Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

План контрольноп роботиВступ 2 1. Ефективність управлінської діяльності i шляхи пп формування .3 1.1. Вимоги до сучасного управлінця 3 1.2. Розподіл праці менеджерів .6 1.3. Категорії ефективності та продуктивності праці .7 Заключеня .10 Список використаноп лiтератури .11 Вступ Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товрано- грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкуретноздатність та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової екноміки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства. Оцінка управлінського персонала - це невід'ємна та одна з найважливіших частин в структурі управління роботою управлінського персоналу. Вона представляє собою певну систему, яка має досить складну структуру та дозволяє виконувати регулятивну функцію по відношенню до діяльності управлінських працівників та керівників, що оцінюються. 1. Ефективність управлінської діяльності i шляхи пп формування 1.1. Вимоги до сучасного управлінця. Управління підприємством – процес, в основі якого лежить вплив на колектив підприємство та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на кожному підприємстві та організації виконують управлінські кадри. А отже, ефективний процес управління на підприємстві обумовлює результативність діяльності всього підприємства. Але процес управління виконують люди, а отже ефективність процесу управліня залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства, яка в свою чергу складається з ефективності діяльності окремих груп працівників та груп працівників різного рівня освіти, кваліфікації, тощо. Менеджмент організації, що працює в умовах ринку, висуває високі вимоги до управлінського пресоналу.

Сучасний управлінець – це людина, яка володіє як загальними основами науки управління, так і специфічними знаннями та вміннями в області стратегії управління, інновацій, маркетингу, управління персоналом та виробництвом. Для того, щоб виконувати свої складні функції, менеджери повинні мати специфічні знання та обладати здатністю використовувати їх у повсякденній роботі по управлінню підприємством. Вимоги до їх професійної компетенції можна умовно розділити на дві групи. Першу складають знання та вміння (мистецтво) виконувати професійну роботу в такій спеціальності як менеджмент. Вони складаються з: - вміння обгрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких характерні висока динамічність та невизначеність; - високу інформованість - “інформація – це знання” - з питань розвитку галузі, в якій працює підприємство: стан досліджень, техніки, технології, конкуренція, динаміка попиту та продукцію, тощо; - знайомство з досвідом менеджменту на інших підприємствах та в інших галузях; - здатність управляти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу підприємства, володіти засобами підвищення ефективності управління; - вміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та зв’язку; - вміння відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів виробничої господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних та трудових затратах; - наявність спеціальних знань в галузі організації та управління виробництвом (теоретичних основ, передових сучасних методів та форм, рекомендацій сучасної вітчизняної та закордонної науки управління), а також вміння використовувати їх у своїй практичній діяльності; - вміння раціонально підбирати та розташовувати кадри; - вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань; - здатність та вміння підтримувати дисціпліну та відстоювати інтереси справи; - вміння доцільно планувати роботу апарату управління; - розподіляти права, повноваження та відповідальність серед підлеглих; - координувати діяльність всіх служб та підрозділів як єдиної системи управління організацією; - вміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєдувати у ній основні принципи управління, використовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні та ефективні методи та стиль роботи; - вміння проявляти високу вимогливість до себе та підлеглих; - конкретність та чіткість у вирішенні оперативних питань та повсякденних справ; - враховувати та контролювати результати своєї дільності та роботи колективу; - стимулювати працівників брати на себе відповідальність у виконання своїх рішень. Ці та багато інших знань та вмінь набуваються в процесі вивчення управлінської науки, її законів, принципів, методів, засобів роботи з інформацією. Менеджер, який працює професійно, обов’язково використовує ті досягнення науки в галузі процесів, методів, форм управлінської діяльності, які підвищують ефективність господарювання. Друга група вимог до професійної компетенції менеджерів пов’язана зі здатністю працювати з людьми та управляти собою. В процесі виконання своїх функцій менеджери вступають у взаємодію з широким колом осіб – колегами, підлеглими, керівниками , вищіми адміністраторами, акціонерами, постачальниками, тощо.

Щоб працювати з людьми, що настільки відрізняються одне від одного, менеджер повинні мати багато специфічних особистих якостей, які підсилюють довіру та повагу з боку тих, з ким вони вступають в контакт. Це, насамперед: - високе почуття обов’язку та відданості справі; - чесність у відносинах з людьми та довіра до партнерів; - поважливе відношення та піклування про людей, не зважаючи на їх положення в ієрархії підприємства; - здатність швидко востанавлювати свої фізичні та душеві сили та критично оцінювати свою діяльність. В роботі ряда організацій методичні матеріали містять у собі перелік таких якостей управлінських працівників, як: чесність, справедливість, вміння працівника налагодити доброзичливі стосунки з підлеглими, витриманість й тактовність при будь-яких обставинах, цілеспрямованість, рішучість у прийнятті управлінських рішень, а також наполеглевість, енергійність в їх реалізації, вміння відстоювати свої погляди, самокритичність при оцінюванні своїх дій та вчинків, вміння вислуховувати поради, правильне сприйняття критики та вміння робити висновки, вміння дотримуватись свого слова та не обіцяти того, чого не зможеш виконати, вміння використовувати свої права та повноваження, в особливості у випадках застосування адміністративного та організаційного впливу, а також вміння особистим прикладом та поведінкою у повсякденному житті позитивно впливати та підлеглих. Знання та розуміння законодавства є одним з першочергових питань у багатьох сферах управління. Це відноситься також й до оцінки ефективності діяльності персоналу, що повинна проводитись виключно у відвовідності до чинного законодавства України. Всі ці та багато інших якості та вимоги до управлінців обумовлюють стиль роботи управлінця, організацію виробничого процесу, а одже є важиливими факторами ефективності та продуктивності діяльності всього підприємства. 1.2. Розподіл праці менеджерів. Іншим важливим фактором підвищення ефективності та результативності менеджмента є розподіл праці менеджерів, тобто спеціалізація управлінських працівників на виконання певних видів діяльності (функцій), розмежування їх повноважень, прав та сфер відповідальності. Відповідно до цього в організаціях виділяють наступні види розподілу праці менеджерів: функціональний, структурний, технологічний, професіонально-кваліфікаційний. Функціональний розподіл праці базується на формуванні груп управлінців, що виконують однакові функції менеджменту: планування, організація, контроль, тощо. Відповідно до цього одні працівникі апарату управління спеціалізуються на роботах по плануванню, інши направляють свої зусилля та організацію робот по виконанню планів, треті є спеціалістми по контролю, вимірюванню результатів та оцінці праці, тощо. Структурний роздподіл менеджерів будується виходячи з таких характеристик об’єкта управління, як організаційна структура, масштаби, сфери діяльності, галузева чи теріторіальна специфіка. Через наявність великої кількості факторів, що впливають на структурий розподіл праці, він буде специфіним для кожної окремої організації. Однак, можна виділити деякі спільні риси спеціалізації, які насамперед, відносяться до вертикального та горизонтального розподілу праці менеджерів: Вертикальний розподіл побудований на трьох рівнях управління: нижчим, середнім та вищим рівнях.

Тим стотншою видаться нам можливсть знайти певну провдну нитку в контекст всього зеровського доробку, ланку, що пов'язу рзн в тематичному  жанровому план частини цього творчого свту». Для Михайла Москаленка таким об'днувальним трансцендентним шифром зеровсько дяльност бачиться потреба створення сакрального тексту, що мав би упритомнити дентичнсть укрансько нац та зафксувати визначальн риси, котр просвчують в нституцях УНРвсько державност, у графц Нарбута, мелодиц Леонтовича  в адекватному переклад «Енеди» Вергля укранською мовою. Моделювання деального типу простежуться  в лтературознавчих працях Зерова, зокрема, у передмов «Франко-поет» та в критично-бографчному нарис «Леся Укранка». Вдповдаючи на питання, щЈ явля собою «цлий творець», автор вдаться до феноменолог функцй жанру  стилю, найбльш властивих для вищезгаданих письменникв, прискпливо розбира способи версифкац, культурно-деологчн контексти, вплив хвороби на письмо тощо. Подеколи складаться враження, що вн проекту життвий  творчий шлях попередникв на власну ситуацю, добре розумючи зумовленсть сучасно лтературно епохи довгими триваннями визначальних для рецепц схильностей та передсудв

1. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

2. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

3. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

4. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

5. Інтегральна ефективність діяльності

6. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
7. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності
8. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

9. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

10. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

11. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

12. Шляхи формування правової держави в Україні

13. Економічна ефективність виробництва

14. Економічна ефективність виробництва соняшника

15. Економічна ефективність рослинництва

16. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

18. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

19. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

20. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

21. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

22. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
23. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
24. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

25. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

26. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

27. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

28. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

29. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

30. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

31. Ефективність праці

32. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

34. Эфективність управління підприємством

35. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

36. Шляхи формування потенціального словника в школі

37. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

38. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування
39. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
40. Економічна ефективність туризму

41. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

42. Ефективність заходів по покращенню якості води

43. Економічна ефективність організації виробництва пальто

44. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

45. Ефективність використання ресурсів підприємства

46. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

47. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

48. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

49. Продуктивність і ефективність праці

50. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

51. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

52. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

53. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

54. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи
55. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
56. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

57. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

58. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

59. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

60. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

61. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

62. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

63. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

64. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

66. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

67. Формування і становлення української юридичної термінології

68. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

69. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

70. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість
71. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
72. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

73. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

74. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

75. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

76. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

77. Ефективне управління виробництвом

78. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

79. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

80. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

82. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

83. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

84. Сутність лідерства та управління

85. Формування організаційних структур управління підприємством

86. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу
87. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
88. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

89. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

90. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

91. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

92. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

93. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

94. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

95. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

96. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

98. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

99. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.