Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки сільського господарства КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ЕКОНОМІКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ СТАТИСТИКИ НА ТЕМУ: ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В РАДГОСПІ СТЕПОВИЙ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ Виконав: студент Добріогло Андрій Дмитрович група Е 3/1 Миколаїв – 2004 Зміст Вступ Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва. 1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва. 1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва. Розділ 2. Економічна ефективність рослинницьких галузей 2.1 Виробничо-економічна характеристика радгоспу Степовий Миколаївського району 2.2 Місце рослинництва в економіці господарства 2.3 Динаміка та структура витрат в рослинництві 2.4 Продуктивність праці при виробництві продукції рослинництва 2.5 Економічна ефективність виробництва і реалізації; рентабельність виробництва продукції Розділ 3. Динаміка виробництва продукції та фактори ефективності галузі рослинництва 3.1 Динаміка валової продукції рослинництва на 100 га с. г. угідь 3.2 Кореляційний аналіз залежності виробництва валової продукції рослинництва від енерго- та фондозабезпеченості в радгоспі Степовий Миколаївського району Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва 4.1 Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва 4.2 Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва Висновки Список використаних джерел Додатки. Вступ Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися. В 1999 році було отримано всього 24,6 млн. тонн зерна, тоді як критична межа виробництва складає 31,6 млн. тонн. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування. Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна. Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення. Теоретична і практична значимість цієї проблеми обумовила вибір теми курсової роботи та її актуальність. Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільського господарства та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення його ефективності.

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань: уточнити сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві; визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності рослинницьких галузей. Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки. Вивчення питань економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі багаторічних фактичних даних України, Миколаївської області, а саме радгоспу Степовий. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти з питань аграрної реформи, праці економістів-теоретиків і сучасні концепції підвищення економічної ефективності в нових умовах господарювання. Широко використовувалися праці українських, російських та інших вчених з економіки й організації сільськогосподарського виробництва, зокрема, роботи, присвячені ефективності і резервам її підвищення, ефективності інтенсифікації і зростання рентабельності виробництва. Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності України, Миколаївської області, а саме радгоспу Степовий Миколаївського району. У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний, графічний методи, а також метод порівнянь. Під час виконання курсової роботи були використані економіко-статистичний (ланцюговий, базисний, індексний) та розрахунково-конструктивний методи дослідження, а також використані форми державної звітності: ф.№ 50-СГ, ф.№ 24, ф.№ 11-ОЗ, ф.№ 29-СГ, інші матеріали. Даний курсовий проект надрукований на 41 сторінці друкованого тексту. Розділ 1. Огляд літературних джерел або теоретичні основи ефективності сільськогосподарського виробництва. 1.1. Поняття та суть ефективності сільськогосподарського виробництва. Проблема підвищення ефективності агропромислово­го виробництва — визначальний фактор економічного і соціального розвитку суспільства. Ефективність виробництва як економічна категорія відображує дію об'єктивних економічних законів, яка виявляється в результативності виробництва. Вона є ті­єю формою, в якій реалізується мета суспільного вироб­ництва. Економічна ефективність показує кінцевий ко­рисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також сукупних їх вкладень. У зв'язку з цим необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і еко­номічна ефективність. Ефект — це результат тих чи ін­ших заходів, здійснюваних у сільськогосподарському ви­робництві. Він характеризується збільшенням урожай­ності сільськогосподарських культур, приростом продук­тивності худоби і птиці. Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці.

Ефективність виробництва — узагальнююча економічна категорія, якісна характери­стика якої відображується у високій результативності використання живої і уречевленої праці в засобах ви­робництва. Як економічна категорія ефективність виробництва нерозривно зв'язана з необхідністю дедалі повнішого задоволення матеріальних і культурних потреб населен­ня. У зв'язку з цим підвищення ефективності суспіль­ного виробництва в збільшенням обсягів сукупного продукту та національного доходу для задоволення потреб безпосередніх виробників і суспільства в цілому при найменших сукупних витратах на одиницю продукції. Сільське господарство має свої специфічні особли­вості. Зокрема в сукупності факторів досягнення висо­коефективного господарювання особливе значення має земля як головний засіб виробництва, а в тваринницт­ві — продуктивна худоба. Тому оцінка корисного ефекту в сільськогосподарському виробництві завжди стосує­ться земельної площі або поголів'я продуктивної худоби і співвідноситься з ними. Економічна ефективність сільськогосподарського ви­робництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції. Ефективність сіль­ського господарства включає не тільки співвідношення результатів і витрат виробництва, в ній відбиваються також якість продукції і її здатність задовольняти ті чи інші потреби споживача. При цьому підвищення якості сільськогосподарської продукції вимагає додатко­вих затрат живої і уречевленої праці. Сільське господарство має великий економічний по­тенціал, насамперед значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення використання їх є одним з найважливіших завдань, розв'язання якого сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського вироб­ництва. Рівень ефективності, що виражається відношен­ням маси вироблених продуктів до трудових затрат, об'єктивно спрямовується до свого максимуму, оскільки рівень здібностей працівників зростає, а умови сільсько­господарського виробництва під впливом науково-тех­нічного прогресу постійно вдосконалюються. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє зростанню доходів госпо­дарств, що є основою розширення і вдосконалення ви­робництва, підвищення оплати праці і поліпшення куль­турно-побутових умов працівників галузі. Суть проблеми підвищення ефективності сільськогосподарського вироб­ництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат — матеріальних, трудових і фінансових – досягти істотного збільшення обсягу виробництва продукції, необхідної для задоволення матеріальних і культурних потреб су­спільства. 1.2. Система показників ефективності сільськогосподарського виробництва. Ефективність виробництва – це складне і багатогранне явище, тому для її визначення необхідно використовувати систему показників, спроможних водночас відображати специфіку і особливості сільського господарства. В ефективності виробництва відображується вплив комплексу взаємозв'язаних факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

2. Планування діяльності підприємства

3. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

5. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

6. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
7. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
8. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

9. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

10. Організація діяльності підприємства

11. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

12. Аналіз господарської діяльності підприємства

13. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

14. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

15. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

16. Аналіз діяльності підприємства

Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки

17. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

18. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

19. Планування прибутковості підприємства

20. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

21. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

22. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
23. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
24. Планування діяльності підприємств

25. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

26. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

27. Система маркетингового планування на підприємстві

28. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

29. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

30. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

31. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

32. Організація стратегічного планування на підприємствах

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

34. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

35. Методи фінансового планування на підприємстві

36. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

37. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

38. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
39. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
40. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

41. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

42. Інформаційні системи і технології підприємства

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

44. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

45. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

46. Фінанси підприємства

47. Формування основних фондів підприємства

48. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

50. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

51. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

52. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

53. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

54. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
55. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
56. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

57. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

58. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

59. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

60. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

61. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

62. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

63. Облік основних засобів підприємства

64. Облік створення підприємства

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Організація обліку власного капіталу підприємства України

67. Попередній фінансовий аналіз підприємства

68. Фінансова звітність підприємства

69. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

70. Аудит підприємства
71. Правовий статус приватного підприємства
72. Реєстрація приватного підприємства

73. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

74. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

75. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

76. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

77. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

78. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

79. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

80. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

81. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

82. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

83. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

84. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

85. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

86. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
87. Розробка маркетингової стратегії підприємства
88. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

89. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

90. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

91. Ціноутворення та цінова політика підприємства

92. Збутові стратегії підприємства

93. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

94. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

95. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

96. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

97. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

98. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

99. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

100. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.