Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ сторінок 45, рисунків 1, таблиць 3, джерел 24, додатків 12 Ключові слова: планування виробництва, показники фінансового стану, фінансова звітність, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства, маркетинговий аналіз, рентабельність, ліквідність, маркетинг Об’єкт практики: МПП «Монтажник». Мета роботи: проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства та аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства, визначити важливі напрямки підвищення використання фінансових ресурсів, та надання пропозицій щодо поліпшення роботи маркетингу. Проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, зазначено важливі напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, надано пропозиції щодо поліпшення роботи відділу маркетингу. В процесі практики були використані: офісне програмне забезпечення Microsof Excel, Microsof Pai , Microsof Word. ЗМІСТ ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА МПП «МОНТАЖНИК» 2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ СЛУЖБОЮ ПІДПРИЄМСТВА 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩО ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУПМаркетинг - комплексна система організації виробництва, збуту продукції та надання послуг, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі досліджень і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення якості послуг, вивчення споживачів, конкурентів і конкуренції, за забезпечення цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і рекламі, організації технічного сервісу і розширення асортименту що представляються послуг. Маркетинг як породження ринкової економіки є в певному сенсі філософією виробництва і надання послуг, повністю підпорядкованої умов і вимог ринку, що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектру економічних політичних, науково-технічних і соціальних факторів. Об'єктом дослідження є МПП «Монтажник» метою діяльності якого є отримання прибутку і задоволення за його рахунок економічних і соціальних потреб. Предметом господарської діяльності суб'єкта господарювання є виконання будівельних робіт для чого підприємство здійснює наступні види діяльності: укладання труб, розкладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб, фарбування раніше пофарбованих поверхонь, фарбування стін, кладка плитки. Метою економіко-маркетингової практики є проведення аналізу підприємства за на наступними показниками: фінансовий стан, та стан маркетингової діяльності підприємства. Виходячи з поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: ознайомитись із загальною характеристикою МПП «Монтажник; розглянути структуру маркетингової служби підприємства, її цілі, завдання та роль у виробничо-збутовому процесі підприємства; проаналізувати розрахунки фінансовий стан підприємства; проаналізувати товарний асортимент та мікросередовище підприємства, дати оцінку конкурентного середовища підприємства; розробити пропозиції щодо удосконалення відділу маркетингу.

Аналітичний період складає 3 роки, а саме 2006-2008 рр. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА МПП «МОНТАЖНИК»Мале приватне підприємство &quo ;Монтажник&quo ; було створено 1990 року. Підприємство створено з метою: виконання ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт; випуску будівельних матеріалів і товарів народного споживання; посередницької діяльності; торгово-закупівельних операцій; організації серії магазинів роздрібної, оптової, виїзної торгівлі, обслуговування і ремонту автомобілів, транспортних послуг. МПП &quo ;Монтажник&quo ; орієнтується на споживчий ринок робіт і послуг, на основі повного господарського розрахунку забезпечує самооплатність і фінансування витрат на удосконалення виробництва, спеціальний розвиток і матеріальне стимулювання працівників, цілком відповідає за результати своєї виробничої та господарської діяльності, за виконання зобов'язань перед партнерами, споживачами, бюджетом, банком, трудовим колективом, відповідно до діючого законодавства. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з кон'юнктури ринку, розпоряджається продукцією, що випускається, прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Прибуток, отриманий підприємством у результаті його господарської діяльності, підлягає оподатковуванню згідно з законодавством і після виплати податків, інших обов'язкових платежів, відсотків за кредит, штрафів і санкцій використовується для створення фондів підприємства. Для досягнення цілей діяльності МПП “Монтажник”: має право від свого імені укладати угоди (договори, контракти), здобувати майнові й особисті немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству; має право самостійного ведення експортних і імпортних операцій на зовнішньому ринку, необхідних для його господарської діяльності у встановленому законом порядку; має право робити угоди у вільно конвертованій валюті на внутрішньому ринку, брати участь у валютних аукціонах; може здобувати і представляти права на володіння і використання охоронних документів, технологій, і іншої технічної інформації; самостійно витрачати свої кошти, зараховані на його розрахунковий і валютний рахунки в банках; має право користуватися кредитами в іноземній і національній валюті у державних, комерційних або акціонерних банках, а також у формі облігаційних позик, на умовах, обумовлених законодавством; має право на добровільній основі вступати в об'єднання з іншими державними й іншими підприємствами і організаціями в країні і за рубежем, виступати засновником і бути учасником асоціацій, акціонерних і інших суспільств на території країни і за рубежем; має право брати участь у створенні і діяльності на території своєї і закордонної країни спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій за участю іноземних юридичних осіб і громадян; має право здійснювати випуск акцій і інших цінних паперів відповідно до діючого законодавства. Структура МПП «Монтажник» представлена сукупністю відділів, взаємопов’язаних і взаємодіючих для нормального функціонування підприємства.

Засновник є директором малого приватного підприємства. Директор діє на принципах єдиноначальності, керує всією діяльністю й організує роботу підприємства. Директор підприємства без доручення від імені малого підприємства представляє його у відносинах з різними підприємствами і державними органами, розпоряджається майном підприємства, укладає угоди, у тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банку розрахунковий і інший рахунки, вносить зміни і доповнення в статут, затверджує і змінює штатний розклад. У межах компетенції директор видає укази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників підприємства. При необхідності підприємство може залучати виконавців для виконання робіт із трудових угод. Відділ маркетингу МПП «Монтажник» є самостійним структурним підрозділом підприємства, завданнями якого є: аналіз місця підприємства на ринку, його фінансово-господарської діяльності й ефективності управління підприємством; розробка маркетингової стратегії; виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем підприємства і розробка оптимальних засобів їхнього рішення; розробка стратегії розвитку підприємства; дослідження існуючих мереж збуту і систем постачання; аналіз споживчих властивостей послуг, які надаються, і вимог покупців; організація реклами і стимулювання збуту. Начальник відділу маркетингу займається розробкою стратегічних і детальних планів підприємства в усіх напрямках маркетингової діяльності. Менеджер - маркетолог займається плануванням і проведенням маркетингових кампаній підприємства. Фахівець з маркетингових досліджень забезпечує проведення маркетингових досліджень, необхідних для рішення оперативних і стратегічних завдань підприємства. До основних функцій відділу маркетингу МПП «Монтажник» належать: організація процесу маркетингових досліджень; складання за результатами маркетингових досліджень прогнозів розвитку ринку; пошук і систематизація інформації про основні характеристики ринку послуг, ціни на будівельні послуги, географічний розподіл послуг тощо; збір інформації про конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін конкурентів за якістю послуг, ціновою політикою; збутом, формами здійснення розрахунків; розробка пропозицій щодо ефективного розподілу і використання всіх ресурсів - матеріальних, фінансових, трудових, землі і технологій; розробка стратегії поводження підприємства на ринку послуг; проведення економічного аналізу асортименту будівельних послуг, підготовка пропозицій по оптимізації асортименту; визначення потреб споживачів у послугах, що надає підприємство, виявлення потреби споживачів у нових видах послуг; координація діяльності всіх функціональних підрозділів щодо збору та аналізу комерційно-економічної інформації, створення банку даних щодо маркетингу послуг підприємства; підготовка пропозицій щодо формування фірмового стилю підприємства тощо. Як і інші підприємства МПП «Монтажник» має ряд витрат: придбання товарно-матеріальних цінностей; плата за послуги субпідрядників (наймання робітників інших підприємств для виконання отриманого замовлення); плата за розрахунково-касове обслуговування (оплата за користування розрахунковим рахунком); оплата праці; відрахування із заробітної плати (у пенсійний фонд, фонд безробіття, на соціальне страхування по тимчасовій утраті працездатності, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й ін.)

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

4. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

5. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
7. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
8. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

9. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

10. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

11. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

12. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

13. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

14. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

15. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

16. Оцінка фінансового стану підприємства

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

17. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

18. Фінансовий стан підприємства

19. Аналіз ліквідності підприємства

20. Покращення фінансового стану підприємства

21. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

22. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
23. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
24. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

25. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

26. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

27. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

28. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

29. Попередній фінансовий аналіз підприємства

30. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

31. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

32. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

34. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

35. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

36. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

37. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

38. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
39. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
40. Фінансова санація та банкрутство підприємства

41. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

42. Аналіз діяльності підприємства

43. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

44. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

45. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

46. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

47. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

49. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

50. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

51. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

52. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

53. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

54. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
55. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
56. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

57. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Аналіз та аудит фінансового стану

60. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

61. Аналіз програмного забезпечення підприємства

62. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

63. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

64. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

66. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

67. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

68. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

69. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

70. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
71. SWOТ-аналіз підприємства
72. Безпека діяльності підприємства

73. Організація діяльності підприємства

74. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

75. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

76. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

77. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

78. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

79. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

80. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

81. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

82. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

83. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

84. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

85. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

86. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
87. Управління фінансовою санацією підприємства
88. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

89. Фінансовий механізм підприємства

90. Аналіз активів підприємства

91. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

92. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

93. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

94. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

95. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

96. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

98. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

99. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.