Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство охорони здоров'я України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика УБОГОВ Сергій Геннадійович УДК 615.1.003.1-082:355:614.2:338.45 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань &quo ;Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки&quo ; є створення та впровадження раціональної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах єдиного військово-медичного простору. Виконати це завдання неможливо без застосування сучасних організаційно-економічних методів, спрямованих на наукове обґрунтування оптимізуючих рішень. В останні десять років в Україні, в тому числі у фармацевтичній галузі, набула розвитку наукова дисципліна &quo ;логістика&quo ;, яка має в своєму арсеналі цілий комплекс методів та засобів вивчення господарсько-економічних систем на предмет їх оптимізації. Питанням науково-методичного обґрунтування застосування логістичних досліджень з метою підвищення ефективності управління фармацевтичними підприємствами присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як Б.П. Громовик, В.В. Трохимчук, З.М. Мнушко, О.В. Посилкіна, С.А. Куценко, Р.В. Сагайдак, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, А.В. Бурсаков та ін. Проте, у фаховій літературі відсутні повідомлення про проведення комплексних логістичних досліджень системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Є ряд робіт А.Г. Голуба, Н.І. Хомутецької (2004-2007 рр.), присвячених обґрунтуванню теоретичних основ функціонування військово-фармацевтичної логістичної системи, визначенню підходів до оптимізації роботи військово-медичних складів. Відсутність системного науково-методичного обґрунтування застосування комплексних логістичних досліджень з метою оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців, а також завдання військово-медичної служби щодо створення високоефективної та економічно доцільної системи постачання Збройних Сил України лікарськими засобами (ЛЗ) в умовах єдиного військово-медичного простору, зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її завдання та зміст. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Української військово-медичної академії та проблемної комісії &quo ;Фармація&quo ; АМН та МОЗ України (протокол № 49 від 19.12.2007 р.) і є складовою частиною науково-дослідної теми: &quo ;Оптимізація інформаційного забезпечення управління військовим медичним складом&quo ; (номер державної реєстрації 0104U003012). Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: -провести аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні; -обґрунтувати методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців; -обґрунтувати підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців; -розробити методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців; -побудувати моделі та визначити напрямки удосконалення логістичних потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців (на прикладі військово-медичного складу); -розробити методичні підходи до проектування розподільної підсистеми системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Об'єктом дослідження є система медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності Збройних Сил України. Предметом дослідження є матеріальний та інформаційний потоки, витрати, розподільна підсистема в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Методи дослідження. При проведенні досліджень використані такі методи: спостереження, порівняння - для постановки проблеми та визначення об'єкту дослідження; системно-оглядовий, бібліографічний, історичний - для аналізу застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні; системного аналізу - для розробки програми та вибору методів дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців; потоково-процесний - для опису матеріального та інформаційного потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; моделювання (графічне, функціональне, операційне) - для структурного аналізу потокових процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; функціонально-вартісного аналізу, визначення трудових витрат - для аналізу витрат в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; метод аналізу товарного асортименту за ознакою вкладу в загальний товарообіг (АВС-аналіз) - для обґрунтування асортименту лікарських засобів, які будуть постачатися через розподільну підсистему в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; математичний, Парето - для проектування технологічних зон зберігання та розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що включає проведення їх параметричного, структурного, функціонального аналізів та оптимізації. Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання. Визначено методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах &quo ;як є&quo ; та &quo ;як буде&quo ;. Розроблені методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу в умовах військово-медичної служби.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в розробці методичних і практичних рекомендацій з проведення логістичних досліджень та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Матеріали дисертаційної роботи були використані при підготовці 2 керівних документів медичної служби Міністерства оборони України (&quo ;Методичні вказівки з обліку медичного майна на медичних складах та депо&quo ;, &quo ;Керівництво по роботі баз зберігання медичної техніки і майна, центрів формування непорушних запасів медичного майна та медичних складів&quo ;). За результатами досліджень розроблені та впроваджені у практичну діяльність органів управління і закладів військово-медичної служби та в навчальний процес такі матеріали: -навчальний посібник &quo ;Історія військово-фармацевтичної логістики&quo ; (2007), розроблений у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначений для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, рекомендований Вченою радою Української військово-медичної академії (протокол № 108 від &quo ;14&quo ; липня 2007 р). Матеріали посібника використовуються в навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07р.); - методика логістичного аналізу лікарських засобів для потреб військово-медичної служби (2007), розроблена у співавторстві з В.В. Трохимчуком, В.С. Гульпою, Т.М. Будніковою, О.П. Шматенком, використовується в роботі відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України (акт впровадження від 01.10.07 р.), відділу медичного постачання Головного військового клінічного ордена Червоної зірки госпіталю Міністерства оборони України (акт впровадження від 14.12.07 р.), відділу медичного постачання Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (акт впровадження від 01.12.07 р.), навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.1

Итак, построение национального государства в России – единственная возможность выжить для неё и, более того, дать пример выживания для всего мира в условиях надвигающегося ресурсно-экологического кризиса. На этом мы закончим изложение естественно-научных основ концепции истории развития технологий и эволюции структур управления и продолжим наше повествование дальше. 4. Лимитирующие факторы развития и их преодоление в процессе производства. Путь земледельца и путь скотовода Теперь посмотрим ещё раз на производство как на процесс жизнеобеспечения. Допустим, мы научились измерять, причём в неких общих единицах, трудовые ресурсы, возобновимые ресурсы, невозобновимые ресурсы, количество орудий, количество знаний. Мы сейчас отвлечёмся от того, что такая задача чрезвычайно трудна и составляет, возможно, предмет отдельной научно-исследовательской программы. Итак, допустим, что эта задача решена. В чём же тогда будет состоять оптимизация процесса производства? В получении возможно большего количества продукции при фиксированных затратах всех видов ресурсов

1. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

2. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

3. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

4. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

5. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

6. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності
7. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва
8. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

9. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

10. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

11. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

12. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

13. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

14. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

15. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

16. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

17. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

18. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

19. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

20. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

21. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

22. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю
23. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті
24. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

25. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

26. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

27. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

28. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

29. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

30. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

31. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

32. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

33. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

34. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

35. Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

36. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

37. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

38. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"
39. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)
40. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

41. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

42. Производство по делам об административных правонарушениях

43. Производство по делам об административных правонарушениях

44. Общие положения об обязательствах и договорах

45. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

46. Договор об оказании образовательных услуг

47. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

48. Понятие и содержание основ конституционного строя РФ

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Договор подряда и договор об организации перевозок

50. Концепция разделения властей

51. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

52. Концепция устойчивого развития

53. Дом и кров в славянофильской концепции

54. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера
55. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие
56. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

57. П.Я. Чаадаев Философская концепция

58. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

59. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

60. Все об Internet

61. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

62. Понятие об алгоритмах

63. Все об антигенах

64. Медикаментозное лечение гипертонической болезни

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

66. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

67. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

68. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

69. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

70. Политическая концепция в учении Джона Локка
71. Макс Вебер и его социологическая концепция
72. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

73. Исследование религиоведческой концепции Фрейда - психоаналитического метода в целом

74. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

75. Концепция Вирджинии Сатир в рамках семейной психотерапии

76. Я-концепция

77. Шпора по Концепциям современного естествознания

78. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

79. Древнегреческие философы об обществе и общественном развитии

80. Социология - наука об обществе

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма

82. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

83. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

84. Концепция здорового образа жизни

85. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

86. Учение об идеях Платона и его оценка Аристотелем
87. Неофрейдистские концепции
88. Учение Платона об идеальном государстве

89. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

90. Фридрих Ницше и его концепция сверхчеловека

91. Ницше и его концепция сверхчеловека

92. Аристотель об этике

93. Концепция научных революций Т.Куна

94. Концепция самоорганизации (синергетика)

95. Концепции современного естествознания

96. Концепции современного естествознания

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

97. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

98. Циклическая концепция цивилизации в философии А. Тойнби

99. Концепции современного естествознания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.