Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Академія муніципального Управління Економічний факультет Курсова робота на тему: „ Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин” Роботу виконала Студентка ІІ курсу Група Ф-24 Прядкіна М. А. Науковий керівник: Доцент к. е. н. Омельченко О. Є. Київ – 2007 План: Вступ І. Сутністно-типологічні засади функціонування сучасних підприємств в ринкових умовах 1.1 Сутність і функції підприємств 1.2 Організаційні форми сучасних підприємств 1.3 Ефективність функціонування суб’єктів господарювання та методи визначення результативності діяльності підприємства 1.4 Організаційно-технічна діяльність підприємства ІІ. Особливості роздержавлення і приватизації українських підприємств в умовах ринкових відносин 2.1 Сутність роздержавлення та приватизації сучасних підприємств 2.2 Нормативне регулювання процесів роздержавлення та приватизації підприємства 2.3 Функціонування підприємства в складних умовах роздержавлення та приватизації ІІІ. Сучасні проблеми роздержавлення і приватизації підприємств та шляхи їх вирішення Висновок Список використаної літератури Вступ Перехід України до нової системи координат, якою в пострадянський період став ринок, можливий лише за умови перетворення відносин власності, передусім подолання державного монополізму. Таким є шлях роздержавлення і приватизація економіки та виникнення в результаті цього плюралізму форм власності. Лише у такий спосіб можна розв’язати вкрай загострені суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами, між виробництвом і командно-адміністративними методами господарювання, між інтересами особи, підприємства і суспільства. Тому проблеми підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві країни, створюючи інноваційне середовище, руйнуючи традиційні структури і відкриваючи шлях до перетворень, тобто стаючи тією силою, котра прискорює рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації, бережливості та постійного оновлення. Досвід індустріальне розвинутих країн показує, що розвиток підприємництва — необхідна умова економічного зростання. Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов’язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах. Коло питань, пов’язаних зі здійсненням процесу роздержавлення, торкається всіх сфер соціально-економічного життя. З’ясування їхньої сутності має кардинальне значення як при аналізі пережитого країною періоду, так і гаданих можливостей її майбутнього. І. Сутністно-типологічні засади функціонування сучасних підприємств в ринкових умовах. 1.1 Сутність і функції підприємств. Уперше функції підприємства були визначені й систематизовані одним із представників школи адміністративного управління А. Файолем. Майже всі сучасні функції з організації управління підприємством спираються на них. При цьому в практиці менеджменту їх часом критикують або доповнюють, а інколи просто використовують без будь-яких змін.

Перш ніж вивчати конкретні функції підприємства, до­цільно з'ясувати питання про те, яка функція є найважливішою, або головною, тобто відносно якої усі інші є похідними. Тут нам не обійтись без використання інших понять — &quo ;мета під­приємства&quo ; і &quo ;мета підприємця (власника)&quo ;. В економічній теорії ці поняття розрізняються. Під метою підприємця (або власника) розуміють сукупність його намірів та інтересів як фізичної особи, спроектовані на підприємницьку діяльність. Мета підприємства — це умовне аналітичне поняття, яке використовується для стислого опису чинників поведінки під­приємства. Мета підприємця як керівника повинна розгля­датися окремо від мети підприємства, тому що конкретне підприємство в деяких випадках є лише засобом реалізації особистих інтересів підприємця (власника). Зокрема, такий захід, як ліквідація підприємства, може відповідати інтересам підприємця, але не відповідати цілям підприємства, Тому підприємство не можна ототожнювати ні з його керівником (директором), ні з власником, ні з трудовим колективом, ні з конкретною юридичною особою. Підприємство - це реальна &quo ;жива&quo ; система, для функціону­вання якої залучаються особистий та речовий фактори, а також суб'єкти, що перебувають за його межами: постачальники, покупці тощо. Внутрішні, органічно притаманні підприємству цілі досить різноманітні, але в узагальненій формі вони можуть бути охарактеризовані як забезпечення гармонійної взаємодії з навколишнім середовищем. Іншими словами, це можна визна­чити як прагнення до найкращої реалізації функцій підприєм­ства, тобто, по суті, до продовження його існування. Функції будь-якого підприємства знаходять своє відобра­ження в системі його цілей, що містить такі головні складові: 1) задоволення потреб персоналу підприємства; 2) удосконалення структури підприємства, її адаптація до внутрішніх та зовнішніх змін; 3) створення та підтримка потенціалу для майбутнього розвитку, безперервності існування підприємства; 4) задоволення зовнішніх вимог до підприємства та пред'яв­лення власних вимог до навколишнього середовища. Лише одночасно здійснюючи реалізацію усіх цілей, під­приємство здатне функціонувати та розвиватися. Такий підхід зазначає підприємство як унікальний соціально-економічний феномен, здатний, по-перше, забезпечити суспільні потреби і, по-друге, реалізувати органічну єдність виробничих та відтворювальних процесів. Слід зазначити, що мета не обов'язково збігається з функ­цією, і саме цей факт є предметом дискусій. Головною економічною функцією будь-якого підприємства є задоволення потреб споживачів у товарах або послугах. Тобто ця функція властива кожному підприємству незалежно від його структури, галузі, ступеня підпорядкованості органам держав­ної влади тощо. За умов планової економіки критерієм належного виконання цієї функції є узгодженість її з планом. У ринковій економіці діяльність підприємства визначається цінами на товари і послуги, на фактори виробництва, сировину, а також витрати на управління підприємством. Тому метою підприємства стає здійснення його головної суспільної функції шляхом такої побудови його організаційної структури, за якої витрати на управління підприємством були б якомога меншими й водночас настільки ефективними, наскільки це необхідно.

Функція безпосереднього або опосередкованого задоволен­ня потреб споживачів реалізується на підприємстві окремими його ланками, число яких зростає зі збільшенням розмірів під­приємства. Але навіть у тих випадках, коли підприємство зов­сім мале і має лише один центр діяльності (дрібний продавець, котрий не використовує найманої праці), зміст його головної функції залишається таким самим. Наприклад, підприємства, котрі випускають автомобілі, купують у підприємства, що ви­пускає шини, його продукцію, призначену для задоволення кінцевого споживача. Підприємство, що продає свої шини, установлює ціни (або бере участь у їх формуванні), знаходить клієнтів, приймає замовлення тощо. Це - комерційна функція. Після прийняття замовлень необхідно виготовляти продук­цію (проводити дослідження тощо). Це — технічна функція. Але виробництво потребує певних коштів, необхідних для придбання засобів виробництва, залучення капіталів тощо. Необхідно забезпечити наявність таких коштів, поки виготов­лена продукція не буде реалізована. Це — фінансова функція. Функція закупівлі засобів виробництва, що споживаються у процесі виготовлення продукції, може розглядатися і як технічне постачання, і як комерційна функція (купівля для майбутнього продажу). З метою раціонального використання усіх засобів виробництва для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити координацію дій працівників, належне управління персоналом та контроль за результатами праці. Це — адміністративна функція. Таким чином, виходячи з головної соціально-економічної функції підприємства (задоволення потреб суспільства) як структуроутворюючого елемента економічної системи су­спільства визначають головні внутрішньоорганізаційні функції підприємства, що забезпечують його існування як самостійного суб'єкта господарювання, як ланки народного господарства, а саме: комерційну, технічну, фінансову, адміністративну. Цей перелік може бути предметом обговорення. В еко­номічній літературі пропонуються й інші варіанти головних функцій. Так, Файоль розрізняв шість функцій, або операцій, що здійснюються на підприємстві: технічна (виробництво), комерційна (купівля, продаж), обліку, фінансова (фінан­сування), гарантування безпеки (збереження матеріальних благ та персоналу), адміністративна. Адміністративній функції він приділив особливу увагу, визначивши її роль так: передбачати, керувати, координувати, контролювати. Отже, економічна роль підприємства в життєдіяльності та розвитку суспільства передбачає здійснення цілого ряду найрізноманітніших функцій та підфункцій, котрі не під­даються однозначному групуванню. Наприклад, облік ми не відносимо до головних функцій тому, що, будучи надзвичайно важливою, необхідною функцією, він, проте, лише фіксує результати названих вище функцій, він &quo ;нейтральний&quo ;. Додаткові функції — це ті функції, без яких навіть у тих випадках, коли вони практично необхідні на великих підприєм­ствах або коли вони визначені законом як. обов'язкові, невеликі підприємства можуть обійтися. До таких функцій, зокрема, належить функція гарантування безпеки у Файоля й адміністра­тивна функція у вузькому розумінні, тобто функції секре­таріату, документообороту тощо.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

2. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

3. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

6. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)
7. Форми фінансування підприємств
8. Інтеграційні форми підприємств і організацій

9. Организанізаційно-правові форми підприємств

10. Приватизація майна державних підприємств

11. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

12. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

13. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

14. Система маркетингового планування на підприємстві

15. Податок на прибуток підприємств

16. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

17. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

18. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

19. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

20. Планування діяльності підприємств

21. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

22. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
23. Правила поведінки на підприємстві
24. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

25. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

26. Кредитування підприємств

27. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

28. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

29. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

30. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

31. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

32. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

34. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

35. Звітність сільськогосподарських підприємств

36. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

37. Облік доходів підприємств

38. Облік неопераційних витрат на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

42. Організація облікового процесу на підприємстві

43. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

44. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

45. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

46. Розподіл прибутку державних підприємств

47. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

48. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

50. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

51. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

52. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

53. Інформаційні системи і технології на підприємстві

54. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
55. Інтернаціоналізація підприємств
56. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

57. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

58. Організація збутової діяльності на підприємстві

59. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

60. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

61. Управління запасами матеріалів на підприємстві

62. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

63. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

64. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

65. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

66. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

67. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

68. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

69. Організація виробництва на металургійному підприємстві

70. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
71. Особливості діяльності інноваційних підприємств
72. Персонал на підприємстві

73. Проблема управління прибутком на підприємстві

74. Стратегічне планування і управління на підприємстві

75. Управління інноваційним розвитком підприємств

76. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

77. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

78. Бізнес-планування на підприємстві

79. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

80. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

82. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

83. Інноваційний розвиток готельних підприємств

84. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

85. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

86. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
87. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
88. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

89. Методи фінансового планування на підприємстві

90. Непрямі податки з підприємств

91. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

92. Оподаткування підприємств

93. Організація грошових розрахунків на підприємстві

94. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

95. Сутність і призначення санації підприємств

96. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Фінанси підприємств

98. Фінансова санація та банкрутство підприємств

99. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.