Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Житомирське відділення Контрольна робота з предмету: “Основи економічної теорії” Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція студентки 3-го курсу Житомирського відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання КНУВС Карпінської Ніни Вікторівни Залікова книжка № 07-22 КЖТ Варіант №2Житомир –– 2009 План Вступ Товарна форма виробництва: генезис, сутність, основні риси Еволюція товарного виробництва, його характеристика в сучасних умовах Висновки Список використаної літератури I. Вступ Загальновизнано, що людство не може існувати, не виробляючи певні матеріальні блага і послуги і не споживаючи їх, тобто процес виробництва і споживання –– першооснова відтворення (поновлення) самого життя людства. Проте процес виробництва може відбуватись у конкретній, історично визначеній суспільній формі. Така форма відбиває, з одного боку, рівень розвитку суспільного поділу праці, що, в свою чергу, визначає структуру й організаційну побудову продуктивних сил суспільства, а з другого –– ступінь зрілості економічних відносин між людьми в суспільстві, форми економічних зв'язків між ними в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання результатів виробництва. Слід зауважити, що на ступінь зрілості економічних відносин, які складаються між людьми, істотно впливає структура економічних відносин власності, механізм їх реалізації і передусім –– відносин власності на засоби виробництва. Остання обставина набуває особливого значення завдяки тій визначній ролі, яку відіграють відносини власності на засоби виробництва в економічній системі будь-якого суспільства взагалі і процесі виробництва зокрема, бо той, хто привласнює засоби виробництва, визначає сферу виробництва, здійснює управління виробництвом та привласнює його результати. Метою написання контрольної роботи є всебічне вивчення товарної форми суспільного виробництва, її походження (генезису), розвитку та сьогодення. Структура контрольної роботи складається з двох питань В першому з них розглянуто сутність товарного виробництва, його генезис та основні риси. Друге питання висвітлює еволюцію товарного виробництва через його розвиток в двох етапах: простому та розвинутому, а також характеризує існування товарного виробництва на сучасному етапі. Товарна форма виробництва: генезис, сутність, основні риси Загальновизнано, що передумови щодо виникнення і подальшого розвитку товарного господарства створюються в глибоку давнину, в часи повного панування натурального господарства і насамперед вони зв'язані з процесом суспільного поділу праці, який пройшов декілька етапів. Перший етап мав місце тоді, коли від землеробства відокремлюється тваринництво (скотарство). Цей момент слід розглядати як визначну подію в історії розвитку людської цивілізації, що відбиває наслідки дії загального економічного закону — закону економії робочого часу. Людина усвідомлює, що не універсальна праця приносить кращі результати (є більш продуктивною навіть за умови використання примітивних знарядь праці), а спеціалізована, коли увага і зусилля працюючого зосереджуються на конкретному виді діяльності, на виготовленні окремого продукту.

В процесі такої праці людина має змогу значно підвищувати свою майстерність, поступово удосконалювати знаряддя праці, набуває певних навичок, узагальнює їх і, як підсумок, досягає кращих результатів. Це, в свою чергу, веде до більш-менш регулярного виготовлення такої кількості продукції, яка перевищує власні потреби виробника і його родини. Так закладаються матеріальні підвалини для регулярного обміну результатами праці землероба (зерно, овочі) на результати праці скотаря (м'ясо, шкіри). Пізніше (у рабовласницькому суспільстві) відбувається другий значний поділ праці –– від землеробства і тваринництва відокремлюється ремісництво, яке (знову ж таки шляхом обміну продуктами –– результатами праці землероба і скотаря) поглиблює розвиток товарного господарства, зміцнює його позиції. Правда, обмін здебільшого має прямий характер (продукту на продукт), тобто відбувається шляхом так званого бартеру. І, нарешті, під час третього значного суспільного поділу праці виділяється прошарок людей (купці), які безпосередньо вже не займаються виробництвом, їх пряма функція –– здійснення обміну результатами праці між різними підрозділами (сферами) суспільного виробництва. Тим самим вони звільняють і землероба, і скотаря, і ремісника від необхідності витрачати час на реалізацію своєї продукції, і останні мають змогу зосередити свою увагу виключно на виробництві, що, безперечно, веде до підвищення продуктивності їх праці. Обмін, який здійснюють купці, як правило, вже супроводжується появою особливого товару — грошей, які виконують роль загального еквівалента. Оскільки суспільний поділ праці — явище об'єктивне, постійне, неперервне (перманентне), бо воно обумовлене, як уже зазначалось, дією загального економічного закону економії робочого часу, то, як наслідок, в суспільному виробництві крім загального типу поділу праці, про який уже йшла мова вище, відбувається частковий (виділяються окремі галузі, підгалузі і т.д.), а в межах окремої виробничої одиниці (майстерні, фабрики, заводи) ––одиничний поділ праці, коли виробництво застосовує предметну, подетальну, агрегатну, технологічну спеціалізацію. Безперечно, що безпосередньою матеріальною основою виникнення та розвитку товарного виробництва є загальний та частковий поділ праці, що обумовлює єдино можливий шлях взаємозв'язку окремих сфер виробництва, перетворення їх у сукупний відтворювальний комплекс –– обмін продуктів праці як товарів. Проте, виявляється, що для виникнення та подальшого розвитку товарного виробництва такої умови як суспільний поділ праці, спеціалізація виробників на виготовленні окремих товарів недостатньо. Необхідно, щоб виробник був економічно незалежним, економічно уособленим (відокремленим), щоб він мав змогу самостійно вирішувати, яку саме продукцію йому виробляти, які засоби виробництва і ресурси використовувати, як виробляти, а також привласнювати результати виробництва. Водночас виробник повинен нести повну відповідальність за своїми зобов'язаннями, обумовленими процесом виробництва. Така економічна уособленість (відокремленість) виробників можлива лише за наявності приватної власності, насамперед, приватної власності на засоби виробництва.

Саме ця форма власності дозволяє людині самостійно, на власний ризик вирішувати всі питання, пов'язані з організацією та здійсненням виробництва конкретного товару (групи товарів), найбільш повно реалізувати свої здібності, проявити ініціативу і як наслідок –– відчути себе справжнім господарем. Ось чому процес становлення і розвитку товарного господарства нерозривно пов'язаний з появою і розвитком приватної власності. Ця обставина аж ніяк не принижує ролі інших форм власності –– колективної, державної, проте вони повинні розглядатися в історичному аспекті як похідні від приватної. Отже, товарне виробництво являє собою таку суспільну форму господарства, в умовах якої продукти виготовляються не для власного споживання виробником та членами його родини, а для споживання іншими виробниками, тобто воно спрямоване на задоволення суспільних потреб, і реалізація цих продуктів відбувається на ринку шляхом купівлі-продажу. Воно докорінно відрізняється від натурального господарства, є його антиподом і характеризується такими рисами як: 1) товарне господарство — господарство відкритого типу: виробники постійно прагнуть збільшити обсяги своєї діяльності, розширити кордони обміну результатами своєї праці (товарами); 2) межі товарного виробництва і обміну неухильно розширюються, то воно поступово охоплює всі сфери життєдіяльності людини, товарами стають всі продукти праці, товаром стає навіть сама здатність людини до праці –– робоча сила; 3) товарне виробництво сприяє реалізації власного інтересу кожної людини, яка бере участь у ньому; більш того воно стає передумовою реалізації здібностей людини, дозволяє їй відчути себе особистістю; 4) змагальність (конкуренція) виробників в умовах товарного виробництва постійно вимагає від них удосконалювати знаряддя праці, використовувати нові предмети праці, накопичувати передовий досвід та обмінюватись ним, здійснювати пошук нових форм організації виробництва і все вищезазначене підпорядкувати єдиній меті –– зменшенню витрат виробництва, підвищенню продуктивності праці з метою збільшення прибутку (доходу); 5) товарне виробництво –– виробництво динамічне, воно створює найбільш сприятливі умови для використання досягнень НТП, новітніх технологій, а це — неодмінна гарантія його подальшого розвитку, історичної перспективи; 6) товарна форма організації суспільного виробництва не тільки сприяє прискореному розвитку продуктивних сил, а й закладає матеріальні основи для прогресивних змін у надбудові суспільства, бо ця система за своєю суттю демократична і вимагає, щоб її обслуговували також демократичні інститути державного управління, втому числі ті, які спрямовані на захист прав і свобод людини. Еволюція товарного виробництва, його характеристика в сучасних умовах Товарна форма організації суспільного виробництва –– система відкрита, динамічна, спрямована на постійне зростання обсягів виробництва та розширення меж її застосування. Цей процес слід розглядати як еволюційний (в перекладі з грецької &quo ;еволюція&quo ; –– розгортання, розвиток), тобто як такий, що характеризується поступовістю розвитку даної форми при збереженні її якості в процесі кількісних змін.

Визволення се є конечне в інтересі людськости, цивілізації, демократії і волі». Відень, дня 12 мая 1915 р. За Президію ЗАГАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ: д-р Кость Левицький – президент, Николай Василько, д-р Євген Петрушевич, Микола Ганкевич, д-р Лев Бачинський – віце-президенти. Олександер Скоропис Йолтуховський – відпоручник Союзу Визволення України. В своєму серпневому маніфесті Головна Українська Рада тільки в загальному аспекті з'ясовувала мету та домагання українського народу в першій світовій війні, не формулюючи стисло своїх постулятів та плянів. В наведеній вище Програмовій Деклярації ЗУРади піднесено виразно й ясно як безпосередню мету усього українського народу: вільну самостійну українську державу. Одночасно звернулась ЗУРада з апелем до всіх народів світу спричинитись до визволення народів поневолених царською Росією. Першим актом, що його виконала ЗУРада після проголошення своєї деклярації, – був привіт Українським Січовим Стрільцям після бою на Маківці. З великою радістю і одушевленням прийняли УСС відомість про створення Загальної Укра їнської Ради

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

3. Економічні та правові основи управління організацією

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

6. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
7. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
8. Україна та міжнародні економічні організації

9. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

10. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

13. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

14. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

15. Ергономічні основи проектування

16. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

18. Мета та функції контролінгу

19. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

20. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

21. Економічні злочини

22. Логічні основи ораторського мистецтва
23. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології
24. Технологічні основи глобалізації

25. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

26. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

27. Методологічні основи міжнародного маркетингу

28. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

29. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

30. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

31. Міжнародні економічні відносини

32. Економічна сутність та форми оплати праці

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

33. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

34. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

35. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

36. Економічні чинники регіональної політики в Україні

37. Психофізіологічні основи емоцій

38. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни
39. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності
40. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

41. Гроші і їх роль у товарному виробництві

42. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

43. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

44. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

45. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

46. Політична економія - теорія та практика

47. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

48. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

50. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

51. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

52. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

53. Форми грошей та еволюція їх розвитку

54. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
55. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
56. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

57. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

58. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

59. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

60. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

61. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

62. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

63. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

64. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

65. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

66. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

67. Міжнародна економічна система та її головні елементи

68. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

69. Основи побудови обліку праці та її оплати

70. Основи загальновійськового бою
71. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
72. Введення в курс “Основи економічної теорії”

73. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

74. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

75. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

76. Товарна біржа: структура та функції

77. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

78. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

79. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

80. Тропічні та субтропічні плодові рослини

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

82. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

83. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

84. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

85. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

86. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
87. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
88. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

89. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

90. Виробництво зерна, його економічна ефективність

91. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

92. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

93. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

94. Теоретичні основи обліку та аудиту

95. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

96. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

98. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

99. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.