Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Засади конституційного ладу України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології Курсова робота з навчальної дисципліни конституційне право за темою: “Засади конституційного ладу України” Виконала: студентка 2 курсу групи ПЗзср 07- 4 Іванова Анна Харків – 2008 Зміст Вступ 1. Поняття конституційного ладу та його засад 2. Склад принципів, що становлять засади конституційного ладу України 3. Конституційна характеристика української держави 4. Демократичні основи конституційного ладу України 5. Економічні та духовні аспекти основ конституційного ладу України 6. Політико-правові проблеми забезпечення стабільності конституційного ладу України та його основ Висновки Список літератури Вступ У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення, яке ще більше зростає в перехідні періоди, коли мова йде про конкретні як у політичній, так і економічній системі суспільства. З моменту проголошення незалежності в Україні відбувається процес розширення обсягу конституційно-правового регулювання, змінюється зміст норм та інститутів конституційного права, з’являються нові. Це призводить до утворення більш складної системи джерел цієї галузі права порівняно з тією, яка існувала в радянський період. Найбільш істотні зміни в ній відбувалися з прийняттям Конституції України 1996 року. Отже, дослідження такого поняття як засади конституційного ладу Української держави на сьогодні є досить актуальним. Значний внесок у дослідження принципів права в Україні зробили такі вчені, як В.Б. Авер'янов, В.Д. Бабкін, Н.П. Воронов, О.Ф. Гранін, В.М. Горшеньов, В.Н. Денисов, Є.В. Додін, А.Я. Дубінський, М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, М.Й. Коржанський, С.Л. Лисенков, Л.П. Юзьков та інші. Основна мета даної роботи полягає у вивченні основних засад конституційного ладу, особливостей існування Української держави як конституційної держави. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити поняття конституційного ладу дати конституційно-правову характеристику Україні як національній державі; розглянути конституційні характеристики України; визначити основні недоліки чинної Конституції України. Об’єктом курсової роботи є Конституція України як нормативно-правовий акт. Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. 1. Поняття конституційного ладу та його засад Конституція України як Основний Закон держави займає центральне місце в системі законодавства оскільки вона є головним джерелом права України. Розділ І “Загальні засади” - провідний у структурі Конституції, має особливе значення як для самої Конституції, так і для всієї системи національного законодавства. У цьому розділі закріплюються засади конституційного ладу України. Водночас є поняття «конституційний лад». А тому виникає запитання щодо тотожності чи відмінності цих термінів. У сучасній науці конституційного права, а також у теорії держави і права поняття «конституційний лад» останнім часом використовується дедалі частіше для позначення досить чіткої системи суспільних відносин, що закріплює функціональну і організаційну єдність суспільства або як сукупність принципів, без яких лад держави не може бути конституційним.

У юридичній літературі немає єдиного розуміння поняття конституційного ладу, але всі вчені-юристи стоять на позиції, що наявність в державі Конституції ще не дає підстав існуючий суспільний лад вважати конституційним. Це зумовлено тим, що суспільний лад неможливо вважати державно-правовою категорією на відміну від конституційного ладу. До того ж він може бути і неконституційним, оскільки вплив держави на людину і суспільство в цілому може здійснюватися й поза межами права. А тому термін «конституційний лад» не є синонімом терміну «суспільний лад». Важливо виходити з того, що конституційне правління, правовий характер державної влади, правова держава, верховенство права тісно взаємопов’язані і водночас є найбільш важливою ознакою і передумовою конституційного ладу. Конституційний лад — це цілісна система соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Він має ґрунтуватися на сукупності найважливіших регуляторів, які допомагають закріпленню в суспільній практиці і в правосвідомості фізичних і юридичних осіб стабільних правових, гуманних, справедливих зв'язків між людиною, суспільством та державою. Конституційний лад має реалізувати прагнення до соціального порядку на базі співіснування індивідуального та групового інтересів із загальними, забезпечувати пріоритет права особи. Все це потребує з боку держави ефективних гарантій, без наявності яких існуючий лад також неможливо вважати конституційним. Безперечно, найбільш важливим предметом свого регулювання Конституція має насамперед засади конституційного ладу, які й зумовлюють його конституційну природу. Цими засадами є соціально-моральні установки і політико-правові правила розумної та справедливої організації суспільства, які обов'язково мають перебувати під захистом держави. Саме вони зумовлюють найважливіші ознаки конституційного ладу, форми правління, державної влади, державного устрою, політичного режиму, правового статусу людини і громадянина, принципи народовладдя та форми його здійснення, засади створення надійної системи державної безпеки, захист суверенітету і територіальної цілісності України, правопорядку та зовнішньої політики нашої держави. Якщо конституційний лад - це сукупність соціальних відносин, то його засади — система конституційно закріплених принципів, що їх регламентують. Загальновизнано, що саме засади конституційного ладу є найважливішим об'єктом конституційного регулювання. Це справді так, тому що засади закріплюють: 1) основні принципи, що виступають як керівні для різноманітних сторін конституційного ладу; 2) базові цінності, на які суспільство орієнтується в розвитку конституційного ладу; 3) конституційно-правові норми і інститути, через які ці принципи та цінності одержують своє безпосереднє обґрунтування, закріплення і які зумовлюють їх юридичне значення. Засади конституційного ладу - це система вихідних принци­пів організації державної влади в конституційній державі, взаємо­відносин конституційної держави з людиною та інститутами гро­мадянського суспільства. Ці принципи, як зазначається в літерату­рі, визначають і закріплюють основи правового статусу суб'єктів конституційно-правових відносин.

До засад конституційного ладу за Конституцією України нале­жать: народовладдя (народний суверенітет); державний суверенітет і незалежність України; республіканська форма правління, яка відповідає вимогам демократії та поділу влад; унітарний устрій України; визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвер­дження і забезпечення її прав і свобод; соціальний захист людини; статус української мови як державної; поділ влади; гарантованість місцевого самоврядування; політична, економічна та ідеологічна багатоманітність; вища юридична сила Конституції України і пряма дія її норм; рівність усіх суб'єктів права власності перед законом. Засади конституційного ладу — досить специфічні правові норми на основі яких формуються відповідні правовідносини. Ці норми мають ряд характерних ознак. Передусім вони закріплюють найважливіші засади побудови суспільства і держави і, як правило, не породжують конкретних правовідносин. Вони зумовлюють сутність правового впливу на всі сфери суспільних відносин і адресовані всім суб'єктам права. Способом захисту цих норм є загальний режим захисту Конституції, конституційного ладу. Вони мають в основному конституційну форму вираження; за своїм видом вони в основному є нормами-принципами, нормами-цілями, нормами-дефініціями. Практичну і правову реалізацію цілей конституційного ладу має забезпечувати вся правова система держави, всі галузі права. Засади конституційного ладу покликаня забезпечити системне закріплення концептуальних ідей, визнаних найважливішими для суспільства і держави. За своїми функціями ці норми е найголовнішими для всіх інших правових інститутів. Засади конституційного ладу мають особливу юридичну силу. Це виявляється в обов'язках законодавця дотримуватися вказаних принципів при внесенні змін до тексту Конституції. Конституційний Суд України також повинен виносити свої рішення, виходячи з суті основних принципів, які в будь-якому разі є непорушними. Якщо Конституції України належить перше місце в системі джерел права, то засади конституційного ладу є своєрідною “конституцією для Конституції”. Саме засади конституційного ладу є основним виміром Конституції. Засади конституційного ладу країни відображають прагнення людини і суспільства до щастя, добра, справедливості, свободи, рівності, солідарності, гуманізму, демократії та порядку. В засадах конституційного ладу, як правило, закріплюється суспільний ідеал. Ключове значення має положення про верховенство людини над державою. У засадах конституційного ладу має бути відображений принцип обмеження держави, над якою знаходиться право і народний суверенітет, тобто саме вони мають верховенство. Їх закріплення в Конституції спрямоване на здійснення контролю над державою з метою запобігання сваволі з боку державної влади. Надзвичайно важливим для засад конституційного ладу є їх цілісність. Будучи закріпленими в Конституції, вони стають умовою для тісної внутрішньої єдності і стабільності суспільства. 2. Склад принципів, що становлять засади конституційного ладу України Існуючий конституційний лад України, передбачений Конституцією України, характеризується такими загальними принципами: суверенністю, демократизмом, гуманізмом, реальністю, системністю, науковою обґрунтованістю, історизмом, наступністю, програмним характером, гарантованістю.

При цих засадах, з залзною послдовнстю залишуся, або з заступниками руського народу, або без них» Заява Баденього була пощочиною для тих усх, що привязували до «ново ери» надто рожев над й моральною сатисфакцю для тих, що рятунок для укрансько справи в Галичин бачили тльки в полтиц вльно руки. В тому теж напрям пшов дальший розвиток подй. На черговй сес австрйського парляменту, в березн 1894 р. прийшлося укранським послам витягнути консеквенц з заяви галицького намсника. Одноцлий до тепер «Руський Клюб» роздвовся. Коли посол Наталь Вахнянин в парляментарнй промов примирився з становищем намсника й приняв його поличник, як осторогу перед експанзивнстю народовецько полтики, тод посол Романчук здезавував його з мсця й заявив, що енунцяця Вахнянина не  ан поглядом усх членв «Руського Клюбу» ан думкою укранського загалу. Проти заяви намсника треба як найршучше застерегтися всякому, хто шану волю народу й основи конституцйного устрою. Гдна, хоч може дещо спзнена енунцяця Романчука зустрлася з признанням подавляючо бльшости галицького громадянства

1. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

2. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

3. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

4. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

5. Предмет та методологія інформаційного права України

6. Філософські засади європейської моделі розвитку України
7. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
8. Конституційні засади виконавчої влади України

9. Загальна характеристика конституції України

10. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

11. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

12. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

13. Історія прийняття Конституції України

14. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

15. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

16. Атомна енергетика України і РПС

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

18. Громадянство України

19. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

20. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

21. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

22. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
23. Історія України
24. Історія соборності України

25. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

26. Господарство України періоду утвердження капіталізму

27. Походження людини та її поява на території України

28. Історія держави та права України

29. Культура України в 30-х рока

30. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Економічне районування України

Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

34. Господарське право України

35. Цивільне право України

36. Суверенітет України

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Проект кримінального кодекса України
39. Бюджетна ситема України
40. Державний бюджет України і бюджетне право

41. Сбалансованість бюджета України

42. Фінансова система України

43. Організаційна система управління природокористуванням України

44. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

45. Машинобудування України

46. Бідність в України

47. Вплив російської кризи на економіку України

48. Місце України в глобалізаційних процесах

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Машинобудівний комплекс України

50. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

51. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

52. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

53. Грошовий обіг України

54. Органи внутрішніх справ України
55. Грошові розрахунки в господарському обороті України
56. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

57. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

58. Інформаційна політика України

59. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

60. шпори з цивільного права України

61. Заповідники України

62. Культура та побут населення України

63. Легка промисловість України i транспорт

64. Сільське господарство i харчова промисловість України

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Електроенергетика України

66. Регіональний розвиток харчової промисловості України

67. Зародження партійно-радянської преси України

68. Проблеми золотоносності надр України

69. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

70. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
71. Верховна Рада України в системі органів влади
72. Ґрунти України

73. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

74. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

75. Етикет України та Росії

76. Методики оцінки фінансового стану банків України

77. Національний банк України

78. Національний Банк України

79. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

80. Ринок цінних паперів України

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

81. Страховий ринок України

82. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

83. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

84. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

85. Функції Національного банку України

86. Банківська система України
87. Банківська система України та проблеми її реформування
88. Державний ощадний банк України

89. Негативні фактори, що впливають на населення України

90. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

91. Геоботанічне районування України

92. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

93. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

94. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

95. Сільськогосподарські регіони України

96. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

97. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

98. Організація обліку власного капіталу підприємства України

99. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.