Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Навчальний процес у закладах як система 2. Атестація, як складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, її мета та завдання 3. Робота з педагогічними кадрами в період атестації Список використаної літератури Вступ Соціально-економічний розвиток України у новому тисячолітті об'єктивно пов'язаний з якісними змінами і у культурно-освітній сфері життя нашого суспільства, піднесенням її на рівень вимог часу. Освіта є основою відтворення інтелектуального та духовного потенціалу народу, потужним засобом виведення вітчизняної науки, техніки і культури на рівень світових зразків, національного відродження, становлення державності, утвердження принципів демократизації та гуманізації в житті країни. В сучасних умовах із зростанням обсягів інформації, постійного оновлення, розширення та поглиблення її, відбувається надшвидке застарівання одержаних фахівцем знань, знецінення набутої раніше освіти. Тільки за умови безперервності освіти людина може вважатися освіченою, бути компетентним працівником, справжнім професіоналом у своїй сфері. Важливою складовою системи безперервної освіти є система післядипломної освіти фахівців. У свою чергу центральною складовою підсистемою післядипломної освіти є система підвищення кваліфікації та атестація педагогічних кадрів. Вони покликані забезпечувати зростання рівня володіння фахівцями професією, спеціальністю протягом усієї їхньої професійної діяльності з урахуванням набутого досвіду та особистісних змін, що відбуваються з мірою дорослішання людини. Безперервне підвищення кваліфікації фахівців спрямоване не тільки на послідовне удосконалення його професійних якостей, збагачення і оновлення наявної суми знань і умінь, а й на розвиток особистісних властивостей, вдоволення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення соціального захисту та повнішої самореалізації фахівця у процесі професійної діяльності. Усі ці завдання повною мірою постають перед системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів має складну будову і включає загальнодержавний, обласний, районний (міський), шкільний та самоосвітній рівні. Справжнім науково-методичними і навчальними центрами у регіонах стали обласні інститути післядипломної педагогічної освіти. В основі функціонування закладів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів знаходиться навчальний процес як система організації навчально-розвивальної діяльності, у центрі якої – органічна єдність і взаємозв'язок викладання й учіння, що спрямована на досягнення цілей підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 1. Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система Розбудова національної системи освіти в Україні значною мірою обумовлена підвищенням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. У цьому зв'язку сьогодні актуалізується проблема розвитку та вдосконалення системи післядипломної педагогічної освіти, центральною ланкою якої є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Очевидно, що розглядати сьогодні проблеми навчання фахівців окремо від проблем реформування системи підвищення кваліфікації педагогів у напрямку її гуманізації не можливо.

У зв'язку з цим доцільно акцентувати увагу на значенні присвячених андрагогічному підходу в освіті дипломованих спеціалістів наукових розробок зарубіжних вчених і вітчизняних науковців. Сутність андрогогічного підходу міститься у таких принципових положеннях: 1) провідна роль у власній освіті належить самому фахівцеві; 2) навчання повинно виходити із індивідуальних особливостей того, хто навчається, відповідати його індивідуальним освітнім потребам та стимулювати зростання цих потреб; 3) у процесі навчання слід використовувати внутрішні сили особистості, спиратися на природне прагнення людини до саморозвитку, самовдосконалення, активізувати суб'єктивну сферу фахівця; 4)навчальний процес відбувається у спільній діяльності тих, хто навчає, з тими, хто навчається. Виходячи з цього втілення андрагогічного підходу в практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів передбачає необхідність розгляду навчального процесу в системі підвищення кваліфікації як і самої системи з точки зору їх синергетичних властивостей, тобто як системи відкриті, нелінійні, нерівноважні. Із зміною пріоритетів у освітній політиці України і перенесенням у центр всієї освітянської практики інтересів людини, з особливою гостротою постає проблема забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, вдоволення її різноманітних освітніх потреб, сприяння її самовизначенню і самореалізації та досягненню нею власних цілей життєдіяльності. У цьому контексті до складу першочергових переходить проблема вдосконалення навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і приведення його організації до рівня сучасних вимог. Навчальний процес в закладах підвищення кваліфікації являє собою відкриту нелінійну та нерівноважну систему організації навчальної діяльності слухачів, в основі якої органічна єдність і взаємозв'язок викладання й учіння, тобто процес навчання. Особливості структури і функцій навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів обумовлені особливостями структури і функцій процесу навчання фахівців. Процес навчання – це специфічна форма пізнання дійсності та опанування суспільно-історичним досвідом людства, що передбачає взаємодію того, хто навчає з тим, хто навчається. Основними складовими процесу навчання є процес викладання і процес учіння. Відмінності процесу викладання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів містяться у тому, що: викладач не є єдиним і основним джерелом інформації, поряд із викладачем включатися у процес викладання і передавати інформацію, необхідну слухачеві, можуть й інші особи (колеги по навчанню, методичні працівники, досвідчені педагоги та ін.), джерелами інформації також слугують сучасні засоби комунікації, наукова, популярна і художня література, засоби масової інформації тощо; функції викладача полягають не стільки у безпосередній організації навчальної діяльності слухача, скільки у допомозі слухачеві самостійно організувати власну навчальну діяльність; діяльність викладача спрямована на стимулювання сил і можливостей слухача на його власну самоосвіту, саморозвиток, самовдосконалення; у процесі навчання викладач і слухач виступають рівноправними партнерами, співавторами; слухач (слухачі) для викладача теж є цінним джерелом необхідної інформації для підвищення якості змісту викладання та вдосконалення технологій процесу навчання фахівців.

Відмінності процесу учіння в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів полягають у тому, що: учіння не є для слухача основним видом діяльності, а лише засобом досягнення інших життєвих і професійних цілей; мета учіння фахівців, як правило, добре ними усвідомлена й визначається освітніми потребами, що, у свою чергу, обумовлені потребами життєдіяльності педагогів; учіння пов'язане із професійною рефлексією фахівця, практичним аналізом дійсності, себе та власної діяльності; провідна роль у процесі навчання належить слухачеві як суб'єкту навчання; організація, керування процесом учіння слухачів з боку викладачів замінюється самоорганізацією, самокеруванням; слухач у процесі навчання у будь-який момент може стати джерелом, передавачем інформації й впливати на учіння своїх колег по навчанню; процес учіння для слухачів є процесом довготривалим і безперервним. Процес викладання і процес учіння тісно взаємопов'язані й утворюють процес навчання як нову системну якість. Специфіка процесу викладання і процесу учіння, яка виражена у особливому положенні викладача і слухача, у характері їх взаємодії, урізноманітнює взаємозв'язки та взаємовплив обох компонентів процесу навчання, обумовлює його функції та структуру. Окрім того, специфіка структури процесу навчання залежить не тільки від природи його елементів, а й від мети їх функціонування, від тих функцій, які виконує системне явище. Основними функціями процесу навчання є: освітньо-інформативна – забезпечує спрямування навчання на різнобічне збагачення, розширення та оновлення тієї системи знань, умінь і навичок фахівців, яка в них вже сформована під час попереднього навчання та практичної педагогічної діяльності; аналітико-рефлексивна – забезпечує максимальне наближення процесу навчання до реальних потреб і проблем практики, формування і усвідомлення слухачем свого реального образу “Я”, як особистості і професіонала; виховна – забезпечує цілеспрямований і планомірний вплив на особистість педагога-слухача, що сприяє самовихованню, самовдосконаленню її; розвивально-стимулююча – забезпечує розвиток, збільшення освітніх потреб слухачів під час і у результаті навчання. Упорядкування (структура) процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів являє собою закономірну низку взаємопов'язаних елементів у просторі та часі, визначає закономірне співвідношення обсягу, інтенсивності, погодженості усіх функцій. Основними елементами структури процесу навчання фахівців є цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оціночно-результативний. Чинниками, що відрізняють структуру процесу навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна вважати: необхідність поєднання у цільовому компоненті суспільних цілей і особистісних цілей фахівців; спрямування процесу навчання на пробудження власних сил, здібностей та можливостей педагога, їх активізація для організації і здійснення власної освіти; багаторівневу диференціацію змісту навчання і освіти, орієнтацію його на різнобічний розвиток особистості педагога; залучення до реалізації змісту навчання слухачів, добір і використання форм і методів, що забезпечують реальне партнерство викладача і слухача у процесі навчання; необхідність перенесення акцентів з контролю і корекції навчальної діяльності слухачів на їх самоконтроль, самокорекцію; визначення результативності процесу навчання за фактичними позитивними змінами у професійній діяльності педагогічних працівників, за рівнем зростання їхніх освітніх потреб.

Однак з врахуванням накопиченого досвду в жовтн 1918 р. був розроблений  запроваджений новий штатний розклад диний для усх трьох авапаркв. Вдповдно до нього, авапарк очолювався старшиною у званн полковник чи вйськовий старшина  нараховував в свому склад 314 чол.: 14 старшин, 21 урядовця та 279 муштрових  немуштрових козакв. Неодмнною умовою створення боздатних вйськово-повтряних сил Укрансько Держави було налагодження пдготовки льотних та технчних кадрв високо якост та в достатнй клькост. Питаннями органзац пдготовки аваспецалств займалась секця по спецальним школам в склад комс вйськових шкл. В липн 1918 р. членами ц комс були призначен вд авац нспектор авац Наконечнй  вд повтроплавання начальник органзацйного вддлу управлння повтроплавання Козельський. Основним елементом системи пдготовки кадрв мала стати авацйна школа з досить складною та розгалуженою структурою, яка включалась до складу навчально-випробувального аеродрому. Штати авашколи були розроблен та затверджен восени 1918 р

1. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

2. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

3. Методи науково-педагогічних досліджень

4. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

6. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
7. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
8. Наукові основи кваліфікації злочинів

9. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

10. Характеристика хабарництва. Проблемні питання кваліфікації

11. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

12. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

13. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

14. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

15. Класифікація психічних хвороб

16. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

17. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

18. Автоматизированное рабочее место специалиста по кадрам

19. Информационная система учета кадров АО "Красноярское речное пароходство"

20. Кадры с использованием программы Microsoft Access 97

21. Огляд графічних редакторів

22. Профессиональное мастерство социального педагога
23. Педагоги-новаторы. Ш.А.Амонашвили
24. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками

25. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

26. Личностные качества педагога

27. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

28. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

29. Анализ потребности в кадрах высшей квалификации на примере Восточного Оренбуржья

30. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров

31. Анализ и повышение квалификации кадров на предприятии

32. Кадры, труд и оплата труда в нефтяной и газовой промышленности

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

33. Кадры, производительность труда и оплата труда на предприятии

34. Особенности подготовки кадров гуманитарной интеллигенции Республики Башкортостан

35. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

36. Документированный процесс движения кадров

37. Маркетингові комунікації

38. Организация машиностроительного производства и подготовки кадров
39. Подготовка и повышение квалификации кадров
40. Профессионально – квалифицированный состав и структура кадров. Движение кадров и показатели их оборота

41. Кадры и управление в Израиле

42. Станислав Нейгауз - педагог

43. Великий русский педагог К.Д.Ушинский

44. Общественная педагогия

45. Главнейшие периоды в истории русской педагогии и их характер

46. Общественная педагогия во время Екатерины II

47. Компьютерные инструменты педагога

48. Управление профессиональным обучением кадров

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

49. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

50. Педагоги-новаторы

51. Педагогический коллектив и его развитие и особенности управления образовательными учреждениями, аттестация педагогических кадров

52. Профессиональная компетентность и культура педагога

53. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

54. Сертифікація іграшок
55. Теоретическая педагогия Петровской эпохи и вообще первой половины XVIII века
56. Миф о 25-м кадре

57. Психология принятия управленческих решений по кадрам в органах правопорядка

58. Развитие ключевых компетентностей будущих педагогов профессионального обучения как педагогическая проблема

59. Подготовка будущих педагогов к восприятию субъектности учащихся в обучении

60. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога

61. Модель методического обеспечения профессионального роста педагогов сельской школы

62. Особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в рамках гуманистической парадигмы

63. Время Екатерины II. Государственная педагогия

64. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

65. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

66. Инновационная деятельность как фактор развития творчества педагогов

67. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

68. Кадр - основа визуального языка

69. Подбор кадров - функция управления

70. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
71. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре
72. Методические подходы к управлению текучестью кадров

73. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

74. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

75. Історія економічних учень

76. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

77. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

78. Невербальні засоби комунікації

79. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

80. Виготовлення дерев’яних мозаїчних виробів

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

82. Короткий словник географічних термінів та понять

83. Подготовка кадров /Укр./

84. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

85. Технологии коммутации кадров (frame switching) в локальных сетях

86. Кадры, которые мы нанимаем. Анализ потребности в персонале
87. Иоганн Кунау – композитор, писатель, педагог
88. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

89. "Утечка мозгов" или миграция научных кадров из России

90. Специфические педагогические компетенции многопрофильного педагога сельской малочисленной школы

91. Детская одаренность глазами педагогов

92. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

93. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

94. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

95. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

96. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

98. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

99. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.