Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

1.Державно-правові погляди академіка Станіслава Дністрянського (1870-1936) 2.Михайло Драгоманов (1841-1895) — Політико-правові погляди 3.Василь Кучабський — від національної ідеї до державності (1895-1945) Список використаної літератури 1. Державно-правові погляди академіка Станіслава Дністрянського (1870-1936) Народився в Тернополі, в родині професора Тернопільської гімназії Северина Дністрянського. Освіту здобував у Тернопільській гімназії, а пізніше у Віденському, Берлінському та Лейпцизькому університетах, де набув ґрунтовних знань з методології юридичної та політичної наук. Працював у Львівському університеті приват-доцентом (1898—1901), надзвичайним професором (1901—1907) і звичайним професором (1907— 1918) юридичного факультету. До 1917 р. очолював кафедру. Як видатний правник брав участь у роботі міжнародних з'їздів і конференцій юристів. Працював головою комісії з питань реформи цивільного права в Австрії (1918), підготував проект Конституції ЗУНР, організував три з'їзди українських правників у Львові (1914) і Празі (1926 і 1933 рр.), заснував Товариство українсько-руських правників у Львові (1909). Академік УАН (з 1928 р.). Чимало праці доклав як редактор і видавець. Працював редактором правничих видань НТШ (&quo ;Правничої бібліотеки&quo ; і &quo ;Часопису правничого і економічного&quo ;) та видавцем &quo ;Правничого вісника&quo ; — органу Товариства українсько-руських юристів у Львові . Опинившись в еміграції у 1919 р., продовжував викладацьку діяльність як професор Німецького університету та Вільної школи політичних наук у Празі. Водночас показав себе талановитим організатором науки і вищої школи. Один із засновників Українського Вільного Університету за кордоном. Працював деканом факультету права і політичних наук (1921), а пізніше його ректором (1923—1924, 1933—1934), проректором (1934—1935). Фундатор національно-державницького напряму в українській політичній науці. Методологічні основи своєї наукової концепції розробив вже у праці &quo ;Звичаєве право та соціальні зв'язки&quo ;, яка 1902 р. була надрукована в «Часописі правничім і економічнім&quo ;. Над її обґрунтуванням вчений працював у період еміграції, спираючись на найновіші досягнення методології правової та політичної наук. Помер 1936 р. в Ужгороді . Загальна наука права і політики Під поняттям „наука” С.Дністрянський розуміє систему знань про навколишній світ, а саме про природу, суспільство та всі явища, які в них відбуваються. За цим критерієм усі науки він ділить на „природні” та „суспільні”, які залишаються інтегральними частинами єдиної науки. Юриспруденцію С.Дністрянський розуміє як найважливішу серед усіх суспільних наук, бо вона досліджує й розробляє регулятивні закони для співіснування людей та різних форм їх організації у суспільстві. Особливу увагу він звертає на взаємозв’язки різних наук між собою. Через відкритість та взаємозв’язок знань юриспруденції з іншими суспільними та природними науками учений обґрунтовує появу таких нових наук як філософія права, соціологія права, судова медицина та ряду інших.

Такий підхід С.Дністрянського до розуміння науки та її структури дозволив йому передбачити подальший процес розвитку науки в цілому та правознавства зокрема. С.Дністрянський одним із перших виступив проти „позитивістського” трактування правознавства як відокремленої науки. Його основні ідеї на цю проблему викладені у працях „Границі науки права”, „Загальна наука права та політики”, „Погляд на теорію права та держави”. Він наголошував: правознавство охоплює не тільки знання про позитивне право, але й повинно з’ясовувати співвідношення права і суспільства, права й економіки, а також з'ясовувати, в чому полягає суть права в історії людства, народів та держав. У праці „Звичаєве право — а соціяльні зв’язки. Причини до пояснення § 10 австрійської книги законів цивільних” (1902) аналіз суспільно-економічних відносин допоміг С.Дністрянському зробити висновок про вирішальну роль норм звичаєвого права в економічних або цивільно-правових відносинах суспільства. У ній уперше визначено засади, на яких функціонує та співіснує між різними соціальними групами „звичаєве право”. Учений підкреслював, що суспільство виступає фактичним джерелом права, яке, на його думку, виступає як чинник найважливіших соціальних, етичних та моральних норм, які „авторитарною” силою тої чи іншої соціальної групи визнаються правовими. На них, стверджував С.Дністрянський, новоутворена держава повинна звертати найважливішу увагу і відповідно визнавати їх на державному рівні як джерело права. Учений з’ясував різницю між звичаєм, етичними нормами й правом, встановлював відношення права до держави та звичаєвого права до закону . Первинні норми суспільного життя, на думку С.Дністрянського, мали релігійно-етичний характер. Лише після них з’являються норми економічного та правового характеру. Різниця між нормами релігійно-етичного та правового характеру полягає у способі забезпечення цих норм, перших — лише через переконання, других — через примус. Саме потреби людей у межах різних форм організації суспільства обумовлюють згодом появу прав людини. Первинні регулятивні норми в суспільстві, в яких зосереджений і релігійно-етичний, і економічний, і правовий характер, С.Дністрянський називає звичаями. Вони виникали для задоволення потреб членів суспільства та безпосередньо впливали на формування правових норм. Як наслідок, в таких умовах право первинно виникає у найелементарніших соціальних групах із релігійно-етичних норм. Найважливіші релігійно-етичні норми окремих соціальних груп перетворюються на право, коли авторитетна влада тої чи іншої групи (чоловік, батько, родоначальник, вождь племені) визнає ту чи іншу соціально-етичну норму як правову, тобто загальнообов’язкову. Отже, первинна система правових норм у концепції С.Дністрянського — це „звичаєве право”. Така система права виникла до появи перших державних утворень. Навіть після виникнення держав, на думку С.Дністрянського, звичай зберігає свою регулятивну функцію. Саме йому повинно відповідати, або принаймні не суперечити, новостворене та діюче державне (позитивне) право.

Порівнюючи юридичну силу правової норми, встановленої у державі, із силою норм звичаєвого права, С.Дністрянський підкреслює, що через нестабільність, плинність та недосконалість норм позитивного права, норми звичаєвого права користуються більшим авторитетом у членів суспільства. В розумінні С.Дністрянського право — це універсальне явище і природне, і соціальне, і економічне, і політичне, яке існує як у державі, так і поза нею. Право поза державою відрізняється від права в державі лише тим, що державне право забезпечується державним примусом, а природне, соціальне та економічне право — суспільним примусом. Критерієм розмежування права й інших соціальних норм є наявність примусу, при цьому примус може бути як фізичним, так і психологічним чи моральним. З розвитком цивілізації та правової держави, на думку С.Дністрянського, роль морального, а не фізичного примусу постійно зростатиме. Право — це обов’язковий атрибут життя суспільства, який завжди виконував регулятивну функцію. У зв’язку з цим учений виділив потреби окремих суспільних груп та індивідів як безпосередні джерела права. Вони зумовлюють, на його переконання, такі форми права — „звичаєве право”, „закони” та „право юристів”. С.Дністрянський наголошував, що „право юристів” (як практиків так і теоретиків) виступає посередником між „звичаєвим правом” та „законами”. Така точка зору ученого є новаторською, перспективною як для того часу, так і для сьогодення. Вона передбачає розширення меж поняття, видів та форм права, а також перспективу зближення романо-германської з англо-саксонською системою права, зокрема щодо визнання доктрини та судового прецеденту як джерел права . Значну увагу С.Дністрянський приділяв питанням поділу права на публічне й приватне. За ним, критерієм такого поділу є інтерес приватної особи або держави чи суспільства в цілому. Під цим оглядом він підкреслює подвійний характер єдиного права, яке водночас є й абстрактним, і конкретним, і публічним, і приватним. Розглядаючи природні, соціальні та економічні основи суспільного ладу, український учений дійшов висновку, що подружжя, родина, рід, плем’я, держава, а також народ — це „органічні суспільні зв’язки”, а класи, партії, церква, трудові колективи, а також різного роду громадські об’єднання — це „організаційні суспільні зв’язки”. Треба зазначити, що, дослідивши процеси розвитку суспільства, видатний український правознавець з’ясував форми співіснування та способи розв’язання складніших відносин між органічними та організаційними групами. Проаналізувавши процес зародження держав, С.Дністрянський звернув увагу на те, що часто одна і та ж сама людина виступає членом декількох суспільних груп, а тому може мати різні соціальні статуси. Варто наголосити, що держава, за С.Дністрянським, утворюється як результат органічної потреби суспільства. Завдання, яке покладається на державу в момент її виникнення, — це утворення правового ладу, який був відсутній на попередніх етапах розвитку людства.

Зрозуміло, отже, що польська влада й поліція повели безоглядну боротьбу з протимонопольною акцією, користуючись усіма можливими засобами. І так, наприклад, коли в розпалі тієї протиалькогольної боротьби в Сокальщині, влітку 1933 року, було побито налогових п'яниць у корчмах і при тому здемольовано теж корчми, як розсадники розпиячування українського селянства, поляки поспішно використали цю подію для того, щоб пустити в світ інсинуації, нібито такі випадки є виявом антисемітизму українських націоналістів. Ті самі польські пресові аґенції й газети, які дбайливо промовчували протижидівські вибрики польських студентів у польських університетах, тепер друкували на своїх сторінках і посилали у світ до всіх редакцій фотосвітлини здемольованої корчми, а біля неї закутих у кайдани українців під охороною поліції, як доказ українського антисемітизму й дбайливої опіки над жидами з боку польської поліції. Найприкрішим фактом у той час було те, що на допомогу полякам стали теж українські угодовецькі партії. Здавалося, що українці, яких політичних поглядів вони не були б, повинні були знати правду й мусіли розуміти, в ім'я чого поляки воюють неправдою

1. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

2. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

3. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

4. Політичні партії в Україні та їх основні типи

5. Політичні погляди Липинського

6. Політична економія - теорія та практика
7. Утворення Скіфії та її політична історія
8. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

9. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

10. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

11. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

12. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

13. Конституційні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського

14. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

21. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

22. Суспільно-політичне та культурне життя України
23. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
24. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

25. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

26. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

27. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

28. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

29. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

30. Політична еліта, лідерство і демократія

31. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

32. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

33. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

34. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

35. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

36. Зародження та розвиток політичної економії

37. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

38. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
39. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
40. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

41. Cучасні політичні партії в Україні

42. Політичний режим

43. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

44. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

45. Політичний портрет М. Грушевського

46. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

47. Політична географія як складова частина СЕГ

48. Держава і політична система суспільства

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

49. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

50. Політична система Великовританії

51. Політично-правова теорія Жана Бодена

52. Роль політичних партій у розвитку демократії

53. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

54. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
55. Ідейно-політичне життя Полтавщини
56. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

57. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

58. Політична і судова система Київської Русі

59. Політична історія Київської Русі

60. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

61. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

62. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

63. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

64. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

66. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

67. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

68. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

69. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

70. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
71. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
72. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

73. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

74. Історія світової політичної думки

75. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

76. Міжнародна політика і світовий політичний процес

77. Основні етапи становлення світової політичної думки

78. Партійна система України. Політичний маркетинг

79. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

80. Політичні режими

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Політичня система як механізм влади

82. Розвиток політичної думки України

83. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

84. Структура політичної влади

85. Технології політичної діяльності

86. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
87. Формування іміджу політичного лідера
88. Політик і політичний режим

89. Політична влада

90. Політична влада

91. Політична географія і геополітика

92. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

93. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

94. Політична культура

95. Політична наука

96. Політична система Аргентини

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Політична теорія Макса Вебера

98. Політичне лідерство

99. Політичне лідерство в Україні

100. Політичний PR


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.