Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання інноваційної діяльності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, охарактеризовано головну мету та шляхи державного регулювання інноваційної політики, запропоновано нові аспекти вдосконалення інноваційної діяльності. Ключові слова: інновація, інноваційна політика, інноваційна діяльність. Doc ora e O.R. Balaba - er opil S U amed af er Iva Pul'uj S a e regula io of i ova io al ac ivi y he basic e de cies of i ova io al ac ivi y developme i Ukrai e are co sidered, he mai objec ive a d ways of s a e regula io of a i ova io al poli ics are charac erized, ew aspec s of i ova io al ac ivi y improveme are offered. Keywords: i ova io , i ova ive ac ivi y, i ova ive policy. Світова економіка початку ХХІ ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Основні акценти сьогодні переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, переходу до стратегії економіки, що базується на знаннях. В її основі лежать інтелектуальний капітал, наука, процеси трансферу результатів творчої діяльності у виробництво. У Посланні Президента України до Верховної Ради України &quo ;Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки&quo ; підкреслюється, що &quo ;стимулювання науково-технологічного розвитку, реалізація структурно-інноваційної стратегії повинна стати однією з визначальних цілей уряду, Верховної Ради, органів виконавчої і представницької влади на місцях&quo ;, а також, що &quo ;держава може стати безпосереднім провідником інноваційного розвитку, замовником і організатором досліджень і розробок на найбільш сучасних напрямах науково-технічного прогресу&quo ; . Отже, пріоритет переходу вітчизняної економіки на шлях інноваційних перетворень та активна роль держави у цьому процесі визначені на найвищому державному рівні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційної політики привертають до себе дедалі більшу увагу науковців, політиків, представників бізнесових структур. У цьому напрямі плідно працюють такі українські вчені як В. Александрова, Ю. Бажал, М. Гаман, А. Гальчинський, О. Лапко, І. Новікова, В. Рижов, В. Хаустов, Т. Панфілова та багато ін. Можна стверджувати, що в цілому сформувалася досить цілісна система наукових поглядів щодо проблем державного регулювання інноваційної політики. Аналіз публікацій свідчить, що невирішеними залишаються питання втілення цих вірних концептуальних положень у практику державного управління-основною перешкодою виступає незавершеність політичного реформування державного устрою, відсутність єдності дій між усіма гілками законодавчої та виконавчої влади. Без підтримки з боку держави вітчизняного виробника при реалізації ним інноваційних проектів переведення економіки на інноваційний шлях є нереальним. Саме держава повинна створювати умови для існування та постійного розширення інноваційної діяльності шляхом зменшення ставок оподаткування інноваційної продукції і прямої фінансової підтримки інноваційної діяльності та іншими шляхами. З огляду на це, метою статті є дослідження шляхів державного регулювання та визначення пріоритетних напрямів державної підтримки інноваційної діяльності.

Мета державного регулювання на кожному історичному етапі розвитку економіки залежить від багатьох обставин і, у першу чергу, від ступеня загального розвитку економіки. Класичний набір цілей державного регулювання економічно розвинутих країн передбачає такі складові : економічне зростання; повну зайнятість; економічну ефективність; стабільний рівень цін; економічну свободу; справедливий розподіл доходів; економічну забезпеченість; збалансованість зовнішньоекономічних відносин. Згідно зі Законом України &quo ;Про інноваційну діяльність&quo ; , головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва й реалізації нових видів конкурентноздатної продукції. Закон також зазначає, що державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом: визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності дер жавного, галузевого, регіонального та місцевого рівнів; формування й реалізації державних, галузевих, регіональних та місцевих програм; створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтрим ки виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. За статистикою , 12,7 % підприємств України у 2003 р. впроваджували інновації. Понад 40 % з них створювали та впроваджували нові чи значно удосконалені процеси, кожне четверте підприємство придбало та впровадило нові засоби механізації виробництва, майже кожне дев'яте- нові технології . Протягом 2003 р. було впроваджено 1482 нових технологічних процесів проти 1142 у 2002 р., освоєно 710 нових видів техніки (проти 520 у 2002 р.). Однак до справжнього інноваційного &quo ;переозброєння&quo ; вітчизняної економіки ще далеко. Адже обсяг інноваційної продукції у 2003 р. становив усього 5,1 % від загального обсягу промислової продукції. За даними Держкомстату України, наукомісткість промислового виробництва України не перевищує 0,3 %, що у 10-20 разів менше загальноприйнятого світового рівня. Сьогодні понад 90 % продукції, що виробляється, не має відповідного науково-технологічного забезпечення, а на світовому ринку високотехнологічної продукції частка вітчизняної продукції становить лише 0,1 % (проти 36 %, які мають США). У розвинутих країнах питома вага інноваційно активних підприємств знаходиться в межах 60-70 %, а в Україні цей показник скоротився удвічі: з 26 % у 1994 році до 12,7 % у 2003. В Україні вже зроблено певні кроки для створення національної інноваційної системи: прийнято Закон &quo ;Про інноваційну діяльність&quo ;, є законодавчі передумови для функціонування ринку венчурного капіталу, створюється мережа інноваційних структур. Серед останніх документів значним досягненням стало прийняття Верховною Радою України Закону України &quo ;Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні&quo ; (№43 3 -ІV від 16 січня 2003 р.)

, в якому сформульовано правові, економічні й організаційні основи формування і реалізації пріоритетних напрямків у країні. Сучасний ринок інноваційної продукції формується в умовах, коли вже існуюче законодавство у сфері інноваційної діяльності могло б повною мірою сприяти розвитку згаданої сфери за умови введення його у дію. Однак найважливіші позиції затвердженого досі не функціонують, що стримує розвиток інновацій. Одним із головних чинників, спрямованих на підвищення рівня інноваційності економіки, мало б стати, відповідно до Закону України &quo ;Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні&quo ; , запровадження державного замовлення на інноваційну продукцію, проте Державним бюджетом України на 2004 р. виділення коштів на ці цілі передбачено не було. В умовах недостатнього бюджетного фінансування науково-технічної сфери зростає необхідність реалізації позабюджетного стимулювання науково-технічного прогресу. Так, ефективною схемою фінансування інноваційної діяльності могла б стати мережа спеціалізованих державних небанківських фінансово-кредитних установ у різних галузях економіки й окремих регіонах для кредитування інноваційних проектів . Активізації процесу сприяло б створення венчурних фондів на основі інвестицій недержавних інвесторів (приватних підприємств, громадських організацій). Законодавчі умови для функціонування в Україні ринку венчурного капіталу вже існують (зокрема, норми діяльності венчурних фондів встановлені Законом України &quo ;Про інститути спільного інвестування&quo ;). Головна проблема, яку необхідно подолати на шляху розвитку венчурного бізнесу, -обмеженість фінансових ресурсів українських суб'єктів господарювання для вкладання їх у високоризиковані проекти. Особливого значення тут має набути стимулювання малого інноваційного підприємництва як провідника інноваційного продукту від науково-технічного винаходу до масового виробництва. Саме тут важливою є така роль держави: вона має виступити ініціатором створення венчурних фондів, взяти безпосередню участь у формуванні венчурного капіталу і, головне, організувати надійний контроль за їх діяльністю з метою запобігання різного роду махінаціям. Держава може не тільки прямо надавати кошти, а й страхувати інноваційні ризики. За умови гарантій з боку держави співзасновниками венчурних фондів більш охоче можуть ставати недержавні фінансові структури . Стимулюванню інноваційної діяльності має сприяти й комерціалізація науково-технічних досліджень та розробок. Процес комерціалізації науково-технічної сфери неможливо реалізувати за відсутністю механізму трансферу технологій. Позитивний досвід багатьох країн свідчить про перспективність для широкого й ефективного впровадження новітніх технологій, комерційної реалізації інновацій, створених внаслідок наукових досліджень і розробок, функціонування мережі таких інноваційних структур як технологічні парки, технопо-ліси, інноваційні бізнес-інкубатори. На даний час головним дієвим механізмом реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України є система технологічних парків, які діють на підставі Закону України &quo ;Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків&quo ;.

Уже на момент прибуття Директор в грудн 1918 р. до Кива УНР була охоплена з усх бокв кльцем фронтв: на Лвобережж наступали бльшовики; в Галичин розгорталась укрансько-польська вйна; з пвденного сходу загрожувала Добровольча армя А. Денкна; над Днстром готували наступ румунськ вйська. Водночас внаслдок дй повстанчих отаманв Укранська армя мусила вести вонн д не тльки з бльшовиками, а й з не менш грзним та небезпечним внутршнм ворогом. Повстання частин, як переходили на бк бльшовикв, рзко знижували боздатнсть Арм УНР, не давали змоги належним чином органзувати оборону. Велику роль у пдгрванн негативних настров щодо кадрових офцерв колишньо росйсько арм вдгравали прокомунстичн отамани та ватажки на зразок О. Волоха та Ю. Божка, як вдсутнсть вйськово дисциплни виправдовували необхднстю запровадження в арм «демократ». П. Болбочан, який виступав за створення регулярно нацонально арм, не мг миритися з «руйнуючими державний порядок революцйно-бандитськими чинниками», виступав проти хаосу й безладдя в арм, проти самочинних виступв отаманв 131

1. Державне регулювання інноваційної діяльності

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

3. Державне регулювання страхової діяльності

4. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

5. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

6. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
7. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
8. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

9. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

10. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

11. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

12. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

13. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

14. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

15. Державне регулювання ринкової економіки

16. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

17. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

18. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

19. Державне регулювання фондового ринку в Україні

20. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

21. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

22. Державне регулювання грошового обороту України
23. Державне регулювання соціальної політики
24. Державне регулювання економіки

25. Державне регулювання економіки

26. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

27. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

28. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

29. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

30. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

31. Особливості інноваційної політики розвинених країн

32. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

33. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

34. Суть комерційної діяльності на підприємстві

35. Державне і договірне регулювання оплати праці

36. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
39. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
40. Правове регулювання біржової діяльності

41. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

42. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

43. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

44. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

45. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

46. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

47. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

48. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

49. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

50. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

51. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

52. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

53. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

54. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
55. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
56. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

57. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

58. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

59. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

60. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

61. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

62. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

63. Приватизація як засіб припинення державної власності

64. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

65. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

66. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

67. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

68. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

69. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

70. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
71. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя
72. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

73. Контрольна з підприємницької діяльності

74. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

75. Поняття та форми державного устрою

76. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

77. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

78. Законодавче регулювання робочого часу

79. Державний бюджет України і бюджетне право

80. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

82. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

83. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

84. Інноваційна діяльність підприємства

85. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

86. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
87. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи
88. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

89. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

90. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

91. Акти державного управління

92. Валютний ризик в діяльності банківської системи

93. Правове регулювання вільних економічних зон

94. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч, полководець і дипломат

95. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

96. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

97. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

98. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

99. Основи страхової діяльності

100. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.