-продажу товарів, бартерних та інших контрактах, що їх укладають українські суб'єкти господарювання з іноземними контр­агентами, найчастіше обумовлюється застереження, що будь-які спори, які виникають з даного контракту або у зв'язку з ним, підлягають передачі на розгляд та остаточне вирішення в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. За своїм змістом зовнішньоекономічний контракт має бути складений за схемою (структурою), яка визначена По­ложенням про форму зовнішньоекономічного договору (контракту), затвердженим наказом Міністерства зовніш­ніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 р.

У договорі (контракті) повинні зазначатися: назва, номер договору, дата й місце його укладення, преамбула із зазначенням повного і скороченого найменування сторін та вказівка на статутні документи, якими керуються сторо­ни під час укладення договору, предмет договору; кількість та якість, товару (обсяги виконання робіт, надання послуг; базисні умови поставки товарів, приймання-здачі викона­них робіт або послуг, у т. ч. з використанням Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів у редакції 2000 p.; ціна та загальна вартість договору; умови платежу; упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; арбітражне застереження; юридичні адреси; поштові та платіжні реквізити сторін. Крім того, за домов­леністю сторін у договорі можуть визначатися й додаткові умови (наприклад, про страхування, порядок сплати по­датків і зборів тощо). Форма зовнішньоекономічної угоди визначається пра­вом місця її укладення. Угода, яку укладено за кордоном, не може бути визнана недійсною внаслідок недодержання форми, якщо додержано вимог законів України. У самому договорі може бути зазначено місце його ук­ладення. Визначення місця укладення є важливим для зов­нішньоекономічних договорів (контрактів). Угода може бути визнана недійсною (i validi y) у разі, якщо вона: 1)не відповідає вимогам законодавчих актів, норма моралі «доброго порядку»; «добрий порядок»- юридична категорія, що визнається правовими системами більшості цивілізованих країн та міжнародним правом; 2) здійснена з порушенням форми; недотримання форми, якої вимагає зако­нодавство, тягне за собою недійсність лише у випадку, коли такий наслідок прямо зазначений у законодавстві; 3) не відповідає справжній волі ( ruewill) обох або однієї зі сторін; до «пороків волі» (fra ce, decep io ), шантаж (blackmail I imida io ), помилку (error, delusio ), погрозу ( rea ), насильство (voile ce, coercio ), зловживання впливом (abues of au hor­i y); 4) укладена недієздатними ( o compe e ) особами або частково недієздатними поза межами, наданими їм за законом; 5) укладена особами, наприклад, що знаходяться на межі банкрутства (failure, ba k­rup cy), напередодні оголошення їх неплатоспроможними (i solve ). Серед недійсних угод розрізняють: - заперечні (dispu e), які визнаються недійсними тільки на вимогу контрагента у суперечці із дня рішення суду, який вирішує про долю виконаних зобов'язань по угоді; - незначні (i sig ifica ), які визнаються недійсними не тільки на вимогу контрагента, а й іншої зацікавленої особи, суду. Ці угоди визнаються недійсними з дня їх укладення. Вони не утворюють правових наслідків, на які була спрямована воля сторін, що здійснили таку угоду. За недійсною угодою кожна зі сторін зобов'язана повернути іншій стороні усе отримане за угодою, а при неможливості повернути у натурі - відшкодувати вартість у грошах, якщо інші наслідки не передбачені законодавчим актом. Загальні вимоги, що стосуються учасників угоди, способу вираження їх волі, змісту угоди, інших умов, визначаються правом, що застосовується, та законодавством, що випливає з нього, яке встановлює також підстави та наслідки недійсності угоди.

Тут, навпаки, «мпорт де суверентету народу як складово де нац започаткував трансформацю соцально  полтично структури»[220]. У першому випадку дея суверенност народу була повсякденною реальнстю, згдно з нею саме особистсть, яка, власне, й була народом, тобто ототожнювала себе з ним, була суверенною. Отже, нацональний принцип у даному випадку був, передусм, принципом особистим, ндивдуальним. Сувереннсть народу була реалзацю суверенност особистост,  саме належнсть до нац гарантувала особистост цю сувереннсть. У другому випадку сувереннсть народу була не реальнстю, а теоретичною конструкцю, нтелектуальним запозиченням,  Aрунтувалась вона на де ункальност, особливого характеру цього народу. Нацональний принцип був, насамперед, колективстським, вн вддзеркалював сутнсть спльноти. Колективним ндивдом тут виступа вся спльнота, сну спльна колективна воля, нтерпретувати  покликан т, хто здатний на це (таких меншсть). Бльшсть носв ц колективно вол мають пдкорятися меншост «нтерпретаторв»

1. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

2. Сутність та види прибутку

3. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

4. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

5. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

6. Маркетингова сутність реклами
7. Сутність та зміст сучасного менеджменту
8. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

12. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

13. Сутність і значення соціального страхування

14. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

15. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

16. Економічна сутність виробничих запасів

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

18. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

19. Сутність демократії та її основні цінності

20. Сутність держави

21. Сутність і форми експертної профілактики

22. Сутність та соціальне призначення держави
23. Поняття "культура" та її сутність
24. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

25. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

26. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

27. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

28. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

29. Економічна сутність та форми оплати праці

30. Поняття та сутність ефективності управління

31. Сутність корпоративної культури

32. Сутність організаційних змін

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Сущность, структура, виды, средства и способы коммуникаций в организации

34. Сутність та зміст контролю

35. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

36. Сутність і зміст педагогічної етики

37. Партійні системи: сутність і типи

38. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
39. Сутність лібералізму
40. Таїнство Хрещення і його сутність

41. Сутність соціального контролю у сфері праці

42. Сутність технологій в соціальній роботі

43. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

44. Сутність неореалізму

45. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

46. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

47. Сутність і особливості фінансів

48. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

49. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

50. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

51. Закон вартості: сутність та основні функції

52. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

53. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

54. Сутність Кейнсіанської теорії
55. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
56. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

57. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

58. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

59. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

60. Структура культуры. Классификация ее видов

61. Экономические системы: виды, понятие, структура

62. Понятие правосознания, его структура и виды. Пути повышения правосознания граждан РФ

63. Суспільна свідомість та її структура

64. Підсудність і її види

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

65. Файловая структура диска. Виды файлов и их обозначение

66. Комерческие банки их структура и виды

67. Понятие и виды культуры. Сущность науки. Структура естественнонаучного познания

68. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

69. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

70. Особенности контракта как вида трудового договора по законодательству Республики Беларусь
71. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
72. Виды и структура культуры

73. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

74. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

75. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

76. О реальной структуре электромагнитного поля и его характеристиках распространения в виде плоских волн.

77. Економічна ефективність ринкових структур

78. Монополия как тип рыночной структуры и ее виды

79. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

80. Типы и элементы планировочной структуры города

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

82. Структура организации материи

83. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

84. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

85. Виды попугаев

86. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
87. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
88. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

89. Виды налогов в Российской Федерации

90. Налоговая система государства, налоги и их виды

91. Аппарат государственной власти и его структура

92. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

93. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

94. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

95. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

96. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

98. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

99. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.