Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Resume he prese erm paper deals wi h he problem of he ermi ological sys em. A special emphasis is spared heore ical bases of ermi ology a d rial regis er deriva io . he paper i cludes i roduc io , wo par s, co clusio s, bibliography, a d suppleme s: 1) heore ical Fou da io of ermi ology, 2) Morphological classifica io of legal erms. he basic resul s are ci ed i co clusio s a d suppleme s.АнотаціяВ курсовій роботі розглядаються проблеми юридичної терміносистеми. Особлива увага приділяється вивченню теоретичним основам термінології та деривації в терміносистемі судочинства. Робота складається з вступу, двох частин, висновків, бібліографії, та додатків: 1) Теоретичні основи термінології, 2) Морфологічна класифікація юридичних термінів. Основні результати наводяться у висновках та додатках. ЗмістВступ Розділ I. Теоретичні основи термінології 1.1 Дискусійний характер визначення терміну 1.2 Мовознавчі вимоги до терміна 1.3 Протиставлення понять: термін; нетермін 1.4 Визначення поняття терміносистеми 1.5 Відмінні риси термінів торгівлі Розділ ІІ. Кореляція семантичних компонентів периферійних термінів торгівлі у авторському дискурсі 2.1 Поняття семантичного (термінологічного) поля 2.2 Поняття ядра і периферії лексико-семантичного поля 2.3 Кореляція семантичних компонентів периферійних термінів у творі Т. Д.райзера &quo ;Фінансист&quo ; Висновки Бібліографія Додатки ВступТермінологічна лексика посідає помітне місце у словниковому складі будь-якої розвинутої літературної мови. Безперервно поповнюючись новими одиницями, вона становить ту частину словника, розвиток якої відбувається найбільш інтенсивно. Без вивчення складу термінологічної лексики і змін у ній неможливо правильно зрозуміти закономірності розвитку системи мови в цілому, оскільки термінологія є однією з підсистем мови. Становлення і розвиток термінології, семантична структура термінів перебувають в центрі уваги фахівців багатьох галузей знання. Кожна наука прагне максимально впорядкувати термінологію, якою вона користується, і, встановивши однозначну співвідносність між словом і термінованим поняттям, досягти максимальної точності й лаконічності кожного терміна. Але, виникаючи на грунті живої мови, термінологія цілком природньо і закономірно постійно перебуває під її впливом і не може позбутися, особливо в період свого формування, властивостей, притаманних загальномовній лексиці. Дана курсова робота присвячена актуальним проблемам юридичної термінології, семантичним особливостям термінів &quo ;судочинства&quo ;, поняттю терміносистеми, та морфологічній класифікації юридичних термінів. Актуальність проведеного дослідження полягає у спробі всесторонньо проаналізувати терміни судочинства в англійській мові та визначити основні шляхи термінотворення. Новизною курсової роботи є специфічних способів словотвору, відповідно до яких утворилася значна частина юридичних термінів. Метою роботи було дослідження юридичних термінів судочинства, основні шляхи їх термінотворення та проаналізувати протиставлення понять термін та нетермін. Завдання, яке ми поставили досягти, полягало в аналізі термінології та досліджені основних шляхів термінотворення.

У якості матеріалу було використано понад 500 юридичних термінів англійської мови. При цьому застосовувались такі методи дослідження: структурний, який дав змогу проаналізувати структуру юридичної терміносистеми; семантичний метод дозволив зрозуміти особливості та роль термінів судочинства; Теоретична цінність курсової роботи в тому, що матеріали та результати досліджень багатьох вчених в галузі термінології було узагальнено і це дало змогу проаналізувати деривацію в терміносистемі судочинства. Практична цінність роботи полягає у можливості подальшого використання одержаних результатів в дослідженні термінології, а словника - як основи в перекладацькій діяльності. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, бібліографії і додатків. У вступі обгрунтовується вибір теми дослідження та його актульність, визначається мета, завдання методологічна база дослідження, а також його новизна, теоретичне і практичне значення. У першому розділі &quo ;Теоретичні основи термінології&quo ; розглядаються загальні питання термінології як системи мови, проблеми визначення терміна. Також увага акцентується на визначенні поняття терміносистеми та на лінгвістичні та мовознавчі вимоги до терміна. У другому розділі &quo ;Морфологічна класифікація юридичних термінів&quo ; присвячена основним шляхам термінотворення, що дозволяє проаналізувати, яким способом утворене слово, а також у розділі розглядаються мовні запозичення. Проаналізовано понад 500 юридичних термінів на які опирається дана робота. У висновках узагальнюються результати дослідження. До роботи додається бібліографія та додатки. Розділ I. Теоретичні основи термінології 1.1 Дискусійний характер визначення термінуІнтеграція та взаємодія різних наук вимагає посиленої уваги науковців до питань термінознавства та дослідження функціонування термінологічних структур у різних сферах людської діяльності. Проблеми становлення, семантики, деривації та тенденції розвитку термінологічних одиниць, фахової лексики вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема В. Виноградов, В. Лейчик, Г. Винокур, Б. Головін, Т. Кияк, В. Даниленко, К. Кусько, А. Крижанівська, Е. Жильбер, А. Ширмер, Й. Сміт, Ф. Дорнер та інші. Дослідники переважно по-різному розуміють проблематику, цілі та функціональні завдання термінологічних структур, концептуальні засади термінознавства як науки. Кожне дослідження термінологічної лексики ґрунтується на певному визначенні терміну. Щодо визначення терміну, вимог, висунутих до нього, взаємовідносин загальнонародного, терміну та поняття в лінгвістичній літературі існують різні, часто протилежні точки зору. Специфіка значення слова, його відмінність як категорії мови від поняття саме як категорії думки проявляється у функціонуванні мови, в якості засобу спілкування. Слово - інструмент, за допомогою якого виготовляється поняття як продукт узагальнюючої та протиставляючої діяльності людського розуму. Зміст терміну розкривається його дефініцією на основі виділення необхідних і достатніх ознак поняття. У слові порівнянне з терміном менш визначений об'ємом поняття, без застосування кількісних характеристик.

Термін, як і всі інші мовні універсали, важко піддається визначенню. Через складність та дискусійність такого завдання в лінгвістиці існує чимало самих різних спроб визначення термінів. Наведемо дві дефініції терміну, котрі відображають синтезовано більшість існуючих та взаємодоповнюючих одна одну думок. Б.Н. Головін пише: &quo ;Термін - це окреме слово чи утворення на базі іменникового підрядного словосполучення, яке позначає професійне поняття і призначене для задоволення специфічних потреб спілкування в галузі певної професії (науковій, технічній, підприємницькій, управлінській)&quo ; . Дане визначення є досить вдалим та містким, хоча деякі моменти можуть викликати заперечення. Сумнівним є, зокрема, той факт, що всі терміни утворюються лише на базі іменника. Такою базою іноді можуть служити також прикметники, дієслова, прислівники (особливо в економічній термінології) . Дещо не зрозуміло також, що таке &quo ;специфічні потреби спілкування&quo ;, не вказані деякі відмінності термінів у протиставленні з загальновживаними словами і т.д. І.С. Квитко, грунтуючись на різноманітних визначеннях, пропонує цікаву &quo ;сумарну&quo ; дефініцію: &quo ;Термін - це слово чи словесний комплекс, котрі співвідносяться із поняттям певної галузі пізнання (науки, мистецтва, техніки), вступаючи у системні відносини з іншими словами і словесними комолексами та утворюючи разом з ними в кожному окремому випадку і певний час замкнену систему, яка відрізняється високою інформативністю, однозначимістю, точністю та експресивною нейтральністю&quo ; . Таким чином, можемо підсумувати, що термін - це окреме слово чи утворення на базі іменникового підрядного словосполучення, яке позначає професійне поняття і призначене для задоволення специфічних потреб спілкування в галузі певної професії. 1.2 Мовознавчі вимоги до термінаСучасна мова науки і техніки пред'являє термінам декілька вимог. Найбільш важливими з яких є наступні: 1) Термін має відповідати правилам і нормам відповідної мови. 2) Термін має бути систематичним. 3) Терміну властива якість дефінітивності, тобто кожен термін спів ставляється з чітким окремим визначенням, котре орієнтує на відповідне поняття. 4) Терміну властива відносна незалежність від контексту, і те, що він не втрачає в ньому свого значення. 5) Термін має бути точним, хоча в субмовах мають місце численні &quo ;хибно орієнтовні&quo ; (термін Д.С. Лотте ) одиниці.6) Термін має бути стислим, хоча ця вимога нерідко суперечить вимозі точності, тобто повноти терміна 7) Термін має прагнути до однозначності. Тут варто зробити одне суттєве уточнення: такої однозначності варто домагатися в межах однієї терміносфери, адже на рівні декількох субмов полісемія термінів - явище досить розповсюджене, 8) Для термінології не характерна синонімічність, котра заважає взаєморозумінню ( o imi a e - копіювати, підроблювати; sy : o reproduce, o forge, o copy). 9) Терміни експресивно нейтральні, хоча тут правильніше казати не про експресивність терміна чи виразу, а скоріше про інтенсивність деяких семантичних складових. Причинами такої інтенсивності можуть слугувати прагнення підкреслити елітарність уявлення того, хто говорить, або намагання приховати свої наміри.

Одначе сьогодні я почуваюся до обов’язку забрати слово до українсько-жидівського питання. Причиною на те є нова антиукраїнська кампанія жидівської преси, яку започаткував напад на полк. Андрія Мельника (часопис «Джуїш Пост» у Вінніпегу 2-го травня 1957р.), що її підхопила масова інша преса. Полк. Мельник — наш ідейний супротивник, але там, де діло стосується гідности цілої нації та зневаги чесної людини явною неправдою, — ми являємося абсолютними союзниками полк. Мельника. Бо, на превеликий жаль, він не є першим і останнім об’єктом таких кампаній з жидівської сторони. Вчора ними були Симон Петлюра та всі його міністри й генерали. Сьогодні на чергу прийшов Андрій Мельник, завтра прийде Степан Витвицький і так — до безконечности. Протягом останнього десятка літ жиди українців не зачіпали, а УНРада оприлюднила в англійській мові спеціяльну брошуру про українсько-жидівські відносини, яка ставила за свою мету нормалізацію тих відносин. По цьому питанні ведуть постійні наради зацікавлені люди з обох сторін, але в центральних керівних органах світового жидівства це питання стоїть на мертвому пункті

1. Твори на англійській мові

2. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

3. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

4. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

5. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

6. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові
7. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
8. Безособові речення в сучасній англійській мові

9. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

10. Особливості розвитку англійської мови в Індії

11. Практикум з стилістики англійської мови

12. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

13. Формування і становлення української юридичної термінології

14. Електронні тлумачні словники англійської мови

15. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

16. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

18. Додаток при перекладі з англійської мови

19. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

20. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

21. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

22. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови
23. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

26. Проблема огораживаний в Англии

27. Метод терміну окупності: проблеми застосування

28. Проблема внеземных цивилизаций

29. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

30. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

31. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

32. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

33. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

34. Демографические проблемы России

35. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

36. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

37. Проблемы добычи алмазов в Якутии

38. Проблемы формирования промышленности европейского севера России
39. Сырьевая и энергетическая проблема мира
40. Проблема ресурсообеспечения

41. Территориальная проблема Курильских островов

42. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

43. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

44. Рост населения, проблема продовольствия

45. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

46. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

47. Денежно-кредитная политика Банка Англии

48. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

49. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

50. Проблемы налогообложения в Российской экономике

51. Проблемы реформирования налоговой системы в России

52. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

53. Государственный долг России: проблемы и решения

54. Проблема ограничения административных деликтов от преступления
55. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
56. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

57. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

58. Право Англии

59. Англия во время правления Георга V

60. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

61. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

62. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

63. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

64. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

65. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

66. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

67. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

68. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ

69. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость

70. Полиция Англии
71. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)
72. Проблемы наказания несовершеннолетних

73. Проблема происхождения права

74. Проблемы страхования автотранспорта в России

75. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

76. Проблемы законности в Российской Федерации

77. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

78. Свинец и проблемы экологии

79. Глобальные проблемы современности

80. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

81. Обучение в Англии

82. Становление категории залога в англ. языке

83. Традиции и праздники Англии

84. Топики по Англ. языку

85. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

86. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии
87. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи
88. Основные проблемы культуры речи в СМИ

89. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

90. Рождество в Англии

91. Проблема классификации языков

92. Философские проблемы фантастики

93. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

94. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

95. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

96. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

97. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

98. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

99. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.