Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ 1.1.Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом 1.2.Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ НА ПОЗАБАЛНСОВИХ РАХУНКАХ 2.1. Значення позабалансового обліку і його місце в системі економічної інформації. Об’єкти позабалансового обліку 2.2. Класифікація позабалансових рахунків. Облік на позабалансових рахунках ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Додаток А ВСТУП Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності. Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, необхідною внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності. Облік операцій поза балансом – окрема складна категоря бухгалтерського обліку, яка потребує іще більщ уваги бухгалтера і його обізнаності в класифікації об’єктів бухгалтерського обліку, особливостях проведень тощо. Дана робота присвячена характеристиці принципів побудови обліку операцій та фактів поза балансом в Україні. Мета роботи – дослідження особливостей обліку операцій та фактів поза балансом та визначення відмінностей від інших видів обліку. Структура роботи така, що складається з двох основних розділів: перший – теоретичний – характеризує основні принципи обліку операцій та фактів поза балансом; другий – теоретичний – покликаний охарактеризувати методологічні особливості побудови обліку операцій та фактів поза балансом на основні українського законодавства та реалій бухгалтерського обліку в Україні. Особливу увагу приділено позабалансовим операціям банку, адже саме банки більшість операцій здійснюють поза балансом, отже, є неабияким прикладом. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ТА ФАКТІВ Принципи бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом Принцип бухгалтерського обліку операцій та фактів поза балансом – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Бухгалтерський облік та фінансова звітність операцій та фактів поза балансом ґрунтуються на таких основних принципах (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Принципи бухгалтерського обліку Принцип Опис Обачність застосування в бухгалтерському обліку операцій та фактів поза балансом методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства Повне висвітлення фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі Автономність кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства Послідовність постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності Безперервність оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі Нарахування та відповідність доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів Превалювання сутності над формою операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми Історична (фактична) собівартість пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання Єдиний грошовий вимірник вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці Періодичність можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності Таким чином, можна зауважити, що бухгалтерський облік операцій та фактів поза балансом здійснюється майже за тими самими принципами, що й інші види бухгалтерського обліку, але з більшою деталізацією. Це виникає внаслідок того, що на підприємстві, як правило, операції та факти поза балансом є вельми спірними, тому потребують великої деталізації, а в банках, де ці операції найчастіші, необхідна велика ступінь деталізації для унеможливлення помилки господарської операції. Вимоги до оформлення фінансової звітності операцій поза балансом Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти операцій та фактів поза балансом містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: - існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; - оцінка статті може бути достовірно визначена. До фінансової звітності операцій та фактів поза балансом включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. У рядках форм фінансової звітності операцій та фактів поза балансом, які не мають показників, ставиться прочерк. Звітним періодом для складання фінансової звітності операцій та фактів поза балансом є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності операцій та фактів поза балансом. Інформація, яка надається у фінансових звітах операцій та фактів поза балансом, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.Фінансова звітність операцій та фактів поза балансом повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти різних підприємств.Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 1213 Принципи підготовки фінансової звітності операцій та фактів поза балансом.Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів (табл. 1.2). Таблиця 1.2 Принципи формування фінансової звітності підприємства Принцип Опис автономності підприємства кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства безперервності діяльності передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі періодичності припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності історичної (фактичної) собівартості визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі послідовності передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

Клаузевиц сам смягчил свой принцип "неограниченного применения силы" признанием того факта, что политическая цель как первоначальный повод к войне должна быть мерой как при определении цели, которая ставится перед вооруженными силами, так и при определении усилий, которые нужно приложить Еще более многозначительной является его мысль, что стремление к логической крайности привело бы к тому, что средства потеряли бы всякую связь с конечной целью и в большинстве случаев при приложении максимальных усилий достижение цели стало бы невозможным под давлением внутренних противодействующих сил. Классический труд Клаузевица "О войне" был результатом двенадцатилетних напряженных размышлений. Если бы автор мог посвятить еще больше времени размышлениям о войне, он, возможно, пришел бы к более логичным и четким выводам. По мере изучения вопроса его мысли становились иными, более глубокими. К сожалению, смерть от холеры в 1830 г. не дала ему возможности закончить свою работу. Труд Клаузевица был опубликован женой только после его смерги

1. Діюча практика обліку операцій з векселями

2. Автоматизована система обліку праці та зарплати

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

6. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
7. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
8. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

9. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

10. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

11. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

12. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

13. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

14. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

15. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

16. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

20. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

21. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
24. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

25. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

26. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

27. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

28. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

29. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

30. Облік операцій дарування

31. Облік операцій основних господарських процесів

32. Облік праці та її оплати

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

33. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

37. Організація обліку

38. Організація обліку власного капіталу підприємства України
39. Організація обліку запасів на підприємствах
40. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

41. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

42. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

43. Організація управлінського обліку

44. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

45. Основи організації бухгалтерського обліку

46. Рахунки бухгалтерського обліку

47. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

48. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

49. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

50. Сучасні моделі управлінського обліку

51. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

52. Українська школа бухгалтерського обліку

53. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

54. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів
55. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
56. Автоматизація процесу обліку

57. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

58. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

59. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

60. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

61. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

62. Аналіз обліку платників податків в Україні

63. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

64. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

65. Організація бухгалтерського обліку

66. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

67. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

68. Литература - Топографическая анатомия (общие принципы паллиативных операций на

69. Побудова та розкрій жіночої сукні

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
72. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

73. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

74. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

75. Поняття, види та принципи страхування

76. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

77. Сущность и принципы арбитражных операций

78. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

79. Валютні операції банку та валютні ризики

80. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Виробничі запаси - облік та аналіз

82. Гудвіл та його облік

83. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

84. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

85. Облік готової продукції та її реалізації

86. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
87. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників
88. Облік основних засобів та руху грошових коштів

89. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

90. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

91. Облік та аудит

92. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

93. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

94. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

95. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

96. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

97. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

98. Принципи розробки та оцінки державної політики України

99. Суть та принципи соціальної держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.