Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Органи державного управління загальної компетенції

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Органи державного управління загальної компетенції ПЛАНВступ 1. Державні органи загальної компетенції Висновок Література ВступЦілі, завдання і функції управління природокористуванням і охорони довкілля здійснюються системою державних та інших органів. Відповідно до основних актів екологічного законодавства державне управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища здійснює Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх виконавчі комітети та державні адміністрації, а також спеціально уповноважені на те державні органи згідно з їх компетенцією, встановленою законодавством України. Система державних органів, які здійснюють управління природокористуванням, базується на загальновизнаному в теорії управління їх поділі на органи загальної та спеціальної компетенції. В основу такої класифікації покладено обсяг і характер правомочностей по відношенню до природних об’єктів та функцій управління ними. Державні органи, до компетенції яких входить здійснення в тому чи іншому обсязі усіх функцій управління природокористуванням, незалежно від виду природного об’єкта та суб’єктів користування ним, є органами загальнодержавного управління. Вони поряд з екологічними займаються й іншими питаннями соціально-економічного розвитку держави. 1. Державні органи загальної компетенціїДо державних органів загальної компетенції належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державні адміністрації регіонів, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. Єдиний законодавчий орган України - Верховна Рада - правоздатний розглядати і вирішувати будь-які питання, що не є компетенцією державної виконавчої чи судової влади. Виключно законами України визначаються засади власності, використання природних ресурсів, екологічної безпеки та правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій. Поряд із своєю основною функцією - законодавчою - парламент затверджує загальнодержавні програми охорони довкілля, оголошує окремі місцевості зонами надзвичайної екологічної ситуації, здійснює парламентський контроль тощо (ст.85 Конституції України). Так, постановою від 5 березня 1998 року затверджено &quo ;Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки&quo ;. Значний обсяг роботи в парламенті виконують комітети Верховної Ради - з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики та земельних відносин, охорони здоров’я, материнства і дитинства та ін. Президент України є главою держави. Як вища посадова особа він виступає гарантом стабільності суспільних, у тому числі і екологічних, правовідносин. Зокрема, Президент утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, призначає їх керівників; укладає міжнародні договори, включаючи угоди і конвенції екологічної спрямованості.

Президент очолює Раду національної безпеки і оборони України (РНБОУ), яка координує і контролює діяльність державних органів у сфері оборони і національної безпеки, а обов’язковою складовою частиною останньої є екологічна безпека суспільства. Так, 31 грудня 1998 року РНБОУ прийняла рішення &quo ;Про нейтралізацію загроз, обумовлених погіршенням екологічної і техногенної обстановки в країні&quo ;, яке було затверджене відповідним Указом Президента. Консультативно-дорадчим органом Ради національної безпеки і оборони України є Комісія з питань ядерної політики та екологічної безпеки, основними завданнями якої є підготовка пропозицій з питань забезпечення ядерної та екологічної безпеки, аналіз екологічних проблем та визначення механізмів здійснення заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в Україні. Раді також підпорядкований утворений 1997 року Інститут досліджень навколишнього природного середовища та ресурсів. Загальне керівництво і координацію земельної і аграрної реформи в Україні здійснює Комісія з питань аграрної політики при Президентові України. Згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим 1998 року Верховна Рада автономії здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження у межах, передбачених законодавством України. Зокрема, вона затверджує екологічні програми, вирішує питання земельних відносин та використання інших природних ресурсів, організує території і об’єкти природно-заповідного фонду Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, відповідальним перед Президентом України та підконтрольним і підзвітним Верховній Раді України (ст.113 Конституції України). Відповідно до свого статусу Кабінет Міністрів України здійснює різноманітні функції, які поширюються на сферу охорони навколишнього природного середовища. В загальних рисах ці функції визначені у ст.116 Конституції України і конкретизовані в Законі України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; (ст.17) та у Земельному, Водному, Лісовому кодексах, Кодексі про надра, законах &quo ;Про тваринний світ&quo ;, &quo ;Про рослинний світ&quo ;, &quo ;Про природно-заповідний фонд України&quo ;, &quo ;Про зону надзвичайної екологічної ситуації&quo ; та в інших нормативно-правових актах. Відповідно до законодавства Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища: - здійснює реалізацію екологічної політики; - забезпечує розробку державних, міждержавних і регіональних екологічних програм; - координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України в питаннях охорони навколишнього природного середовища; - встановлює порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України та затверджує перелік природоохоронних заходів; - встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів; - встановлює порядок визначення зборів та їх граничних розмірів за користування природними ресурсами, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього; - приймає рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; - організовує екологічне виховання та екологічну освіту громадян; - приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища; - керує зовнішніми зв’язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України. Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження різноманітними засобами. Насамперед це здійснюється шляхом прийняття постанов та розпоряджень із ключових питань управління в даній сфері та розробки законопроектів екологічної спрямованості і внесення їх на розгляд до Верховної Ради України. Серед актів, що приймаються Кабінетом Міністрів України, слід виділити: - акти, що визначають програми природоохоронних заходів з певних питань. Це, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені: Програма припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнівних речовин (17 жовтня 1996 р), Концепція забезпечення біологічного різноманіття України (12 травня 1997 p), Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року (16 листопада 2000 р) тощо; - акти, що присвячені утворенню та визначенню повноважень урядових та підзвітних Кабінету Міністрів України органів. Прикладами таких актів є постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено: Положення про Державний департамент рибного господарства, Положення про Державну гідрометеорологічну службу, а також постанови Кабінету Міністрів України про створення: Державної екологічної інспекції (12 грудня 1993 p); служби екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (20 березня 1995 p); Національного центру поводження з небезпечними відходами (28 жовтня 1997 p); служби медицини катастроф (11 квітня 1997 p), Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію (26 квітня 2003 р) та ін); - акти, що мають організаційно-впорядкувальний характер (спрямовані на фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, упорядкування їх діяльності, організацію здійснення заходів оперативного характеру, спрямованих на ліквідацію надзвичайних екологічних ситуацій, розв’язання нагальних екологічних проблем в окремих регіонах). Прикладами таких актів є постанови Кабінету Міністрів України: &quo ;Про фінансування обсягів споживання електроенергії підприємствами, установами та організаціями, повне відключення об’єктів яких від електричних мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків&quo ; від 16 листопада 2002 р.; &quo ;Про здійснення екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та відправлення&quo ; від 26 жовтня 2001 р.; &quo ;Про використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища&quo ; від 5 липня 1999 р. та ін.; - акти, що приймаються Кабінетом Міністрів України відповідно до приписів екологічного законодавства. Так, відповідно до Закону України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ; Кабінет Міністрів України має визначати порядок здійснення державного моніторингу навколишнього природного середовища (ст.2

Ради ультімативне запитаннє, чи Ц. Р., з огляду на свій конфлікт з німецькими властями, не вважає вказаним ліквідувати свою діяльність. Коли голова Ц. Ради заявив, що вона зліквідується, передавши свою роботу Установчим зборам, се було прийнято за підставу дальших кроків. Другого дня, 29 квітня, під охороною німецьких кулеметів зібрані в Київі "великі і малі землевласники" проробили церемонію вибору на гетьманство Скоропадського. Засідання Ц. Ради були унеможливлені Німецькою військовою силою, її останнім актом було ухваленнє давно виготовленого проекту конституції — котрій Скоропадський противставив свою "грамоту" до всього українського народу»[368]. Цікаві деталі, короткі, але характерні пояснення і міркування щодо Основного Закону Української Народної Республіки дає П. Христюк. Підготовлений особливою парламентською комісією проект передбачалося внести на розгляд Українських Установчих зборів. Його розробка припала переважно на той момент, коли революція в Україні проходила національно-політичну фазу, а «вся українська демократія стояла ще міцно на ґрунті демократичного парламентаризму, не маючи на оці введення в систему державного управління в тій чи иншій формі клясових органів робітництва та селянства — рад робітничих та селянських депутатів

1. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

2. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

3. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

4. Акти державного управління

5. Державне управління в сфері охорони здоров’я

6. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
7. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
8. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

9. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

10. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

11. Сучасні принципи державного управління

12. Функції та принципи державного управління

13. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

14. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

15. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

16. Державні органи управління туристичною роботою

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

17. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

20. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

21. Організаційна структура управління персоналу підприємства

22. Організаційна структура управління підприємством
23. Організація управління персоналом підприємства
24. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

25. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

26. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

27. Удосконалення управління персоналом організації

28. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

29. Філософія управління організацією

30. Формування організаційних структур управління підприємством

31. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

32. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

33. Аналіз та удосконалення оперативного управління

34. Методи управління підприємством

35. Рішення в системі управління

36. Управління запасами

37. Управління проектами

38. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
39. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.
40. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

41. Управління утворенням прибутку підприємства

42. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

43. Мораль і соціальне управління

44. Методи управління банківськими ризиками

45. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

46. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

47. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

48. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

50. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

51. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

52. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

53. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

54. Сутність і сфера міжгалузевого управління
55. Управління духовними процесами суспільства
56. Управління юридичним консалтингом

57. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

58. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

59. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

60. Системний аналіз складних систем управління

61. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

62. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

63. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

64. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

66. Управління ціновою політикою підприємства

67. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

68. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
71. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
72. Аналіз стартегічного управління підприємством

73. Антикризове управління бізнесом

74. Ефективне управління виробництвом

75. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

76. Заохочення працівників як метод управління персоналом

77. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

78. Конфлікти та методи управління ними

79. Корпоративне управління акціонерним товариством

80. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

82. Методологія системи управління персоналом

83. Моделі корпоративного управління

84. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

85. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

86. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління
87. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
88. Поняття та сутність ефективності управління

89. Проблема управління прибутком на підприємстві

90. Психологія управління

91. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

92. Стилі управління

93. Стратегічне управління підприємством

94. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

95. Стратегія управління як основа менеджменту

96. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

97. Сучасні методи управління проектами

98. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

99. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.