Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Право лісокористування, поняття та види

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Юридичний факультет Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права Право лісокористування, поняття та види. (Курсова робота) Виконала: студентка 306 групи денної форми навчання Бацала М. В. Науковий керівник: к. ю. н. Струтинська Л. В Чернівці-2005 ПЛАН Вступ. . . 3 Розділ 1.Поняття та зміст права лісокористування. .6 Розділ 2.Види лісокористування: . .17 2.1.Правове регулювання заготівлі деревини та заготівлі живиці.18 2.2.Правове забезпечення інших видів лісокористування. .29 Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми дослідження. Уразливість і екологічна нестабільність чарівної зелені та важливого природного багатства України — лісів — постійно при­вертали і привертають увагу фахівців лісової справи та інших приро­дознавчих наук, а також широкого кола громадськості. І не дивно, ад­же ліси завжди були і залишаються одним з головних природних чинників, місцем формування трудової діяльності людини — починаючи з доісторичних часів і донині. Екологічні та економічні супе­речності щодо лісокористування і напрямів його розвитку нерідко зводять до емоційного сприйняття поверхових, іноді розрізнених факторів, без з'ясування їх глибинних причин. Бага­то науковців і політиків вбачають можливість поліпшити екологічну ситуацію на шляху подальшого розширення об'єктів природно-заповід­ного фонду, істотного обмеження або й повного припинення промисло­вого лісокористування в лісах деяких регіонів, не вдаючись до системного аналізу стану справ у галузі, до висвітлення об'єктивних лісівничо-технічних показників, які характеризують стан лісів і зміни, що відбулися в них за минулі десятиріччя і відбуваються сьогодні. Те саме стосується досвіду і показників економічного використання лісових ре­сурсів у сусідніх зарубіжних країнах . Адже намагання увійти до Європейського Співтовариства не можна реалізу­вати лише гаслами. Важливішим є економічне зростання, і в тому чис­лі — в лісовій галузі, з рівнянням на передові досягнення. Актуальність цих проблем обумовлює важливість глибокого і всебічного наукового дослідження широкого кола питань, пов'язаних з правовим регулюванням лісокористування, а особливо таких важливих видів користування лісовими ресурсами як заготівля деревини та живиці, а також інших видів лісокористування. Детальний аналіз та характеристика теперішнього стану лісокористування, розробка пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення набули не лише теоретичного, а практичного значення. Вони необхідні для подальшого поліпшення законодавства, яке регулює діяльність відповідних органів держави по лісокористуванню, покрашення підготовки кадрів для них. У системі права будь-якої держави лісокористування, його законодавче закріплення посідають особливе місце. Це обумовлюється колом тих суспільних відносин, які підлягають упорядкуванню, охороні та розвитку у відповідності з об'єктивними потребами. Ступінь наукової розробки теми. Поняття, проблеми сутності, стану, практичного застосування, удосконалення та перспектив розвитку права лісокористування привертали увагу багатьох вчених-екологів.

Цим питанням присвячено низку дисертацій, навчальних посібників, наукових статей, зокрема: В.Ф. Горбового, В.І. Андрєйцева, А.Бобко, І. Синякевича, Я. Лазаренко, Г.В. Тищенко, О.І. Крассова, Б.В. Єрофієва, В. Завгородньої, В. Непийводи та інших, в яких розкривається поняття, зміст та принципи лісокористування, а також висловлюються рекомендації щодо його вдосконалення та механізму здійснення. Об’єктом дослідження є лісокористування як один з важливих правових інститутів лісового права. Предметом дослідження є суспільні відносини в сфері лісокористування. Методологічною основою курсової роботи стали такі методи наукового пізнання як діалектичний, порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Причому кожен з них в конкретному випадку використовувався не в чистому вигляді, а в поєднанні з іншими. Метою дослідження є визначення на основі аналізу наукової літератури та законодавства, що стосується проблем екологічного права, сутності та особливостей права природокористування. Для досягнення цієї мети в процесі написання курсової роботи ставилися такі основні завдання: Визначити поняття та з'ясувати зміст лісокористування; Розкрити сутність видів лісокористування. Структура курсової роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Поняття та зміст права лісокористування. Право лісокористування в юридичній літературі розглядається як один з важливих правових інститутів лісового права, котрий включає в себе сукупність правових норм , які встановлюють умови і порядок багатоцільового раціонального використання, відтворення і охорони лісів, ведення лісового господарства, права і обов’язки лісокористувачів, виходячи з інтересів суспільства в одержанні деревини, інших лісових ресурсів, використання інших корисних властивостей лісу.1 Цей інститут - один з центральних в екологічному праві, оскільки дає можливість суспільству забезпечувати раціональне використання лісових ресурсів держави. Дана можливість забезпечується шляхом надання ресурсів лісу, які є у власності держави, у користування фізичних та юридичних осіб. В цьому смислі право лісокористування є складовою права природокористування, можна сказати вони співвідносяться як поняття загальне і часткове, у зв’язку з цим їм властиві спільні ознаки. В результаті закріплення природних ресурсів за відповідними суб'єктами у них виникає відповідно до закону сукупність прав та обов'язків, тобто право лісокористування в суб'єктивному значенні. Відповідно право лісокористування в суб'єктивному значенні - це надане фізичним і юридичним особам право володіння і користування, тобто право безпосередньої експлуатації лісових ресурсів з метою отримати певне благо. Суб'єкт, який не має такого права не є лісокористувачем. В юридичній літературі деякі автори в суб'єктивне право лісокористування включають і право володіння, і право управління, і право розпорядження. Дійсно, лісокористувачам належать такі правомочності. Але все це не можна вважати правом користування, бо згадані правомочності мають місце поряд з правом користування.

Таким чином, сукупність усіх перелічених правомочностей у лісокористувачів не можна називати правом користування. Виходячи із загальноприйнятих у праві понять і термінології, під суб'єктивним правом природокористування слід розуміти забезпечену законом можливість безпосередньої експлуатації природного об'єкта з метою одержання певних благ.2 Для усунення термінологічної плутанини доцільно всю сукупність правомочностей, що належать конкретному лісокористувачу і покладених на нього обов'язків іменувати не «правом лісокористування», яке повинно застосовуватись лише для позначення відповідної сукупності норм, тобто для позначення об'єктивного, а не суб'єктивного права, а лісокористуванням. Останнє доцільно іменувати правомочністю, як право безпосередньої експлуатації об'єкта. Слід відрізняти фактичне користування і право користування, яке являє собою фактичне користування на законних підставах і в порядку, які визначаються екологічним правом. Право лісокористування є єдинию юридичною підставою, за якою окремі установи, підприємства, організації та громадяни можуть володіти та користуватися багатствами лісу. Право лісокористування є похідним від права державної власності на природні ресурси та об'єкти природи.3 Відповідно до ст.6 Лісового кодексу України усі ліси є власністю держави. Право лісокористування багатогранне. По-перше, воно зв'язує користувачів з державою в особі тих органів державного управління, які відводять відповідні ділянки лісу та здійснюють нагляд. По-друге, це право пов'язує суб'єкта права лісокористування зі всіма існуючими підприємствами, установами , організаціями, а також громадянами, тобто будь-якими суб’єктами права. На основі вказаного права лісокористувач може вимагати від інших осіб утримуватись від незаконних дій, що порушують його володіння та користування, а всі особи повинні слідувати цим вимогам. По-третє, право лісокористування породжує юридичний зв’язок між суб’єктом цього права та сусідніми лісокористувачами. Цей юридичний зв’язок заключається в праві лісокористувача вимагати від сусідів такого користування відповідною ділянкою або об’єктом, яке не заважало б йому самому в здійсненні його права лісокористування і не погіршило б стану ділянки або об’єкта, що знаходиться в його користуванні. Право лісокористування має цільовий характер. Держава надає окремим лісокористувачам конкретні ділянки лісу, об’єкти лісокористування для визначених цілей, які в обов’язковому порядку фіксуються в дозволах на право користування. Надання праву лісокористування цільового характеру має важливе значення. Воно дає державі можливість планувати експлуатацію природних ресурсів і тим самим забезпечувати найбільш ефективне їх використання в інтересах суспільства. Використання наданих об’єктів не за призначенням розглядається не тільки як вихід за межі права лісокористування, але і як порушення права державної власності на них. В ряду випадків це порушення тягне за собою вилучення у лісокористувача відповідної ділянки або об’єкта, а відповідно, і припинення права лісокористування по відношенню до них.

Я решаю разыграть "белокурого Ханса". Моим сообщником становится Ханс Адалберт фон Шлетов, большой специалист по розыгрышам в актерском кругу. Ему сразу же кое-что приходит в голову: змея живет у укротительницы в гримерной, у нее уже нет ядовитых зубов, но она устрашающе длинная и отдыхать предпочитает на кушетке. И Шлетов устраивает следующее: моя костюмерша передает Алберсу, что испанка "дает ему свидание". Ханс в восторге. Он деликатно стучит в дверь, входит, оглядывается и поражается: ведь ему рассказывали, что испанка держится весьма строгих правил. И что же видят его голубые глаза? Сеньорита уже лежит на кушетке... Правда, фигурка и лицо укрыты покрывалом, однако видны черные, источающие призывный аромат волосы, они-то и позволяют довообразить остальное. Ханс тихо подкрадывается к кушетке, осторожно приподнимает покрывало и собирается страстным поцелуем привести испанку в соответствующее настроение. И в ужасе отшатывается: обворожительно пахнущие волосы оказываются париком, а под покрывалом шипит и извивается готовая к броску змея

1. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

2. Поняття сущність та ознаки держави

3. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

4. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

5. Поняття, функції та система трудового права України

6. Види, параметри та принцип роботи антен
7. Види, причини та симптоми менопауз
8. Поняття організації та її ознаки

9. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

10. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

11. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

12. Трудовое право: понятие и виды переводов

13. Нормы права. Виды и причины правонарушений

14. Юридические факты в административном праве. Виды контроля органов исполнительной власти

15. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

16. Метацінності та ідеали соціальної роботи

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

18. Поняття, види та принципи страхування

19. Поняття права природокористування та його види

20. Поняття та види адміністративного примусу

21. Поняття та види слідів у трасології

22. Поняття, види та форми договорів
23. Види попиту. Поняття товару та його суть
24. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

25. Поняття і види правових норм

26. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

27. Поняття і види господарських об’єднань

28. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

29. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

30. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

31. Поняття, форма та функції Конституції України

32. Поняття та форми державного устрою2

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Поняття та структура світового ринку

34. Суть та види відтворення

35. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

36. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

37. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

38. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності
39. Види ксерофітів природної та штучної флори
40. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

41. Підряд та його види

42. Покарання та його види

43. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

44. Поняття національного доходу та його використання

45. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

46. Поняття та ознаки вбивства

47. Поняття та особливості бюджетного контролю

48. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Поняття та склад злочину

50. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

51. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

52. Право водокористування та його види

53. Принципи та види попередження злочинності

54. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
55. Винахід та корисна модель: поняття, патентування
56. Види державної служби та їх вдмінності

57. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

58. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

59. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

60. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

61. Норма та патологія системи виділення

62. Види та причини порушень розвитку дітей

63. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

64. Поняття та сутність ефективності управління

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

66. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

67. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

68. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

69. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

70. Умовивід та його види
71. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД
72. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

73. Поняття та специфіка філософських категорій

74. Еволюція грошових систем та види грошей

75. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

76. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

77. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

78. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

79. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

80. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

81. Ринкова конкуренція: значення та види

82. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

83. Головні поняття етики та естетики

84. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

85. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

86. Виды налогов в Российской Федерации
87. Налоговая система государства, налоги и их виды
88. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

89. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

90. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

91. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

92. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

93. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

94. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

95. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

96. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

97. Обязательства: понятия и виды

98. Виды и стадии гражданского судопроизводства

99. Виды налогов за рубежом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.