Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «ДОМУС ГОТЕЛЬ» КИЇВ-2008 ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу ефективності використання матеріальних активів 1.1. Класифікація активів підприємств 4 1.2. Процес формування активів 7 1.3. Економічна сутність матеріальних активів підприємства 11 1.4. Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних активів 13 2. Аналіз ефективності використання матеріальних активів на прикладі готелю «Домус Готель» 2.1. Загальна характеристика готелю 19 2.2. Аналіз ефективності використання матеріальних активів 20 2.3. Вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи пілприємства 25 3. Напрями поліпшення ефективності використання матеріальних активів 28 3.1. Обгрунтування конкретних управлінських рішень 28 3.2. Нормування оборотних коштів за сировиною та конкретними матеріалами 32 Висновок 40 Перелік використаної літератури 41 ВСТУП. Прибуток підприємства, його рентабельність і успіх у конкурентній боротьбі на ринку значно залежить від того, як воно розпорядилося своїм капіталом за весь попередній період діяльності, включаючи аналізований. Під цим мається на увазі створення сприятливих умов праці, впровадження високоефективних засобів праці, прогресивних технологій, рівень механізації й автоматизації виробництва, організації й керування ним. Тому пошук резервів подальшого збільшення ефективності роботи підприємства повинен ґрунтуватися на оцінці показників, що характеризують ці сторони діяльності підприємства. Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії й інших предметів праці мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність. У процесі фінансово-економічного аналізу роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів. Мета написання цієї курсової роботи – на основі теоретичних положень освоїти методику проведення анализу ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві. В першій главі роботи освітлено теоретичні аспекти аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Також в цій главі приведено низку показників, що характеризують ефективність використання материальних ресурсів на підприємстві. В другій главі приведено аналіз основних показників діяльності готелю «Домус Готель», в тому числі проаналізовано ефективність використання матеріальних ресурсів та розкрито вплив змін матеріаломісткості на показники роботи підприємства. Третя глава присвячена обгрунтуванню прийняття управлінських рішень з приводу використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

1.& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. & bsp; КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства. Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку. Активи підприємства підрозділяються за багатьма класифікаційними ознаками, основними з яких є: Форма функціонування активів. За цією ознакою виділяють такі види активів: а) матеріальні активи характеризують активи підприємства, що мають речову (матеріальну) форму. До складу матеріальних активів підприємства належать: • основні засоби; • незавершені капітальні вкладення; • устаткування, призначене до монтажу; • виробничі запаси сировини та напівфабрикатів; • запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів; • обсяг незавершеного виробництва; • запаси готової продукції, призначеної для реалізації; • інші види матеріальних активів; б) нематеріальні активи характеризують активи підприємства, що не мають речової форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток. До цього виду активів підприємства належать: • придбані підприємством права на користування окремими природними ресурсами; • патентні права на використання винаходів; • &quo ;ноу-хау&quo ; – сукупність технічних, технологічних, управлінських, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, накопиченого виробничого досвіду, що є предметом інновацій, але не запатентованих; • права на промислові зразки та моделі; • товарний знак – емблема, малюнок або символ, зареєстровані у встановленому порядку, що служать для відмінності товарів даного виробника від інших аналогічних товарів; • торгова марка – право на виняткове використання фірмового найменування юридичної особи; • права на використання комп’ютерних програмних продуктів; • &quo ;гудвіл – різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового комплексу і його балансовою вартістю, яка утворена у зв’язку з можливістю одержання більш високого рівня прибутку (порівняно із середньогалузевим її рівнем) за рахунок використання більш ефективної системи управління на товарному ринку, застосування нових технологій тощо; • інші аналогічні види майнових цінностей підприємства; в) фінансові активи характеризують різноманітні фінансові інструменти, що належать підприємству або знаходяться в його володінні.  До фінансових активів підприємства належать: • грошові активи в національній валюті; • грошові активи в іноземній валюті; • дебіторська заборгованість у всіх її формах; • короткострокові фінансові вкладення; • довгострокові фінансові вкладення. Характер участі в господарському процесі та швидкість обороту активів. За цією ознакою активи підприємства підрозділяються на такі види: а) оборотні (поточні) активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо-комерційну (операційну) діяльність і використовуються повністю протягом одного виробничо-комерційного циклу.

У складі оборотних (поточних) активів підприємства виділяють такі елементи: • виробничі запаси сировини і напівфабрикатів; • запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів; • обсяг незавершеного виробництва; • запаси готової продукції, призначеної для реалізації; • дебіторську заборгованість; • грошові активи в національній валюті; • грошові активи в іноземній валюті; • короткострокові фінансові вкладення; • витрати майбутніх періодів; б) необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами. До складу необоротних активів підприємства входять такі види: • основні засоби; • нематеріальні активи; • незавершені капітальні вкладення; • устаткування, призначене для монтажу; • довгострокові фінансові вкладення; • інші види необоротних активів. Характер обслуговування окремих видів діяльності. За цією ознакою виділяють такі види активів підприємства: а) операційні активи є сукупністю майнових цінностей, що безпосередньо використовуються у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою одержання операційного прибутку. До складу операційних активів підприємства належать: • виробничі основні засоби; • нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес; • оборотні операційні активи (вся їх сукупність за мінусом короткострокових фінансових вкладень); б) інвестиційні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, пов’язаних із здійсненням його інвестиційної діяльності. До складу інвестиційних активів підприємства належать: • незавершені капітальні вкладення; • устаткування, призначене для монтажу; • довгострокові фінансові вкладення; • короткострокові фінансові вкладення. Характер фінансових джерел формування активів. Відповідно до цієї ознаки розрізняють такі види активів підприємства: а) валові активи є сукупністю майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих за рахунок як власного, так і позикового капіталу; б) чисті активи характеризують вартісну сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих винятково за рахунок власного його капіталу. Вартість чистих активів підприємства визначається за такою формулою: ЧА = А – ЗК , де ЧА – вартість чистих активів підприємства; А – загальна сума всіх активів підприємства за балансовою вартістю; ЗК – загальна сума позикового капіталу підприємства, що використовується. Характер володіння активами. За цією ознакою активи підприємства поділяються на такі два види: а) власні активи, до яких належать активи підприємства, що знаходяться в постійному його володінні та відображаються в складі його балансу; б) орендовані активи, до яких належать активи підприємства, що знаходяться в тимчасовому його володінні відповідно до укладених договорів оренди (лізингу). Ступінь ліквідності активів. Відповідно до цієї ознаки активи підприємства прийнято підрозділяти на такі види: а) активи в абсолютно ліквідній формі, до яких належать активи, що не потребують реалізації і є готовими засобами платежу. До складу активів цього виду входять: б) високоліквідні активи характеризують групу активів підприємства, що швидко можуть бути конвертовані в грошову форму (як правило, у термін до одного місяця) без суттєвих втрат своєї поточної ринкової вартості з метою своєчасного забезпечення платежів за поточними фінансовими зобов’язаннями.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

2. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

3. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

4. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

5. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

6. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
7. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії
8. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

9. Формування та використання фондів цільового призначення

10. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

11. Формування та розвиток банківської системи України

12. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

13. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

14. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

15. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

16. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

17. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

18. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

19. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

20. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

21. Формування та розподіл прибутку

22. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
23. Складові ринкового механізму
24. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

25. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

26. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

27. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

28. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

29. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

30. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

31. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

32. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

34. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

35. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

36. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

37. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

38. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу
39. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
40. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

41. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

42. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

43. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

44. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

45. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

46. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

47. Виникнення та формування українського етносу

48. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

51. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

52. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

53. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

54. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
55. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
56. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

57. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

58. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

59. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

60. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

61. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

62. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

63. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

64. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее

65. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

66. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

67. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

68. Контроль та ревізія використання основних засобів

69. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

70. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
71. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
72. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

73. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

74. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

75. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

76. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

77. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

78. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

79. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

80. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

82. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

83. Вторинна сировина та її використання в промисловості

84. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

85. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

86. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
87. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
88. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

89. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

90. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

91. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

92. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

93. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

94. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

95. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

96. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

98. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

99. Механізм та біологічне значення запалення

100. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.