Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІнІстерство охорони здоров’Я украЇни національний медиЧний унІверситет ім. О.О. Богомольця КОСЬЯНЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.14: 618.36: 618.15-071: 616.9: 618.3: 618.5 Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному Інфікуванні плода, профілактичне лікування 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертація є рукопис. Робота виконана в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Жук Світлана Іванівна, Українська військово-медична академія МО України, професор кафедри військової хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Маркін Леонід Борисович, Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2; доктор медичних наук, професор Гнатко Олена Петрівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2. Захист відбудеться “17” січня 2008 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 17 З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 04119, м.Київ, вул. Зоологічна, 3 Автореферат розісланий “14” грудня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наукЯ.М. Вітовський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Однією з основних проблем сучасного акушерства є проблема внутрішньоутробного інфікування плода та новонароджених (ВУІ). Внутрішньоутробні інфекції зумовлюють перинатальну смертність в 12,8-40,0% спостережень (Чайка В.К., 2001; Макацарія А.Д., 2002; Айламазян Е.К., 1995; Сидорова І.С., 1999; Кулаков В.І., 1998; Bria M., 1999; Jerome O., 1998), у 4,5-6,2% вагітних інфікований плід гине під час пологів (Степанківська Г.К., 1996, Воронцов І.М., 1997). Актуальність проблеми ВУІ полягає і в труднощах діагностики даної патології, яка дуже часто приховується за такими діагнозами, як внутрішньо-утробна гіпоксія та гіпотрофія плода, асфіксія, пологова травма (Катоніна С.П., Шунько Е.Е, 1995; Коломійцева А.Г., 2001). Важливою є проблема, що на практиці має місце пізнє розпізнавання і несвоєчасне лікування ВУІ, а з другого боку – відмічається наявність гіпердіагностики і необґрунтованої інтенсивної антибактеріальної терапії в антенатальному періоді, що також небезпечно для плода (Безнощенко Г.Б., Долгіх Т.І., 2003; Осборн Д.Л., 2000; Pe ig a Р., 2001). Актуальність проблеми ВУІ полягає і в тому, що у таких новонароджених формуються латентні інфекції, котрі призводять до розвитку хронічного пієлонефриту та гломерулонефриту, жовтяниць, уражень нервової та дихальної систем, цукрового діабету, природженого імунодефіциту (Федорова М.В., 1997; Чайка В.К

., Коломійцева А.Г., 2001; Кулаков В.І., Серов В.Н., 1998). Дана проблема інтенсивно вивчається багатьма дослідниками, але, не зважаючи на це, в наш час не має цілісного уявлення про розповсюдженість внутрішньоутробного інфікування, вірогідність зараження плода інфікованою матір’ю. На сучасному етапі в проблемі ВУІ дискусійними залишаються питання про складові частини антенатальної діагностики та інтерпретація одержаних даних, що пов’язано з відсутністю чіткого взаємозв’язку між клінічними проявами інфекції у матері та ступенем ураження плода. Крім цього, актуальною проблемою продовжує в наш час залишатися питання прогнозування перебігу вагітності на фоні інфікування, оскільки клінічні ознаки не дають повної достовірної інформації щодо перебігу вагітності та пологів, розвитку ускладнень, стану новонародженого. Іншим важливим аспектом даної проблеми є необхідність у призначенні ефективних профілактично-лікувальних заходів, які б мали патогенетичне обґрунтування. Саме з цих позицій ми виходили, виконуючи дане дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом наукової тематики кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова: “Клініко-математичні методи прогнозування, профілактики, лікування деяких видів акушерської і гінекологічної патології внаслідок дії факторів зовнішнього середовища і виробництва”, № державної реєстрації 0196U004917. Мета дослідження: зниження перинатальної захворюваності та смертності шляхом оптимізації підходів до діагностики, прогнозування та профілактичного лікування вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням плода на основі комплексної оцінки результатів апаратних та клініко-лабораторних методів дослідження. Завдання дослідження: 1. З’ясувати фактори ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування плода, вивчити особливості перебігу вагітності і пологів, стану плода і новонародженого у жінок з ВУІ (за даними ретроспективного дослідження). 2. Оцінити патоморфологічні зміни в органах померлих новонароджених з внутрішньоутробною інфекцією та дослідити морфо-функціональні особливості плацент. 3. Провести бактеріологічну оцінку біотопів вагітних, їх статевих партнерів та новонароджених досліджуваних груп. 4. Дослідити рівень простагландинів та хемокінів в крові вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням. 5. Дослідити функціональний стан плода при внутрішньоутробному інфікуванні за допомогою УЗД обстеження з визначенням біофізичного профілю плода, доплерометрії та кардіотокографії. 6. Виявити доклінічні ознаки та визначити прогностичну значимість досліджуваних діагностичних критеріїв при внутрішньоутробному інфікуванні плода. 7. Розробити та впровадити в практику лікувальних закладів патогенетично обґрунтований метод профілактики та лікування внутрішньоутробного інфікування плода, та оцінити його ефективність. Об’єкт дослідження: система мати-плацента-плід при внутрішньоутробному інфікуванні плода Предмет дослідження: внутрішньоутробне інфікування плода, адаптаційно-резервні можливості плода і новонародженого, морфо-функціональні особливості органів померлих новонароджених та плацент при ВУІ.

Mетоди дослідження: клінічні, лабораторні (імунологічні-ІФА, гормональні-ІФА, бактеріологічні), апаратні (ультразвукове, кардіомоніторне, доплерометричне дослідження), морфо-гістологічні та методи математичного прогнозування та статистики. Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному вивченні стану системи мати-плацента-плід при внутрішньоутробному інфікуванні плода на органному, тканинному та клітинному рівнях. Вперше на сучасному рівні вивчено рівень простагландинів та хемокінів в сироватці крові жінок з внутрішньоутробним інфікуванням. Проведене бактеріологічне дослідження різних біотопів вагітних та їх статевих партнерів у співставленні зі станом мiкробіоценозів новонароджених. На основі результатів комплексної оцінки стану вагітної та плода (за даними анамнезу, бактеріологічних, лабораторних, інструментальних методів дослідження) вперше розроблено алгоритм діагностики та прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода. Проведена оцінка патоморфологічних змін органів померлих новонароджених та плацент при ВУІ. Науково обґрунтовані принципи профілактичної корекції внутрішньоутробного інфікування плода. Практична значимість одержаних результатів. Автором запропоно-вано комплекс ранньої діагностики та прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода, що дозволить своєчасно вирішувати питання про подальше безпечне ведення вагітності та пологів, та проводити лікувально-профілактичні заходи у жінок групи високого ризику. Удосконалені методи прогнозування, діагностики та профілактичного лікування внутрішньоутробного інфікування плода впроваджені в практичну роботу пологових будинків №1 та №2 м. Вінниці, пологового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, лікарні “Центр матері та дитини” м. Вінниці, пологових будинків м. Києва та Вінницької області. Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано пошук та аналіз наукової літератури і патентної інформації з проблеми внутрішньоутробного інфікування плода. Дисертантом розроблено спеціальну карту обстеження вагітної. Самостійно проведене комплексне обстеження вагітних з подальшим формуванням груп, первинна обробка результатів клінічних та лабораторних обстежень. Дисертантом проведений статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях. Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації викладені на: VІІІ Університетській (ХХХХІ вузівській) науково-практичній конференції молодих учених та фахівців (м. Вінниця, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання сучасного акушерства” (м. Тернопіль, 2004), науково-практичній конференції акушерів-гінекологів “Здоровое развитие - ради будущих поколений” (м. Київ, 2006), семінарі-тренінзі для акушерів-гінекологів “Актуальні питання акушерства і гінекології” (м. Київ, 2006), ХІІ з’їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю “Репродуктивне здоров’я в ХХІ столітті” (м.

Перш нж давати вдповдь на питання, яка консолдаця в нас  можлива  потрбна, доцльно з'ясувати соб позитивне розумння ц проблеми. Мамо на уваз створення такого укладу  взамовдносин укранських полтичних напрямкв, сил, тенденцй  акцй, щоб ус вони, збергаючи сво позитивн питоменност, окрем цл та прикмети, затримуючи свй власний шлях розвитку, прагнули передусм до здйснення одн, спльно нацонально мети, прямували до не в найзагальншому визначенн одним спльним шляхом у кардинальних питаннях нацонального буття, визнавали один рархчний уклад головних вартостей, однаков критер оцнки основних питань нацонально полтики, шанували й реалзували один головний принцип внутршньо-нацонального порядкування справ  визнавали авторитет одного, найвищого кервного чинника та репрезентац Украни. В таких рамцях мусить бути мсце для процесв внутршньо диференцяц, кристалзац та росту окремих течй, рухв й угруповань, можливсть для постйного розвитку в уклад й вдносинах помж тими чинниками та природн умови здорового суперництва й змагання за впливи

1. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

2. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

3. Взаємовідносини людей

4. Взаємовідносини підлітків

5. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

6. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами
7. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
8. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

9. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

10. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

11. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

12. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

13. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

14. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

15. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

16. Единый социальный налог - правовой аспект

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

17. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

18. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

19. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

20. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

21. Политические аспекты европейской интеграции

22. Миф и его аспекты
23. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики
24. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

25. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

26. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

27. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

28. Экологические аспекты канцерогенеза

29. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

30. Экологические аспекты болезней

31. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

32. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

33. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

34. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

35. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

36. Словесно-дидактические игры по теме «Знакомство с экзотическими плодовыми комнатными растениями»

37. Нейрофизиологический аспект в кулинарии

38. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения
39. Психологические аспекты сценического волнения
40. Психологические аспекты деятельности руководителя

41. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

42. Психологические аспекты наркомании и алкоголизма в молодежной среде

43. Любовь, психологический аспект

44. Психолого-педагогический аспект формирования будущего семьянина у детей дошкольного возраста

45. Теоретические аспекты делового общения

46. Игры взрослых: социально - психологические аспекты изучения

47. Межкультурные аспекты перевода рекламы

48. Экологические аспекты ведения сельского хозяйства в Бабынинском районе Калужской области

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

49. Современное российское общество и социальные аспекты его развития

50. Экологические аспекты канцерогенеза

51. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

52. Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна

53. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем

54. Основные теоретические аспекты Д. Юма
55. Проблема "искусственного интеллекта": технические и социально-этические аспекты
56. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

57. Некоторые аспекты деятельности банков в РФ

58. Реклама - организационно-экономические аспекты

59. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

60. Управление промышленной фирмой: социально-экономические аспекты

61. Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом

62. Теоретические аспекты делового общения

63. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента

64. Финансово-промышленные группы: финансовые аспекты, состояние и перспективы

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Фондовый рынок в России: теоретический и современный аспект

66. Экономические аспекты глобальных проблем

67. Кризис конца 98 - экономико-политические аспекты (Доклад)

68. Экономические аспекты глобальных проблем современности

69. Людвиг Гумплович: основные аспекты политической социологии

70. Националистические аспекты популизма
71. Кризис конца 98 года - экономико-политический аспект
72. Новый передел мира на пороге III тысячелетия: геополитический и историософский аспект

73. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

74. Социально-психологические аспекты в формировании мировоззрения П. Н. Ткачева

75. Британский историк о международных аспектах гражданской войны в Испании

76. Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

77. Почему искажается историческая правда? (методологический аспект проблемы)

78. Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространстве (социально-философские аспекты)

79. Некоторые аспекты феномена гостеприимства в русской и бретонской традициях XIX века

80. Социальный аспект военно-коммуникационной кампании: операция НАТО в Югославии

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Разговорно-просторечная и областная лексика в словарях и в современном русском языке (лексикографический аспект)

82. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании

83. Гендерный аспект функционального поля инициальности диалогической речи (на материале французского языка)

84. Пародия в аспекте интертекстуальности

85. Пародия в аспекте интертекстуальности

86. Исследование феномена двойничества в культуре серебряного века в аспекте изучения творчества Сергея Александровича Есенина
87. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода
88. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода

89. Психологические аспекты ценообразования

90. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

91. Проблема систематики в психиатрии историко-эпистемологический аспект

92. Сравнительная характеристика прогестерона и синтетических прогестинов в аспекте клинического использования

93. Литература - Социальная медицина (правовые аспекты деятельности врача)

94. Неоказание помощи больному. Правовой и деонтологический аспекты

95. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

96. Социальные аспекты СПИДа

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Антидепрессанты: нейрохимические аспекты механизма действия

98. Теоретико-методологические аспекты социологического исследования менеджмента

99. Методологические аспекты управления персоналом тур. организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.