Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Принципи і методи планування у виробничій сфері

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст 1. Принципи планування 2. Методи планування 1. Принципи планування Планування базується на певних принципах. Основними з них є: 1) Об'єктивність - планові показники повинні базуватися на ретельному вивчені фактичних даних і реального практичного досвіду. 2) Принцип науковості має забезпечити дотримання умов економічних законів розвитку економіки. Оцінка сучасного рівня розвитку національної економіки: планові розрахунки мають базуватися на вивченні статистичних даних розвитку економіки до початку планового періоду, а також на аналізі практичного досвіду. При цьому прийнятний для аналізу ретроспективний період має бути рівним або перевищувати перспективний. 3) Правильне визначення пріоритетів обумовлене обмеженістю ресурсів і необхідністю концентрації зусиль на вирішенні найважливіших проблем розвитку народного господарства, галузі, регіону для забезпечення прогресивних зрушень у народногосподарських пропозиціях, підвищення ефективності всього суспільного виробництва, вирішення соціальних і екологічних проблем й ресурсозбереження. 4) Орієнтація на більш повне задоволення потреб суспільства. Потреби суспільства визначаються за допомогою наукових досліджень і прогнозування з урахуванням науково обґрунтованих норм потреб на вивчення тенденцій зміни їх структур, що визначається науково-технічним прогресом, який спричиняє появу нових потреб. 5) Збалансованість - приведення у відповідність макроекономічних планових показників (наявних ресурсів і потреб, грошових витрат і доходів, різних суб'єктів економіки тощо), погодження обсягів і виробництва із суспільною потребою в продукції. 6) Принцип реальності передбачає: забезпечення плану необхідними матеріальними, трудовими, фінансовими й природними ресурсами та ефективне їх використання, розробку конкретних економічних, правових, організаційних механізмів реалізації плану. поєднання різних видів планування - перспективного і поточного, галузевого і територіального - для забезпечення комплексного розвитку економіки, гармонізації суспільних інтересів; провідну роль перспективних планів, які виражають генеральні напрями соціального, економічного й науково-технічного розвитку суспільства; єдність перспективного й поточного планування, що встановлює чіткі взаємозв'язки та наступність планів, є важливою умовою планової роботи. 7) Принцип погодженості суспільних, колективних і особистих інтересів. Використання всієї системи інтересів є основною рушійною силою розвитку виробничих відносин, зростання економіки, підвищення її ефективності. 8) Орієнтація на світові стандарти - врахування у процесі планування світових економічних, екологічних і соціальних стандартів. 9) Адаптація - оперативне коригування планових завдань у зв'язку зі зміною умов і завдань соціально-економічного розвитку країни. 10) Принцип постійного аналізу та контролю виконання планів полягає у своєчасному вивченні та усуненні недоліків у господарській діяльності підприємств і здійсненні необхідних заходів для досягнення планових показників. 2. Методи планування Планування базується на системному аналізі й відбувається з використанням нормативного, балансового, програмно-цільового методів та економко-математичного моделювання, яке є інструментом реалізації вказаних методів.

1. При нормативному методі планування планові завдання з обсягів виробництва, асортименту та сортаменту продукції визначаються за допомогою науково обґрунтованих норм та нормативів її споживання, витрат ресурсів на виробництво, завантаження виробничих потужностей та продуктивності устаткування. Ці норми і нормативи виражають ступінь економічної, соціальної, екологічної ефективності виробництва - норми ресурсомісткості, продуктивності, амортизації, рентабельності, викидів шкідливих речовин, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та ін. У планово-економічних обґрунтуваннях нормативи використовуються для двох типів розрахунків: визначення очікуваного результату за наявних ресурсів та визначення потреби в ресурсах для досягнення певного цільового результату. Очікуваний результатвизначається відношенням обсягу наявних ресурсів планова потреба в ресурсах Р до нормативу їх витрати на один виріб qi: а планова потреба в ресурсах Qрпл. - помноженням планового обсягу виробництва продукції і-го виду Пi на відповідну норму їх витрати на один виріб: де — кількість видів продукції, для виробництва якої використовується цей ресурс. Таким чином, нормативи у плануванні можуть виконувати контрольну функцію, наприклад, для контролю ступеню досягнення орієнтовних рівнів ефективності виробництва, стану навколишнього середовища. За роллю у плануванні нормативи поділяють на цільові, економічні (утворювання фондів) використовувані у техніко-економічних розрахунках. У сучасних умовах економічні нормативи частково втратили своє значення, їх використовують при розробці індикативних планів. До складу цільових і використовуваних у техніко-економічних розрахунках належать: норми ефективності суспільного відтворення - матеріало-, енерго-, трудомісткості ВВП, коефіцієнт нагромадження та ін.; норми і нормативи затрат праці - відношення ВВП або валового випуску галузі економіки до чисельності трудових ресурсів; норми і нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії - витрати ресурсів на 1 грн. ВВП; норми й нормативи капітальних вкладень і капітального будівництва - загальна та порівняльна ефективність капітальних вкладень, питомі капітальні вкладення; фінансові норми та нормативи - бюджетозабезпеченість населення, норми відрахувань до бюджетів податків та ін.; соціальні норми й нормативи - норми споживання населенням товарів та послуг, мінімальна заробітна плата та ін.; екологічні норми і нормативи - витрати води на 1 грн. валового випуску промислової продукції, норми викидів шкідливих речовин та ін. Норми встановлюються чотирма методами: 1) дослідним або експериментальним; розрахунковим або розрахунково-аналітичним; дослідно-розрахунковим або комбінованим; статистичним. Крім того, норми можуть розроблятися не тільки на кінцеву готову продукцію, а й на напівфабрикати, переробки, окремі процеси, агрегати, апарати тощо. 2. Балансовий метод - узгодження потреб і ресурсів як у масштабі суспільства, так і за окремими складовими національної економіки, координація розвитку окремих виробництв, галузей, регіонів на основі розробки відповідних балансів.

Цей метод застосовується у плануванні для досягнення рівноваги у сферах виробничого й особистого споживання, зіставляючи ресурси і потреби в них. Баланс будують у вигляді спеціальної таблиці, у лівій частині якої зазначають усі види засобів (продукції, ресурсів) відповідно до потреб, а у правій - джерела їх надходження. В процесі розробки балансу має бути забезпечене рівняння між цими двома частинами. У загальному вигляді це можна записати так: (3) де хік -ресурси і-ї продукції за к (к = 1,2,., ) джерелами надходження; vij - обсяг розподілу і-ї продукції за j-ми напрямками використання. Тобто задовільнений за певний період часу попит на продукцію і-го виду Vi дорівнює (4)де Vів - обсяг виробленої за цей період продукції; Vісв - обсяг готової продукції, що знаходиться на складах виробників на початок планового періоду; Vісс - обсяг готової продукції, що знаходиться на складах споживачів на початок планового періоду. Баланси класифікуються за різними ознаками. За видом виробничих ресурсів їх розподіляють на баланси матеріальних, трудових, природних, фінансових ресурсів та виробничих потужностей. При державному плануванні використовують матеріальні або натуральні баланси, вартісні або фінансові баланси, баланси праці, найважливіші народногосподарські баланси. Особлива роль у плановому регулюванні економіки країни належить міжгалузевому балансу виробництва й розподілу суспільного продукту - методу економічного аналізу і планування пропорцій процесу розширеного відтворення в галузевому розрізі. Міжгалузевий баланс - це система показників і розрахунків, які характеризують відтворення суспільного продукту за натурально-речовим і вартісним складом загалом у народному господарстві і в окремих галузях, відображають загальноекономічні й міжгалузеві пропорції. Міжгалузевий баланс (МГБ) - це зведена економічна таблиця шахового типу, яка складається за допомогою запропонованого В. Леонтьєвим методу «витрати-випуск». Розробляється два види МГБ - натуральний (міжпродуктовий) баланс і МГБ у вартісному вираженні. Таблиця натурального МГБ містить два розділи: у першому відображено джерела формування продукції, у другому - розподіл її за напрямками використання. Для поєднання вартісної структури суспільного продукту з його натурально-речовинною структурою розробляють таблицю МГБ, що складається з чотирьох квадрантів (табл. 1). Таблиця 1 Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції Перший квадрант характеризує розподіл продукції та формування витрат на її виробництво; він відбиває міжгалузеві потоки продукції в процесі її поточного виробничого споживання. На перехресті рядків і стовпців розташовані показники обсягу цих потоків Xij, де і - номер галузі виробника, j - номер галузі споживача продукції. Другий квадрант відбиває кінцеве споживання продукції Vi та обсяг валової продукції Xi В третьому квадранті наведена сума амортизаційних відрахувань від виробничих фондів та новостворена вартість в галузях матеріального виробництва. В четвертому квадранті наведені дані про перерозподіл новоствореної вартості. Основне рівняння МГБ (5) де Xij-обсяг постачання і-го виду продукції для виготовлення j-го виду виробів; Yi - обсяг кінцевого продукту і-го виду, загальне виробництво j-го виду продукції.,

Совокупность организационно-технологических принципов представлена четырьмя группами: структурно-целевые (иерархия целей государственного управления, последовательность достижения целей); структурно-организационные (единство системы государственного управления, сочетание коллегиальности и единоначалия в деятельности органов государственной власти); структурно-функциональные (закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего государственного органа); структурно-процессуальные (принцип соответствия методов управления функциям государственного органа). Использование частных принципов ориентировано на повышение значимости человеческого фактора в процессе государственного управления, среди них выделяют две подгруппы: принципы, проектируемые на различные сферы жизнедеятельности общества (экономическое планирование, принципы маркетинга), и принципы функционирования государственных и общественных институтов (принципы Карнеги, принципы местного самоуправления). 1.2.Прогнозирование, планирование и программирование в государственном управлении Выполнение органами государственной власти функций прогнозирования, планирования и программирования предполагает четкое определение таких способов воздействия государства на хозяйствующие субъекты и таких способов использования имеющихся в обществе ресурсов, которые позволили бы достичь поставленных целей за максимально короткое время

1. Применение вероятностно-статистических методов в правовой сфере (криминалистика, судебная экспертиза, криминология и др.)

2. Защита информации. Угрозы, принципы, методы.

3. Методы удоволетворения потребностей сферой сервиса

4. Принципы, методы и средства обучения с позиции православной педагогики

5. Особенности, принципы, методы и структура управления природопользованием

6. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)
7. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)
8. Научный метод познания. Антропный принцип

9. Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля

10. Принципы и методы классической историографии

11. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

12. Предмет, метод, принципы управленческого учета

13. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

14. Предмет, метод и принципы семейного права

15. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

16. Источники инфорации, портрет публициста, принципы журналистской этики и методы контроля за ними

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

18. Планування бізнесу в сфері деревообробки та виготовлення столярних виробів

19. Конфликты в сфере управления и методы их урегулирования

20. Методы и принципы регулирования социально-трудовых отношений на предприятиях в условиях кризиса

21. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

22. Основные принципы управления. Метод "номинальной групповой техники"
23. Принципы и методы планирования
24. Рационализация методов и приемов труда. Принципы экономии движений.

25. Актуальность и принципы системы Л.В. Занкова в сфере формирования коммуникативных навыков у младших школьников

26. Методы и принципы воспитания, их применение на уроках физкультуры

27. Принципи виробничого навчання

28. Принципы, пути и методы адаптации высшего образования Украины в Европейский простор высшего образования

29. принципы и методы отбора образцов, проб и выборок при исследовании свойств текстильных материалов

30. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

31. Основные принципы и методы управления таможенным делом в России

32. Методы продвижения продуктов и услуг в сфере гостиничного сервиса и туризма

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

33. Методи фінансового планування на підприємстві

34. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

35. Метод конечных элементов

36. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

37. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

38. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии
39. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
40. Методы психогенетики

41. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

42. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

43. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

44. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

45. Гамма – каротаж. Физические основы метода

46. Метод Бокового каротажа

47. Методы выделения мономинеральных фракций

48. Государственное регулирование экономики: формы и методы

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

49. Основные задачи сферы государственного регулирования

50. Принцип налогообложения /Украина/

51. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

52. Предмет, метод, источники Административного права

53. Государственное управление в хозяйственной сфере деятельности

54. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти
55. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней
56. Преступность в банковской сфере

57. Предмет и метод гражданского права

58. Преступления в сфере экономической деятельности

59. Принципы гражданского процессуального права

60. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

61. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

62. Понятие, содержание и принципы исполнительной власти

63. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

64. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Социальное партнерство в сфере труда

66. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

67. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

68. Преступления в таможенной сфере

69. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

70. Принцип разделения властей
71. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы
72. Принцип разделения властей

73. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

74. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

75. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

76. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

77. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

78. Принципы работы редактора над статьями в энциклопедическом издании (на примере детских энциклопедий издательства "Дорлинг Киндерсли")

79. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

80. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

82. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

83. Принцип аналогии в морфологии

84. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

85. Цивилизационные методы в изучении истории

86. Методы компьютерной обработки статистических данных
87. Решение транспортной задачи методом потенциалов
88. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

89. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

90. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

91. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

92. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

93. Обзор возможных методов защиты

94. Принцип работы CD-ROM

95. Компакт-диски. Классификация. Принципы чтения и записи

96. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

97. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

98. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

99. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.