Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Список скорочень слів та словосполучень Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом на підприємстві Управління персоналом в системі сучасного менеджменту Методи та зміст управління персоналом Сучасні основи кадрової політики Взаємодія процесу управління персоналом та комунікацій Розділ 2. Аналіз системи управління персоналом ВАТ «Рівненська кондитерська фабрика» 2.1 Характеристика організаційної структури підприємства 2.2 Особливості документації кадрової служби по руху персоналу 2.3 Принципи та методи побудови системи управління персоналом 2.4 Шляхи вдосконалення ефективності управління персоналом Висновки Список літератури Додатки Список скорочень слів та словосполучень ВАТ – Відкрите акціонерне товариство ЗУ – Закон України НЛП – Нейролінгвістичне програмування ППСУП – Принципи побудови системи управління персоналом Вступ Актуальність теми дипломної роботи. В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління організацією в цілому. За допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У зв'язку з цим оволодіння основами організації процесу управління персоналом набуває особливої актуальності. Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують системі управління персоналом, виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Система кадрового менеджменту забезпечує безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду. Сутність кадрового менеджменту полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального їх використання. Без людей немає організації. Безсумнівно, що управління трудовими ресурсами є одним із найважливіших аспектів теорії й практики управління. Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням працівників, їхнім навчанням, оцінкою й оплатою їхньої праці, є важливою передумовою для ефективного функціонування виробництва. Головна мета управління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальної адаптації. Тому важливою умовою управління персоналом є захищати інтереси працівників, оскільки саме вони призводять до ефективності управління і саме тому існує така наука управління персоналом, яка включає в себе всі аспекти управління ( методи, концепції, принципи), за допомогою яких здійснюється процес прийняття управлінських рішень. На даний час особливої уваги отримало управління розвитком персоналу, що передбачає навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також новий підхід до управління соціальним розвитком, що забезпечує охорону здоров'я, соціальне страхування, правове забезпечення, інформаційне забезпечення.

Реалізація цих процесів суспільного життя населення є актуальною та важливою вимогою в діяльності кожної організації. Вся організаційно-управлінська діяльність і, насамперед, мотиваційна у сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх максимально ефективне використання. Таким чином, актуальність дослідження проблем, пов’язаних із оптимізацією процесу управління персоналом сьогодні важко перебільшити. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Таким чином, дослідження процесів розвитку трудових ресурсів є передумовою успішного функціонування виробничої організації. Отже, актуальність теми дипломної роботи полягає у необхідності впровадження нової системи кадрової служби та управління людськими ресурсами. Розробленість теми: Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Значний внесок в теорію управління персоналом зробив вчений В.М.Колпаков, який в своїй праці „Стратегическое самоопределение руководителя как фактор функционирования и развития персонала&quo ; зазначає основні напрями діяльності керівника для досягнення поставлених цілей і завдань, вдосконалюючи при цьому систему управління персоналом. Дослідження щодо вдосконалення управління персоналом проводив автор В. Н. Косик. Автор В. Домюк у своїх статтях звертає увагу на роль і місце персоналу в процесі управління підприємством, розглядає різні підходи до процесу управління персоналом. Дослідження з питань організації праці і управління персоналом успішно проводили П.М. Керженцев, П. О. Попов, О. А. Єрманський, О. Ф. Розмирович, М.А. Вітке та ін. Також існує ряд вчених, які велику увагу приділяють управлінню персоналом - це Д. Ангелін, Десслер Гарі, А.П. Єгошин, що розробляють підходи до управління персоналом, розробляють методи та досліджують їх застосування на практиці. Мета дипломної роботи полягає у вивченні особливостей управління персоналом на ВАТ «Рівненська кондитерська фабрика». Завдання дипломної роботи обумовлені її метою: виявити та опрацювати фахову літературу з теми дипломної роботи; розкрити сутність основних понять та дати визначення процесу управління персоналом; визначити роль і місце управління персоналом в системі сучасного менеджменту; охарактеризувати організацію процесу управління персоналом та визначити фактори впливу на ефективність управлінських рішень; дослідити роль та вплив методів управління персоналом в організації; проаналізувати методичні основи кадрової політики; визначити вплив процесу комунікацій на управління персоналом. Об’єктом дослідження для даної дипломної роботи є ВАТ «Рівненська кондитерська фабрика». Предметом є дослідження особливостей організації управління персоналом на ВАТ «Рівненська кондитерська фабрика». Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом дипломної роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про сутність, функції, методи управління персоналом, його роль і місце в системі сучасного менеджменту, розглянуто методичні основи кадрової політики. Практична цінність полягає у систематизації та узагальненні опрацьованого матеріалу, набутті автором дипломної роботи практичних навичок і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації. Крім того, укладено список літератури за темою роботи, який може бути використаний для подальшого вивчення теми. Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Дипломна робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основна частина складається двох розділів. У першому розділі розглядаються теоретичні основи процесу управління персоналом, характеризуються методи управління персоналом організації, розкривається взаємодія процесу комунікацій та управління персоналом, аспекти методологічного підходу до кадрового менеджменту, визначаються методи по підготовці і навчанню кваліфікованих працівників, по оцінці персоналу, мотивації працівників, методи набору й добору персоналу. У другому розділі розглядаються питання по управлінню трудовими ресурсами на ВАТ “Рівненська кондитерська фабрика”, характеризується організаційна структура підприємства, діяльність кадрової служби, особливості документації. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Управління персоналом в системі сучасного менеджменту Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки “управління персоналом”. Управління персоналом — відносно молода наука, хоча велика кількість її ідей і теорій виникли ще на початку XX ст. і навіть раніше. Довгий час вона розвивалися у межах різних наук, пов'язаних з виробництвом і діяльністю комерційних, а також державних організацій, а процес виділення у самостійну науку завершився у 60-70-х роках XX ст. Дослідження з питань організації праці і управління персоналом успішно вели П.М. Керженцев, П. О. Попов, О.А. Єрманський, О. Ф. Розмирович, М.А. Вітке та ін. Одним з ініціаторів виділення управління персоналом в окрему науку був П.М. Керженцев (1881–1940). У своїх працях він пропагував основні ідеї організації праці, виклав положення про стандартизацію продукції, створення нормальних умов праці на кожному робочому місці, правильне використання матеріальних засобів і кадрів. З 1939 року в Україні дослідження в галузі управління персоналом успішно велись у Харківському інституті праці. Колишній директор цього інституту Ю.А.Дайновський обґрунтував необхідність особливої науки управління. Він сформулював концепцію “адміністративної ємкості”, під якою розумів “здібність керівника безпосередньо працювати з певною кількістю осіб”. На його думку, “ адміністративна ємкість може значно варіювати залежно від обдарованості керівника, його особистих якостей”.

При цьому деякі аспекти проблеми вперше відокремлюються як самостійні. Не можна обійти увагою і таке важливе прикладне спрямування дослідження, як використання досвіду державотворення в Україні. Адже розвідка та контррозвідка, інші спеціальні служби, що покликані вирішувати проблеми зовнішньої і внутрішньої безпеки країни, - невід'ємні атрибути будь-якої державної формації. Цілком закономірно, що відновлення державного суверенітету України 24 серпня 1991 року започаткувало процес розбудови її власних спеціальних служб. Але вони створюються не на порожньому місці. Тут важливо творчо використати історичний досвід будівництва вітчизняних спецслужб періоду боротьби за українську державність у 1917-1921 рр. Вивчення досвіду створення і функціонування національних спецслужб зазначеного періоду за цілим рядом аспектів буде корисним сьогодні при подальшому вдосконаленні, підвищенні ефективності системи державної безпеки, яка адекватно відповідала би пріоритетним напрямам загальнополітичного курсу країни, її конституційним підвалинам, оперативній обстановці в Україні та ситуації навколо неї, науковим вимогам щодо структур державного управління як таких

1. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

2. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

3. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

4. Анализ факторов цнообразования на примере конкретного предприятия

5. Обзорный анализ факторов опасностей и угроз на планете

6. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів
7. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
8. Реализация и анализ цифрового фильтра с конечной импульсной характеристикой

9. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

10. Анализ факторов, определяющих качество услуг, предоставляемых салоном красоты "Дива"

11. Анализ факторов, сохраняющих качество товаров

12. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

13. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

14. Анализ факторов, влияющих на качество управленческих решений

15. Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"

16. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння

18. Анализ факторов повышения эффективности

19. Анализ факторов, влияющих на качество сельскохозяйственной продукции

20. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

21. Характеристики основных форм оздоровительной культуры

22. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
23. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
24. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

25. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

26. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период

27. Характеристика основных школ древнеиндийской философии

28. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

29. Значение анализа газодинамики процесса термолиза промбытотходов при разработке основного агрегата

30. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

31. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

34. Характеристика основных моделей ноутбуков

35. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

36. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

37. Характеристика основных материалов, применяемых в строительстве

38. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой
39. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов
40. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

41. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

42. Характеристика основных участников строительства

43. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

44. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

45. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

46. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

47. Анализ товароведных характеристик текстильных товаров – льняных тканей

48. Факторы и резервы в экономичексом анализе

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

49. Анализ конкурентов. Факторы, влияющие на выбор охвата рынка

50. Количественные и качественные характеристики положения безработных: теоретический и социологический анализ

51. Анализ экологической ситуации Москвы, факторы и механизмы формирования

52. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

53. Характеристика банка и анализ платежей, проводимых банком

54. Характеристика и анализ банка
55. Системный анализ в современном менеджменте
56. Анализ и расчет характеристик среднеорбитальной системы типа: ГЛОНАС, NAV-STAR

57. Финансовый анализ и планирование. Управление оборотным капиталом. Специальные разделы финансового менеджмента

58. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия

59. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

60. Характеристика и анализ муниципального образования "Заларинский район"

61. Анализ радиосигналов и расчет характеристик оптимальных согласованных фильтров

62. Анализ ассортимента и товароведная характеристика пюреобразных плодоовощных консервов для детского питания

63. Анализ стихотворения О.Э. Мандельштама "Внутри горы бездействует кумир…"

64. Анализ предпосылок, факторов развития и уровня зрелости PR как профессиональной практики

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули

65. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

66. Характеристика этических норм и профессиональных стандартов PR-деятельности (анализ практических примеров)

67. Общая характеристика лечебных физических факторов

68. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

69. Сравнительный анализ европейской и американской моделей менеджмента

70. Анализ и оценка уровня организации труда менеджмента
71. Анализ и пути совершенствования менеджмента на предприятии
72. Анализ книги П.Ф. Друкера "Задачи менеджмента в XXI веке"

73. Анализ организационного менеджмента на примере КАМ

74. Анализ по менеджменту на примере компьютерного клуба ООО "Arsenal Club"

75. Анализ систем управления в менеджменте

76. Анализ спроса в современном менеджменте

77. Общая характеристика стратегического менеджмента

78. Принципы современного менеджмента и их характеристика

79. Теоретические основы менеджмента и практический анализ системы управления на ЗАО "Сектор Т"

80. Характеристика внешних факторов, влияющих на деятельность организации

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

81. Характеристика и сравнительная оценка вертикальных и горизонтальных решений позиционирования информационных систем в менеджменте организаций

82. Человеческий фактор как источник риска на базовом предприятии. Анализ рискованного поведения

83. Характеристика и анализ педагогических целей

84. Изучение влияния внешних факторов на изменение поверхностных и структурных характеристик картона толщиной 1–1,5мм

85. Характеристика и анализ демографической ситуации в Республике Саха (Якутия)

86. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов и анализ цепей при гармонических воздействиях
87. Анализ туризма как фактора развития межкультурной коммуникации народов
88. Анализ предпосылок банкротства и факторов их преодоления (на примере ОАО "ХХХХХ")

89. Абіотичні фактори середовища

90. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

91. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

92. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж

93. Анализ и определение влияния факторов внешней среды предприятия

94. Краткая характеристика предприятия ДУП "ПМК-194" и анализ его основных технико-экономических показателей

95. Общая характеристика и анализ организационной структуры управления ОАО "Мозырский НПЗ"

96. Общая характеристика предприятия РУПП "БеЛАЗ" и анализ существующей системы управления материальными потоками

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

97. Организационно-правовая характеристика предприятия. Анализ экономической деятельности предприятия

98. Унитарное предприятие "ИП Марханов", его характеристика и анализ работы

99. Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.